Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
5

2014-12-12
Fö2014/2014/ESL (delvis)
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Karolinen
65180 Karlstad
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Riksdagen har beslutat om Totalförsvarets rekryteringsmyndighets verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 6, bet. 2013/14:FöU1, rskr. 2013/14:106, prop. 2014/15:2 utg.omr. 6, bet. 2014/15:FiU11, rskr. 2014/15:32).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

16 januari,

21 februari,

5 maj,

28 juli, samt

27 oktober. 

2

Organisationsstyrning

2. Effektivitet och god hushållning

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska fortsätta arbetet med att utveckla resultatindikatorer och nyckeltal för att förbättra redovisningen av verksamhten.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:6

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (Ramanslag)

Disponeras av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet20 553
ap.1Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (ram)20 553

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Anslaget 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet disponeras av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet för lämplighetsundersökningar av totalförsvarspliktiga, centralredovisning av totalförsvarets personal, registerföring över krigsplacerad personal samt enskilda ärenden inom området. Vidare får anslaget användas till att finansiera den av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet bedrivna verksamhet med att ge myndigheter och andra med bemanningsansvar inom totalförsvaret stöd och service avseende bemanning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
ap.17973 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)110 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)15 190
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets rekryteringsmyndighets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-252 213
2014-02-252 213
2014-03-252 213
2014-04-252 213
2014-05-252 213
2014-06-252 213
2014-07-252 213
2014-08-252 213
2014-09-252 213
2014-10-252 213
2014-11-252 213
2014-12-25-3 790
Summa20 553
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets rekryteringsmyndighets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Uppdragsverksamhet
Uppdrag Försvarsmakten5 6250110 000110 00005 625
Uppdrag civila kunder-4 15730030 00029 0001 000-2 857
Summa1 468300140 000139 0001 0002 768
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Annelie Stiglund
Kopia till

Statsrådsberedningen/SAM
Försvarsdepartementet/ESL, MFI
Finansdepartementet/BA
Justitiedepartementet/PO
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, försvarsutskottet
Riksrevisionen
Försvarsmakten
Rikspolisstyrelsen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Facket för Service och Kommunikation
Fackförbundet ST
Försvarsförbundet
Officersförbundet
Sveriges Akademikers Centralorganisation
Sveriges Psykologförbund
Tjänstemännens Centralorganisation