Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
IV 6

2014-12-18
N2014/5285/RT
N2014/5297/KLS(delvis)
N2014/727/RT m.fl.
Se bilaga 1
Tillväxtverket
Box 4044
102 61 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder för budgetåret 2015 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt (prop. 2014/15:1 utg.omr. 19, bet. 2014/15:NU2, rskr. 2014/15:69).

Återrapporteringskrav m.m. för Tillväxtverkets och länsstyrelsernas regionala tillväxtpolitiska verksamheter finns i regleringsbreven för dessa myndigheter.

Återrapporteringskrav m.m. beträffande den regionala tillväxtpolitiska verksamheten hos Skåne läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Östergötlands läns landsting, Hallands läns landsting, Jönköpings läns landsting, Örebro läns landsting, Gävleborgs läns landsting, Kronobergs läns landsting, Jämtlands läns landsting och Gotlands kommun samt samverkansorganen i Kalmar, Uppsala, Blekinge, Dalarnas, Södermanlands, Värmlands och Västerbottens län framgår av villkorsbesluten för dessa organ.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

1:1

Regionala tillväxtåtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län8 300
ap.1Länsstyrelsen i Stockholms län (ram)8 300
Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län1 980
ap.2Länsstyrelsen i Uppsala län (ram)1 980
Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län3 120
ap.3Länsstyrelsen i Södermanlands län (ram)3 120
Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län1 025
ap.4Länsstyrelsen i Östergötlands län (ram)1 025
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län1 165
ap.5Länsstyrelsen i Jönköpings län (ram)1 165
Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län4 190
ap.6Länsstyrelsen i Kronobergs län (ram)4 190
Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län2 115
ap.7Länsstyrelsen i Kalmar län (ram)2 115
Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län1 230
ap.8Länsstyrelsen i Gotlands län (ram)1 230
Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län11 490
ap.9Länsstyrelsen i Blekinge län (ram)11 490
Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län895
ap.10Länsstyrelsen i Skåne län (ram)895
Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län445
ap.11Länsstyrelsen i Hallands län (ram)445
Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län3 480
ap.12Länsstyrelsen i Västra Götalands län (ram)3 480
Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län29 840
ap.13Länsstyrelsen i Värmlands län (ram)29 840
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län2 085
ap.14Länsstyrelsen i Örebro län (ram)2 085
Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län32 900
ap.15Länsstyrelsen i Västmanlands län (ram)32 900
Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län30 640
ap.16Länsstyrelsen i Dalarnas län (ram)30 640
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län4 465
ap.17Länsstyrelsen i Gävleborgs län (ram)4 465
Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län115 500
ap.18Länsstyrelsen i Västernorrlands län (ram)115 500
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län5 995
ap.19Länsstyrelsen i Jämtlands län (ram)5 995
Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län71 900
ap.20Länsstyrelsen i Västerbottens län (ram)71 900
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län137 500
ap.21Länsstyrelsen i Norrbottens län (ram)137 500
Disponeras av Tillväxtverket965 140
ap.24Reg tillväxt.åtg - del till Tillväxtverket (ram)965 140
ap.24.1Tillväxtverket (ram)326 000
ap.24.2Samverkansorgan i Kalmar län (ram)40 185
ap.24.3Gotlands kommun (ram)23 370
ap.24.4Skåne läns landsting (ram)17 005
ap.24.5Västra Götalands läns landsting (ram)66 120
ap.24.6Samverkansorgan i Uppsala län (ram)7 920
ap.24.7Östergötlands läns landsting (ram)19 475
ap.24.8Samverkansorgan i Blekinge län (ram)26 810
ap.24.9Hallands läns landsting (ram)8 455
ap.24.10Samverkansorgan i Dalarnas län (ram)45 960
ap.24.11Samverkansorgan i Södermanlands län (ram)12 480
ap.24.12Jönköpings läns landsting (ram)22 135
ap.24.13Örebro läns landsting (ram)39 615
ap.24.14Samverkansorgan i Värmlands län (ram)44 760
ap.24.15Gävleborgs läns landsting (ram)84 835
ap.24.16Kronobergs läns landsting (ram)13 110
ap.24.17Samverkansorgan i Västerbottens län (ram)53 000
ap.24.18Jämtlands läns landsting (ram)113 905
Disponeras av Kammarkollegiet34 237
ap.22Reg tillväxt.åtg - del till Kammarkollegiet (ram)34 237

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Länsstyrelsen i Stockholms län

ANSLAGSPOSTERNA 1–21 SAMT ANSLAGSPOSTERNA 24:2–24:18

Medlen disponeras av respektive länsstyrelse (anslagsposterna 13-16, 18, 20, 21) och Tillväxtverket (anslagsposterna 24.2, 24.5, 24.14, 24.17, 24.18) för ändamålet 1.

Medlen disponeras av respektive länsstyrelse (anslagsposterna 1–3, 9, 13, 15, 16, 18, 20, 21) och Tillväxtverket (anslagsposterna 24.2–24.5, 24.7, 24.9, 24.12, 24.13, 24.15, 24.16 och 24.18) för ändamålen 2, 3 och 5.

Medlen disponeras av Tillväxtverket (anslagsposten 24.5) för ändamålet 4.

Medlen disponeras av respektive länsstyrelse (anslagsposterna 1–21) och Tillväxtverket (anslagsposterna 24.2–24.18) för ändamålen 6 och 7. Beslut beträffande ändamålet 7 ska fattas mot tilldelat anslag och inte mot bemyndigande.

Medlen ska användas i enlighet med de riktlinjer som anges i nationella förordningar och för respektive strukturfondsprogram.

Ändamål:

1. Regionalt investeringsstöd

2. Regionalt bidrag till företagsutveckling

3. Stöd till kommersiell service

4. Sysselsättningsbidrag

5. Såddfinansiering

6. Projektverksamhet

7. Uppföljning och utvärdering

 • Anslagsposterna 4, 5, 8 och 10: 100 000 kronor
 • Anslagsposterna 2, 7, 11, och 14: 200 000 kronor
 • Anslagsposterna 3 och 12: 300 000 kronor
 • Anslagsposterna 6, 17 och 24.9: 400 000 kronor
 • Anslagsposterna 1, 19 och 24.6: 500 000 kronor
 • Anslagsposterna 9, 24.11 och 24.16: 600 000 kronor
 • Anslagsposten 24.4: 700 000 kronor
 • Anslagsposterna 13, 16, 24.3 och 24.8: 900 000 kronor
 • Anslagsposterna 15, 24.2, 24.7 och 24.12: 1 000 000 kronor
 • Anslagsposten 24.13: 1 400 00 kronor
 • Anslagsposterna 24.10, 24.14 och 24.17: 1 500 000 kronor
 • Anslagsposterna 20 och 24.5: 2 000 000 kronor
 • Anslagsposten 24.15: 2 100 000 kronor
 • Anslagsposterna 18, 21 och 24.18: 2 500 000 kronor

Av medlen under ovan angivna anslagsposter får respektive beslutsfattare, utöver ordinarie anslag för förvaltningsändamål, använda högst angivna belopp under 2015 för uppföljning och utvärdering av insatser vilka finansieras av anslaget samt vid behov även säkerställa uppföljningssystem m.m. kopplat till bemyndigandesystemet på anslaget.

ap.22 Reg tillväxt.åtg - del till Kammarkollegiet

Medlen får användas efter beslut av regeringen om eventuell ytterligare tilldelning till länsstyrelser, Skåne läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Östergötlands läns landsting, Hallands läns landsting, Jönköpings läns landsting, Örebro läns landsting, Gävleborgs läns landsting, Kronobergs läns landsting, Jämtlands läns landsting, Gotlands kommun, samverkansorgan eller Tillväxtverket samt för viss projekt- och utvecklingsverksamhet, m.m.

ap.24.1 Tillväxtverket

Medlen disponeras av Tillväxtverket för följande ändamål:

1. Regionalt investeringsstöd och 2. Sysselsättningsbidrag

Vid prioritering mellan ändamålen ska Tillväxtverket säkerställa en rimlig nivå av regionala företagsstöd där Tillväxtverket är ensam beslutsfattare.

3. Stöd till kommersiell service

Om Tillväxtverket beviljar bidrag enligt 19 och 22 §§ förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service ska utgifterna belasta anslagsposten för de beslutsfattare som enligt ovan nämnda bestämmelser har tillstyrkt ansökan.

4. Projektverksamhet

Tillväxtverket får lämna stöd till innovationskluster i enlighet med 20 § förordningen (2008:762) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation.

Tillväxtverket ska vidare svara för den svenska medfinansieringen av insatsområdet tekniskt stöd för följande program inom sammanhållningspolitikens mål om Europeiskt territoriellt samarbete; Mellersta Östersjön, Södra Östersjön, Östersjöregionen, Nordsjöregionen, Interreg IVC, Interreg Europe, Interact, Urbact och ESPON (European Spatial Planning Observatory Network) samt medfinansiera det gemensamma tekniska sekretariatet för programmet Öresund-Kattegatt-Skagerack. Tillväxtverket ska dessutom svara för den svenska medfinansieringen av tekniskt stöd inom det gränsöverskridande samarbetet Kolarctic ENPI (European Neighbourhood Instrument) samt för det svenska bidraget till det mellanstatliga samarbetet VASAB (Vision and Strategies around the Baltic Sea).  

Medel från anslaget får medfinansiera insatser inom ramen för regionalfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning 2014–2020.

5. Viss administration, uppföljning och utvärdering

Tillväxtverket får använda högst 11 000 000 kronor, utöver ordinarie anslag för förvaltningsändamål, för viss administration, uppföljning av enskilda stödärenden och projekt samt viss utvärdering av den egna stödverksamheten. Dessa medel får även användas för att säkerställa uppföljningssystem m.m. kopplat till bemyndigandesystemet på anslaget.

Tillväxtverket får, utöver ramen om 11 000 000 kronor, använda anslaget för utgifter i form av amorteringar och räntor hänförliga till lånefinansiering för uppbyggnaden av projekt- och stödärendehanteringssystemet NYPS.

6. Ersättning för vissa kreditförluster i stödområde B

I den omfattning kreditförluster uppstår för lån i stödområde B ska Tillväxtverket lämna ersättning upp till högst 10 000 000 kronor årligen avseende Almi Företagspartner AB (Almi) och 4 000 000 kronor årligen avseende Stiftelsen Norrlandsfonden. Uppkomna kreditförluster för dessa lån i stödområde B ska redovisas avgränsat från övriga Almi-lån respektive lån från Stiftelsen Norrlandsfonden och kunna härledas till ett specifikt låneavtal enligt avtal med Tillväxtverket.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:1 Regionala tillväxtåtgärder
ap.1830Inget0
ap.2198Inget0
ap.3312Inget0
ap.4103Inget0
ap.5117Inget0
ap.6419Inget0
ap.7212Inget0
ap.8123Inget0
ap.91 149Inget0
ap.1090Inget0
ap.1145Inget0
ap.12348Inget0
ap.132 984Inget0
ap.14209Inget0
ap.153 290Inget0
ap.163 064Inget0
ap.17447Inget0
ap.1811 550Inget0
ap.19600Inget0
ap.207 190Inget0
ap.2113 750Inget0
ap.223 424Inget0
ap.24.132 600Inget0
ap.24.24 0194 0000
ap.24.32 337Inget0
ap.24.41 700Inget0
ap.24.56 612Inget0
ap.24.6792Inget0
ap.24.71 947Inget0
ap.24.82 681Inget0
ap.24.9845Inget0
ap.24.104 596Inget0
ap.24.111 248Inget0
ap.24.122 213Inget0
ap.24.133 962Inget0
ap.24.144 476Inget0
ap.24.158 4843 0000
ap.24.161 311Inget0
ap.24.175 300Inget0
ap.24.1811 391Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Regionala tillväxtåtgärder
ap.25ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Regionala tillväxtåtgärder
ap.110 0002 00080002020
ap.22 000150002016
ap.36 5001 785002016
ap.42 0007954004002023
ap.52 0008004001002023
ap.67 0003 1002 0001 0482023
ap.74 0001 08130002017
ap.918 0008 0007 0001 0002023
ap.101 500831002016
ap.111 000200002016
ap.125 5001 3001 06902017
ap.1353 00020 00015 0008 3002023
ap.143 5001 5001 00002017
ap.1560 00020 00013 11902017
ap.1655 00027 50014 00013 5002023
ap.179 0001 00030002022
ap.18195 00067 97958 26867 9792023
ap.1910 0003 8061 2002562020
ap.20115 00048 50017 0003 5002023
ap.21340 000135 000115 00090 0002023
ap.24.1625 000210 000115 000115 0002023
ap.24.260 00025 00015 00014 9152023
ap.24.335 0007 2412 0691 0352023
ap.24.410 0005 0003 1491 0002023
ap.24.590 00045 00025 0005 0002023
ap.24.68 0001 2502001002023
ap.24.740 00017 00017 0004 0082023
ap.24.855 00023 47415 0008 4752023
ap.24.915 0005 0005 0005 0002023
ap.24.1090 00040 00040 0005 0002023
ap.24.1114 00012 480002023
ap.24.1245 00022 00012 0002 5002023
ap.24.1355 00026 00013 00014 7942023
ap.24.1480 00045 50023 0007 0002023
ap.24.15170 00045 00037 00030 4902023
ap.24.1630 0009 5008 5003 7982023
ap.24.17120 00055 20034 80030 0002023
ap.24.18225 000102 77072 77027 4862023
ap.2233 0005 0005 00002021
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen vad gäller infriade åtagande är endast indikativ.

De ekonomiska åtaganden som regeringen ingår och som medför utgifter 2016–2022 avseende ap. 22 ska löpande rapporteras av Regeringskansliet (Näringsdepartementet) till Kammarkollegiet och redovisas i Kammarkollegiets årsredovisning. Omfattningen och formerna för den löpande rapporteringen från Regeringskansliet (Näringsdepartementet) till Kammarkollegiet får bestämmas av berörda parter. Även de ekonomiska åtaganden som regeringen ingått med stöd av bemyndiganderamar tidigare år ska redovisas i Kammarkollegiets årsredovisning.

4.3.6 Åtagande som maximalt får infrias 2015

AnslagspostInfriade åtaganden 2015
ap. 18300
ap. 21980
ap. 33120
ap. 41025
ap. 51165
ap. 63190
ap. 72115
ap. 81230
ap. 911490
ap. 10895
ap. 11445
ap. 123480
ap. 1329840
ap. 142085
ap. 1532900
ap. 1630640
ap. 174465
ap. 18115500
ap. 195995
ap. 2071900
ap. 21137500
ap. 24.1326000
ap. 24.240185
ap. 24.323370
ap. 24.417005
ap. 24.566120
ap. 24.67920
ap. 24.719475
ap. 24.826810
ap. 24.98455
ap. 24.1045960
ap. 24.1112480
ap. 24.1222135
ap. 24.1339615
ap. 24.1444760
ap. 24.1584835
ap. 24.1614110
ap. 24.1753000
ap. 24.18113905
ap. 2234237

4.3.7 Övriga bestämmelser

Vid utbetalning av regionala företagsstöd ska endast den nationella delen av finansieringen avräknas mot anslaget. Inbetalning av medel från EU:s strukturfonder, som medfinansierar regionala företagsstöd, ska redovisas som bidrag från annan myndighet.

Medel som tillfaller staten på grund av återkrav av;

 • sysselsättningsbidrag enligt den numera upphävda förordningen (1998:996) om sysselsättningsbidrag,
 • regionalt bidrag till företagsutveckling enligt förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling,
 • investeringsbidrag enligt förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service, samt
 • lokaliserings- och utvecklingsbidrag och regionalt investeringsstöd enligt förordningen (2007:61) om regionalt investeringsstöd eller motsvarande bestämmelser i äldre förordningar ska tillföras statens centralkonto i Riksbanken och redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Medel som tillfaller staten genom räntor, avbetalningar och andra återbetalningar enligt;

 • den numera upphävda förordningen (1995:1254) om statligt stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet,
 • förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service,
 • förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken, samt
 • förordningen (2008:762) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation ska redovisas mot anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.


Lokaliseringsbidrag, utvecklingsbidrag, regionalt investeringsstöd, regionalt bidrag till företagsutveckling, sysselsättningsbidrag, avskrivningslån eller investeringsbidrag som återvinns i samband med bidragsmottagarens konkurs ska redovisas mot anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.

Registrering av beslut m.m. i Tillväxtverkets projekt- och stödärendehanteringssystem NYPS, avseende ändamålen 1–7 under anslagsposterna 1–21 och 24 (anslagsposterna 24:2–24:18) samt ändamålen 1, 2, 3 och 4 under anslagspost 24:1, ska ske senast tre veckor efter fattat beslut av Tillväxtverket, länsstyrelserna, Skåne läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Östergötlands läns landsting, Hallands läns landsting, Jönköpings läns landsting, Örebro läns landsting, Gävleborgs läns landsting, Kronobergs läns landsting, Jämtlands läns landsting och Gotlands kommun samt samverkansorganen i Kalmar, Uppsala, Blekinge, Dalarnas, Södermanlands, Värmlands respektive Västerbottens län.

På regeringens vägnar
Sven-Erik Bucht
Charlotte Werner
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet/SFÖ
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/KLS och ENT
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
länsstyrelserna
Riksgäldskontoret
Gotlands kommun
Gävleborgs läns landsting
Hallands läns landsting
Jämtlands läns landsting
Jönköpings läns landsting
Kronobergs läns landsting
Skåne läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Örebro läns landsting
Östergötlands läns landsting
samverkansorganen
Almi Företagspartner AB
Stiftelsen Norrlandsfonden

Bilaga 1 till Regeringsbeslut IV 6, 2014-12-18

Diarienummerförteckning

N2014/5285/RT
N2014/5297/KLS(delvis)
N2014/727/RT
N2014/4172/RT
N2014/4446/RT
N2014/4505/RT
N2014/4573/RT