Socialdepartementet


Regeringsbeslut
IV:1

2014-12-18
S2014/8929/SAM
(delvis)
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Box 894
10137 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Riksdagen har beslutat om Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärds verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 9, bet. 2014/15:SoU1, rskr. 2014/15:71).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Forskningsstöd

1. Forte ska redovisa:

- antalet beviljade ansökningar under året i förhållande till totala antalet ansökningar under året,

- beviljade projektbidrag och annat forskningsstöd av större betydelse under året i förhållande till sökta bidrag och genomsnittlig bidragsstorlek,

- hur årets beviljade forskningsstöd fördelats på nya bidragsmottagare och mottagare som mottagit forskningsstöd tidigare år,

- hur årets beviljade forskningsstöd fördelats på olika stödformer,

- hur årets beviljade forskningsstöd fördelats på olika lärosäten.

Dessa uppgifter ska redovisas totalt för Forte, per huvudområde samt uppdelat på forskning om barn och ungdomar, äldre, funktionshinder, hälsa, arbetsliv, socialförsäkring, välfärd, socialvetenskaplig alkohol- och narkotikaforskning, samt internationell migration och etniska relationer.

Återrapporteringen ska där så är möjligt redovisas i form av tidsserier för de fem senaste budgetåren. Statistiken ska redovisas könsuppdelat i tillämpbara delar.

2. Forte ska redovisa hur myndigheten upprätthåller forskningsfinansieringens långsiktighet genom den genomsnittliga stödperiodens längd och det genomsnittliga bidragsbeloppets storlek. Rådet ska säkerställa att detta inte resulterar i att förutsättningarna för unga forskare att få stöd försämras, och att jämställdhet mellan kvinnor och män beaktas.

3. Forte ska redovisa hur mycket av forskningsanslaget som har använts till kostnader för utvärderingar, beredningsarbete, kommunikationsinsatser, konferenser samt vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

4. Forte ska redogöra för resultaten av rådets arbete med att främja och ta initiativ till mång- och tvärvetenskaplig forskning.

5. Forte ska redovisa hur rådet arbetar för att identifiera och stödja forskning inom eftersatta men för samhället viktiga områden och inom vilka områden som kunskapsöversikter tagits fram.

6. Forte ska redovisa hur myndigheten främjat jämställdhet mellan kvinnor och män inom ramen för sin uppgift.

7. Forte ska redovisa hur forskningsresultat kommuniceras samt göra en analys av vilka målgrupper som har nåtts av kommunikationsinsatser och bedöma insatsernas resultat.

8. Forte ska redovisa hur och i vilken omfattning rådet bidragit till att ge nydisputerade forskare möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär.

9. Forte ska redovisa arbetet med att utveckla beredningsorganisationen för att bl.a. säkra kvalitet, effektivitet och internationellt inslag i beredningsprocessen.

10. Forte ska redovisa och kommentera de internationella aktiviteter och samarbeten som har initierats och bedrivits med särskilt fokus på det europeiska forsknings- och innovationsprogrammet Horisont 2020 och de forskningssamarbeten som blir en följd av samarbeten med de länder som Sverige har slutit bilaterala avtal eller överenskommelser med. 

Prognos

Forte ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoser lämnas senast:

20 januari

20 februari

5 maj

27 juli 

26 oktober

3

Uppdrag

Satsningar i propositionen Forskning och innovation

Forte ska genomföra och redovisa i årsredovisningen de satsningar som beskrivs i propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30, bet. 2012/13:UbU3, rskr. 2012/13:151), särskilt gällande stöd till forskning om åldrande och hälsa, forskning om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) samt vårdforskning. Forte ska stärka vårdforskningens koppling till vård- och omsorgsverksamheternas behov, nyttiggöra forskningsresultaten samt stärka det innovativa praktiknära forskningssamarbetet där implementeringsforskning är en viktig del.

Forte ska vidare utveckla en plan för långsiktigt tvärvetenskapligt stöd inom områdena alkohol, narkotika, droger, tobak och spel. Vid uppdragets genomförande ska ett jämställdhetsperspektiv beaktas. Uppdraget ska återrapporteras till Regeringskansliet (Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet) i samband med årsredovisningen.

Samverkan inom hälsa, vård och omsorg

Forte ska samverka med Vetenskapsrådet och Verket för innovationssystem inom området hälsa, vård och omsorg.

Forskning inom äldreområdet

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd ska stödja forskning inom äldreområdet. Forte ska stödja långsiktig forskning med ett förebyggande, hälsofrämjande och tvärvetenskapligt perspektiv. Särskilt ska forskning om följande områden ges stöd: Forskning om hembaserad vård för äldre kvinnor och män med sammansatta behov, innovativ användning av ny teknik i vardagen och utveckling av nya metoder och tjänster, hur utformning av boende och effektiv teknik, boendemiljö och lokalsamhällets tillgänglighet påverkar deras delaktighet, aktivitet och självständighet. Innovativ praktiknära forskning och implementeringsforskning är viktiga områden.

Forskningsresultaten ska ge vård och omsorg ett relevant kunskapsunderlag och stimulera män och kvinnor att engagera sig i sin egen hälsa. Forte ska på ett målgruppsanpassat sätt kommunicera med relevanta målgrupper inför utlysningar av forskningsmedel samt inför sammanfattning och kommunikation av resultaten. Målgrupper är bl.a. äldre kvinnor och män, närstående, personal och beslutsfattare inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg samt berörda intresseorganisationer.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet) i samband med årsredovisningen. Forte får för uppdragets genomförande använda 36 000 000 kronor under 2015. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, anslagspost 12 Forskning inom äldreområdet. 

Utveckla former för kommunikation och nyttiggörande

Forte ska utveckla former för ökad kommunikation med bl.a. patienter och personer som får del av insatser från socialtjänst eller socialförsäkring samt deras närstående, verksamhetsföreträdare och berörda myndigheter. Kommunikationen ska gälla relevanta delar av forskningsfinansieringsprocessen, som behov av och ökat nyttiggörande av forskningsresultat.

Verksamhetsnära forskning om psykosociala insatser

Forte ska fördela medel till verksamhetsnära forskning inom området psykosociala insatser för personer med omfattande och komplicerad psykiatrisk problematik. Syftet är att öka kunskapen om verksamma metoder för att stödja inflytande och delaktighet på olika livsområden för personer med psykisk ohälsa samt öka kunskapen om effekter av psykosociala insatser av socialtjänsten och hälso- och sjukvården till målgruppen. Inom ramen för detta uppdrag ska Forte utveckla former för ökad delaktighet och inflytande i relevanta delar av forskningsfinansieringsprocessen för bl.a. patienter och personer som får del av insatser från socialtjänst eller socialförsäkring samt deras närstående, verksamhetsföreträdare och berörda myndigheter.

Forte får för uppdragets genomförande använda 8 000 000 kronor under 2015. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet) i samband med årsredovisningen. Rekvisitionen och redovisningarna ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och det diarienummer som detta beslut har.

Internationella samarbeten

Forte bör i ökad utsträckning delta i och samverka i fråga om genomförandet av de forskningssamarbeten som blir en följd av samarbeten med de länder som Sverige har slutit bilaterala avtal eller överenskommelser med.

Uppgifter om beviljade projekt

Forte ska överföra uppgifter om beviljade forskningsansökningar till Vetenskapsrådet. Uppgifterna ska följa de riktlinjer och inkomma vid de tidpunkter som Vetenskapsrådet anger. Uppgifterna ska omfatta forskningsutförare och beskrivning av forskningen. När Forte utlyser medel för forskning ska rådet informera om att uppgifter i ansökningshandlingar kan komma att publiceras.

Plan för jämställdhetsintegrering

Forte ska redovisa en plan för hur myndigheten avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering under 2016–2018  i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (prop. 2012/13:1 utg.omr. 13, bet. 2012/13:AU1, rskr. 2012/13:123). Planen ska innehålla identifierade utvecklingsbehov, mål och de aktiviteter som myndigheten avser att genomföra under perioden. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt jämställdhet integreras i myndighetens styrprocesser. Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 2 november 2015. Redovisning av åtgärder och resultat utifrån planen ska ske i Fortes årsredovisning för 2016–2018. Forte ska även lämna en delredovisning den 22 februari 2018 till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) där resultatet av genomfört arbete för 2015–2017 beskrivs och analyseras.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

7:1

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd28 735
ap.1Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning (ram)28 735

7:2

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd511 374
ap.1Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning (ram)511 374

Villkor för anslag 7:2

ap.1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning

Anslaget ska finansiera olika former av stöd till forskning och internationellt forskningssamarbete, utvärderingar, beredningsarbete, kommunikationsinsatser, konferenser samt vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

Forskningsmedel bör så långt som möjligt utbetalas med högst en tolftedel av anslaget före utgången av varje månad i enlighet med av rådet fattade beslut.

Medel får ej användas för stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan studiefinansiering för doktorander.

Bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska omfatta medel för direkta och indirekta kostnader i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet.

Anslaget ska finansiera strategiska satsningar i enlighet med vad som presenterades i propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50, bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160) samt propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30, bet. 2012/13:UbU3, rskr. 2012/13:151). Forte ska använda minst:

- 20 000 000 kronor för ett tvärvetenskapligt forskningsprogram om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

- 20 000 000 kronor för arbetslivsforskning

- 40 000 000 kronor för vårdforskning

- 50 000 000 kronor för forskning om åldrande och hälsa 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning
ap.18623 %0
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning
ap.115 3413 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning
ap.1961 000490 000296 000175 0002018
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken "Infriade åtaganden" i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-2545 010
2015-02-2545 010
2015-03-2545 010
2015-04-2545 010
2015-05-2545 010
2015-06-2545 010
2015-07-2545 010
2015-08-2545 010
2015-09-2545 010
2015-10-2545 010
2015-11-2545 010
2015-12-2544 999
Summa540 109
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärds disposition enligt detta regleringsbrev är:
7:1 ap.1Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning
7:2 ap.1Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Karin Mossler
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen,
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Utbildningsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Riksrevisionen
Socialutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Utbildningsutskottet
Kulturutskottet
Arbetsmarknadsutskottet
Folkhälsomyndigheten
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Försäkringskassan
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Statens institutionsstyrelse
Vetenskapsrådet
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksgälden
Verket för innovationssystem

Senast uppdaterad: