Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
3

2014-11-20
Fö2013/2207/MFU
Fö2014/1658/MFI
(delvis)
Försvarsmakten
\
107 85 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsmakten
5 bilagor
Riksdagen har beslutat om Försvarsmaktens verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 6, bet. 2013/14:FöU1, rskr. 2013/14:106, prop. 2013/14:33 utg.omr. 6, bet. 2013/14:UFöU1, rskr. 2013/14:129, prop. 2012/13:173 utg.omr. 6, bet. 2012/13:UFöU4, rskr. 2012/13:291).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Försvarsmakten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Operativ förmåga

Återrapportering

Försvarsmakten ska värdera och redovisa den samlade operativa förmågan och läget i övrigt i insatsorganisationen utifrån förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten och gällande operativ planering. Värdering ska ske på förbandsnivå, taktisk nivå, operativ nivå och militärstrategisk nivå. Försvarsmakten ska jämföra med föregående år och analysera utvecklingen över tid.

2. Försvarsmaktens insatsorganisation

Insatsorganisationen ska i huvudsak ha en utformning som framgår av tabellen nedan. Försvarsmakten ska, inom ramen för av regeringen beslutade ekonomiska ramar, upprätthålla beredskap i enlighet med regeringens beslut om anvisningar för försvarsplaneringen och beredskap, anmälan till styrkeregister samt pågående och planerade insatser.

 

Förbandstyp

År 2014

Lednings- underrättelseförband


Högkvarter med stabsförband

1

Rörlig operativ ledning

1

Sambandsbataljon

1

Regionala staber

4

Telekrigbataljon

1

Ledningsplatsbataljon

1

Försvarsmaktens telenät- och markteleförband (1)

1

Särskilda operationsgruppen

1

It-försvarsförband

1

Nationell underrättelseenhet

1

Logistikförband


Operativ ledningsteknisk bataljon (1)

1

Teknisk bataljon

1

Logistikbataljon

2

Sjukhuskompani

2

Armestridskrafter


Brigadstab

2

Mekaniserad bataljon

5

Motoriserad skyttebataljon

1

Lätt skyttebataljon

1

Stridsvagnskompani

3

Artilleribataljon

2

Luftvärnsbataljon

2

Jägarbataljon

1

Underrättelsebataljon

1

Säkerhetsbataljon

1

Ingenjörsbataljon

2

Militärpoliskompani

2

CBRN-kompani

1

Livbataljon

1

Hemvärnsbataljon

40

Marinstridskrafter


Sjöstridsflottiljledning

2

Korvettdivision

2

Minröjningsdivision

2

Underhållsdivision

2

Röjdykardivision

1

Ubåtsflottilj ledning

1

Ubåt

4

Amfibiebataljon

1

Bevakningsbåtskompani

1

Marin basbataljon

1

Sjöinformationsbataljon

1

Flygstridskrafter


Stridsflygdivision

4

Helikopterbataljon

1

Flygbasbataljon

2

Transport- och specialflygenhet

1

Stridslednings- och luftbevakningsbataljon

1

FMTM och operativ ledningsteknisk bataljon bör på sikt avvecklas och bilda FMTIS.

3. Stridskrafternas utveckling

Försvarsmakten ska, inom ramen för av regeringen beslutade ekonomiska ramar, fortsätta utvecklingen av insatsorganisationen i enlighet med de inriktningar som bl.a. framgår av regeringens beslut:

- den 14 januari 2010 om insatsorganisationen 2014 m.m. (Fö nr 3),

- den 31 mars 2011 om anvisningar för försvarsplanering (Fö nr 3),

- den 15 september 2011 avseende internationellt samarbete (Fö nr 4),

- den 14 mars 2013 avseende personalförsörjning (Fö nr 5),

- den 19 december 2013 avseende stöd till polisen med helikopterkapacitetsamt

- den 9 januari 2014 avseende Försvarsmaktens beredskap.

Under 2014 ska Försvarsmakten fortsätta utvecklingen av en användbar och tillgänglig insatsorganisation som kontinuerligt har beredskap för och förmåga att genomföra insatser. Krigsförbanden ska uppfyllas med befintlig materiel och personal. Kvarvarande värnpliktig personal i krigsförbanden ersätts successivt av frivillig personal.

Iståndsättandet av hela krigsförband ska prioriteras framför uppfyllnad på bredden så att uppgifter enligt gällande försvarsplan kan lösas. Insatser och beredskap ska i huvudsak genomföras av ordinarie krigsförband eller delar av dessa förband.

Övningsverksamhet för stående och kontrakterade förband ska fortsätta under året. Vid utgången av 2014 ska, i enlighet med regeringens inriktning, samtliga förband ha en fastställd mobiliseringsplan och vara uppfyllda med krigsplacerad personal. Inledande mobiliseringsövningar, syftande till att pröva aktiverandet av förband, ska genomföras under året. Under 2014 ska även en större övning genomföras med förband från alla stridskrafter, rekryterade och organiserade i enlighet med reformens målsättningar, där en stridsgrupp med frivillig personal ingår bland de deltagande förbanden.

Försvarsmakten ska fortsätta att utveckla sin förmåga i enlighet med vad regeringen uttalat i propositionen Ett användbart försvar (prop. 2008/09:140). På några års sikt ska Försvarsmakten ha förmågan att:

- över tiden hålla cirka 2000 personer ur insatsorganisationen insatta, nationellt och internationellt samt

- kontinuerligt delta i upp till fyra förbandsinsatser varav minst en ska kunna vara av bataljonsstridsgrupps storlek.

Utgående från krigsförbandens uppgifter, beredskap och planerade insatser ska personal- och materieluppfyllnad samordnas med utbildning och övning. Krigsförbandsövningar för stående och kontrakterade förband samt övningar med flera typer av förband ska genomföras.

Armé-, marin- och flygstridskrafternas ledningsbehov ska vara dimensionerande för ledningsområdet.

En bataljon ska finnas tillgänglig i hög nationell beredskap från den 1 januari 2014. Försvarsmakten ska vidare tillse att träning och övning av bataljonsstridsgruppen som ska avdelas till europeisk stridsgrupp, NBG 15, första halvåret 2015 fullföljs. Förband inom bataljonsstridsgrupperna ska vara samövade.

Återrapportering

Försvarsmakten ska i redovisningen särskilt redovisa sådant som bedöms påverka iståndsättandet av insatsorganisationen. Myndigheten ska vidare återrapportera i enlighet med vad som framgår av bilaga 2 till detta regeringsbeslut.

4. Materielförsörjning

Materielförsörjningen ska fokusera på iståndsättande av insatsorganisationens förband för att möta kraven på förmåga. Materiel som behöver ersättas men som fortfarande är i brukbart skick ska kvarstå i krigsförbanden intill dess ersättningsmateriel tagits i bruk.

Återrapportering

Försvarsmakten ska särskilt redovisa de större materielförsörjningsprojekt som bedöms påverka iståndsättandet av insatsorganisationen samt vilka åtgärder myndigheten föreslår i syfte att hantera detta.

5. Insatser

Försvarsmakten ska bl.a. genomföra följande insatser:

- En väpnad styrka om ca 300 personer på plats i insatsområdet till den Nato-ledda insatsen ISAF i Afghanistan till och med maj 2014, då nuvarande svenska bidrag till ISAF avslutas. Den fördjupade militära samverkan mellan Sverige, Finland, Norge och Lettland inom ramen för Nordic Baltic Transition Support Unit ska fortsätta till maj 2014, varvid den nordisk-baltiska enheten avslutar sin verksamhet enligt överenskommelse mellan länderna ingående i samarbetet. Den huvudsakliga uppgiften för det svenska styrkebidraget är utbildning och rådgivning riktad mot de afghanska säkerhetsstyrkorna, i syfte att utveckla deras förmåga att självständigt hantera säkerheten i landet, i enlighet med den afghanska regeringens målsättningar.

Det svenska förbandet ska bl.a. omfatta rådgivare, underrättelse-, vakt-, eskort-, sjukvårds- och logistikenheter. Bidraget ska även omfatta personal i militära rådgivningsgrupper, instruktörer vid den afghanska arméns stabs- och funktionsskolor samt personal vid de staber som leder ISAF. Utöver den ovan angivna personalramen tillkommer en helikopterenhet för medicinsk evakuering samt personal till stöd för avveckling av infrastruktur samt hemtransport av utrustning och materiel.

I samband med att det nuvarande svenska bidraget till ISAF avslutas i maj 2014 ska Camp Northern Lights (CNL) avvecklas. Lös egendom som inte längre behövs för statens verksamhet och som finns på CNL ska, om möjligt, överlåtas till den afghanska staten i enlighet med överenskomna rutiner för överlåtelse. Personalen som tillförs till stöd för avveckling av infrastruktur och hemtransport av materiel ska bestå av högst 170 personer och inkludera egenskydd. Personalen ska verka i insatsområdet till dess att CNL och lös egendom, som inte längre behövs för statens verksamhet, är avvecklad på erforderligt sätt, dock som längst till 31 december 2014.

- Ett bidrag till den Nato-ledda utbildnings- och rådgivningsinsats, Resolute Support Mission (RSM) om högst 50 personer på plats i Afghanistan, i huvudsak i norra Afghanistan. Bidraget ska bl.a. omfatta rådgivare till de afghanska säkerhetsstrukturerna, kvalificerade sjukvårdsresurser samt personal vid de staber som leder RSM. Syftet med det svenska bidraget är att fortsatt stödja ansträngningarna för att utveckla de afghanska säkerhetsstyrkornas förmåga att självständigt hantera säkerheten i Afghanistan. Bidraget förutsätter att den planerade insatsen har folkrättslig grund, såsom en inbjudan från den afghanska regeringen eller ett mandat från FN:s säkerhetsråd, liksom ett avtal mellan Nato och den afghanska regeringen om rättigheter och skyldigheter för styrkan. Det svenska bidraget till RSM ska fasas in i takt med att förberedelserna för RSM genomförs under hösten 2014. I syfte att åstadkomma en smidig övergång mellan det nuvarande svenska ISAF-bidraget och det kommande svenska bidraget till RSM kommer de delar av det svenska bidraget som senare ska ingå i RSM att verka inom ramen för ISAF under hösten 2014.

- Försvarmakten ska bidra med en väpnad styrka till Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali, MINUSMA från och med 17 juni 2014 till och med 30 juni 2015. Det svenska förbandet ska bl.a. omfatta underrättelse-, skydds-, sjukvårds- och logistikenheter samt stabsofficerare. Det svenska bidraget ska i huvudsak vara stationerat i Timbuktu, huvudort i MINUSMA:s västra sektor och bidra till insatsens underrättelseenhet. Emellertid kan det svenska styrkebidraget användas i hela MINUSMA:s operationsområde. Det svenska styrkebidraget ska uppgå till ca 250 personer på plats i Mali.

Försvarsmakten får vid behov och efter samråd med den organisation som leder insatsen tillfälligt utöka antalet personer under förutsättning att en sådan tillfällig ökning kan inrymmas inom den av regeringen angivna ekonomiska ramen samt den av riksdagen beslutade personella ramen för respektive insats.

Försvarsmakten får vidare förhandla och ingå avtal samt överenskomma om eventuella ändringar av eller att säga uppbefintliga avtal med anledning av det svenska bidragen i Afghanistan och Mali.

Försvarsmakten får efter närmare anvisning från Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) planera och vidta förberedelser för att genomföra insatser.

Enskilda internationella bemanningsuppdrag till Försvarsmakten och dess finansiering, bl.a. vad avser militärobservatörer, regleras i regleringsbrev för budgetåret 2014 för femte utgiftsområdets anslag 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet. 

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa:

- En bedömning av måluppfyllelse och operativ effekt av genomförda och pågående insatser givet fastställd operativ planering. I samband med multinationella insatser ska både den multinationella insatsen i stort och myndighetens verksamhet bedömas. Redovisningen ska innehålla exempel och vara såväl kvalitativ som kvantitativ.

- En sammanställning av under året tjänstgörande personal vid de internationella insatserna. Av sammanställningen ska framgå hur många kvinnor respektive män som tjänstgjort samt om de tjänstgjort i insatsen i kraft av sin anställning vid det insatta krigsförbandet eller om de är direktrekryterade till insatsen vid sidan om sin krigsplacering. Sammanställningen ska utgöra en del av Försvarsmaktens personalberättelse.

- En bedömning avseende hur respektive insats bidragit till såväl Försvarsmaktens förmågeutveckling i stort som för utvecklingen av berörda förband i insatsorganisationen.

- I vilken mån ordinarie förband eller delar av förband ur insatsorganisationen nyttjas för tjänstgöring i de internationella insatserna samt i vilken mån dessa förband förblir intakta efter avslutad internationell insats.

Återredovisningar ska ske i enlighet med regeringens beslut 2012-09-27 (UF2012/56146/UD/SP) avseende genomförandet av den nationella handlingsplanen för FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000) om kvinnor, fred och säkerhet samt i enlighet med regeringens beslut 2013-09-12 (UF2013/52812/UD/SP) om myndighetssamverkan för internationell fredsfrämjande verksamhet.

Utöver ovan ska Försvarsmakten även inkomma med särskilda redovisningar avseende erfarenheter efter avslutade insatser i Afghanistan och Kosovo.

6. Forskning och utveckling

Forskning och utveckling ska inriktas mot att stödja utveckling och inriktning av Försvarsmaktens operativa förmågor i olika tidsperspektiv.

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa vilka forskningsområden som är långsiktigt prioriterade för att tillgodose myndighetens behov, samt vilka större och viktigare projekt som genomförts under året.

Försvarsmakten ska redovisa i vilken utsträckning civil forskning och utveckling (FoU) har tillgodogjorts inom myndigheten och den bedömda nyttan därav, samt hur det internationella samarbetet med andra länder har utvecklats och tillgodogjorts. 

Försvarsmakten ska i samband med årsredovisningen redovisa antalet uppdrag som myndigheten beställt av Totalförsvarets forskningsinstitut. Av redovisningen ska även  framgå kostnaden för uppdragen uppdelat per anslag samt en jämförelse med de två senaste åren.

7. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket;

- 16 januari,

- 21 februari,

- 5 maj,

- 28 juli samt

- 27 oktober.

8. Nordiskt och övrigt internationellt förmågeutvecklingssamarbete

Försvarsmakten ska fortsatt delta i internationellt förmågeutvecklingssamarbete inom Norden, EU och Nato. Samarbetet ska bland annat omfatta ett fördjupat övningssamarbete med andra länder för stärkt ökad interoperabilitet och därigenom bättre förutsättningar för samarbeten inom ramen för insatser. Försvarsmakten ska vidare eftersträva att genom internationellt övningssamarbete skapa förutsättningar för kvalificerade och resurseffektiva övningar.

Försvarsmakten ska under 2014 ytterligare eftersträva att ytterligare förstärka det nordiska samarbetet inom Nordefco för att nå effektivitetsvinster, bl.a. genom gemensamt ägande och gemensamt nyttjande av militära förmågor och resurser (s.k. pooling och sharing).  

Försvarsmakten ska i arbetet samverka med berörda myndigheter i frågor som faller inom dessa myndigheters respektive kompetensområden.

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa hur myndighetens arbete med internationell övningsverksamhet har utvecklats och prioriterats under 2014, hur verksamheten har påverkat Försvarsmaktens förmåga samt hur planeringen ser ut för kommande år.

Försvarsmakten ska redovisa vilka förmågor och områden som myndigheten valt att prioritera för internationellt samarbete under 2014 och hur dessa prioriteringar förhåller sig till utvecklingen av insatsorganisationen.

Försvarsmakten ska senast den 2 juni 2014 inkomma med förslag på möjliga fördjupade samarbetsområden inom nordiskt försvarssamarbete, i syfte att förbereda det svenska ordförandeskapet för Nordefco 2015.

Försvarsmakten ska fortsatt utvärdera och redovisa läget för det nordiska samarbetet som helhet, uppnådda resultat samt en bedömning hur rationalitet och effektivitet har uppnåtts. Redovisningen ska omfatta genomförda aktiviteter och uppskattad påverkan på den operativa förmågan. Redovisningen ska visa hur olika delar av Försvarsmakten omfattas av, och deltar i, den struktur som hanterar det nordiska samarbetet, samt hur samverkan sker med andra berörda myndigheter. Redovisningen ska vara jämförbar med motsvarande redovisning för 2013.

2

Organisationsstyrning

9. Kvartalsredovisning

Försvarsmakten ska skriftligen varje kvartal för Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa läget inom Försvarsmakten. Den kvartalsvisa redovisningen ska syfta till att informera om identifierade brister och avvikelser i förhållande till uppgifter och mål i myndighetens instruktion och regleringsbrev.

Skriftlig redovisning ska ske senast vid följande tillfällen:

- 29 april,

- 22 augusti, i samband med delårsredovisningen, samt

- 28 oktober.

10. Integrerat resurs- och ekonomiledningssystem

Försvarsmakten ska i kvartalsredovisningen, enligt punkten 9, redovisa hur införandet av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (Prio) fortgår. Redovisningen ska omfatta avvikelser avseende säkerhet, budget, tid, funktionalitet eller annan relevant aspekt. Försvarsmakten ska redovisa hur arbetet med ändrat ansvar för försvarslogistiken påverkar införandet av Prio. Vidare ska Försvarsmakten redovisa påverkan av införandet på verksamheten vid krigsförbanden samt i vilken mån övriga system används parallellt med Prio.

11. Miljöfrågor

Försvarsmakten ska redovisa hur arbetet med strategiska miljöbedömningar i planerings- och beslutsprocessen har utvecklats.

Försvarsmakten ska, med beaktande av vad som sägs i 5 § förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten, redovisa hur myndigheten verkar för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås och hur arbetet integreras med genomförandet av myndighetens kärnverksamhet.

12. Samverkan och stöd mellan Försvarsmakten och civila verksamheter

Försvarsmakten ska utveckla samverkan och samordning med myndigheter med ansvar för samhällets krisberedskap och totalförsvar samt stärka det gemensamma planeringsarbetet i syfte att stärka förmågan att hantera viktiga uppgifter under höjd beredskap.

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa:

 • genomförda stödinsatser till samhället vad avser förmåga och resurser samt relaterade kostnader uppdelat mellan relevanta lagar och förordningar,
 • Försvarsmaktens deltagande i övningar samt deltagande i samverkansområdena enligt krisberedskapsförordningen,
 • andra aktörers deltagande i Försvarsmaktens övningsverksamhet och hur detta har utvecklat Försvarsmaktens förmåga samt
 • erfarenheter från samverkan och inträffade händelser där de regionala staberna varit involverade.

13. Personalförsörjning

Försvarsmakten ska under 2014 inom ramen för vad regeringen beslutat i propositionen Ett användbart försvar (prop. 2008/09:140) och regeringens beslut den 14 mars 2013 (nr 5) samt budgetpropositionen för 2014 fortsatt fokusera på uppfyllandet av insatsorganisationen och tillhörande basorganisation med frivilligt rekryterad personal.

Försvarsmakten ska under 2014 särskilt prioritera åtgärder för att stärka rekryteringen av tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän. Detta ska syfta till att öka takten i rekryteringen av den tidvis tjänstgörande personalen, i jämförelse med Försvarsmaktens budgetunderlag för 2014. I arbetet ingår att Försvarsmakten ska genomföra återkommande övningsverksamhet för den tidvis tjänstgörande personalen. Vidare ska Försvarsmakten under 2014 vidta åtgärder för att säkerställa förutsättningarna för Försvarsmakten att över tiden behålla gruppbefäl, soldater och sjömän.

Försvarsmakten ska under 2014 fortsätta att utveckla och anpassa myndighetens kompetensförsörjning avseende officerare, specialistofficerare och reservofficerare så att denna bättre ska svara mot dagens och framtidens krav på Försvarsmaktens verksamhet i enlighet med den försvarspolitiska inriktningspropositionen.

Återrapportering

Återrapporteringen av personalförsörjningen ska, i tillämpliga delar, redovisas uppdelat på kön och ålder för respektive kategori.

Försvarsmakten ska lämna en s.k. personalberättelse. Försvarsmakten ska i personalberättelsen sträva efter att tydliggöra personalförsörjningens effekter, d.v.s. dess bidrag till eller begränsning av, myndighetens möjligheter att nå resultat- och måluppfyllnad. Utfall av rekrytering och personaluppfyllnad för alla personalkategorier ska redovisas och jämföras med myndighetens planering. Avvikelser mot planeringen ska analyseras och kommenteras. Uppfyllanden av krigsplacerad personal ska återrapporteras i enlighet med bilaga 2.

Försvarsmakten ska särskilt redovisa sådant som bedöms ha påverkan på det försvarspolitiska inriktningsbeslutet och iståndsättandet av insatsorganisation 2014 med tillhörande basorganisation.

Försvarsmakten ska återrapportera vilka åtgärder som vidtagits för att stärka rekryteringen av tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän samt för att säkerställa förutsättningarna för Försvarsmakten att över tiden behålla gruppbefäl, soldater och sjömän.

Försvarsmakten ska redovisa det fortsatta genomförandet av de åtgärder som myndigheten redovisade i svar till regeringens beslut "Uppdrag att redovisa åtgärder med anledning av propositionen Soldatanställningar inom Försvarsmakten (prop. 2011/12:115)" från den 14 juni 2012 (Fö nr 5). Försvarsmakten ska särskilt redovisa hur det partsgemensamma arbetet med sociala villkor för gruppbefäl, soldater och sjömän fortskrider.

Försvarsmakten ska återrapportera hur myndigheten arbetar med likabehandling och icke-diskriminering.

Försvarsmakten ska redovisa det fortsatta genomförandet av den samlade veteransoldatpolitiken med utgångspunkt i prop. 2009/10:160 Modern personalförsörjning för ett användbart försvar och regeringens uppdrag den 10 juni 2010 (Fö nr 20).

Försvarsmakten ska återrapportera vilka åtgärder myndigheten vidtagit för att utbildning, rekrytering, övning och avveckling av reservofficerare ska nå en långsiktigt hållbar balans.

14. Ökning av andelen kvinnor

Försvarsmakten ska under 2014 verka för att öka andelen kvinnor på alla nivåer inom myndigheten i syfte att åstadkomma en jämnare könsfördelning. Särskilt fokus ska läggas på att öka andelen yrkesofficerare och reservofficerare som är kvinnor. I detta sammanhang ska Försvarsmakten särskilt beakta könsfördelningen vid genomförandet av tvåbefälssystemet samt vid myndighetens organisationsförändringsarbete.

Återrapportering

Försvarsmakten ska återrapportera resultatet av arbetet med att öka andelen kvinnor på alla nivåer i myndigheten. Försvarsmakten ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits, uppnådda resultat samt en bedömning av vilka effekter som väntas på kort och på lång sikt av åtgärderna. I detta sammanhang ska Försvarsmakten särskilt återrapportera hur andelen kvinnor på olika nivåer i myndigheten påverkats av genomförandet av tvåbefälssystemet och myndighetens organisationsförändringsarbete. Vidare ska redovisningen innehålla en beskrivning och analys av vilka utvecklingsbehov som har identifierats.

15. Rekrytering till hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa det totala antalet personer som har rekryterats till hemvärnet;

- från övriga förband,

- från gruppen tidigare värnpliktsutbildade,

- från grundläggande militär utbildning samt

- från de frivilliga försvarsorganisationerna.

Försvarsmakten ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits och planeras samt vilka effekter som väntas på kort och lång sikt gällande rekrytering till hemvärnet för att inte underskrida målet om 20 000 personer i hemvärnet.

16. Materieluppföljning

Återrapportering

Försvarsmakten ska i samband med budgetunderlaget för 2015, i samverkan med Försvarets materielverk, redovisa en uppföljning av pågående anskaffningsprojekt. Motsvarande resultatredovisning för 2014, och därefter, ska redovisas i samband med myndighetens årsredovisning. Redovisningen ska innehålla en konsekvensanalys och avvikelser i förhållande till redovisningen för 2012 ska särskilt kommenteras. Anskaffningsobjekt som slutlevererats till Försvarsmakten under året ska slutredovisas.

Redovisningen ska inkludera:

 • anskaffningsobjektets placering i insatsorganisationen, tidpunkt för planerad driftsättning och en övergripande systembeskrivning,
 • en prislägesjusterad finansiell uppföljning mot den beslutade utgiftsramen samt
 • väsentliga avvikelser i exempelvis kvalitet, kvantitet och leveransläge jämfört med den planering som låg till grund för regeringens anskaffningsbeslut.

Följande anskaffningsobjekt ska omfattas:

 • Artillerisystem 08 (Archer)
 • Bandvagn 410
 • Pansarterrängbil 360
 • Radarjaktrobot METEOR
 • Helikopter 14
 • Helikopter 16
 • Korvett typ VISBY
 • Nästa generations ubåt
 • HTM ubåt typ GOTLAND
 • Ersättning av lätt torped
 • Insatsförmåga luftvärn
 • Stridsflygplan JAS 39 E
 • Halvtidsmodifiering av dykfartyg typ Spårö
 • Anskaffning av skyddsmateriel
 • Informationsinfrastruktur
 • Satellitkommunikation
 • Uppgradering av stridsbåtar
 • Uppgradering av stridsvagn 122
 • Ledningsförmåga mark (SLB, GTRS, Komnod)
 • Stridsledningscentral
 • Materiel till Telekrigsbataljonen
 • Övriga anskaffningsbeslut som regeringen beslutat under 2013.

17. Materielinvesteringar

Investeringsplan

Följande ska gälla för Försvarsmaktens investeringsplan för 2014-2016 avseende anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar:

(Miljoner kronor) 


Budget 2014

Beräknat 2015

Beräknat 2016

Materiel och anläggningar

8 856 194

8 986 408

8 943 438

Summa investeringar

8 856 194

8 986 408

8 943 438

Återrapportering

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2015 redovisa investeringsplaner för perioden 2015-2024 för anslagen 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar, 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar samt anslaget 1:5 Forskning och teknikutveckling i aktuellt prisläge. Planeringen ska redovisas årsvis. Prognos för ekonomiskt utfall av såväl planerad som redan beställd verksamhet ska framgå. Överskådliga och tydliga beskrivningar av samtliga i investeringsplanerna redovisade verksamheter och materielobjekt ska redovisas. Av beskrivningarna ska framgå:

 • vilket eller vilka förband i insatsorganisationen, verksamheten eller materielen är avsedd för,
 • anskaffningens bidrag till krigsförbandens förmåga,
 • vilken av principerna vidmakthållande, köpa av beprövad materiel tillgänglig på marknaden respektive utveckling som planeras användas samt
 • i vilken utsträckning internationellt samarbete tillämpats, särskilt vad gäller gemensamt ägande eller nyttjande av resurser, samt möjligheter till rollspecialisering.

Vidare ska Försvarsmakten redovisa en avvecklingsplan vad avser övertalig materiel, vilken även bör ta hänsyn till möjligheten att omfördela materiel inom insatsorganisationen inklusive hemvärn.

Försvarsmakten ska, i samband med kvartalsredovisning och delårsredovisning, redovisa de väsentligaste avvikelserna avseende ekonomiskt belopp eller tidsförskjutning i myndighetens investeringsplan för anslagen 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar samt 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar. Med väsentligt menas betydande belopp eller förskjutning mellan budgetår för objekt av särskild vikt för iståndsättandet av insatsorganisationen eller genomförande av insatser.

Beställningsbemyndiganden

Försvarsmakten ska utöver vad som anges i förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag redovisa vilka materielobjekt som ingår i myndighetens förslag till bemyndiganderamar avseende ingående åtaganden, nya åtaganden, respektive infriade åtaganden. Större och viktigare materielobjekt ska beskrivas och motiveras.

Försvarsmakten ska senast den 2 juni 2014 lämna en reviderad bemyndiganderedovisning med utfallsiffor och prognos.

Regeringsärenden

Försvarsmakten ska framställa om regeringens medgivande för materielobjektsanskaffningar och verksamheter inom anslag 1:3 som:

 • omfattar ekonomiska bindningar över 200 miljoner kronor,
 • medför förändringar av större betydelse för insatsorganisationens utveckling,
 • bedöms påverka regeringens framtida handlingsfrihet,
 • bedöms påverka Sveriges relationer till andra nationer eller
 • i övrigt är av särskild betydelse.

Framställningarna ska ange vilket eller vilka förband i insatsorganisationen som materielen är avsedd för, beskriva anskaffningens bidrag till krigsförbandens förmåga och inkludera livscykelskostnadskalkyl, övergripande systembeskrivning inklusive systemberoenden samt eventuella alternativ. Framställningarna ska inkludera eventuella planerade följdinvesteringar, både i termer av senare delserier och avseende kompletterande materiel som krävs för att uppnå operativ förmåga.

Försvarsmakten ska i samband med budgetunderlaget för 2015 redovisa planerade regeringsärenden för 2015 och 2016. Förslagen ska innehålla beskrivning av bidrag till krigsförbandens förmåga samt motiv för anskaffningen.

18. Inriktningen för materiel- och logistikförsörjning samt effektiviserande verksamhetsförändringar

Försvarsmakten ska redovisa de åtgärder vilka, enskilt och tillsammans med Försvarets materielverk, har vidtagits för att fullfölja genomförandet av beslutad inriktning i enlighet med regeringens beslut den 28 juni 2012 (Fö nr 8 och nr 9) för materiel- och logistikförsörjningen samt för hur arbetet med att effektivisera försvarets materiel- och logistikförsörjning har påverkat fullföljandet och genomförandet av beslutad inriktning. Av redovisningen ska även framgå vilka resurser som har frigjorts genom försvarslogistikreformen och hur de har använts i uppbyggnaden av förbandsverksamheten.

Vidare ska Försvarsmakten redovisa de åtgärder vilka, enskilt och tillsammans med Försvarets materielverk, vidtagits för att myndighetens beställningar till Försvarets materielverk kan ske på en högre systemnivå.

19. Delfaktorer i försvarsprisindex

Försvarsmakten ska senast den 3 februari 2014 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa anslagen 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap, 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar samt 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel, anläggningar fördelade för 2013 på delfaktorer i försvarsprisindex enligt bilaga 4.

20. Tillsyn över militär luftfart

Från den 1 januari 2014 är flygsäkerhetsinspektören i sin tillsynsfunktion inte underställd överbefälhavaren. Detta framgår av 21 a § förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten. Försvarsmakten ska genomföra övriga förslag om en tydligare uppdelning av drift- och tillsynsansvar avseende militär luftfart som myndigheten lämnat i sin skrivelse den 27 september 2013 (Fö2013/1767/MFI).

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa vidtagna åtgärder i delårsredovisningen och årsredovisningen.

21. Omlokalisering Järfälla Barkarby

Försvarsmakten ska förbereda en omlokalisering av verksamheten på fastigheten Järfälla Barkarby 4:1 till annan plats.

Återrapportering

Försvarsmakten ska i delårsredovisningen och i årsredovisningen redovisa vidtagna åtgärder gällande planering, tidplan samt bedömda kostnader.

22. FMTIS

Försvarsmakten får påbörja förberedelser för inrättandet av krigsförbandet Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) i insatsorganisationen.

3

Uppdrag

21. Uppföljning av det försvarspolitiska inriktningsbeslutet

Försvarsmakten ska, i enlighet med bilaga 2 till detta regleringsbrev, lämna en redogörelse för hur insatsorganisationen utvecklats i förhållande till insatsorganisation 2014.

Aktuellt arbetsläge avseende utvecklingen av insatsorganisationen, enligt bilaga 2, ska kvartalsvis redovisas för Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

22. Behov av personal

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2015 redovisa årligt behov och planerat antal individer för samtliga personalkategorier fram till dess att insatsorganisation 2014 med tillhörande basorganisation är fullt uppfylld. Redovisningen ska omfatta nuläge, målsättning för kommande år intill dess full uppfyllnad nåtts samt antal vid full uppfyllnad. Redovisningen ska även omfatta planerade årliga personalkostnader för samtliga personalkategorier. Myndighetens totala personalbehov för insatsorganisation 2014 och tillhörande basorganisation ska rymmas inom de ekonomiska ramar som framgår av budgetpropositionen för 2014 samt möta de krav på reducering av personalkostnader som följer av regeringens beslut den 14 mars 2013 (nr 5). Beslutet påverkar inte Försvarsmaktens anslag.

Redovisningen ska innehålla antaganden avseende rekrytering av personal som tidigare genomfört grundutbildning som totalförsvarspliktiga, omsättningsrekrytering från GSS/K samt rekrytering av GSS/T från den grundläggande militära utbildningen.

23. Grundläggande militär utbildning

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2015 redovisa myndighetens bedömning av utbildningsbehovet avseende grundläggande militär utbildning för 2015-2017.

24. Grundläggande reservofficersutbildning

Försvarsmakten ska under 2014 vidta åtgärder som innebär att utbildning, rekrytering, övning och avveckling av reservofficerare når en långsiktigt hållbar balans i enlighet med intentionerna i prop. 2008/09:140 Ett användbart försvar. Åtgärderna ska syfta till att Försvarsmakten under 2015 återupptar en grundläggande utbildning för reservofficerare, såväl officerare som specialistofficerare. Den grundläggande reservofficersutbildningen för officerare ska vända sig till personer som har genomgått eller avser att genomgå en högskoleutbildning vid ett universitet eller en högskola. Försvarsmakten ska erbjuda dessa personer en kortare inomverksutbildning.

25. Utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering

Försvarsmakten ska bedriva ett utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Det innebär att säkerställa att både kvinnors och mäns, flickors och pojkars behov och intressen tillvaratas och beaktas i myndighetens verksamhet. Genomförandet ska ske i enlighet med Försvarsmaktens plan för jämställdhetsintegrering (2013-09-13, HKV skr. 25 100:62524). 

För genomförandet av utvecklingsarbetet disponerar myndigheten högst 2 280 000 kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast 31 mars 2015. Redovisningen ska innehålla en redogörelse av genomförda aktiviteter, inklusive en ekonomisk redovisning, samt beskriva på vilket sätt erhållna kunskaper och erfarenheter från utvecklingsarbetet ska tillvaratas i myndighetens verksamhet efter 2014.

26. Frivillig försvarsverksamhet

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2015 analysera och redovisa det framtida behovet av ekonomiska medel till den frivilliga försvarsverksamheten, uppdelat på organisationsstöd och uppdragsersättning.

27. Veteransoldat- och anhörigstöd

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2015 analysera och redovisa det framtida behovet av ekonomiska medel i form av statsbidrag till veteransoldat- och anhörigorganisationer.

28. Ledtider i materielförsörjningen

Försvarsmakten ska, i samverkan med Försvarets materielverk, för hela materielförsörjningsprocessen, ta fram förslag till relevanta, generella och tydligt definierbara tidpunkter mellan vilka ledtider kan mätas. I uppgiften ingår att fastställa och redovisa vilka ledtider som respektive myndighet är ansvarig för. Arbetsläget ska redovisas för Regeringskansliet den 2 juni 2014.

29. Försvarsmaktens stöd till Polisen vid terrorismbekämpning

Rikspolisstyrelsen och Försvarsmakten överlämnade i juni 2013 en gemensam redovisning över vilka åtgärder som vidtagits avseende Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning och har i slutsatserna beskrivit behov av ytterligare arbeten. Försvarsmakten och Rikspolisstyrelsen ska senast den 15 oktober 2014 gemensamt redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller som myndigheterna avser att vidta, inklusive gemensam planering och övningar, i syfte att följa upp dessa slutsatser.

