Socialdepartementet


Regeringsbeslut
V:2

2014-12-11
S2014/8748/SFÖ
länsstyrelserna

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende länsstyrelserna
5 bilagor
Riksdagen har beslutat om länsstyrelsernas verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 1, bet. 2013/14:KU1, rskr. 2013/14:82).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för länsstyrelserna och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Länsstyrelserna bedriver verksamhet inom ett stort antal utgiftsområden. I detta regleringsbrev behandlas anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. under utgiftsområde 1 Rikets styrelse. Anslaget beräknas finansiera cirka hälften av länsstyrelsernas verksamhet. Övrig finansiering sker från andra anslag och inomstatliga bidrag.

Länsstyrelserna ska i sina årsredovisningar redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion och vad som anges i detta regleringsbrev. Viss verksamhetsstatistik ska redovisas enligt bilaga 1.

När återrapporteringskrav och uppdrag ges till samtliga länsstyrelser anges "länsstyrelserna" i beslutet. I annat fall anges det särskilt vilken eller vilka länsstyrelser som avses. Redovisning ska göras i årsredovisningen om inte annat anges.

1

Mål och återrapporteringskrav

Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor (Landsbygdsdepartementet)

Livsmedelskontroll

1. Länsstyrelserna ska redovisa:

– En bedömning av effektivitet och ändamålsenlighet i livsmedelskontrollen i länet och hur denna har utvecklats jämfört med föregående år,

– på vilket sätt och i vilken utsträckning länsstyrelserna genom revisioner och andra insatser har bidragit till att kraven i förordning (EG) nr 882/2004 uppfylls,

– en bedömning av om kommunernas kontrollplaner uppfyller de krav som ställs för en likvärdig och effektiv kontroll,

– antal fortbildningstillfällen för livsmedelsinspektörer som länsstyrelsen medverkat i och antalet deltagare i utbildningarna, och

– vilka mål som satts upp för kontrollen av livsmedel i primärproduktionen i länet och måluppfyllelsen för dessa i förhållande till målen för livsmedelskontrollen i nationella kontrollplanen för livsmedelskedjan. Vidare ska länsstyrelsen redovisa viktigare kontrollresultat och en analys av effekten av kontrollen.

Uppgifterna ska redovisas till Livsmedelsverket senast den 1 februari 2015.

Djurskydd

2. Länsstyrelserna ska senast den 30 augusti 2014 repektive senast den 1 februari 2015 rapportera till Jordbruksverket enligt bilaga 1, tabell 1.3 avseende länsstyrelsernas djurskyddskontrollarbete. Jordbruksverket kan begära kompletterande statistik vid dessa tillfällen.

3. Länsstyrelserna ska arbeta vidare med och utveckla nyckeltal för djurskyddskontrollverksamheten. Uppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen i Norrbottens län och ske i samråd med Jordbruksverket. Uppdraget ska redovisas av Länsstyrelsen i Norrbottens län till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 30 september 2014.

4. Länsstyrelserna ska redovisa hur mycket resurser som används till djurskyddsområdet, fördelat på de olika aktiviteter som ingår. I redovisningen ska intäkter från avgiftsfinansierad kontroll och en analys av den egna resursanvändningen ingå. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 31 januari 2015.

5. Länsstyrelserna ska bistå Jordbruksverket i dess uppdrag att analysera resursanvändningen för djurskyddskontrollen. Arbetet behöver ej redovisas i årsredovisningen.

Foder och animaliska biprodukter

6. Länsstyrelserna ska som en del av underlaget för arbetet med den nationella kontrollplanen för livsmedelskedjan redovisa:

– mål för kontrollen av insamling och transport av animaliska biprodukter i länet och måluppfyllelsen för denna. Vidare ska länsstyrelsen redovisa viktigare kontrollresultat och en analys av effekterna av kontrollen, samt

– mål för kontrollen av foder i primärproduktionen i länet och måluppfyllelsen för denna. Vidare ska länsstyrelsen redovisa viktigare kontrollresultat och en analys av effekterna av kontrollen.

Uppdraget ska redovisas till Jordbruksverket senast den 1 februari 2015.

Allmänna veterinära frågor

7. Länsstyrelserna ska redovisa omfattningen av och använda metoder i tillsynen över djurhälsopersonalen och en beskrivning av viktigare iakttagelser. Uppgifterna ska redovisas till Jordbruksverket senast den 1 februari 2015.

8. Länsstyrelserna ska redovisa hur kontrollen bedrivits enligt förordningen (2006:816) om kontroll av husdjur m.m. inklusive hälsokontrollprogram, hästpass och avelskontroll samt lagen (2006:806) om provtagning på djur. Redovisningen ska beskriva mål för kontrollen och analysera måluppfyllelsen för dessa. Uppdraget ska redovisas till Jordbruksverket senast den 1 februari 2015.

Lantbruk och landsbygd (Landsbygdsdepartementet)

Handläggning och utbetalning av stöd och ersättningar

9. Länsstyrelserna ska på ett kostnadseffektivt och för företagen enkelt sätt samt med minimerad risk för sanktioner genomföra uppgifterna som åligger dem ifråga om direktstöd till lantbruket och stöd till landsbygdsåtgärder enligt förordningarna (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare m.m. och (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder. Länsstyrelserna ska, tillsammans med Jordbruksverket, säkerställa att direktstöd till lantbruket och stöd till landsbygdsutveckling i så hög utsträckning som möjligt betalas ut så tidigt som regelverket tillåter samt säkerställa att kraven i utbetalningsplanen följs samtidigt som risken för finansiell korrigering förebyggs och minimeras.

Länsstyrelserna ska följa Jordbruksverkets styrning över stödprocessen avseende administrationen av jordbruks- och landsbygdsstöd. Länsstyrelserna ska löpande rapportera handläggnings- och kontrolläge till Jordbruksverket enligt av verket fastställd rapportplan, samt bistå Jordbruksverket i att under stödåret uppnå en bättre uppföljning av handläggnings- och kontrolläge av ovan nämnda stöd. Länsstyrelserna ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att följa uppdraget samt hur stor andel av stöd och ersättningar som betalats ut vid de tillfällen som anges i den gemensamma utbetalningsplanen.

Länsstyrelserna ska bistå Jordbruksverket i arbetet med att uppfylla ackrediteringsvillkoren för hanteringen av stöd.

Genomförande av landsbygdsprogrammet

10. Länsstyrelserna ska verka för ett effektivt regionalt avslutande av Landsbygdsprogram för Sverige åren 2007–2013 i syfte att uppnå de i programmet angivna målen i enlighet med förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder. Programmets genomförande, resultat och effekter rapporteras i särskild ordning enligt Jordbruksverkets riktlinjer. I rapporten ska även framgå hur Länsstyrelserna har arbetat för att bidra till att nå visionen om Sverige – det nya matlandet.

Länsstyrelserna ska även vara regeringen och centrala myndigheter behjälpliga i att införa ett nytt landsbygdsprogram för perioden 2014–2020 samt vidta regionala förberedelser för det nya landsbygdsprogrammet. Länsstyrelserna ska kortfattat redovisa på vilket sätt de arbetat med att införa landsbygdsprogrammet för perioden 2014–2020.

11. Länsstyrelserna får för uppdragets genomförande disponera anvisade medel från utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygds och livsmedel, anslagen 1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur och 1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, vilka regleras i Jordbruksverkets regleringsbrev för budgetåret 2014.

Länsstyrelserna ska redovisa följande avseende Landsbygdsprogram för Sverige åren 2007-2013:

– Handläggningstiderna för ansökningar om utbetalningar samt hur länsstyrelsen arbetar för att minska handläggningstiderna och

– vilka åtgärder som har låg anslutning i länet och översiktligt analysera orsakerna till detta samt redovisa i vilken omfattning de relevanta resultatmål och omfattningsmål som finns fastställda i programmet är uppnådda vid utgången av 2014.

Länsstyrelserna ska redovisa följande avseende landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020:

– Vilka åtgärder som har vidtagits för att informera om det nya programmet och

– Vilka åtgärder som har kommit igång under året.

Kostnader för hantering av EU-stöd

12. Länsstyrelserna ska redovisa kostnader för hantering av de olika EU-stöden för lantbruk, landsbygd och fiske samt antalet årsarbetskrafter som är sysselsatta med hanteringen av stöden. Redovisningen ska lämnas till Jordbruksverket senast den 1 februari 2015 enligt riktlinjer från verket.

Gemensam inlämningsfunktion för skogsägare

13. Inom ramen för arbetet med samverkande e-förvaltning ska länsstyrelserna i samverkan med Skogsstyrelsen utveckla en gemensam inlämningsfunktion i syfte att skapa enkelhet, helhetssyn och nytta för kunden (skogsägaren) och en effektivare förvaltning hos myndigheterna med utgångspunkt i förordningen (2013:44) om gemensam inlämningsfunktion för skogsägare. Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen ska ta fram en gemensam ansvarsfördelning för funktionen där dess utveckling, förvaltning och finansiering redovisas. Arbetet ska rapporteras till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 31 augusti 2014 av Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Värmlands län som sammanhållande för länsstyrelserna.

Fiske (Landsbygdsdepartementet)

14. Länsstyrelserna ska redovisa hur de främjat och bidragit till den nationella offentliga finansieringen av det operativa programmet för fiskerinäringen i Sverige perioden 2007–2013.

15. Länsstyrelserna ska redovisa hur de bidragit till arbetet med omprövning av vattendomar.

16. Länsstyrelserna ska redovisa omfattningen av föregående års fisketillsyn i form av antal fisketillsynsmän för havet och de stora sjöarna respektive övrigt sötvattensområde samt antal informationsinsatser, tillsynsdagar, anmälningar av otillåtet fiske och antal beslag av fisk, redskap, fiskefartyg eller andra föremål i havet och i de stora sjöarna. Redovisningen ska lämnas till Havs- och vattenmyndigheten senast den 1 februari 2015.

Viltförvaltning (Landsbygdsdepartementet)

Förvaltningsverktyget för rovdjur inom rennäringsområdet

17. Länsstyrelserna i Dalarnas, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län ska i samråd med Sametinget och samebyarna i respektive län arbeta med förvaltningsverktyget i syfte att upprätthålla en hållbar rennäring och samtidigt bidra till en gynnsam bevarandestatus för stora rovdjur. Arbetet med toleransnivån för skador på ren orsakade av stora rovdjur bör ske i enligt med regeringens proposition En hållbar rovdjurspolitik (prop. 2012/13:191).

Länsstyrelserna ska i återrapporteringen redogöra för hur arbetet med förvaltningsverktyget och riskmodellen fortskrider samt redovisa skadenivån för respektive sameby.

Älgförvaltning

18. Länsstyrelserna ska i samråd med berörda myndigheter och intressenter utarbeta regionalt anpassade finansieringsformer som möjliggör för älgförvaltningsområden i hela landet att regelbundet genomföra inventeringar.

19. Länsstyrelserna ska till älgförvaltningsgrupper, älgskötselområden, licensområden, markägare och jägare tillhandahålla en IT-plattform för älgförvaltningen. Utveckling och förvaltning av IT-plattformen ska ske i samråd med berörda myndigheter och intressenter. IT-plattformen ska genom datainsamling och sammanställning av befintlig kunskap vara stommen för en adaptiv förvaltning där målet är en älgstam av hög kvalitet i balans med sina betesresurser. Länsstyrelsen i Jönköpings län är sammanhållande för länsstyrelserna och ska återrapportera uppdraget.

Regional tillväxt (Näringsdepartementet)

Uppdrag nr 20–24 gäller samtliga länsstyrelser. Uppdrag nr 25–28 gäller länsstyrelserna i Norrbottens, Stockholms, Västernorrlands och Västmanlands län. Uppdrag nr 29–30 gäller samtliga länsstyrelser utom länsstyrelserna i Norrbottens, Stockholms, Västernorrlands och Västmanlands län. Uppdrag nr 31 gäller inte länsstyrelserna i Hallands, Gotlands, Kalmar, Skåne och Västra Götalands län. Uppdrag nr 32–37 gäller vissa länsstyrelser.

Regionalt tillväxtarbete

20. Länsstyrelserna ska redovisa exempel på och kommentera hur samverkan mellan länsstyrelserna och statliga myndigheter sker inom det regionala tillväxtarbetet samt hur denna samverkan utvecklats.

21. Länsstyrelserna ska, efter anvisningar från Tillväxtverket, medverka i verkets uppdrag att säkerställa nationell uppföljning av det regionala tillväxtarbetet samt uppföljning av anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19.

22. Länsstyrelserna ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen avseende anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 16 januari, den 21 februari, den 5 maj, den 28 juli och den 27 oktober 2014. Länsstyrelserna ska senast den 22 oktober 2014 komma in med ett uppdaterat förslag till bemyndiganden enligt 17 § första stycket anslagsförordningen (2011:223) som myndigheten behöver för att få göra åtagaden som medför utgifter under följande budgetår. Myndigheten ska när den begär ett bemyndigande enligt första stycket ange under vilka år det ekonomiska åtgandet beräkans medföra utgifter. Myndighetens förslag ska rymmas inom ramen för regeringens beslut om verksamheten.

23. Länsstyrelserna ska lämna redovisningar till Tillväxtverket av bemyndigande gällande anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 enligt anvisningar från Tillväxtverket.

24. Länsstyrelserna ska bistå Regeringskansliet i förberedelserna av programperioden för 2014–2020 för EU:s sammanhållningspolitik samt landsbygds-, havs- och fiskerifonden inklusive arbetet med en partnerskapsöverenskommelse med EU-kommissionen.

25. Berörda länsstyrelser ska ge en sammanfattning av verksamheten inom regional tillväxt. Sammanfattningen ska innehålla de viktigaste prioriteringarna under året, samt en bedömning av resultatet av arbetet med dessa prioriteringar. Sammanfattningen ska innehålla en redovisning av arbetet med den regionala kompetensplattformen, med fokus på gymnasiesamverkan, integration samt hur samverkan och dialog mellan berörda myndigheter inom kompetensförsörjningsområdet och de regionala kompetensplattformarna har utvecklats. Sammanfattningen ska också innehålla en redovisning av hur miljö-, integrations- och jämställdhetsperspektiven har beaktats i det regionala tillväxtarbetet.

26. Berörda länsstyrelser ska redovisa de viktigaste utvecklingsfrågorna för att stärka arbetet med den regionala utvecklingsstrategin, samt redovisa exempel och kommentera inom vilka områden samverkan sker med kommunerna inom ramen för det regionala tillväxtarbetet och hur denna samverkan har utvecklats.

27. Berörda länsstyrelser ska senast den 1 december 2014 redovisa hur handlingsplanen för jämställd regional tillväxt genomförs i det regionala tillväxtarbetet. Redovisningen ska utgå från de aktiviteter och mål som respektive län har formulerat i sin handlingsplan för jämställd regional tillväxt samt innehålla en bedömning av hur arbetet har utvecklats och integrerats i ordinarie verksamhet samt vilka övriga aktörer som involverats i arbetet.

28. Berörda länsstyrelser ska medverka i genomförandet av sammanhållningspolitiken i Sverige, samt ansvara för att återföra kunskaper och erfarenheter från verksamhet inom strukturfonderna till det regionala tillväxtarbetet.

29. Berörda länsstyrelser ska redovisa exempel på och kommentera inom vilka områden samverkan sker mellan länsstyrelsen och den aktör som har samordningsansvaret för det regionala tillväxtarbetet samt hur denna samverkan har utvecklats.

30. Berörda länsstyrelser ska bistå det organ som ansvarar för det regionala tillväxtarbetet i länet i dess uppdrag att genomföra en handlingsplan för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i det regionala tillväxtarbetet under perioden 2012–2014.

Tillgång till kommersiell service

31. För sin uppgift att verka för en god tillgång till kommersiell service för medborgare och företag ska berörda länsstyrelser redovisa och kommentera vilka insatser som genomförts, resultaten av dessa och vilka aktörer som deltagit samt på vilket sätt insatserna förhåller sig till övriga insatser för hållbar regional tillväxt i länet. Redovisningarna ska relatera till mål och intentioner i länets regionala serviceprogram.

Territoriella samarbetsprogram programperioden 2007-2013

32. Länsstyrelsen i Jämtlands län ska, i egenskap av förvaltande och attesterande myndighet för det territoriella programmet Sverige–Norge, redovisa beslutade respektive utbetalade och inbetalade EU-medel. Medel utbetalade i förskott ska särredovisas. Redovisningen ska ske enligt Tillväxtverkets riktlinjer och lämnas till verket senast den 10 februari och 15 september 2014. Därutöver ska prognoser för utbetalningar lämnas till Tillväxtverket senast den 10 januari, den 14 februari, den 28 april, den 21 juli och den 20 oktober 2014. Länsstyrelsen ska dessutom, senast den 14 februari, den 21 juli och den 20 oktober 2014, lämna en sammanställning av prognoser för inbetalningar avseende samma program. Prognoserna för inbetalningar och utbetalningar ska sträcka sig till och med 2017 och vara fördelade på budgetår. Prognoser över beslutade medel ska senast den 14 februari och den 20 november 2014 och lämnas fördelade på åren 2014–2015. Av redovisningen ska även framgå hur prognoserna är framtagna, vilk antaganden som ligger till grund för dem samt om osäkerhet råder och i så fall vad den beror på. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognos. Redovisningen ska ske enligt Tillväxtverkets riktlinjer. Prognoserna ska även lämnas i Hermes enligt instruktionerna från Ekonomisstyrningsverket.

33. Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län ska, i egenskap av förvaltande och attesterande myndigheter för de territoriella programmen Nord, Botnia-Atlantica och Sverige–Norge, för beslutade och utbetalade EU-medel redovisa fördelningen av den svenska beslutade och utbetalda medfinansieringen från kommuner, landsting, stat samt från övriga offentliga och privata aktörer för varje strukturfondsprogram. Redovisningen av den svenska statliga finansieringen ska vara uppdelad på dels total finansiering via länsstyrelsen och det organ som ansvarar för det regionala tillväxtarbetet från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19, dels övrig finansiering från länsstyrelsen och det organ som ansvarar för det regionala tillväxtarbetet, dels övrig statlig finansiering. Av redovisningen ska framgå de 30 största medfinansiärerna med avseende på beslutad medfinansiering. Redovisningen ska lämnas till Tillväxtverket senast den 10 februari 2014. En sammanställning av förväntade och uppnådda resultat kopplad till indikatorer för gränsregionalt samarbete ska redovisas. En sammanställning ska även redovisas av beslutade medel fördelat på Europeiska kommissionens utgiftskategorier för prioriterade områden totalt per territoriellt program. Redovisningarna ska lämnas för respektive program, i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer, senast den 10 februari och den 15 september 2014.

34. Länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län ska i egenskap av förvaltande och attesterande myndigheter för de territoriella programmen Nord, Botnia–Atlantica och Norra Periferin (2007–2013) redovisa beslutade respektive utbetalade och inbetalade medel samt en likviditetsredovisning. Medel utbetalade i förskott ska särredovisas. Redovisning ska ske enligt Tillväxtverkets riktlinjer och lämnas till verket senast den 10 februari och den 15 september 2014.

Territoriella samarbetsprogram programperioden 2014-2020

35. Länsstyrelsen i Jämtlands län ska, i egenskap av förvaltande och attesterande myndighet för det territoriella programmet Sverige–Norge (Programperioden 2014–2020) senast den 20 oktober 2014 redovisa följande till Tillväxtverket:

– beslutade EU-medel totalt samt fördelat på Europeiska kommissionens utgiftskategorier för prioriterade områden.

– inbetalningar från Europeiska kommissionen.

