Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
IV 8

2014-12-18
N2014/5287/RT
N2014/5297/KLS(delvis)
Tillväxtverket
Box 4044
102 61 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020 för budgetåret 2015 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt (prop. 2014/15:1 utg.omr. 19, bet. 2014/15:NU2, rskr. 2014/15:69).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

1:4

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket239 000
ap.2ERUF 2014–2020 – del till Tillväxtverket (ram)239 000
Disponeras av Statens jordbruksverk2 000
ap.3Programmet för lokalt ledd utveckling 2014–2020 (ram)2 000

Villkor för anslag 1:4

ap.2 ERUF 2014–2020 – del till Tillväxtverket

Anslaget får användas till utbetalningar av stöd finansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom de åtta regionala strukturfondsprogrammen och det nationella strukturfondsprogrammet under målet investeringar för tillväxt och sysselsättning.

Med utgångspunkt i regelverket för strukturfondsprogrammen bör regionalfondsmedlen i så stor utsträckning som möjligt bidra till genomförandet av strategier för länens utveckling.

Från EU inbetalda medel ska redovisas mot inkomsttitel 6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014–2020 enligt följande undertitlar:

01 Övre Norrland

02 Mellersta Norrland

03 Norra Mellansverige

04 Stockholm

05 Östra Mellansverige

06 Västsverige

07 Småland och Öarna

08 Skåne-Blekinge

10 Nationellt

Registrering av beslut m.m. i Tillväxtverkets projekt- och stödärendehanteringssystem NYPS ska ske senast tre veckor efter fattat beslut.

ap.3 Programmet för lokalt ledd utveckling 2014–2020

Från anslagsposten ska utbetalningar göras som finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden avseende beslutade projekt och tekniskt stöd inom Programmet för lokalt ledd utveckling med stöd från Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden 2014–2020.

Inbetalade medel från Europeiska kommissionen redovisas mot inkomsttitel 6314 Bidrag från Europeiska regionalfonden 2014–2020, undertitel 011 Programmet för lokalt ledd utveckling med stöd från Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden 2014–2020.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020
ap.211 9505 0000
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/apAnslagstyp
1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020
ap.1ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020
ap.23 550 0001 150 0001 275 0001 015 0002020
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen vad gäller infriade åtaganden är endast indikativ.

 

4.3.6 Åtagande som maximalt får infrias 2016

AnslagspostInfriade åtaganden 2016
ap. 21 280 000
På regeringens vägnar
Sven-Erik Bucht
Charlotte Werner
Kopia till

Riksdagen/näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Socialdepartementet/SFÖ
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/KLS och ENT
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Ekonomistyrningsverket
länsstyrelserna
samverkansorganen
Statens jordbruksverk
Sametinget
Arbetsförmedlingen
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Skåne läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Hallands läns landsting
Gotlands kommun
Gävleborgs läns landsting
Jämtlands läns landsting
Jönköpings läns landsting
Kronobergs läns landsting
Örebro läns landsting
Östergötlands läns landsting