Socialdepartementet


Regeringsbeslut
VII:1

2014-12-18
S2014/8774/SAM (delvis)
Statens geotekniska institut
Olaus Magnus väg 35
58193 Linköping
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens geotekniska institut
Riksdagen har beslutat om Statens geotekniska instituts verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 18, bet. 2014/15:CU1, rskr. 2014/15:44).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Statens geotekniska institut och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Klimatanpassning

SGI ska redovisa hur myndigheten har använt medlen från anslag 1:10 Klimatanpassning – del till SGI, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, och vilka effekter insatserna har fått. SGI ska även redovisa hur myndighetens arbete med klimatanpassning kunnat användas för att stödja kommuners och andras arbete med plan- och byggprocessen.

Utgiftsprognoser

SGI ska redovisa utgiftsprognoser för 2015-2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast

20 januari,
20 februari,
5 maj,
27 juli,
26 oktober.

3

Uppdrag

Preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen i mark och grundvatten

SGI ska ta fram preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen i mark och grundvatten som ett underlag för utarbetande av generella riktvärden. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 30 oktober 2015.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

1:7

Statens geotekniska institut (Ramanslag)

Disponeras av Statens geotekniska institut44 532
ap.1Statens geotekniska institut (ram)44 532

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:7 Statens geotekniska institut
ap.11 3363 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)15 400
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)9 600
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens geotekniska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-253 711
2015-02-253 711
2015-03-253 711
2015-04-253 711
2015-05-253 711
2015-06-253 711
2015-07-253 711
2015-08-253 711
2015-09-253 711
2015-10-253 711
2015-11-253 711
2015-12-253 711
Summa44 532
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens geotekniska instituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Statens geotekniska institut

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Avgiftsbelagd verksamhet
Geoteknisk och miljögeoteknisk forskning, utveckling och kunskapsförmedling-1 114-12010 76010 385375-859
Geoteknisk och miljögeoteknisk rådgivning-351-36517 54016 935605-111
Summa-1 465-48528 30027 320980-970
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Åsa Romson
Mattias Janland
Kopia till

Internrevisionen, Statsrådsberedningen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagens civilutskott (CU)
Riksrevisionen
Riksgälden
Ekonomistyrningsverket