Därutöver ska prognoser för utbetalningar lämnas till Tillväxtverket senast den 20 oktober 2014. Länsstyrelsen ska dessutom, senast den 20 oktober 2014, lämna en sammanställning av prognoser för inbetalningar avseende samma program. Prognoserna för inbetalningar och utbetalningar ska sträcka sig till och med 2018 och vara fördelade på budgetår. Prognoser över beslutade medel ska senast den 20 oktober lämnas fördelade på åren 2014–2017. Av redovisningen ska även framgå hur prognoserna är framtagna, vilka antaganden som ligger till grund för dem samt om osäkerhet råder och i så fall vad den beror på. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognos. Redovisningen ska ske enligt Tillväxtverkets riktlinjer.

36. Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län ska, i egenskap av förvaltande och attesterande myndigheter för de territoriella programmen Nord, Botnia–Atlantica och Sverige–Norge, för beslutade och utbetalade EU-medel redovisa fördelningen av den svenska beslutade och utbetalda medfinansieringen från kommuner, landsting, stat samt från övriga offentliga och privata aktörer för varje strukturfondsprogram. Redovisningen av den svenska statliga finansieringen ska vara uppdelad på dels total finansiering via länsstyrelsen och det organ som ansvarar för det regionala tillväxtarbetet från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, dels övrig finansiering från länsstyrelsen och det organ som ansvarar för det regionala tillväxtarbetet, dels övrig statlig finansiering. Av redovisningen ska framgå de 30 största medfinansiärerna med avseende på beslutad medfinansiering. En sammanställning av förväntade resultat, kopplade till indikatorerna för gränsregionalt samarbete ska redovisas. Redovisningen ska lämnas till Tillväxtverket senast den 15 september 2014.

37. Länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län ska, i egenskap av förvaltande och attesterande myndigheter för de territoriella programmen Nord, Botnia–Atlantica och Norra periferin senast den 15 september 2014 redovisa följande till Tillväxtverket:

– beslutade EU-medel totalt samt fördelat på Europeiska kommissionens utgiftskategorier för prioriterade områden.

– inbetalningar från Europeiska kommissionen.

Samarbete i Barentsregionen

38. Länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län ska redovisa dels egna insatser för att stärka Barentssamarbetet, dels de insatser som länsstyrelserna gjort för att stödja andra aktörers deltagande i Barentssamarbetet. Kostnader och finansiering för verksamheten ska särredovisas med en uppdelning på insatsernas huvudsakliga inriktning, större projekt och seminarier. Länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län får för uppdragets genomförande disponera medel från utgiftsområde 5, anslaget 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen.

Grundläggande betaltjänster (Näringsdepartementet)

39. Länsstyrelserna ska lämna underlag till Länsstyrelsen i Dalarnas län med en bedömning av hur de grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhällets behov inklusive en redovisning av de eventuella stöd- och utvecklingsinsatser för att tillgodose behovet av grundläggande betaltjänster som genomförts i länet. Länsstyrelserna ska arbeta för att regionala stöd- och utvecklingsinsatser vid behov genomförs för att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster på de orter och i den landsbygd där samhällets behov inte längre tillgodoses av marknaden. För arbetet med att bedöma behovet av och för att genomföra stöd- och utvecklingsinsatser för att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster kan länsstyrelserna söka medel från Post- och telestyrelsen. Länsstyrelsen i Dalarnas län ska sammanställa en rapport utifrån dessa underlag. Rapporten ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 december 2014. Länsstyrelsen i Dalarnas län får för uppdragets genomförande disponera medel från utgiftsområde 22, anslaget 2:3 Grundläggande betaltjänster.

Infrastrukturplanering (Näringsdepartementet)

40. Länsstyrelserna ska verka för att målen i regeringens bredbandsstrategi för Sverige (dnr N2009/8317/ITP) nås. Varje länsstyrelserna ska med utgångspunkt i detta:

– Redovisa hur länsstyrelsen har verkat för att målen i regeringens bredbandsstrategi ska nås samt vilka andra faktorer som har påverkat utvecklingen inom it-infrastrukturområdet i länet. Redovisning ska göras i enlighet med Post- och telestyrelsens (PTS) anvisningar senast den 1 februari 2015.

– Bistå PTS i dess arbete med att följa upp de krav för stöd till bredbandsutbyggnad som anges i förordning (2012:39) om offentlig medfinansiering av projekt för utbyggnad av it-infrastruktur.

– Bistå PTS i regeringsuppdraget att följa och redovisa efterfrågan på och tillgången till statliga bredbandsstöd.

– Informera projektägare om gällande regelverk för stöd till bredbandsuppbyggnad i enlighet med Jordbruksverkets riktlinjer och relevant reglering.

– Främja anläggning av kanalisation enligt förordningen (2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation samt redovisa och kommentera vilka aktiviteter som genomförts för att främja användningen av stödet och hur stödet har använts samt statistik över antalet inkomna ansökningar. Det ska framgå av statistiken vilket belopp en ansökan avser och det beviljade stödets storlek. En rapport om användningen av stödet fram till 31 december 2013 ska lämnas senast den 1 februari 2014 samt en rapport om användningen av stödet fram till den 31 maj 2014 och en prognos för hela året ska lämnas senast den 30 juni 2014. Redovisning ska ske till Länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsen i Örebro län ska återrapportera till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i enlighet med regeringens beslut med dnr N2011/7305/ITP.

Uppdragets femte strecksats gäller inte länsstyrelserna i Skåne, Västra Götalands, Hallands, Gotlands och Kalmar län.

Energi och klimat (Näringsdepartementet och Miljödepartementet)

Regionala klimat- och energistrategier m.m.

41. Länsstyrelserna ska samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan.

Inom ramen för uppdraget ska länsstyrelserna särskilt:

– Utveckla och genomföra regionala åtgärdsplaner för det klimat- och energistrategiska arbetet. I detta ingår att länsstyrelserna, i samverkan med berörda lokala och regionala aktörer, ska identifiera, planera, genomföra och följa upp insatser och åtgärder för att minska klimatpåverkan samt för att öka andelen förnybar energi och öka energihushållningen i länet. Särskilt fokus bör vara på lösningar som är innovativa och resurseffektiva,

– stärka samverkan såväl inom respektive länsstyrelse som mellan länsstyrelserna för att gemensamt utveckla länsstyrelsernas arbete på området energiomställning,

– genomföra insatser för att klimat- och energimålen får ökat genomslag inom olika sakområden såsom miljöprövning och -tillsyn, den lokala och regionala samhällsplaneringen, regionalt utvecklings- och tillväxtarbete och infrastrukturarbete,

– genomföra insatser för att stödja näringslivets och kommunernas klimat- och energiarbete,

– verka för en ökad andel förnybar energi, särskilt avseende insatser för att uppnå planmässiga förutsättningar inom planeringsramen för vindkraft.

Uppdraget ska redovisas till Statens Energimyndighet senast den 31 januari 2015.

Insater för att stärka den nationella samverkan mellan länsstyrelserna inom klimat- och energiområdet ska redovisas till Statens Energimyndighet samlat av Länsstyrelsen i Hallands län.

Det regionala klimatanpassningsarbetet

42. Länsstyrelserna ska redovisa insatser och användningen av medel från anslag 1:10 Klimatanpassning inom utgiftsområde 20 med anledning av uppgiften att samordna det regionala klimatanpassningsarbetet.

Hållbar samhällsplanering och boende (Socialdepartementet)

Tillsyn och tillsynsvägledning över kommunernas plan- och byggverksamhet

43. Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) ska länsstyrelserna följa upp och utvärdera byggnadsnämndernas tillsynsarbete samt ge tillsynsvägledning genom att ge byggnadsnämnderna råd och stöd. Länsstyrelserna ska i samband med detta särskilt granska kommunernas tillsyn av bestämmelserna om tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder i plan- och bygglagen (2010:900), plan- och byggförordningen och Boverkets föreskrifter. Uppdraget ska redovisas till Boverket senast den 31 januari 2015. Formerna för länsstyrelsernas återrapportering ska utformas i dialog med Boverket.

Uppföljning av tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen

44. Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) ska länsstyrelserna följa upp byggnadsnämndernas tillämpning av plan- och bygglagen och anslutande föreskrifter samt ge byggnadsnämnderna råd och stöd. Länsstyrelserna ska också granska kommunala planer och ta fram planeringsunderlag. Länsstyrelserna ska i samband med uppföljningen särskilt analysera:

– kommunernas tillämpning av bestämmelserna om tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och Boverkets föreskrifter.

– vilket genomslag reglerna om strandskydd i miljöbalken och då särskilt reglerna om områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen fått i kommunernas plan- och byggverksamhet vid tillämpningen av den nya plan- och bygglagen. Redovisningen ska även innehålla antalet nya översiktsplaner eller ändringar och tillägg som pekar ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära områden samt antalet detaljplaner som innehåller upphävande av strandskydd. Därutöver ska länsstyrelsernas ingripanden redovisas.

Den närmare inriktningen av redovisningen ska samordnas mellan länsstyrelserna. Uppdraget ska redovisas till Boverket senast den 31 januari 2015. Formerna för länsstyrelsernas återrapportering ska utformas i dialog med Boverket.

Regionalisering av nationella mål, planer och program

45. Med utgångspunkt i Boverkets rapport ”Sammanställning av nationella mål, planer och program av betydelse för fysisk samhällsplanering” (2011:17) ska länsstyrelserna bryta ner de nationella målen, planerna och programmen till regionala mål, planer och program. Dessa regionala mål, planer och program ska utgöra ett underlag för kommunernas fortsatta planeringsarbete. Länsstyrelsernas arbete ska i första hand fokusera på de mål, planer och program som Boverket i rapporten redovisar under rubrikerna ”Natur och miljö” och ”Infrastruktur”. Uppdraget, som ska genomföras efter samråd med det organ som inom länet har ansvar för det regionala tillväxtarbetet, ska redovisas till Boverket senast den 30 november 2014.

Inriktningsmål för handläggning av överklagade PBL-ärenden

46. Länsstyrelserna ska handlägga överklaganden av kommunala beslut enligt plan- och bygglagen på ett så enkelt och snabbt sätt som möjligt dock utan att rättssäkerheten eftersätts. Beträffande överklagade ärenden avseende kommunala beslut om planer (detaljplaner och områdesbestämmelser) respektive lov (bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked) ska följande inriktningsmål gälla.

75 procent avgjorda inom, för planer 90 dagar och för lov 120 dagar
90 procent avgjorda inom, för planer 150 dagar och för lov 180 dagar

Tiderna ska räknas från den dag överklagandet kom in till länsstyrelsen till den dag länsstyrelsen avgjorde ärendet. Redovisningen av antalet ärenden ska ske på ett för länsstyrelserna enhetligt sätt. Uppgifterna ska inte avse länsstyrelsernas prövning eller beslut enligt 11 kap. 10-12 §§ plan- och bygglagen.

Länsstyrelserna ska redovisa den genomsnittliga handläggningstiden samt medianvärdet för under 2012, 2013 respektive 2014 avgjorda överklagade planer respektive lov. Länsstyrelserna ska också för 2012, 2013 respektive 2014 redovisa andelen överklagade planer som har avgjorts inom 90 respektive 150 dagar samt andelen överklagade lov som har avgjorts inom 120 respektive 180 dagar.

I de fall handläggningstiderna överstiger inriktningsmålen ska länsstyrelserna redovisa dels orsaken till detta, dels vilka åtgärder som vidtagits respektive avses vidtas i syfte att fortsättningsvis innehålla inriktningsmålen. 

Redovisningen ska lämnas till Boverket senast den 28 februari 2015.

Granskning av kommuners planeringsmässiga förutsättningar att bygga bostäder

47. Med utgångspunkt i den redovisning som Stockholms läns landsting lämnat med anledning av regeringens uppdrag rörande Stockholmsregionens behov av nya bostäder med fördelning på länets kommuner (S2012/4203/PBB) ska Länsstyrelsen i Stockholms län i samverkan med Boverket göra en uppföljning av bostadsbyggandet i var och en av kommunerna i Stockholms län. Uppföljningen ska bl.a. innehålla en bedömning av utfallets konsekvenser. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2015.

Naturvård, miljö- och hälsoskydd (Miljödepartementet)

Efterbehandling av förorenade områden

48. Länsstyrelserna ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att öka antalet privatfinansierade efterbehandlingar av förorenade områden samt arbetet med att åtgärda förorenade områden med statliga bidrag. Länsstyrelserna ska även samordnat och i samverkan med Naturvårdsverket ta fram och redovisa åtgärder för att minimera omfattningen av oförbrukade bidrag för efterbehandling av förorenade områden. 

Miljötillsyn

49. Länsstyrelsernas tillsyn enligt miljöbalken ska bidra till att generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås och att uppkomst av olägenheter för människors hälsa och miljön motverkas. Länsstyrelserna ska särskilt redovisa:

– Hur arbetet för att effektivisera och utveckla tillsynen avses fortsätta samt beskriva de förändrade rutiner och arbetsmetoder som genomförts för att utveckla en miljömålsstyrd tillsyn,

– tillsynsområden inom vilka den operativa tillsynen och tillsynsvägledningen kan utvecklas och förbättras,

– vilken betydelse tillsynen har för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen samt vilka konsekvenser få egeninitierade tillsynsinsatser får för möjligheterna att uppnå målen, samt

– hur och inom vilka områden samverkan skett med Miljösamverkan Sverige och regional miljösamverkan i de län där sådana projekt bedrivs.

Formerna för länsstyrelsernas återrapporteringen ska utformas i dialog med Naturvårdsverket.

Skydd och skötsel av värdefulla naturområden

50. Länsstyrelserna ska i sitt arbete med biologisk mångfald och naturvård särskilt:

– Skydda och förvalta värdefulla naturområden i syfte att nå Sveriges miljökvalitetsmål samt åtaganden inom EU:s naturvårdsdirektiv och internationella naturvårdskonventioner. Bevarande av värdefulla skogar är högt prioriterat och ska ske med utgångspunkt i strategierna för formellt skydd av skog,

– fortsätta arbetet med skydd av marina områden,

– fortsätta arbetet med artbevarande, genomförandet av rovdjurspolitiken och främjandet av friluftslivet, samt

– se till att naturvårdsarbetet sker i god dialog med medborgare, brukare och andra berörda aktörer.

51. Länsstyrelserna ska gällande arbetet med områdesskydd, skötsel av skyddade områden, naturvårdsavtal, artbevarande och insatser för rovdjur rapportera till Naturvårdsverket. Rapporteringen ska ske i enlighet med Naturvårdsverkets anvisningar. För marina områden ska länsstyrelserna redovisa till Havs- och vattenmyndigheten. Rapporteringen ska ske i enlighet med Havs- och vattenmyndighetens anvisningar.

Skydd av tätortsnära natur

52. Länsstyrelserna i Stockholms, Skåne och Västra Götalands län ska fortsätta genomförandet av skyddet av tätortsnära natur i enlighet med de program som utarbetades för detta på regeringens uppdrag (regeringsbeslut nr I 3, dnr M2002/2284/Na) med ambitionen att programmen ska vara genomförda 2015.

Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet

53. Länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Skåne, Västra Götalands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län ska, för de kommuner eller områden där det fastställts eller under året kommer att fastställas åtgärdsprogram med syfte att nå miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet, redovisa i vilken grad åtgärderna har genomförts, vilken effekt åtgärderna bedöms ha haft på halterna samt om miljökvalitetsnormerna följs. I de fall EU:s luftkvalitetsdirektiv överträds ska länsstyrelsen bedöma hur länge överträdelserna antas bestå.

Havs- och vattenmiljö

54. Länsstyrelserna ska redovisa användningen av medel från anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö inom utgiftsområde 20 som tilldelats för arbetet enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska lämna en samlad redovisning för länsstyrelserna. Uppdraget ska redovisas till Havs- och vattenmyndigheten med kopia till Regeringskansliet (Miljödepartementet). Redovisning ska ske senast den 15 februari 2015.

Havsplanering

55. Länsstyrelserna, med undantag av länsstyrelserna i Jämtlands, Dalarnas, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Jönköpings och Kronobergs län, ska under året fortsatt bygga upp kompetens och rutiner för att kunna bistå Havs- och vattenmyndigheten i myndighetens havsplaneringsarbete. Arbetet ska även omfatta att ta fram underlag för havsplanering för länets havsområden enligt vägledning från Havs- och vattenmyndigheten. Dessa länsstyrelser ska även stödja och samordna kommunerna längs kusten i deras arbete med planering av sina havsområden.

Länsstyrelserna i Västra Götalands, Kalmar och Västernorrlands län ska därutöver samordna arbetet med underlag för de länsstyrelser som ligger vid respektive Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet och redovisa det samlade underlaget till Havs- och vattenmyndigheten enligt dennas anvisning.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska fortsatt utveckla det gemensamma länsstyrelsearbetet med IT-system och datainsamling och bearbetning för havsplanering i samråd med Havs- och vattenmyndigheten och Sjöfartsverket.

Länsstyrelserna i Västra Götalands, Kalmar och Västernorrlands län ska redovisa viktigare insatser och resultat samt de samordningsuppdrag som rör kommuner och länsstyrelser till Regeringskansliet (Miljödepartementet) med kopia till Havs- och vattenmyndigheten senast den 15 februari 2015.

Utsläpp från enskilda avlopp

56. Länsstyrelserna ska, genom att vidareutveckla sitt arbete med tillsynsvägledning förbättra förutsättningarna för operativa tillsynsmyndigheter att minska utsläppen från enskilda avlopp. Länsstyrelserna ska till Havs- och vattenmyndigheten, efter dialog med myndigheten, redovisa insatser beträffande tillsynsvägledning avseende enskilda avlopp samt tillsyn enligt 51 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Strandskydd

57. Länsstyrelserna ska redovisa resultatet av arbetet med översynen av det utvidgade strandskyddet. Återrapportering ska ske till Naturvårdsverket i enlighet med myndighetens anvisningar  senast den 1 mars 2015.

Länsstyrelserna ska därutöver löpande registrera uppgifter om kommunernas och länsstyrelsens samtliga beslut om upphävande av och dispens från strandskyddet. Uppgifterna ska efter utgången av året sammanställas i statistik som visar bl.a. hur många upphävanden och dispenser som har beslutats, fördelat på kommuner, samt vilket ändamål upphävandet haft eller för vilken åtgärd dispensen getts och vilket särskilt skäl som ligger till grund för beslutet. Länsstyrelsen ska även föra uppgifter om vilka kommunala beslut som överklagats eller som länsstyrelsen har beslutat att överpröva enligt 19 kap. 3 b § miljöbalken. Uppgifterna ska redovisas till Naturvårdsverket i enlighet med myndighetens anvisningar. Redovisning ska ske senast den 15 februari 2015.

Hantering av tillståndsärenden vid länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer

58. Länsstyrelsen ska särskilt redovisa hanteringen av tillståndsärenden vid länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer, vilka åtgärder som vidtagits för att korta handläggningstiderna i dessa samt hur de under 2013 och 2014 tillförda resurserna har bidragit till en effektivare hantering. Länsstyrelserna ska redovisa och kommentera handläggningstiden för fullständiga prövningar avseende miljöfarlig verksamhet för under 2013 respektive 2014 avgjorda ärenden. Redovisningen ska avse den totala handläggningstiden (median) samt hur länsstyrelsen i procent uppfyllt regeringens mål om att ansökan ska beslutas inom 180 dagar från det att ärendet är komplett.

Våtmarker

59. Länsstyrelserna ska arbeta med restaurering och återskapande av våtmarker i och i anslutning till odlingslandskap i enlighet med planeringsunderlaget som utarbetades inom ramen för uppdrag 22 i regleringsbrevet för 2008 för länsstyrelserna. Länsstyrelserna ska redovisa genomförda insatser och behov av ytterligare åtgärder till Länsstyrelsen i Västra Götalands län senast den 31 oktober 2014. Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska sammanställa redovisningarna och redovisa sammanställningen till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 december 2014.

