Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 21

2014-12-18
N2014/5272/FIN
N2014/964/FIN
N2014/1231/FIN m.fl.
Se bilaga 1
Patent- och registreringsverket
Box 5055
102 42 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Patent- och registreringsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Patent- och registreringsverkets verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 24, bet. 2014/15:NU1, rskr. 2014/15:68).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Patent- och registreringsverket (PRV).

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

PRV ska verka för en bättre service för medborgare och företag. I detta ingår att verket ska utforma och offentliggöra ett s.k. serviceåtagande, som ger tydlig, relevant och förpliktande information om myndighetens tjänster och service.

Återraportering

PRV ska till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa prognoser för myndighetens ekonomiska utveckling för perioden 2015–2019 vid nedanstående tillfällen. Betydande över- respektive underskott ska kommenteras. Prognoserna ska lämnas

den 9 mars 2015,

den 15 juni 2015, och

den 5 oktober 2015.

3

Uppdrag

Insatser för små och medelstora företags hantering av immateriella tillgångar

PRV ska tillsammans med Verket för innovationssystem genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft genom förbättrat offentligt stöd för hantering av immateriella tillgångar. Utgångspunkten för samarbetet ska vara de syften och insatser som specificerades i myndigheternas tidigare gemensamma uppdrag (dnr N2011/6169/FIN) samt erfarenheterna och resultaten därifrån. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 18 mars 2016.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)45 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)30 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Offentligrättslig verksamhet
VG Patent4 561-4 200220 000224 800-4 800-4 439
Varumärke/Mönster6 24810063 40061 4002 0008 348
Namn-5 1922 30013 50012 0001 500-1 392
Periodisk skrift-6 892-5001 7002 000-300-7 692
VG Uppdrag-patent, varumärken och mönster5 49560033 20031 9001 3007 395
Summa4 220-1 700331 800332 100-3002 220
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av PRV. Avgifternas storlek inom uppdragsverksamheten bestäms av myndigheten och övriga avgifter bestäms av regeringen i författning eller genom internationella avtal. Varje månad ska en tolftedel av beloppet 19 238 000 kronor inbetalas till statsbudgetens inkomsttitel 2529:Avgifter vid Patent- och registreringsväsendet. Detta motsvarar anslaget för Patentbesvärsrätten.

Beträffande avgifter i verksamheten, som grundas på beslut av internationell organisation, ska samråd med Ekonomistyrningsverket inte ske.

Avgifterna ska framgå tydligt i en särskild avgiftslista som ska finnas lätt tillgänglig.

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Magnus Jonsson
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/L3
Socialdepartementet/SFÖ
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/KLS
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I 21, 2014-12-18

Diarienummerförteckning

N2014/5272/FIN
N2014/964/FIN
N2014/1231/FIN
N2014/5296/KLS
(delvis)