Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
V:4

2014-12-22
U2014/7523/SAM U2014/7606/UC
Vetenskapsrådet
Box 1035
10138 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 13:6 inom utgiftsområde 17
Riksdagen har beslutat om anslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 17, bet. 2014/15:KrU6, rskr. 2014/15:94).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

13:6

Insatser för den ideella sektorn (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet15 000
ap.1Forskningsprogram om det civila samhället (ram)15 000
Disponeras av Statistiska centralbyrån2 000
ap.4Statistik om det civila samhället (ram)2 000
Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor7 758
ap.5Uppföljning av överenskommelser med det civila samhällets organisationer (ram)4 200
ap.6Studier inom identifierade behovsområden (ram)3 558

Villkor för anslag 13:6

ap.1 Forskningsprogram om det civila samhället

Medlen får användas för ett flervetenskapligt grundforskningsprogram för forskning om det civila samhället i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Vetenskapsrådet.

ap.4 Statistik om det civila samhället

Medlen får användas för framtagande av statistik om det civila samhället i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statistiska centralbyrån.

ap.5 Uppföljning av överenskommelser med det civila samhällets organisationer

Anslagsposten får användas för

- uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting med högst 3 300 000 kronor. Uppföljningen ska genomföras och beslutas i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för 2015.

– uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom integrationsområdet och Sveriges Kommuner och Landsting med högst 900 000 kronor. Uppföljningen ska genomföras och beslutas i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för 2015.

ap.6 Studier inom identifierade behovsområden

Medlen ska användas för bidrag om 3 558 000 kronor för studier om det civila samhället, i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
13:6 Insatser för den ideella sektorn
ap.10Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
13:6 Insatser för den ideella sektorn
ap.1
15 00026 600
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Gudrun Dahlberg
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/KLS
Utbildningsdepartementet/F
Förvaltningsavdelningen/EK
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Riksgäldskontoret
Statistiska centralbyrån