Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 19

2014-12-11
Fi2014/4428
Kronofogdemyndigheten
Box 1050
17221 Sundbyberg
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Kronofogdemyndigheten
Riksdagen har beslutat om Kronofogdemyndighetens verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 3, bet. 2013/14:SkU1, rskr. 2013/14:87).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Kronofogdemyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål Skatt, tull och exekution

Målet för utgiftsområdet är att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv samt motverka brottslighet.

Återrapportering

Kronofogdemyndigheten ska göra en bedömning av hur myndigheten bidragit till uppfyllandet av målet.

Mål Exekution

En god betalningsvilja ska upprätthållas i samhället och företeelser som kan leda till överskuldsättning ska motverkas. Kronofogdemyndigheten ska underlätta för medborgare och företag att göra rätt för sig. Medborgare och företag ska ha förtroende för Kronofogdemyndighetens verksamhet.

 

 

Återrapportering

Kronofogdemyndigheten ska göra en bedömning av resultat- utvecklingen med utgångspunkt i verksamhetens mål och prestationer.

Mål 1 - verkställighet och indrivning

Borgenären ska i första hand få betalt för sin fordran. Om inte full betalning är möjlig ska betalning ske så långt möjligt och en tillförlitlig utredning ska levereras till borgenären. Gäldenärens rätt ska bevakas under handläggningen.

Återrapportering

Kronofogdemyndigheten ska beskriva vilka åtgärder som vidtagits för att borgenären ska få betalt för sin fordran. Även åtgärder som har vidtagits för att tillvarata gäldenärens rättigheter ska ingå i beskrivningen. Återrapporteringen ska också innefatta en bedömning av resultat- utvecklingen utifrån det uppsatta målet.

Mål 2 - summarisk process

Utslag och beslut ska meddelas snabbt, rättssäkert och kostnadseffektivt.

Återrapportering

Kronofogdemyndigheten ska beskriva i vilken utsträckning utslag och beslut meddelats snabbt, rättssäkert och kostnadseffektivt. Resultatutvecklingen utifrån det uppsatta målet ska bedömas.

Mål 3 - skuldsanering

Ett snabbt och begripligt förfarande som leder till ett hållbart beslut ska ge överskuldsatta förutsättningar för ekonomisk rehabilitering samtidigt som berörda borgenärer får bästa möjliga betalning.

Återrapportering

Kronofogdemyndigheten ska beskriva de åtgärder som vidtagits för att göra förfarandet snabbt och begripligt och i vilken utsträckning besluten blivit hållbara. Återrapporteringen ska också innefatta en bedömning av resultatutvecklingen utifrån det uppsatta målet.

Mål 4 - konkurstillsyn

Tillsynen ska bidra till att konkursförvaltningen sker lagenligt, likformigt och effektivt. Vidare ska tillsynen bidra till att borgenärerna får bästa möjliga utfall.

 

Återrapportering

Kronofogdemyndigheten ska beskriva de åtgärder som vidtagits för att bidra till en lagenlig, likformig och effektiv konkursförvaltning samt göra en bedömning av resultatutvecklingen utifrån det uppsatta målet. Åter- rapporteringen ska också innefatta en beskrivning av vidtagna åtgärder för att borgenärerna ska få bästa möjliga utfall.

2      Övriga återrapporteringskrav

Generella krav på redovisning

Kronofogdemyndigheten ska i årsredovisningen, i bilaga, redovisa en sammanställning över sådana mått, indikatorer och nyckeltal som ingår i myndighetens underlag för att belysa och bedöma verksamhetens utveckling och resultat. Sammanställningen ska följa samma indelning som resultatredovisningen.

Redovisningen ska innehålla en bedömning av enhetlighet, kvalitet, effektivitet och produktivitet. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras. Väsentliga omprioriteringar i verksamhetens inriktning mot bakgrund av ovanstående utveckling ska kommenteras särskilt.

Förebyggande arbete i form av service och information

Information och service inom Kronofogdemyndighetens område ska vara behovsanpassad och lättillgänglig. Kronofogdemyndigheten ska beskriva de insatser som har genomförts för att göra information och service mer behovsanpassad och lättillgänglig.