Art- och habitatdirektivet

60. Länsstyrelserna ska senast den 31 december 2014 rapportera in nya obligatoriska data till Naturvårdsverket som ska ingå i Natura 2000-databasen. Rapporteringen ska ske i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer.

Artskydd

61. Länsstyrelsernas arbete med artskydd ska bidra till att motverka utarmning av den biologiska mångfalden och att nå miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv.

Länsstyrelserna ska därför särskilt redovisa:

– hur länsstyrelserna arbetar för samarbete och samordning med andra myndigheter om artskydd samt vilka myndigheter man bedömer vara viktigast i det arbetet,

– vilka åtgärder som vidtagits för att utveckla och förbättra prövning och tillsyn i arbetet med tillämpningen av bestämmelserna i artskyddsförordningen och rådets förordning 338/97, om det finns vissa arter eller branscher som man har prioriterat att arbeta med och hur man i så fall har gjort den prioriteringen,

– hur länsstyrelserna arbetar för att informera allmänheten om, och involvera dem i arbetet med, bestämmelserna i artskyddsförordningen och rådets förordning 338/97, samt

– vilka personresurser som avsatts för arbete med artskyddsförordningens bestämmelser och motivet till detta.

Redovisningen ska lämnas till Naturvårdsverket senast den 15 mars 2015.

Friluftsliv

62. Länsstyrelserna ska i genomförandet och uppföljningen av de tio friluftslivsmålen redovisa till Naturvårdsverket hur de samordnar och vägleder kommunerna. Redovisningen ska ske i enlighet med Naturvårdsverkets anvisningar.

Samrådsgrupper för naturvård

63. Länsstyrelserna ska redovisa hur arbetet med länsvisa samrådsgrupper för naturvård fortlöper särskilt avseende omfattningen och erfarenheterna av insatserna. Länsstyrelsen ska också redovisa hur samverkan och samråd har byggts upp med näringslivet och ideell naturvård m.fl intressenter i syfte att utveckla och effektivisera regionala naturvårdsinsatser, exempelvis genom grön infrastruktur. Redovisningen ska ske samlat för alla länsstyrelser till Regeringskansliet (Miljödepartementet) genom Länsstyrelsen i Skåne län senast den 1 december 2014.

Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar (Försvarsdepartementet)

64. Länsstyrelsernas tillsyn av kommunerna inom området skydd mot olyckor syftar till att främja och bedöma kommunernas förmåga att leva upp till nationella mål, verksamhetsmål och särskilda skyldigheter enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Länsstyrelserna ska redovisa en sammanfattande bedömning av kommunernas arbete enligt lagen om skydd mot olyckor.

65. Inom ramen för det geografiska områdesansvaret ska länsstyrelserna följa upp de lokala risk- och sårbarhetsanalyser och handlingsplaner som sammanställs enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. I uppföljningen ska länsstyrelserna beskriva hur eventuella brister och åtgärdsbehov, som identifierats inom ramen för arbetet med risk- och sårbarhetsanalyserna samt vid hanteringen av extraordinära händelser, omhändertagits. Det ska även framgå hur frågor rörande förmågan att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid har beaktats inom länen. Uppföljningen ska även inriktas så att den kan samordnas med uppföljningen av kommunernas användning av utbetalade medel enligt avtal mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas uppgifter i samhällets krisberedskap.

66. Länsstyrelserna ska som geografiskt områdesansvarig myndighet redovisa erfarenheter av regional samverkan med Försvarsmakten. Redovisningen ska lämnas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap senast den 1 september 2014.

66 a. Länsstyrelsen i Västmanlands län har genom regeringsbeslut den 14 augusti 2014 (dnr Fö2014/1394/SSK) givits möjlighet att dels använda högst 10 miljoner kronor för att hantera myndighetens kostnader som uppkommit direkt till följd av skogsbranden i Västmanlands län, dels att använda högst 50 miljoner kronor för eventuella kostnader med anledning av efterarbetet till följd av skogsbranden. Länsstyrelsen i Västmanlands län ska senast den 30 januari 2015 till Regeringskansliet (Socialdepartementet) lämna en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts.

Kulturmiljö (Kulturdepartementet)

Kulturmiljö

67. Länsstyrelserna ska redovisa hur man arbetar och planerar att arbeta för att uppfylla de nya nationella målen för kulturmiljöarbetet. Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för målens uppfyllelse. I detta ansvar ligger att överväga hur målen kan brytas ned i uppföljningsbara delar och att använda målen som utgångspunkt i såväl planering som uppföljning av verksamheten. Redovisningen ska lämnas till Riksantikvarieämbetet senast den 1 oktober 2014. Redovisningen ska ske i enlighet med de anvisningar Riksantikvarieämbetet lämnar.

68. Länsstyrelserna ska redovisa hur man arbetar för att främja kommunernas kulturmiljöarbete. Länsstyrelsen ska särskilt redovisa hur man arbetar och planerar att arbeta för att stödja kommunernas framtagande av aktuella och ändamålsenliga kunskapsunderlag. Redovisningen ska lämnas till Riksantikvarieämbetet senast den 1 oktober 2014. Redovisningen ska ske i enlighet med de anvisningar Riksantikvarieämbetet lämnar.

Kultursamverkan (Kulturdepartementet)

Kultursamverkan

69. Länsstyrelsen i Kronobergs län ska delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska hantera frågor om statens roll och ansvar inom ramen för kultursamverkansmodellen. Arbetet behöver ej återrapporteras i årsredovisningen.

70. Länsstyrelsen i Västerbottens län ska redovisa genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014. En slutredovisning ska lämnas senast den 1 mars 2015 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Kopia ska lämnas till Statens kulturråd.

Social omvårdnad (Socialdepartementet)

Personliga ombud

71. Länsstyrelserna ska utföra de uppgifter som ankommer på dem i enlighet med Förordning (2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar. Redovisningen av medlen samt erfarenheter av verksamheten ska lämnas till Socialstyrelsen senast den 1 mars 2015. Vid samma tillfälle ska länsstyrelserna även redovisa de egna insatserna under 2014 samt lämna planer till Socialstyrelsen för hur verksamheten med personligt ombud i länet ska stödjas och utvecklas.

Föräldrastödssamordning

72. Länsstyrelserna ska under åren 2014 - 2017 stödja kommuner, landsting och andra föräldrastödjande aktörer i arbetet med att utveckla ett universellt, kunskapsbaserat, samordnat och långsiktigt stöd till föräldrar med barn i tonåren i respektive län, i enlighet med definitionen av föräldrastöd i den nationella strategin för ett utvecklat föräldrastöd. Viktiga utgångspunkter i arbetet ska vara det jämställda föräldraskapet och barnets rättigheter. Länsstyrelsen i Örebro län ska i samverkan med övriga länsstyrelser årligen senast den 15 februari, med början 2015, inkomma med en samlad rapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Rapporten ska innehålla en redogörelse av vad arbetet resulterat i och förslag till ett effektivt och välfungerande rapporteringssystem för de kommande åren av satsningen. Länsstyrelserna får för 2014 använda totalt 5 500 000 kronor för uppdraget. Länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län får använda högst 452 000 kronor var, Länsstyrelsen i Örebro län får använda högst 302 000 kronor och övriga länsstyrelser högst 226 000 kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 5:2 Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige, anslagspost 2. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2014. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. I samband med återbetalningen ska en ekonomisk redovisning över hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Vid rekvisition och återbetalning ska hänvisning göras till detta regleringsbrev.

Integration, migration och jämställdhet (Arbetsmarknads-, Justitie- och Utbildningsdepartementet)

Mottagande av vissa nyanlända invandrare

73. Länsstyrelserna ska prioritera insatser som väsentligt bidrar till att öka kommunernas mottagningskapacitet, inklusive vidarebosatta. Länsstyrelserna ska också verka för att stärka den civila sektorns roll, till exempel genom att fler överenskommelser om integration med civila sektorn kommer till stånd.

Länsstyrelserna ska redovisa:

– planerade och genomförda insatser,

– en bedömning av verksamhetens resultat, samt

– en bedömning av behovet av insatser och utveckling av länsstyrelsernas verksamhet under kommande verksamhetsår.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska redovisa hur portalen www.informationsverige.se har utvecklats för att fungera som informationskanal för bostadssökande samt för information från civila samhällets organisationer till nyanlända. Redovisningen ska även omfatta en analys av hur portalen har använts samt vilken betydelse den har i bosättningsarbetet.

Länsstyrelsen i Jönköpings län ska samordna redovisningen och lämna en sammanställd rapport för samtliga länsstyrelser, med bilagda rapporter från respektive länsstyrelse. Länsstyrelsen i Jönköpings län kan lämna anvisningar för länens rapportering. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 mars 2015.

74. Ersättning enligt 37 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar finansieras från det under utgiftsområde 13 uppförda anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande. Insatser enligt 37 § som syftar till att underlätta bosättning och öka kommunernas mottagningskapacitet samt möjligheter att tillhandahålla samhällsorientering ska prioriteras. Länsstyrelsen i Jönköpings län ska efter att övriga länsstyrelser har fått tillfälle att yttra sig besluta om hur stor del av anvisade medel som ska fördelas för disposition av respektive länsstyrelse.

Ersättning enligt 37 a § förordningen om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar finansieras från det under utgiftsområde 13 uppförda anslaget 1:1 Integrationsåtgärder.

Länsstyrelserna ska redovisa för vilka olika insatser som ersättning enligt ovan nämnda förordning lämnas samt en bedömning av resultaten. Anvisningar för redovisningarna lämnas av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

75. Länsstyrelsernas redovisning enligt förordningen (2010:1138) om samhällsorientering ska särskilt inriktas mot att beskriva kommunernas förutsättningar att tillhandahålla samhällsorientering. Uppdraget ska samordnas och redovisas av Länsstyrelsen i Jönköpings län till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 mars 2015. 

Urbant utvecklingsarbete

76. Länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands, Skånes och Kronobergs län ska samla relevanta aktörer såsom kommuner och statliga myndigheter, exempelvis Arbetsförmedlingen och polismyndigheterna, för ökat erfarenhets- och kunskapsutbyte. Syftet är att förbättra situationen i stadsdelarna och minska gapet gentemot de kommuner och regioner som omfattas av det urbana utvecklingsarbetet. Erfarenhets- och kunskapsutbytet ska fokusera på frågor som rör förvärvsarbete, långvarigt försörjningsstöd, elevers behörighet till gymnasieskolan, trygghet samt bostadsförsörjning och fysisk planering. Länsstyrelsen ska även samverka med andra myndigheter som har uppdrag inom ramen för det urbana utvecklingsarbetet: Boverket, Brå, SCB och Skolverket. Arbetet ska utgå från regionala utmaningar och framgångsfaktorer inom det urbana utvecklingsarbetet. Arbetet ska samordnas med Boverkets uppdrag avseende urbant utvecklingsarbete.

Slutsatser av erfarenhets- och kunskapsutbyten samt arbetsformer ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 mars 2015. Uppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Åtgärder för ensamkommande barn

77. Länsstyrelserna ska under ledning av Migrationsverket verka för att det finns beredskap och kapacitet att ta emot asylsökande ensamkommande barn och ensamkommande barn som har beviljats uppehållstillstånd. Länsstyrelserna ska förhandla med kommunerna om mottagande av ensamkommande barn och om tillgången till platser. Länsstyrelsen i Jönköpings län ska ansvara för att samordna länsstyrelsernas genomförande av uppdraget. Länsstyrelsen i Jönköpings län ska ansvara för att särskilt redovisa länsstyrelsernas insatser och samarbetet med Migrationsverket och andra berörda aktörer på nationell nivå.  Uppdraget ska delredovisas senast den 21 maj 2014 och slutredovisas senast den 18 februari 2015 till Regeringskansliet (Justitiedepartementet). Respektive länsstyrelse ska, i bilagda dokument, särskilt redovisa:

– vilka åtgärder som har genomförts av länsstyrelsen för att skapa fler platser för ensamkommande barn,

– hur länsstyrelsen har samarbetat med Migrationsverket och andra berörda aktörer på regional nivå för att skapa och följa upp att det finns beredskap och kapacitet i kommunernas mottagande,

– hur organisation och genomförande av uppdraget har samordnats med uppdraget rörande nyanländas etablering,

– vilket resultat som har uppnåtts i länet under året i form av nya asylplatser respektive platser för barn med uppehållstillstånd, samt

– en bedömning av det egna resultatet.

Länsstyrelsen i Jönköpings län kan lämna anvisningar för länsstyrelsernas redovisningar.

Åtgärder mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål

78. Länsstyrelsen i Stockholms län ska fortsätta sitt arbete mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål i enlighet med det uppdrag som lämnats i regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende länsstyrelserna (Fi2010/5567 m.fl.) Arbetet omfattar bland annat nationell samordning, stärkt samverkan, operativt metodstöd, arbete med tryggt återvändande och stödprogram för rehabilitering för personer som har utsatts för prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Uppdraget lämnades 2011 och löper till och med 2014. Uppdragets genomförande och kostnader ska redovisas i en särskild rapport till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 mars 2015. 

Mäns våld mot kvinnor

79. Länsstyrelserna ska inom sitt ansvarsområde stödja samordningen i länen av insatser som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor, att barn bevittnar våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål i enlighet med det uppdrag som lämnats i regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende länsstyrelserna (Fi2010/5567 m.fl.). Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för att samordna redovisningen av uppdraget. Uppdraget lämnades 2011 och löper till 2014. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 april 2015.

Hedersrelaterat våld och förtryck

80. Länsstyrelserna ska främja och lämna stöd till insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck i enlighet med det uppdrag som lämnats i regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende länsstyrelserna (Fi2010/5567 m.fl.). Länsstyrelsen i Östergötlands län ansvarar för att samordna redovisningen av uppdraget. Uppdraget lämnades 2011 och löper till 2014. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 april 2015.

Länsstyrelserna får för genomförande av uppdragen 78-80 disponera medel från utgiftsområde 13, anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder.

Jämställdhetsintegrering

81. Länsstyrelserna ska med utgångspunkt i det uppdrag som gavs i regleringsbrevet för 2013 (S2011/9565/SFÖ m.fl.) redovisa hur de arbetar med genomförandet av strategier för jämställdhetsintegrering för perioden 2014-2016. Redovisningarna ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet, med kopia till Socialdepartementet) senast den 15 februari 2015.

Nationella minoriteter

82. Länsstyrelsen i Stockholms län har ett nationellt uppföljnings- och samordningsansvar för minoritetspolitiken och ska i samråd med Sametinget verka för det minoritetspolitikensfastställda målet med utpekade delområden.

Länsstyrelsen i Stockholms län ska i samråd med Sametinget särskilt redovisa:

– hur medel från utgiftsområde 1, anslaget 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter, har använts och bedöma det fortsatta behovet av medel,

– hur myndigheten har följt och utvärderat tillämpningen av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, samt vilka stödjande och samordnande insatser som har gjorts med anledning av detta,

– genomförda kunskapshöjande insatser och behovet av ytterligare insatser avseende såväl Sveriges internationella åtaganden som nationell lagstiftning, och

– en kartläggning över hur lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk beaktas i berörda statliga myndigheters arbete och förslag på hur myndigheterna kan utveckla detta.

Länsstyrelsen ska också fördela stöd enligt förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter.

Redovisningen ska särskilt belysa effekterna av insatser inom det minoritetspolitiska målets delområden; diskriminering och utsatthet, inflytande och delaktighet samt språk och kulturell identitet. Eventuella skillnader mellan kvinnor och män ska analyseras och kommenteras. En samlad rapport ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Landsbygdsdepartementet och Socialdepartementet) senast den 15 mars 2015 och, i fråga om fjärde strecksatsen, den 30 juni 2014.

Mänskliga rättigheter och diskriminering

83. Länsstyrelserna ska redovisa hur Sveriges rättsliga åtaganden om icke-diskriminering och mänskliga rättigheter belyses, analyseras och beaktas i den egna verksamheten i enlighet med 5 § punkten 5 i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion samt bedöma resultatet av detta. Redogörelsen ska innehålla information om bl.a. hur länsstyrelserna samarbetat med andra berörda myndigheter samt vilka åtgärder som har vidtagits för att stödja kommunernas arbete med dessa frågor.

Åtgärder som har vidtagits för ett fortsatt utvecklingsarbete gällande lika rättigheter och möjligheter ska redovisas särskilt.

2

Organisationsstyrning

Länsstyrelsernas gemensamma utveckling av kärnverksamhet och gemensamma stödfunktioner

84. Vad gäller kärnverksamheter ska länsstyrelserna redovisa de viktigaste gemensamma insatser som genomförts för att kärnverksamheterna ska kännetecknas av effektiva och för länsstyrelserna likartade arbetssätt och rutiner, god service och information samt en snabb och korrekt handläggning. Redovisningen ska även omfatta insatser som gjorts för att stärka samverkan såväl inom som mellan länsstyrelserna.

Länsstyrelserna ska redovisa hur de gemensamma stödjande verksamheterna har utvecklats jämte en plan över kommande utveckling. Följande ska särskilt beaktas.

– Hur ledningen och styrningen av de gemensamma stödverksamheterna har utvecklats och implementerats. Vald styrmodell, inkluderande processer för kravhantering och beställningar ska redovisas. 

– Hur rationalisering och effektivisering av it-verksamheten 2012-2015 fortlöper och planeras fullföljas i enlighet med vad som redovisas i länsstyrelsernas gemensamma rapportering (S2013/7597/SFÖ).

Länsstyrelserna ska ta initiativ till en dialog med Statens servicecenter för att utvärdera möjligheten att till Statens servicecenter eventuellt ansluta den gemensamma löneadministrativa service som idag utförs med Länsstyrelsen i Kronobergs län som s.k. värdlän.

Arbetet och redovisningen ska samordnas av Länsstyrelsen i Hallands län. Redovisningen ska ske i en samlad rapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 november 2014.

Redovisning av prognoser

85. Länsstyrelserna ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen avseende det under utgiftsområde 1 upptagna anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 16 januari, den 21 februari, den 5 maj, den 28 juli och den 27 oktober 2014. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Länsstyrelserna ska i tillägg till de prognoser som lämnas i Hermes, i en samlad redovisning, redovisa utfall och prognos för både verksamheter som finansieras med förvaltningsanslag och verksamheter som finansieras med andra intäkter än förvaltningsanslaget. Redovisningen ska följa en för samtliga länsstyrelser enhetlig struktur. Strukturen ska följa den mall som under 2013 framtagits av Länsstyrelsen i Västmanlands län i samråd med övriga länsstyrelser och nu förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro län (Lst EA). Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast 5 maj och 27 oktober 2014.

Radiokommunikationssystemet Rakel

86. Länsstyrelserna ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Länsstyrelserna ska var och en betala 208 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Uppdraget behöver ej återrapporteras i årsredovisningen.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

5:1

Länsstyrelserna m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län284 285
ap.1Stockholms län (ram)284 285
Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län91 780
ap.2Uppsala län (ram)91 780
Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län76 848
ap.3Södermanlands län (ram)76 848
Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län115 262
ap.4Östergötlands län (ram)115 262
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län102 535
ap.5Jönköpings län (ram)102 535
Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län72 607
ap.6Kronobergs län (ram)72 607
Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län91 287
ap.7Kalmar län (ram)91 287
Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län50 818
ap.8Gotlands län (ram)50 818
Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län59 384
ap.9Blekinge län (ram)59 384
Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län238 537
ap.10Skåne län (ram)238 537
Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län85 730
ap.11Hallands län (ram)85 730
Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län317 925
ap.12Västra Götalands län (ram)317 925
Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län96 774
ap.13Värmlands län (ram)96 774
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län89 669
ap.14Örebro län (ram)89 669
Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län106 750
ap.15Västmanlands län (ram)106 750
Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län103 027
ap.16Dalarnas län (ram)103 027
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län94 227
ap.17Gävleborgs län (ram)94 227
Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län102 194
ap.18Västernorrlands län (ram)102 194
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län91 156
ap.19Jämtlands län (ram)91 156
Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län116 736
ap.20Västerbottens län (ram)116 736
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län132 986
ap.21Norrbottens län (ram)132 986
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet2 000
ap.22Utvecklingsinsatser m m (ram)2 000

Villkor för anslag 5:1

ap.2 Uppsala län

Länsstyrelsen i Uppsala län ska med 1 943 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Uppsala län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

ap.3 Södermanlands län

Länsstyrelsen i Södermanlands län ska med 1 943 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Sörmlands län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.4 Östergötlands län

Länsstyrelsen i Östergötlands län ska med 1 943 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Östergötlands län. Medlen ska betalas ut med en sjättedel varje månad.

ap.5 Jönköpings län

Länsstyrelsen i Jönköpings län ska med 1 564 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Jönköpings län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

I anslagsposten ingår 3 000 000 kronor för finansiering av samordning och koordinering av länsstyrelsernas arbete med beredskap och kapacitet, regional samordning, överenskommelser om mottagandet av nyanlända respektive ensamkommande barn och nyanländas etablering samt av det arbete som bedrivs gemensamt av länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket.

ap.6 Kronobergs län

Länsstyrelsen i Kronobergs län ska med 2 151 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Kronobergs län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.7 Kalmar län

Länsstyrelsen i Kalmar län ska med 5 709 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Kalmar län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.8 Gotlands län

Länsstyrelsen i Gotlands län ska med 2 308 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Gotlands kommun. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

ap.9 Blekinge län

Länsstyrelsen i Blekinge län ska med 1 943 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Blekinge län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

ap.10 Skåne län

Länsstyrelsen i Skåne län ska med 6 021 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Skåne läns landsting. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

ap.11 Hallands län

Länsstyrelsen i Hallands län ska med 2 008 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Hallands läns landsting. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.12 Västra Götalands län

Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska med 7 284 000 kronor  finansiera förvaltningskostnader hos Västra Götalands läns landsting. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.  

I anslagsposten ingår 662 000 kronor för finansiering av ett tillsynsprojekt (Miljösamverkan Sverige) som bedrivs gemensamt av länsstyrelserna.

Vidare ingår 740 000 kronor för utveckling av det länsstyrelsegemensamma arbetet med it-system, datainsamling och bearbetning för havsplanering.

ap.13 Värmlands län

Länsstyrelsen i Värmlands län ska med 2 281 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Värmlands län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.14 Örebro län

Länsstyrelsen i Örebro län ska med 1 957 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Örebro län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.15 Västmanlands län

I anslagsposten ingår 30 000 000 kronor för finansiering av utvecklingsprojekt som bedrivs gemensamt av länsstyrelserna.

ap.16 Dalarnas län

Länsstyrelsen i Dalarnas län ska med 2 593 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Dalarnas län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

ap.17 Gävleborgs län

Länsstyrelsen i Gävleborgs län ska med 2 606 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Gävleborgs län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

Högst 85 000 kronor får användas för landshövdingens deltagande i den europeiska sambandsgruppen (European Association of State Territorial Representatives). Avrapportering görs till Regeringskansliet (Socialdepartementet) och till landshövdingemötet.

ap.19 Jämtlands län

Länsstyrelsen i Jämtlands län ska med 2 711 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Jämtlands län. Medlen ska utbetalas med en tolftedel per månad. 

Länsstyrelsen i Jämtlands län ska svara för den svenska offentliga medfinansieringen av tekniskt stöd i det territoriella programmet Sverige-Norge.

ap.20 Västerbottens län

Länsstyrelsen i Västerbottens län ska med 3 260 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i Västerbottens län. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

Länsstyrelsen i Västerbotten län ska svara för den svenska offentliga medfinansieringen av tekniskt stöd i de territoriella programmen Botnia-Atlantica och Norra periferin.

ap.21 Norrbottens län

Länsstyrelsen i Norrbottens län ska svara för den svenska offentliga medfinansieringen av tekniskt stöd i det territoriella programmet Nord.

Länsstyrelsen i Norrbottens län ska med 1 520 000 kronor delfinansiera föreningen Laponiatjuottjudus för förvaltningen av världsarvet Laponia enligt Laponiaförordningen (SFS 2011:840).

ap.22 Utvecklingsinsatser m m

Anslagsposten används för löpande utgifter i samband med  länsstyrelsegemensamma aktiviteter och gemensamma utvecklingsprojekt.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
5:1 Länsstyrelserna m.m.
ap.111 3713 %0
ap.23 6713 %0
ap.33 0743 %0
ap.44 6103 %0
ap.54 1013 %0
ap.62 9043 %0
ap.73 6513 %0
ap.82 0333 %0
ap.92 3753 %0
ap.109 5413 %0
ap.113 4293 %0
ap.1212 7173 %0
ap.133 8713 %0
ap.143 5873 %0
ap.154 2703 %0
ap.164 1213 %0
ap.173 7693 %0
ap.184 0883 %0
ap.193 6463 %0
ap.204 6693 %0
ap.215 3193 %0
ap.22803 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Länsstyrelsen i Blekinge läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-254 949
2014-02-254 949
2014-03-254 949
2014-04-254 949
2014-05-254 949
2014-06-254 949
2014-07-254 949
2014-08-254 949
2014-09-254 949
2014-10-254 949
2014-11-254 949
2014-12-254 945
Summa59 384
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Blekinge läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.9Blekinge län
Till Länsstyrelsen i Dalarnas läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-258 586
2014-02-258 586
2014-03-258 586
2014-04-258 586
2014-05-258 586
2014-06-258 586
2014-07-258 586
2014-08-258 586
2014-09-258 586
2014-10-258 586
2014-11-258 586
2014-12-258 581
Summa103 027
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Dalarnas läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.16Dalarnas län
Till Länsstyrelsen i Gotlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-254 235
2014-02-254 235
2014-03-254 235
2014-04-254 235
2014-05-254 235
2014-06-254 235
2014-07-254 235
2014-08-254 235
2014-09-254 235
2014-10-254 235
2014-11-254 235
2014-12-254 233
Summa50 818
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Gotlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.8Gotlands län
Till Länsstyrelsen i Gävleborgs läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-257 852
2014-02-257 852
2014-03-257 852
2014-04-257 852
2014-05-257 852
2014-06-257 852
2014-07-257 852
2014-08-257 852
2014-09-257 852
2014-10-257 852
2014-11-257 852
2014-12-257 855
Summa94 227
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Gävleborgs läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.17Gävleborgs län
Till Länsstyrelsen i Hallands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-257 144
2014-02-257 144
2014-03-257 144
2014-04-257 144
2014-05-257 144
2014-06-257 144
2014-07-257 144
2014-08-257 144
2014-09-257 144
2014-10-257 144
2014-11-257 144
2014-12-257 146
Summa85 730
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Hallands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.11Hallands län
Till Länsstyrelsen i Jämtlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-257 596
2014-02-257 596
2014-03-257 596
2014-04-257 596
2014-05-257 596
2014-06-257 596
2014-07-257 596
2014-08-257 596
2014-09-257 596
2014-10-257 596
2014-11-257 596
2014-12-257 600
Summa91 156
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Jämtlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.19Jämtlands län
Till Länsstyrelsen i Jönköpings läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-258 545
2014-02-258 545
2014-03-258 545
2014-04-258 545
2014-05-258 545
2014-06-258 545
2014-07-258 545
2014-08-258 545
2014-09-258 545
2014-10-258 545
2014-11-258 545
2014-12-258 540
Summa102 535
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Jönköpings läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.5Jönköpings län
Till Länsstyrelsen i Kalmar läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-257 607
2014-02-257 607
2014-03-257 607
2014-04-257 607
2014-05-257 607
2014-06-257 607
2014-07-257 607
2014-08-257 607
2014-09-257 607
2014-10-257 607
2014-11-257 607
2014-12-257 610
Summa91 287
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Kalmar läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.7Kalmar län
Till Länsstyrelsen i Kronobergs läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-256 050
2014-02-256 050
2014-03-256 050
2014-04-256 050
2014-05-256 050
2014-06-256 050
2014-07-256 050
2014-08-256 050
2014-09-256 050
2014-10-256 050
2014-11-256 050
2014-12-256 056
2015-01-251
Summa72 607
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Kronobergs läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.6Kronobergs län
Till Länsstyrelsen i Norrbottens läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-2511 082
2014-02-2511 082
2014-03-2511 082
2014-04-2511 082
2014-05-2511 082
2014-06-2511 082
2014-07-2511 082
2014-08-2511 082
2014-09-2511 082
2014-10-2511 082
2014-11-2511 082
2014-12-2511 084
Summa132 986
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Norrbottens läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.21Norrbottens län
Till Länsstyrelsen i Skåne läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-2519 878
2014-02-2519 878
2014-03-2519 878
2014-04-2519 878
2014-05-2519 878
2014-06-2519 878
2014-07-2519 878
2014-08-2519 878
2014-09-2519 878
2014-10-2519 878
2014-11-2519 878
2014-12-2519 879
Summa238 537
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Skåne läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.10Skåne län
Till Länsstyrelsen i Stockholms läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-2523 690
2014-02-2523 690
2014-03-2523 690
2014-04-2523 690
2014-05-2523 690
2014-06-2523 690
2014-07-2523 690
2014-08-2523 690
2014-09-2523 690
2014-10-2523 690
2014-11-2523 690
2014-12-2523 695
Summa284 285
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Stockholms läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.1Stockholms län
Till Länsstyrelsen i Södermanlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-256 404
2014-02-256 404
2014-03-256 404
2014-04-256 404
2014-05-256 404
2014-06-256 404
2014-07-256 404
2014-08-256 404
2014-09-256 404
2014-10-256 404
2014-11-256 404
2014-12-256 404
Summa76 848
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Södermanlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.3Södermanlands län
Till Länsstyrelsen i Uppsala läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-257 648
2014-02-257 648
2014-03-257 648
2014-04-257 648
2014-05-257 648
2014-06-257 648
2014-07-257 648
2014-08-257 648
2014-09-257 648
2014-10-257 648
2014-11-257 648
2014-12-257 652
Summa91 780
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Uppsala läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.2Uppsala län
Till Länsstyrelsen i Värmlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-258 065
2014-02-258 065
2014-03-258 065
2014-04-258 065
2014-05-258 065
2014-06-258 065
2014-07-258 065
2014-08-258 065
2014-09-258 065
2014-10-258 065
2014-11-258 065
2014-12-258 059
Summa96 774
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Värmlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.13Värmlands län
Till Länsstyrelsen i Västerbottens läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-259 728
2014-02-259 728
2014-03-259 728
2014-04-259 728
2014-05-259 728
2014-06-259 728
2014-07-259 728
2014-08-259 728
2014-09-259 728
2014-10-259 728
2014-11-259 728
2014-12-259 728
Summa116 736
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västerbottens läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.20Västerbottens län
Till Länsstyrelsen i Västernorrlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-258 516
2014-02-258 516
2014-03-258 516
2014-04-258 516
2014-05-258 516
2014-06-258 516
2014-07-258 516
2014-08-258 516
2014-09-258 516
2014-10-258 516
2014-11-258 516
2014-12-258 518
Summa102 194
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västernorrlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.18Västernorrlands län
Till Länsstyrelsen i Västmanlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-258 896
2014-02-258 896
2014-03-258 896
2014-04-258 896
2014-05-258 896
2014-06-258 896
2014-07-258 896
2014-08-258 896
2014-09-258 896
2014-10-258 896
2014-11-258 896
2014-12-258 894
Summa106 750
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västmanlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.15Västmanlands län
Till Länsstyrelsen i Västra Götalands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-2526 494
2014-02-2526 494
2014-03-2526 494
2014-04-2526 494
2014-05-2526 494
2014-06-2526 494
2014-07-2526 494
2014-08-2526 494
2014-09-2526 494
2014-10-2526 494
2014-11-2526 494
2014-12-2526 491
Summa317 925
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västra Götalands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.12Västra Götalands län
Till Länsstyrelsen i Örebro läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-257 472
2014-02-257 472
2014-03-257 472
2014-04-257 472
2014-05-257 472
2014-06-257 472
2014-07-257 472
2014-08-257 472
2014-09-257 472
2014-10-257 472
2014-11-257 472
2014-12-257 477
Summa89 669
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Örebro läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.14Örebro län
Till Länsstyrelsen i Östergötlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-259 605
2014-02-259 605
2014-03-259 605
2014-04-259 605
2014-05-259 605
2014-06-259 605
2014-07-259 605
2014-08-259 605
2014-09-259 605
2014-10-259 605
2014-11-259 605
2014-12-259 607
Summa115 262
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Östergötlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.4Östergötlands län

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Offentligrättslig verksamhet
Registreringsavgift för jaktområden-358-354 8954 930-35-428
Djur och lantbruk (avgift för extra kontroller m.m.)-9 074-1 70610 43211 257-825-11 605
Delgivning555-831 1741 252-78394
Övrig offentligrättslig verksamhet-363-3484 2974 349-52-763
Summa-9 240-2 17220 79821 788-990-12 402
Uppdragverksamhet
Resurssamordning13 733-4 962268 064276 080-8 016755
Övrig uppdragsverksamhet5 785-90137 44037 990-5504 334
Fjällförvaltning2 86020015 00014 9001003 160
Summa22 378-5 663320 504328 970-8 4668 249
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Samtliga länsstyrelser
Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet2322004044
Räntor på övriga näringslån2323004044
Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering2391005055
Övriga ränteinkomster2394001501515
Expeditions- och ansökningsavgifter25110021 240021 24021 240
Miljöskyddsavgift253700105 5000105 500105 500
Täktavgift2539001 60001 6001 600
Övriga offentligrättsliga avgifter25520016 710016 71016 710
Övriga inkomster av statens verksamhet2811007 75107 7517 751
Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet4136004804848
Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007 - 20136313000000
Bidrag från Europeiska socialfonden 2000 - 200664120056 010056 01056 010
Lotteriavgifter9455003800380380
Sanktionsavgifter m.m.2714002 50502 5052 505
Summa00211 7720211 772211 772
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras

I tabell ovan återfinns alla länsstyrelsers budgeterade avgiftsintäkter som disponeras 2014 och i bilaga 4 återfinns belopp per länsstyrelse. Uppgifter om över-/underskott 2012 avser ackumulerat utfall.  

Verksamhetens intäkter och kostnader ska inte redovisas mot anslag utan ska i enlighet med ESV:s föreskrifter till 7 kap. 1§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ingå i årets kapitalförändring. Intäkterna ska redovisas i not i årsredovisningen och i de fall de överstiger 100 000 kronor särredovisas.

Föreskrifter om avgiftsinkomster enligt djurskyddslagen (1988:535) och djurskyddsförordningen (1988:539), lagen (2006:8059) om foder och animaliska biprodukter och förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter, delgivningsförordningen (2011:154) samt resurssamordning återfinns i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion. 

Länsstyrelserna ansvarar enligt pantbankslagen (1995:1000) för såväl prövning av ansökningar om att få bedriva pantbanksverksamhet som tillsynen av pantbankerna. Bestämmelserna om länsstyrelsernas avgifter för respektive verksamhet med pantbanksärendena finns i 9 och 10 §§ pantbanksförordningen (1995:1189). 

Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras

I tabell ovan återfinns alla länsstyrelsers beräknade avgiftsintäkter som redovisas mot inkomsttitel 2014 och i bilaga 5 återfinns belopp per länsstyrelse.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Vid redovisning av länsstyrelsernas uppgifter som avses i 2 § första - tredje styckena förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion ska myndigheten inte tillämpa 3 kap. 1 § andra stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag om att resultatredovisningen ska avse hur verksamhetens prestationer har utvecklats vad gäller volym och kostnader.

Vad gäller fördelningen av verksamhetens totala intäkter och kostnader i resultatredovisningen enligt 3 kap. 2 § jämfört med 3 kap. 1 § tredje stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska verksamhetskostnader och årsarbetskrafter redovisas i en för länsstyrelserna enhetlig struktur och enligt anvisningar från Länsstyrelsen i Örebro län. Detta innebär ett undantag från kravet att redovisa intäkter.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Villkor för anslag 5:1 Länsstyrelserna m.m.

I bilaga 2 till regleringsbrevet återfinns beräkningar av anslaget 2014 per anslagspost. Av bilagan framgår också de riktade medel som vissa länsstyrelser erhållit. Anslaget får inte användas till verksamhet som bedrivs av en stiftelse där länsstyrelsen har medverkat till bildandet av denna, om inte regeringen har godkänt stiftelsebildningen.

Finansiering av anläggningstillgångar

Länsstyrelserna disponerar en total låneram på 193 900 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten. Låneramens fördelning på respektive länsstyrelse redovisas i bilaga 3.

Räntekontokredit

Länsstyrelserna disponerar var sitt räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Länsstyrelsernas totala kreditutrymme på räntekontona är 182 700 000 kronor. Kreditutrymmets fördelning på respektive länsstyrelse redovisas i bilaga 3. Till räntekontona överförs varje månad en tolftedel av tilldelat anslag. Medel som deponeras hos en länsstyrelse ska sättas in på ett särskilt räntekonto i Riksgäldskontoret. Länsstyrelserna disponerar var sitt konto i Riksgäldskontoret för detta ändamål.

Lönegarantiförordningen

Länsstyrelsen ska bokföra inkomna belopp som avses i 4 och 11 §§ lönegarantiförordningen (1992:501) mot ett konto som inte är räntebärande och varje månad betala in beloppen till Kammarkollegiet. Länsstyrelserna ska på begäran av Kammarkollegiet lämna de uppgifter som behövs för att kollegiet ska kunna utföra uppdrag och återrapportering till regeringen angående lönegarantiersättning vid konkurs och företagsrekonstruktion.

Ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

Länsstyrelsen ska tillämpa kategori D i 4 § förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. när det gäller rennäringsdelegationerna och viltförvaltningsdelegationerna. Ersättning ska lämnas för förlorade avlöningsförmåner samt för reseförmåner enligt förordningen (1981:1265) om reseförmåner i statliga upprag m.m. Kostnaderna ska belasta länsstyrelsen i det län där en berörd ledamot eller ersättare är bosatt.

Kommittéförordningen

Länsstyrelsen ska tillämpa 26 § kommittéförordningen (1998:1474) när det gäller ersättare i länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer som kommer från en annan länsstyrelse.

På regeringens vägnar
Magdalena Andersson
Johan Krabb
Kopia till

Statsrådsberedningen
Statsrådsberedningen/RK IREV
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet
Utbildningsdepartementet
Landsbygdsdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Kulturdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EK
Konstitutionsutskottet
Riksrevisionen
Migrationsverket
Rikspolisstyrelsen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Socialstyrelsen
Boverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Jordbruksverket
Livsmedelsverket
Sametinget
Skogsstyrelsen
Naturvårdsverket
Havs- och vattenmyndigheten
Sjöfartsverket
Post- och telestyrelsen
Tillväxtverket
Riksantivarieämbetet
Statens kulturråd
Arbetsförmedlingen
Samverkansorganet i Blekinge län
Samverkansorganet i Dalarnas län
Samverkansorganet i Gävleborgs län
Samverkansorganet i Jönköpings län
Samverkansorganet i Kronobergs län
Samverkansorganet i Kalmar län
Samverkansorganet i Södermanlands län
Samverkansorganet i Uppsala län
Samverkansorganet i Värmlands län
Samverkansorganet i Västerbottens län
Samverkansorganet i Örebro län
Samverkansorganet i Östergötlands län
Samverkansorganet i Jämtlands län
Gotlands kommun
Skåne läns landsting
Landstinget i Hallands län
Västra Götalands läns landsting
Sveriges Kommuner och Landsting