Socialdepartementet


Regeringsbeslut
VIII:6

2014-12-18
S2014/8774/SAM (delvis)
Boverket
Box 534
37123 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:1
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Bostadspolitisk utveckling för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 18, bet. 2014/15:CU1, rskr. 2014/15:44).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

1:1

Bostadspolitisk utveckling (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet8 800
ap.1Bostadspol. utv. - del till KamK (ram)8 800
Disponeras av Boverket5 000
ap.3Bostadspol. utv. - del till Boverket (ram)5 000
Disponeras av Lantmäteriet1 200
ap.4Bostadspol. utv. - del till Lantmäteriet (ram)1 200
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet2 000
ap.2Bostadspol. utv. - del till RK:s disp (ram)2 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Bostadspol. utv. - del till KamK

Medlen betalas ut efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet/Näringsdepartementet.

ap.2 Bostadspol. utv. - del till RK:s disp

Anslagsposten används för utredningsverksamhet inom det bostadspolitiska området. Medlen disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet.

ap.3 Bostadspol. utv. - del till Boverket

4 000 000 kr av anslagsposten får användas av Boverket för genomförandet av uppdraget att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) (dnr S2014/2439/PBB).

500 000 kr av anslagsposten får användas av Boverket för genomförandet av uppdraget att ta fram en vägledning till plan- och bygglagens hållbarhetsbestämmelser (dnr S2014/186/PBB).

500 000 kr av anslagsposten får användas av Boverket för genomförandet av uppdraget angående byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv (S2014/6522/PBB).

ap.4 Bostadspol. utv. - del till Lantmäteriet

Anslagsposten får användas av Lantmäteriet för genomförandet av uppdraget att utarbeta nationella specifikationer för offentlig användning av geodata samt att påskynda övergången till enhetliga referenssystem (dnr S2013/6823/PBB).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:1 Bostadspolitisk utveckling
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Bostadspolitisk utveckling
ap.5ram
På regeringens vägnar
Mehmet Kaplan
Sara Benjamin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/MSS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagens civilutskott (CU)
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Lantmäteriet