Enkla och tidsenliga regler

Reglerna inom Kronofogdemyndighetens verksamhet ska vara enkla och tidsenliga. Kronofogdemyndigheten ska beskriva arbetet med att göra reglerna enkla och tidsenliga. En bedömning av i vilken omfattning myndighetens åtgärder har bidragit till att uppfylla regeringens mål att förenkla för företagen ska göras.    

Brottsutbytesfrågor

Kronofogdemyndigheten ska redovisa de åtgärder som myndigheten har vidtagit för att vidareutveckla arbetet med brottsutbytesfrågor på såväl strategisk som operativ nivå. Kronofogdemyndigheten ska också redovisa och kommentera det kvantitativa resultatet av myndighetens arbete att spåra, säkra, förverka och återföra vinster av brott.

Organiserad brottslighet

Kronofogdemyndigheten ska beskriva vidtagna åtgärder som bedöms ha bidragit till att bekämpa den grova organiserade brottsligheten.

3

Uppdrag

Forskning

Kronofogdemyndigheten har sedan 2013 i uppdrag att utvärdera sin forskningsverksamhet. Utvärderingen ska innehålla en redovisning av de forskningsprojekt som Kronofogdemyndigheten finansierat. Resultat och effekter av forskningen ska redovisas och analyseras i förhållande till de av regeringen fastställda målen för Kronofogdemyndighetens verksamhet. Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2016.

Utvecklad resultatredovisning avseende brottsutbyte

Brottsförebyggande rådet ska i samverkan med Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten utveckla en modell för en sammanhållen resultatredovisning avseende myndigheternas arbete med att återföra vinster av brott. Det pågående arbetet med rättsväsendets informations- försörjning ska beaktas vid genomförandet av uppdraget. I arbete ska också myndighetsöverskridande samverkan som sker på området beaktas. Inom ramen för detta ska Brottsförebyggande rådet vid behov inhämta synpunkter från andra berörda aktörer. Uppdraget ska redovisas till Justitiedepartementet senast den 31 oktober 2014.

Utgiftsprognoser

Kronofogdemyndigheten ska redovisa prognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast den 16 januari, 21 februari, 5 maj, 28 juli och 27 oktober 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

1:2

Kronofogdemyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Kronofogdemyndigheten1 796 653
ap.2Kronofogdemynd - del till KFM (ram)1 796 653

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Kronofogdemynd - del till KFM

1. Högst 3 000 000 kronor får utbetalas från anslagsposten för stöd till forskning inom Kronofogdemyndighetens verksamhetsområde. Utbetalda medel ska särredovisas i årsredovisningen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:2 Kronofogdemyndigheten
ap.253 9003 %361
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)330 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)178 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kronofogdemyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-25149 721
2014-02-25149 721
2014-03-25149 721
2014-04-25149 721
2014-05-25149 721
2014-06-25149 721
2014-07-25149 721
2014-08-25149 721
2014-09-25149 721
2014-10-25149 721
2014-11-25149 721
2014-12-25149 722
2015-01-02-361
Summa1 796 292
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kronofogdemyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.2Kronofogdemynd - del till KFM

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Uppdragsverksamhet
Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna1 462-1948 0369 336-1 300-32
Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet228-301 2551 458-203-5
Summa1 690-2249 29110 794-1 503-37
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Offentligrättslig verksamhet
Kronofogdemyndighetens avgifter2532001 385 0001 667 000-282 000-282 000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter enligt lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet får disponeras i verksamheten.

Avgift för administration av ålderspension med ersättning från Första - Fjärde AP-fonderna och som dras från pensionsspararnas inkomstpensionskonton, bestäms av regeringen.

Avgift för administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet som dras från tillgodohavandena på pensionsspararnas premiepensionskonton, bestäms av regeringen.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Vissa medel som Kronofogdemyndigheten hanterar för enskildas räkning enligt utsökningsbalken (1981:774) och som deponeras hos Kronofogdemyndigheten ska sättas in på ett särskilt räntekonto utan kredit i Riksgäldskontoret.

På regeringens vägnar
Magdalena Andersson
Åsa Botes
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet, BA, MSS
Utbildningsdepartementet
Näringsdepartementet
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, skatteutskottet
Riksrevisionen
Barnombudsmannen
Domstolsverket
Ekonomistyrningsverket
Konsumentverket
Pensionsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Tullverket
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor