Miljödepartementet


Regeringsbeslut
I:6

2014-12-22
M2014/2972/S (delvis)
M2014/932/Kl
M2014/322/Kl
Statens energimyndighet
Box 310
63104 Eskilstuna
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:01 utg.omr. 20, bet. 2014/15:MJU1, rskr. 2014/15:87).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:13

Insatser för internationella klimatinvesteringar (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet180 500
ap.1Ins. int. klimat. - del till STEM (ram)179 000
ap.3Handel med utsläppsrätter (ram)1 500
Disponeras av Regeringskansliet/Miljödepartementet2 500
ap.2del till Regeringskansliet (ram)2 500

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Ins. int. klimat. - del till STEM

 

 

 

1. Avtal om internationella klimatinsatser

Statens energimyndighet får stödja internationella klimatinsatser som genomförs inom ramen för de projektbaserade mekanismerna under Kyotoprotokollet till FN:s ramkonvention om klimatförändringar, CDM och JI, samt liknande marknadsbaserade flexibla mekanismer, genom att ingå avtal om att förvärva utsläppsenheter. Detta i syfte att bidra till att utveckla internationella samarbetsmekanismer och utsläppshandel och för att bidra till att uppnå Sveriges internationella åtaganden samt etappmålet för begränsad klimatpåverkan till 2020. Avtal om förvärv av utsläppsenheter får ingås direkt i egen regi, i samarbete med andra intressenter samt genom deltagande i fonder och i andra multilaterala initiativ.

Myndigheten ska verka för att de befintliga samarbetsmekanismerna under Kyotoprotokollet kontinuerligt förbättras. Myndigheten ska vidare bidra till utvecklingen av nya internationella samarbetsmekanismer och effektiva styrmedel för att minska klimatutsläpp, inom ramen för FN:s klimatkonvention eller andra internationella initiativ.

Myndigheten ska anpassa insatserna till förutsättningarna i de internationella klimatförhandlingarna och utvecklingen av befintliga och nya mekanismer. Myndigheten ska aktivt följa upp utvecklingen i pågående projekt och fonder och får vid behov omplacera tidigare investeringar i nya avtal om förvärv av utsläppsenheter för att bidra till klimatinvesteringarnas ändamål. 

Myndigheten får ingå överenskommelser om administration av finansieringsåtaganden med internationella finansieringsinstitut.

2. Val av insatser

Myndigheten ska ta särskild hänsyn till insatsernas additionalitet, kostnadseffektivitet och bidrag till hållbar utveckling samt hur de kan bidra till ökat förtroende och framsteg i de internationella klimatförhandlingarna. Fokus för insatserna bör fortsatt vara på förnybar energi, energieffektivisering och avfallshantering inklusive insatser som minskar utsläpp av så kallade kortlivade klimatgaser. Utrymme för andra eller nya typer av insatser kan ges om så bedöms lämpligt. Myndigheten bör inte ingå avtal, bilateralt eller via fonder, om förvärv av utsläppsenheter från industrigasprojekt (av typen HFC23 eller N2O). 

Myndigheten ska i genomförandet sträva efter en betydande andel bilaterala insatser med beaktande av insatsernas samlade kostnadseffektivitet. När det gäller multilaterala insatser ska myndigheten inrikta sig på sådana initiativ som utvecklar det internationella klimatsamarbetet och i vilka myndigheten ges ett betydande inflytande. Myndigheten bör eftersträva en god regional spridning av projekten med fortsatta satsningar på minst utvecklade länder och små önationer under utveckling.  

3. Återrapportering

Myndigheten ska för varje verksamhetsår, senast den 31 mars påföljande år, lämna en särskild redovisning av klimatinvesteringsprogrammet till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet). Redovisningen ska inkludera en prognos för hur förvärv och leverans av utsläppsenheter kommer att utvecklas. Myndigheten ska, efter att ha inhämtat synpunkter från Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), i redovisningen även särskilt redogöra för projektens bidrag till hållbar utveckling i värdländerna.

4. Programanknutna kostnader

Högst 10 000 000 kronor får användas för kostnader knutna till insatser för att förvärva utsläppsenheter.

Högst 2 000 000 kronor får användas för kostnader förknippade med deltagande i Partnership for Market Readiness, Pilot Auction Facility, Carbon Initiative for Development, Carbon Partnership Facility och Prototype Carbon Fund vid Världsbanken.

Högst 4 000 000 kronor får användas för ytterligare insatser som syftar till att utveckla befintliga och nya internationella samarbetsmekanismer samt för insatser som underlättar för svenska företag som önskar engagera sig i dessa mekanismer.

Högst 500 000 kronor får användas till arbete som utgör stöd till FN:s klimatkonvention, exempelvis arbete som leds eller koordineras av CDM-styrelsen (CDM Executive Board) inklusive paneler och kommittéer under denna.

ap.2 del till Regeringskansliet

Disponeras av Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) för utveckling av marknadsbaserade styrmedel och utsläppshandel inom klimatområdet. Anslaget får även användas för förvärv av utsläppsutrymme för klimatkompensation av Regeringskansliets flygresor utanför EU.

ap.3 Handel med utsläppsrätter

Anslaget får användas för utveckling av EU:s system för handel med utsläppsrätter och av systemet för hantering av utsläppsutrymme inom ramen för EU:s ansvarsfördelningsbeslut (406/2009/EG) och Kyotoprotokollet. Anslaget får även användas till att finansiera övervakning i anknytning till internationell utsläppshandel samt till att bidra till finansiering av den internationella transaktionsförteckningen (ITL).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar
ap.15 370Inget0
ap.275Inget0
ap.345Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar
ap.11 700 000140 000140 0001 417 8122022
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken "Infriade åtaganden" i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

På regeringens vägnar
Åsa Romson
Patrik Brodd
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Utrikesdepartementet, Enheten för multilateralt samarbete
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Ekonomistyrningsverket
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Senast uppdaterad: