Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 22

2014-12-18
N2014/5273/FIN
N2014/1076/FIN
N2014/5296/KLS m.fl.
Se bilaga 1
Patentombudsnämnden
Box 46
851 02 Sundsvall
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Patentombudsnämnden inom utgiftsområde 24 Näringsliv
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Patentombudsnämndens verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 24, bet. 2014/15:NU1, rskr. 2014/15:68).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Patentombudsnämnden.

VERKSAMHET

Patentombudsnämnden ska tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga system för auktorisation och registrering av patentombud.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)100
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgifter251001 170960210335
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Patentombudsnämnden. Avgifternas storlek bestäms i författning eller av Patentombudsnämnden, om detta följer av förordning beslutad av regeringen.

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Magnus Jonsson
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/internrevisionen
Justitiedepartementet/L3
Socialdepartementet/SFÖ
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/KLS
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Bolagsverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I 22, 2014-12-18

Diarienummerförteckning

N2014/5273/FIN
N2014/1076/FIN
N2014/5296/KLS
(delvis)