Socialdepartementet


Regeringsbeslut
VIII:5

2014-12-18
S2014/8774/SAM (delvis)
Boverket
Box 534
37123 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Boverket
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Boverkets verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 18, bet. 2014/15:CU1, rskr. 2014/2015:44).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Boverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Samhällsplanering och bebyggelseutveckling

Återrapporteringskrav

1. Boverket ska sammanställa och redovisa de uppgifter som Boverket särskilt erhåller från länsstyrelserna i enlighet med länsstyrelsernas regleringsbrev uppdrag 43, Tillsyn och tillsynsvägledning över kommunernas plan- och byggverksamhet.

Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) ska Boverket sammanställa och redovisa erfarenheterna från kommunernas tillsynsarbete samt länsstyrelsernas och verkets tillsynsarbete och tillsynsvägledning till regeringen. Länsstyrelserna ska följa upp och utvärdera byggnadsnämndernas tillsynsarbete samt ge tillsynsvägledning genom att ge byggnadsnämnderna råd och stöd. 

Länsstyrelserna ska lämna redovisningen av uppdrag 43 till Boverket senast den 29 januari 2016. Boverkets redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 april 2016.

2. Boverket ska sammanställa och redovisa de uppgifter som Boverket särskilt erhåller från länsstyrelserna i enlighet med länsstyrelsernas regleringsbrev uppdrag 44, Uppföljning av tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen.

Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) ska Boverket bland annat sammanställa och redovisa erfarenheterna från tillämpningen av plan- och bygglagen (2010:900). Länsstyrelserna ska följa upp byggnadsnämndernas tillämpning av plan- och bygglagen och ge råd och stöd. Länsstyrelserna ska också granska kommunala planer och ta fram planeringsunderlag.

Länsstyrelserna ska lämna redovisningen av uppdrag 44 till Boverket senast den 29 januari 2016. Boverkets redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 april 2016. 

3. Boverket ska sammanställa och analysera de uppgifter rörande handläggningstider som Boverket särskilt erhåller från länsstyrelserna i enlighet med länsstyrelsernas regleringsbrev uppdrag 46, Inriktningsmål för handläggning av överklagade PBL-ärenden. Boverkets sammanställning och analys ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 29 april 2016.

Urbant utvecklingsarbete

Boverket ska delta i det urbana utvecklingsarbetet som samordnas regionalt av länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands, Skånes och Kronobergs län främst genom att sprida kunskap som kan bidra till positiv utveckling i berörda stadsdelar. Boverket ska medverka till att relevant kunskapsutbyte mellan kommuner och andra relevanta aktörer kommer till stånd. Boverket ska tillsammans med relevanta aktörer visa på betydelsen av god bebyggd miljö med goda närmiljöer för hälsa, fysisk aktivitet och social samvaro. Ett jämställdhetsperspektiv ska anläggas i arbetet.

EU-relaterade frågor och nordiska frågor

Återrapporteringskrav

1. Boverket ska redovisa arbetet med och resultatet av det nordiska samarbetet kring undanröjandet av gränshinder inom byggområdet.

2. Boverket ska efter samråd med Statens energimyndighet och Naturvårdsverket föreslå åtgärder som innebär att de kommande standarderna för utrustning för småskalig vedeldning enligt EU:s ekodesigndirektiv tillämpas före det att kraven bli bindande enligt direktivet. I åtgärderna bör ingå att standarderna genomförs i byggreglerna samt informationsinsatser som bidrar till att minska utsläppen av hälsopåverkande luftföroreningar. Den närmare tidpunkten när kraven ska gälla nationellt bör avgöras mot bakgrund av en analys av när den teknik som behövs kan vara tillgänglig på marknaden.

Mål för friluftslivspolitiken

Återrapporteringskrav

Boverket ska för friluftslivsmålen Tillgänglig natur och Attraktiv tätortsnära natur samordna arbetet med berörda myndigheter och organisationer. Boverket ska rapportera till Naturvårdsverket som sammanställer och redovisar till regeringen. Uppföljning redovisas vart annat år med första rapportering år 2015. Boverket ska ta fram underlag för måluppfyllelse och rapportera till Naturvårdsverket enligt Naturvårdsverkets anvisningar.

Utgiftsprognos

Boverket ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

20 januari

20 februari

5 maj

27 juli

26 oktober

2

Organisationsstyrning

Återrapporteringskrav

Boverket ska i årsredovisningen för 2015 ge en lägesrapport för pågående större interna uppdrag, utvecklingsarbeten och dylikt inom myndigheten. Rapporteringen ska innefatta både uppdrag och egeninitierade projekt. Av rapporten ska framgå beräknad kostnad och utfall, tidsmässigt utförande samt i vilken omfattning projekten utförs och genomförs med stöd av egen personal eller konsulter.

Boverket ska i årsredovisningen för 2015 redovisa de totala kostnaderna och det totala antalet årsarbetskrafter för delområden i sin verksamhet. Uppgifterna ska redovisas för 2015 och av redovisningen ska för varje delområde framgå vilken verksamhet som innefattas, verksamhetens kostnader och resursåtgång i personal samt övriga resurser.

3

Uppdrag

1. Mål och resultatindikatorer för samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

Boverket ska identifiera lämpliga resultatindikatorer för uppföljning av politikområdet samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande. Fokus ska särskilt ligga på att inom ramen för en nationell bostadspolitik följa upp bostadsbyggnadsmålet om 250 000 nya bostäder fram till 2020; boendesociala och socioekonomiska aspekter; energieffektivisering av bebyggelsen samt hållbar stadsutveckling. Boverket ska i första hand titta på indikatorer där statistik redan finns eller där uppföljning redan sker. Boverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2015.

2. Regionalisering av nationella mål, planer och program

Boverket ska sammanställa och analysera de uppgifter som Boverket särskilt erhåller från länsstyrelserna i enlighet med länsstyrelsernas regleringsbrev uppdrag 45, Regionalisering av nationella mål, planer och program. Uppdraget ska redovisa till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 29 februari 2016.

3. Uppföljningsbara mål för hållbar fysisk samhällsplanering

Boverket ska med utgångspunkt i innehållet i rapporten Sammanställning av nationella mål, planer och program av betydelse för fysisk samhällsplanering (Rapport 2011:17) utarbeta förslag till ett antal konkreta och uppföljningsbara mål för hållbar fysisk samhällsplanering. I uppdragets genomförande ska jämställdhetsperspektivet synliggöras. Uppdraget, som ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 november 2015, ska genomföras efter samråd med länsstyrelserna, andra berörda myndigheter, aktörer med regionalt utvecklingsansvar och andra berörda regionala organ.

4. Reglering av avstånd till gräns mot allmän plats

Boverket ska utreda behovet av en reglering av avstånd till gräns mot allmän plats i samband med bygglovsprövning, samt om det kan vara lämpligt att tillåta uppförande av mindre komplementbyggnader närmare gränsen än 4,5 meter. Boverket ska i detta sammanhang särskilt belysa hur ett medgivande ska kunna inhämtas när allmän plats berörs, samt hur sådana åtgärder som är undantagna från krav på bygglov kan förhålla sig till avståndsbegränsningen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 september 2015.

5. En strategi för hänvisningar till standarder

Boverket ska ta fram en strategi för när, varför och på vilket sätt hänvisningar bör göras till standarder i myndighetens föreskrifter. I myndigheters föreskrifter kan det många gånger vara otydligt för användarna om en standard är en specifikation, en rekommendation eller omfattas av ett lagkrav. Förutom att ta fram en egen strategi, ska Boverket även informera övriga myndigheter inom byggområdet om systemet med standarder samt diskutera gemensamma frågeställningar. Den strategi Boverket tar fram ska kunna tjäna som modell för övriga myndigheter inom bl.a. byggområdet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2015.

6. Resultatkontrakt mellan staten och standardiseringsorganisationen

Boverket ska ta fram ett förslag på hur ett s.k. resultatkontrakt mellan staten och standardiseringsorganisationen för byggområdet (SIS) kan se ut. Ett resultatkontrakt innebär en detaljerad styrning med tydligt angivna mål för standardiseringsarbetet. Ett resultatkontrakt kan styra genom ett antal målområden, t.ex. strategiska mål, resultatmål och resultatkrav. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2015.

7. Dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation

Boverket ska undersöka om det finns förutsättningar för att införa ett nationellt system för dokumentation av byggprodukter/byggmaterial och byggnadskomponenter vid nybyggnation av byggnader, en s.k. loggbok för byggnader. Boverket bör även undersöka förutsättningar för att införa ett liknande krav på anläggningar exempelvis vid byggandet av broar och annan infrastruktur. Eventuella förslag till förändringar i regelverk ska ske i form av författningsförlag och åtföljas av dels en konsekvensutredning som så långt möjligt ska utformas i enlighet med 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning, dels en riskbedömning. I konsekvensutredningen ska även ingå en analys av påverkan på handel med andra länder. Uppdraget ska ske i samråd med Kemikalieinspektionen, Trafikverket och Naturvårdsverket och efter dialog med relevanta aktörer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2015.

8. Översyn av prövningsförfaranden enligt plan- och byggförordningen och miljöbalken

Boverket ska tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten se över relationen mellan prövningsförfarandena enligt plan- och byggförordningen (2011:338) och miljöbalken (1998:808) avseende inrättande m.m. av små avloppsanläggningar. Myndigheterna ska föreslå författningsändringar med syfte att förenkla för sökanden och undvika dubbel prövning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 30 november 2015.

9. Sekundära bostadsmarknaden

Boverket ska beräkna och analysera kommunernas kostnader för den sekundära bostadsmarknaden och kommunernas kostnader i övrigt för personer som inte har en egen bostad. Syftet med uppdraget är att få en bild av vad kostnaderna för de boendelösningar som kommunerna bistår med uppgår till. Uppdraget ska bland annat utgå från den kartläggning av den sekundära bostadsmarknadens omfattning som Boverket redovisade till regeringen den 15 december 2014. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Socialstyrelsen och i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 augusti 2015.

10. Följa och analysera effekter av förändringar i hyreslagstiftningen m.m.

Boverket ska fortsätta att löpande följa upp tillämpningen av lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag samt de förändringar i hyreslagen respektive hyresförhandlingslagen som trädde i kraft den 1 januari 2011 (se SFS 2010:810 och SFS 2010:811). Effekterna och konsekvenserna av denna omreglering ska följas av Boverket med sikte på en framtida utvärdering. Boverket ska följa hur förändringarna tillämpas av de olika aktörerna på bostadshyresmarknaden, men också rättstillämpningen. Analysen ska göras mot bakgrund av motiven till omregleringen och till hur bostadshyresmarknaden påverkats. Boverket ska uppmärksamma regeringen på eventuella omedelbara problem till följd av brister i lagstiftningen eller i tillämpningen av lagen. Boverket ska även följa och redovisa hur de kommunala bostadsföretagen arbetar med sociala frågor och allmännyttiga aspekter inom ramen för sin verksamhet. Därutöver ska Boverket följa och redovisa i vilken utsträckning och i vilka former som de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen erbjuder hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget, varvid även hyresgästperspektivet ska beaktas. Genomgående ska Boverket i sin uppföljning och redovisning studera såväl de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen som kommunala bostadsstiftelser. I relevanta delar av uppdrag ska ett jämställdhetsperspektiv anläggas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2015. De delar av uppdraget som handlar om sociala frågor och allmännyttiga aspekter samt boendeinflytande ska dock redovisas senast den 31 oktober 2015.

11. Möjligheten att etablera så kallade bokaler

Boverket ska undersöka om det finns regler, t.ex. i Boverkets byggregler eller bestämmelser i andra regelverk, som försvårar möjligheten att åstadkomma lösningar där flera funktioner blandas i en byggnad, s.k. bokaler. Inom ramen för uppdraget ska Boverket samråda med relevanta aktörer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2015.

12. Boendesituationen för nyanlända

Boverket ska, bland annat utifrån underlag från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen, kartlägga och analysera boendesituationen för asylsökande i eget boende och för de personer som har beviljats uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl (nyanlända) de tre senaste åren. I kartläggningen ingår bland annat att redovisa bostadssociala aspekter och handel med kontrakt och adresser. Boendesituationen för barnfamiljer ska ges särskild uppmärksamhet. Boverket ska vidare kartlägga nyanländas förutsättningar att få tillgång till bostäder både vad gäller bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden, bostäder på den sekundära bostadsmarknaden och olika former av tillfälliga bostäder. Boverket ska lämna förslag på åtgärder för hur tillgång och tillträde till bostäder kan hanteras givet det ökade antalet nyanlända. Ett jämställdhetsperspektiv ska anläggas i arbetet. Uppdraget ska genomföras i samråd med berörda aktörer. Boverket ska redovisa förslag på hur nyanlända i anläggningsboenden ska få tillgång till bostäder senast den 1 mars 2015 till Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet). Övriga delar av uppdraget, dvs. en slutredovisning, ska redovisas senast den 15 oktober 2015.

13. Utvecklad nationell strategi för energieffektiviserande renovering

Boverket och Statens energimyndighet ska tillsammans utarbeta ett förslag till utvecklad och framåtblickande nationell strategi för energieffektiviserande renovering av det nationella beståndet av bostadshus och kommersiella byggnader, både offentliga och privata. Förslaget ska bygga vidare på den nationella strategi som regeringen antog i april 2014 och omfatta de delar som krävs enligt energieffektiviseringsdirektivet. Myndigheterna ska analysera konsekvenser av olika styrmedel, inklusive styrmedel som ökar renoveringstakten, samt andra frågor av betydelse för att det nationella byggnadsbeståndet ska kunna energieffektiviseras, t.ex. tillgång till kvalificerad personal. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 15 december 2015.

14. Jämställdhetsintegrering

Med utgångspunkt i tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering 2013–2014 (dnr S2013/8937/SAM) ska Boverket redovisa en uppdaterad plan för hur myndigheten avser att fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (prop. 2012/13:1 utg.omr. 13, bet. 2012/13:AU1, rskr. 2012/13:123). Av planen ska framgå väntade resultat samt vilka åtgärder som Boverket avser att vidta med anledning av de utvecklingsbehov som identifierats i myndighetens tidigare arbete med jämställdhetsintegrering. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt jämställdhet kan integreras och bli en del av myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser. Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2015. Boverket ska årligen redovisa åtgärder och resultat i myndighetens årsredovisning för 2015–2018. Myndigheten ska även lämna en separat redovisning i särskild ordning senast den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017.

15. Stöd till regeringens arbete med forskning och innovation

Boverket ska med utgångspunkt i vad myndigheten observerat i sitt löpande arbete och i samband med särskilda uppdrag redovisa och motivera vilka kunskapsbehov och kunskapsluckor som myndigheten bedömer vara av störst strategisk betydelse inom myndighetens verksamhetsområde. Boverket ska ange om de frågor man prioriterar har relevans ur ett jämställdhetsperspektiv. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2015.

16. Uppföljning av stöd för innovativt byggande

Boverket ska göra en utvärdering av effekterna och resultaten av stödet för innovativt byggande av bostäder för unga. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 juni 2016. En delredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 31 mars 2015.

17. Uppföljning av bidrag till allmänna samlingslokaler

Boverket ansvarar för det statliga stödet Bidrag till allmänna samlingslokaler, som är uppdelat i investeringsbidrag respektive bidrag för verksamhetsutveckling. Boverket ska redovisa vilka ungdomsverksamheter som fått bidrag för verksamhetsutveckling under 2015, redovisa ungdomsverksamheternas geografiska lokalisering samt göra en uppföljning av hur ungdomsverksamheterna har utvecklats genom stödet. Av redovisningen ska framgå om verksamheterna främst är inriktade på flickor/unga kvinnor, pojkar/unga män eller ungdomar av båda könen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet och Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2016.

Pågående uppdrag

I bilaga 1 redovisas Boverkets pågående uppdrag per den 1 januari 2015.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

1:2

Omstrukturering av kommunala bostadsföretag (Ramanslag)

Disponeras av Boverket99 500
ap.1Stöd till omstrukturering av kommunala bostadsföretag (ram)99 500

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Stöd till omstrukturering av kommunala bostadsföretag

Anslagsposten får användas för stöd till omstrukturering av kommunala bostadsföretag i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet.

1:3

Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad (Ramanslag)

Disponeras av Boverket43 000
ap.1Stöd ordna bostad (ram)43 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Stöd ordna bostad

Anslagsposten avser statligt bidrag till kommuner enligt förordningen (2007:623) om statliga bidrag för kommunala hyresgarantier.

1:4

Innovativt byggande (Ramanslag)

Disponeras av Boverket20 000
ap.1Innovativt byggande (ram)20 000

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Innovativt byggande

Anslagsposten får användas för att främja innovativt byggande av bostäder för unga i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga. 1 000 000 kronor av anslaget får användas för Boverkets merkostnader för att administrera anslaget.

1:5

Boverket (Ramanslag)

Disponeras av Boverket223 215
ap.1Förvaltningskostnader (ram)188 215
ap.5Eurokoder och standarder (ram)7 000
ap.7Marknadskontroll (ram)7 000
ap.9Byggproduktförordningen (ram)2 000
ap.10PBL kompetensinsatser (ram)8 000
ap.12Statligt stöd för inventering av bostadsbestånd ur tillgänglighetssynpunkt (ram)11 000
Disponeras av Kammarkollegiet1 733
ap.8Boverket: Förva - del till Kammarkollegiet (ram)0
ap.13Till internationellt arbete inom boende-, samhällsplanerings- och byggområdet (ram)1 733
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet0
ap.3Kompetenssatsning strandskyddsregler (ram)0

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Förvaltningskostnader

1. Anslagsposten får användas för förvaltningskostnader, dock inte för sådana kostnader som är hänförliga de helt avgiftsfinansierade kreditgarantierna.

2. Standardiseringsarbete
I anslagsposten ingår 1 250 000 kronor avsett för deltagande i standardiseringsarbete. Boverket får använda dessa medel, samt de övriga medel verket prioriterar, för uppdrag till den svenska standardiseringsorganisationen rörande standardiseringen inom Boverkets ansvarsområde.

3. Vägledning Handeln i planeringen
500 000 kronor av anslagsposten får användas för genomförandet av uppdraget att uppdatera och vidareutveckla vägledningen Handeln i planeringen.

ap.3 Kompetenssatsning strandskyddsregler

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet för att utföra och samordna en informations- och kompetensinsats för frågor som berör tillämpningen av strandskyddsreglerna i miljöbalken och plan- och bygglagen.

ap.5 Eurokoder och standarder

Anslagsposten disponeras av Boverket för att göra eurokoderna tillgängliga.

ap.8 Boverket: Förva - del till Kammarkollegiet

Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

ap.9 Byggproduktförordningen

Anslagsposten disponeras av Boverket för att finansiera driften av den kontaktpunktverksamhet som infördes under 2013 för att bl.a. svara på frågor om regler för byggprodukter som ska säljas på den svenska marknaden.

ap.10 PBL kompetensinsatser

Anslagsposten disponeras av Boverket för genomförandet av uppdraget att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) (dnr S2014/2439/PBB).

ap.12 Statligt stöd för inventering av bostadsbestånd ur tillgänglighetssynpunkt

Anslagsposten får användas för stöd till kommuner i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2013:922) om stöd till kommuner för inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet. 1 000 000 kr av anslagsposten får användas för Boverkets merkostnader för att administrera anslaget. 500 000 kr av anslagsposten ska användas för att informera kommunerna om stödet och om metoder för att inventera bostadsbeståndet.

ap.13 Till internationellt arbete inom boende-, samhällsplanerings- och byggområdet

Medlen får användas först efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet/Näringsdepartementet.

1:6

Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder (Ramanslag)

Disponeras av Boverket12 000
ap.1Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder (ram)12 000

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder

Anslaget får disponeras av Boverket för bidrag till åtgärder mot radon i småhus enligt förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem.

1:10

Stöd gällande utveckling i strandnära lägen (Ramanslag)

Disponeras av Boverket2 000
ap.1Stöd gällande utveckling i strandnära lägen (ram)2 000

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Stöd gällande utveckling i strandnära lägen

Anslagsposten får användas för stöd till kommuner, länsstyrelser och samordningsförbund för planeringsinsatser som syftar till att kartlägga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2012:545) om stöd till planeringsinsatser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 500 000 kronor av anslaget får användas för Boverkets merkostnader för att administrera anslaget.

 

1:11

Utvecklingsprojekt för jämställda offentliga rum (Ramanslag)

Disponeras av Boverket16 000
ap.1Utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer (ram)16 000

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer

Anslagsposten får användas för att främja jämställda offentliga miljöer i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2013:1102) om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter. 1 000 000 kronor av anslaget får användas för Boverkets merkostnader för att administrera anslaget.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag
ap.10Inget0
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad
ap.10Inget0
1:4 Innovativt byggande
ap.10Allt0
1:5 Boverket
ap.15 6473 %0
ap.3010 3000
ap.52103 %0
ap.72103 %0
ap.80Inget0
ap.9603 %0
ap.10240Allt0
ap.12330Allt0
ap.130Inget0
1:6 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder
ap.1360Inget0
1:10 Stöd gällande utveckling i strandnära lägen
ap.104 6000
1:11 Utvecklingsprojekt för jämställda offentliga rum
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:5 Boverket
1:5 ap.81:5 ap.310 000
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2014 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2015 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagstyp
1:5 Boverket
ap.6ram
ap.14ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag
ap.160 20010 00010 00040 2002023
1:4 Innovativt byggande
ap.110 0005 0004 00002017
1:11 Utvecklingsprojekt för jämställda offentliga rum
ap.110 0008 0002 00002017
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken Infriade åtaganden i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

Bemyndiganderamen för anslag 1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag avser ekonomiska åtaganden som har reglerats i avtal för omstrukturering av kommunala bostadsföretag.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)15 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)6 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)
- varav SPECIAL
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav SPECIAL

1. Boverket har rätt till en obegränsad kredit i Riksgäldskontoret för infriande av de garantier som ställts ut av myndigheten.

2. Boverket ska informera Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Finansdepartementet) innan kreditutrymme under punkt 1 utnyttjas.

Garantier

Boverket får under 2015 ställa ut kreditgarantier enligt förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m., förordningen (2007:624) om statliga ersättningsgarantier för bostäder och förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet intill ett belopp av 10 000 000 000 kronor.

Boverket får under 2015 ställa ut kreditgarantier enligt förordningen (2008:20) om statliga kreditgarantier för förvärv av bostad intill ett belopp av 5 000 000 000 kronor.

5.2

Utbetalningsplan

Till Boverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-2518 602
2015-02-2518 602
2015-03-2518 602
2015-04-2518 602
2015-05-2518 602
2015-06-2518 602
2015-07-2518 602
2015-08-2518 602
2015-09-2518 602
2015-10-2518 602
2015-11-2518 602
2015-12-2518 593
Summa223 215
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Boverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.1Förvaltningskostnader
1:5 ap.5Eurokoder och standarder
1:5 ap.7Marknadskontroll
1:5 ap.9Byggproduktförordningen
1:5 ap.10PBL kompetensinsatser
1:5 ap.12Statligt stöd för inventering av bostadsbestånd ur tillgänglighetssynpunkt

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Offentligrättslig verksamhet
Förvärvsgarantier-2 244-100110-2 344
Kreditgarantier2 124 31936 18018 0001 37016 6302 177 129
Summa2 122 07536 08018 0011 37116 6302 174 785
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens bostadskreditnämnd (BKN) har i ett regeringsbeslut den 7 april 1994 (dnr Fi1994/1034) bemyndigats att under vissa närmare angivna villkor förvärva och inneha fastigheter för vilka statlig kreditgaranti utfärdats. I och med inordnandet av BKN i Boverket den 1 oktober 2012 har detta bemyndigande övergått till Boverket. I förordningen (2011:211) om utlåning och garantier finns bestämmelser om att Boverket ska ha en garantireserv och att reserven får belastas med kostnader för indrivning och ianspråktagande av säkerheter avseende infriade garantier som hör till reserven. Kostnader och intäkter i samband med eventuella fastighetsförvärv ska särredovisas till regeringen.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Boverket ska inte tillämpa 25 a § avgiftsförordningen (1992:191) inom verksamheten med kreditgarantier.

Boverket får under 2015 med stöd av 17 § anslagsförordningen (2011:223) ingå ekonomiska åtaganden som medför utgifter under 2016 med högst 3 000 000 kronor för anslagspost 10 under anslag 1:5 Boverket. Boverket får dock inte ingå ekonomiska åtaganden med stöd av 17 § anslagsförordningen mot övriga anslagsposter som myndigheten disponerar under anslag 1:5 Boverket.

På regeringens vägnar
Mehmet Kaplan
Sara Benjamin
Kopia till

Statsrådsberedningen
Statsrådsberedningen, Regeringskansliets internrevision
Justitiedepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementets budgetavdelning
Miljö- och energidepartementet
Näringsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, civilutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Arbetsförmedlingen
Havs- och vattenmyndigheten
Kammarkollegiet
Kemikalieinspektionen
Länsstyrelserna
Migrationsverket
Naturvårdsverket
Socialstyrelsen
Statens energimyndighet
Trafikverket
Sveriges Kommuner och Landsting
Östergötlands läns landsting
Jönköpings läns landsting
Kronobergs läns landsting
Skåne läns landsting
Hallands läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Örebro läns landsting
Gävleborgs läns landsting
Jämtlands läns landsting
Gotlands kommun
Samverkansorganet i Kalmar län
Samverkansorganet i Dalarnas län
Samverkansorganet i Blekinge län
Samverkansorganet i Uppsala län
Samverkansorganet i Södermanlands län
Samverkansorganet i Värmlands län
Samverkansorganet i Västerbottens län