Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
IV 7

2014-12-18
N2014/5287/RT
N2014/5297/KLS(delvis)
Tillväxtverket
Box 4044
102 61 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007–2013 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:3 för budgetåret 2015 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007–2013 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt (prop. 2014/15:1 utg.omr. 19, bet. 2014/15:NU2, rskr. 2014/15:69).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

1:3

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län27 750
ap.2Territoriellt program Sverige-Norge 2007-2013 - del till Lst Jämtland (ram)27 750
Disponeras av Tillväxtverket541 550
ap.1Regionala strukturfondsprogram 2007-2013 - del till Tillväxtverket (ram)541 550
Disponeras av regeringen20 000
ap.3ERUF 2007-2013 - Regeringens disposition (ram)20 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Regionala strukturfondsprogram 2007-2013 - del till Tillväxtverket

Anslaget får användas till utbetalningar av stöd finansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom de åtta regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning.

Med utgångspunkt i regelverket för strukturfondsprogrammen bör regionalfondsmedlen i så stor utsträckning som möjligt bidra till genomförandet av strategier för länens utveckling.

Från EU inbetalda medel ska redovisas mot inkomsttitel 6313 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007–2013 enligt följande undertitlar:

01 Övre Norrland

02 Mellersta Norrland

03 Norra Mellansverige

04 Stockholm

05 Östra Mellansverige

06 Västsverige

07 Småland och Öarna

08 Skåne-Blekinge

Registrering av beslut m.m. i Tillväxtverkets projekt- och stödärendehanteringssystem NYPS ska ske senast tre veckor efter fattat beslut.

Anslaget får efter beslut av regeringen användas för slutregleringar av programperioden 2000–2006.

ap.2 Territoriellt program Sverige-Norge 2007-2013 - del till Lst Jämtland

Anslaget får användas till utbetalningar av stöd finansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom det territoriella programmet Sverige-Norge.

Med utgångspunkt i regelverket för strukturfondsprogrammen bör regionalfondsmedlen i så stor utsträckning som möjligt bidra till genomförandet av strategier för länens utveckling.

Från EU inbetalda medel ska redovisas mot inkomsttitel 6313 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007–2013 enligt följande undertitel:

09 Sverige-Norge

Registrering av beslut m.m. i Tillväxtverkets projekt- och stödärendehanteringssystem NYPS ska ske senast tre veckor efter fattat beslut.

Anslaget får efter beslut av regeringen användas för slutregleringar av programperioden 2000–2006.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013
ap.10138 0000
ap.2015 0000
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Sven-Erik Bucht
Charlotte Werner
Kopia till

Riksdagen/näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Socialdepartementet/SFÖ
Finansdepartementet/BA
Landsbygdsdepartementet/ELT och JFS
Näringsdepartementet/KLS och ENT
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Ekonomistyrningsverket
länsstyrelserna
samverkansorganen
Statens jordbruksverk
Sametinget
Arbetsförmedlingen
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Skåne läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Hallands läns landsting
Gotlands kommun
Gävleborgs läns landsting
Jämtlands läns landsting
Jönköpings läns landsting
Kronobergs läns landsting
Örebro läns landsting
Östergötlands läns landsting