30. Förtroende- och säkerhetsskapande verksamhet

Försvarsmakten uppdras att genomföra förtroende- och säkerhetsskapande verksamhet enligt bilaga 5.

31. CBRN

Försvarsmakten ska stödja Totalförsvarets forskningsinstitut i dess framtagande av förslag till inriktning av forskning samt i framtagandet av projektförslag inom CBRN-området för 2015. Försvarsmaktens behov inom området ska redovisas i budgetunderlaget för 2015.

32. Perspektivstudier

Perspektivstudierna ska under 2014 inriktas mot att bistå med underlag inför en försvarspolitisk inriktningsproposition för tiden efter 2015, i enlighet med Regeringskansliets (Försvarsdepartementet) närmare bestämmande.

33. Rapporteringsskyldighet

Försvarsmakten ska, om möjligt, inom 24 timmar från mötets avslutande lämna en skriftlig rapport till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) från de internationella högnivåmöten som representanter från myndigheten deltagit i.

34. Nato:s 1325-översyn

Försvarsmakten ska analysera konsekvenserna för den egna organisationen av de rekommendationer som utarbetats av Nato med anledning av 1325-översynen ”Practical implications of UNSCR 1325 for the conduct of NATO-led operations and missions”. En plan ska utarbetas för hur de för Försvarsmakten relevanta slutsatserna ska implementeras.   Uppgiften ska utföras i dialog med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) och redovisas senast den 28 april 2014.

35. Utvärdering NCGM/Nato Departement Head

Försvarsmakten ska utvärdera erfarenheterna av upprättandet av Nordic Centre for Gender in Military Operation (NCGM), inklusive certifieringen som ”NATO Department Head”. Både positiva och negativa erfarenheter ska redovisas i syfte att dra lärdomar för framtiden.  Innehållsmässiga såväl som resursmässiga aspekter ska belysas. Utvärderingen ska utgå från erfarenheter gjorda både vid NCGM/SWEDINT och Högkvarteret. Utvärderingen ska redovisas för Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 28 april 2014.

36. Likabehandling

Försvarsmakten ska i samband med Stockholm Pride 2014 stå som värd för och leda ett arbetsgruppsmöte med Nato:s informella arbetsgrupp för HBT-frågor (Nato LGBT WG). Planeringen ska ske i nära samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

 

 

 

 

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:1

Förbandsverksamhet och beredskap (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten23 718 315
ap.1Förbandsverksamhet och beredskap (ram)22 986 825
ap.2Förbandsv. o beredsk - STÅP (ram)0
ap.4Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (ram)731 490

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Förbandsverksamhet och beredskap

1. Anslagsposten får användas för att finansiera utbildnings- och övningsverksamhet för utveckling av insatsorganisationen, planering och insatser. Anslagsposten får användas för stöd till frivilliga försvarsorganisationer och för stöd till veteransoldat- och anhörigorganisationer. Anslagsposten får även användas till exportstödjande åtgärder inom försvarssektorn, till Försvarsmaktens säkerhetsfrämjande samarbete med andra länder samt till avveckling av materiel. Även fasta kostnader för multinationella samarbeten såsom Strategic Airlift Interim Solution (SALIS) och Strategic Airlift Capability (SAC) finansieras från anslagsposten.  

2. Anslagsposten får användas för utgifter för personal samt för drift av fartyg och flygplan som av Försvarsmakten ställs till Försvarets radioanstalts disposition.

3. Försvarsmakten ska när den lämnar statsbidrag enligt de villkor som gäller för anslagsposten 1, till idrottsförbund och andra organisationer eller ersättning till de frivilliga försvarsorganisationerna och de frivilliga veteransoldat- och anhörigorganisationerna utfärda föreskrifter om redovisning m.m. av beloppen. Försvarsmakten ska som villkor bl.a. föreskriva att mottagaren på begäran ska ge Riksrevisionen tillfälle att granska hur beloppen har använts. 

4. Högst 2 500 000 kronor får användas till stöd för utländskt deltagande vid PFF-aktiviteter samt aktiviteter i andan av PFF och motsvarande i Sverige och utlandet.

5. Högst 92 000 000 kronor får användas för uppdragsersättning till de frivilliga försvarsorganisationerna för deras utbildningsverksamhet, inklusive ungdomsverksamhet. Ersättningen ska i högre grad än tidigare gå till uppdrag som stöder Försvarsmaktens personalförsörjning.  

6. Högst 45 400 000 kronor får användas till organisationsstöd enligt 5§ förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet. Organisationsstödet ska ges i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidraget ska bidra till organisationernas förmåga att ta emot och genomföra uppdrag och leverera efterfrågad resurs, vilket innebär administrativ basverksamhet, rekrytering syftande till nuvarande och kommande uppdrag samt verksamhetsutveckling. Av dessa medel får högst 1 700 000 kronor användas för bidrag till Försvarets civila idrottsförbund och till vissa militära tidskrifter. 

7. Högst 37 000 000 kronor får användas till statsbidrag till frivilliga veteransoldat- och anhörigorganisationer för verksamhet som stödjer Försvarsmaktens personal före, under och efter tjänstgöring i internationella militära insatser samt anhöriga till sådan personal.

8. Högst 2 500 000 kronor får användas för generalläkarens tillsynsverksamhet exklusive lönekostnader. Erforderlig personal ska ställas till generalläkarens förfogande så att tillsynsuppgiften kan lösas enligt lag och andra föreskrifter.

9. Högst 500 000 kronor ska utbetalas efter faktura för stöd till Geneva Center for Security Policy (GCSP).

10. Försvarsmakten får använda högst 37 572 500 kronor som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

11. Försvarsmakten får använda högst 54 238 410 kronor för grundavgiften för Strategic Airlift Interim Solution (SALIS).

12. Högst 112 000 000 kronor får användas för att betala avgifter till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, varav 11 000 000 kronor avser beräknade kostnader för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet kopplat till nytt rekryteringsstödsystem. Högst 91  000 000 kronor får användas för urval av rekryter för den grundläggande militära utbildningen.

13. Högst 5 000 000 kronor får användas för förtroende- och säkerhetsskapande verksamhet i enlighet med bilaga 5.

ap.4 Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten

Anslagsposten får användas i enlighet med vad regeringen beslutar i hemligt beslut.

1:2

Försvarsmaktens insatser internationellt (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten1 867 628
ap.1Försvarsmaktens väpnade insatser internationellt samt Athena (ram)1 718 028
ap.2Försvarsmaktens övriga insatser internationellt (ram)149 600

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Försvarsmaktens väpnade insatser internationellt samt Athena

1. För respektive insats får Försvarsmakten använda högst följande belopp per insats (beloppen avser särutgifter):  

(kronor)

Insats

Belopp

ISAF

698 000 000

MINUSMA

370 000 000

Atalanta

7 000 000

Övrigt

20 000 000

Summa

1 095 000 000

 

2. Försvarsmakten ska till Europeiska unionen (EU) inbetala belopp enligt de fakturor som kommer avseende både Sveriges nationella kostnader och Sveriges del av de gemensamma kostnaderna inom Athena. 30 000 000 kronor får betalas för Athena under 2014.

ap.2 Försvarsmaktens övriga insatser internationellt

Anslagsposten får användas till särutgifter för Försvarsmaktens bidrag till insatser internationellt, förutom militärobservatörer, som inte innebär sändande av väpnad styrka till andra länder samt för sekondering av personal till internationella stabsbefattningar kopplade till pågående insatser, enligt regeringens närmare bestämmande.

1:3

Anskaffning av materiel och anläggningar (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten8 856 194
ap.1Anskaffning av materiel och anläggningar (ram)8 856 194

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Anskaffning av materiel och anläggningar

1. Anslagsposten får användas för anskaffning av materiel och anslagsfinansierade anläggningar. Vidare får anslagsposten användas för finansiering av förstagångsanskaffning av beredskapsvaror. Under 2014 får anslagsposten finansiera omställnings- och avvecklingskostnader som kan komma att uppstå vid omstruktureringen inom logistik- och materielförsörjningen samt forskning och utveckling.

2. Anslagsposten får användas för utgifter för anskaffning av fartyg och flygplan som av Försvarsmakten ställs till Försvarets radioanstalts disposition.  

3. Anslagsposten får användas för utgifter för verksamhet inom ramen för det multinationella arbetet Strategic Airlift Capability (SAC).

4. Anslagsposten får användas för utgifter/kostnader som uppkommer på Försvarets materielverk för utfärdande av tullintyg i enlighet med förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.

1:4

Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten6 704 249
ap.1Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar (ram)6 704 249

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar

1. Anslagsposten får användas för vidmakthållande och avveckling av materiel och anslagsfinansierade anläggningar. Vidare får anslagsposten användas för kostnader för den Europeiska försvarsbyrån (EDA) och för det säkerhetsfrämjande samarbetet med andra länder samt till åtgärder för att främja den i Sverige verksamma försvarsindustrins exportverksamhet.

2. Försvarsmakten ska efter rekvisition betala högst 422 000 kronor till Försvarets materielverk för tillsyn av efterlevanden av förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet samt föreskrifter med stöd av förordningen.

3. Försvarsmakten ska till Europeiska försvarsbyrån (EDA) inbetala belopp enligt de fakturor som kommer avseende Sveriges del av de gemensamma kostnaderna som kan komma att uppstå i samband med den Europeiska försvarsbyrån.

4. Anslagsposten får användas för utgifter för vidmakthållande av fartyg och flygplan som av Försvarsmakten ställs till Försvarets radioanstalts disposition.

5. Anslagsposten får användas för utgifter för verksamhet inom ramen för det multinationella arbetet Strategic Airlift Capability (SAC).

6. Anslagsposten får användas för utgifter/kostnader som uppkommer hos Försvarets materielverk för utfärdande av tullintyg i enlighet med förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.

1:5

Forskning och teknikutveckling (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten622 736
ap.1Forskning och teknikutveckling (ram)622 736

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Forskning och teknikutveckling

Anslaget får användas för utgifter för forskning, utveckling och studier m.m. Anslaget finansierar därutöver det nationella flygtekniska forskningsprogrammet (NFFP) och verksamhet vid luftstridssimuleringscentrum (FLSC).

1. Högst 15 000 000 kronor får användas för det strategiska samverkansprogrammet för flygteknisk forskning, i enlighet med de beslut som fattas inom ramen för programmet.   

2. Försvarsmakten ska till Europeiska försvarsbyrån (EDA) inbetala belopp enligt de fakturor som avser Sveriges del i kostnaderna i samband med forsknings- och utvecklingssamarbetet inom den europeiska försvarsbyrån.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap
ap.1689 9953 %50
ap.2000
ap.421 3453 %0
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt
ap.1187 46300
ap.2000
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar
ap.1265 6863 %0
1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar
ap.1201 1273 %0
1:5 Forskning och teknikutveckling
ap.118 6823 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap
1:1 ap.41:1 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2013 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2014 års nomenklatur

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar
ap.172 700 0008 800 0008 600 00054 297 195
1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar
ap.118 800 0006 500 0006 500 0005 548 307
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 690 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 500 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarsmaktens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-242 010 943
2014-02-252 253 943
2014-03-252 331 943
2014-04-252 798 943
2014-05-262 911 943
2014-06-255 272 386
2014-07-251 975 893
2014-08-252 786 943
2014-09-253 045 943
2014-10-244 152 943
2014-10-252 333
2014-11-256 078 276
2014-12-191 975 942
2014-12-232 300 736
2014-12-252 334
Summa39 901 444
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarsmaktens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Förbandsverksamhet och beredskap
1:1 ap.4Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten
1:3 ap.1Anskaffning av materiel och anläggningar
1:4 ap.1Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar
1:5 ap.1Forskning och teknikutveckling

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

1. För samtliga avgifter enligt punkt 2 och 3 under avsnitt 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet får myndigheten besluta om avgifternas storlek upp till full kostnadstäckning.

2. Bestämmelser om avgiftens storlek för statsflyget framgår av statsflygsförordningen (1999:1354).

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Avgiftsinkomster som redovisas mot anslaget ska redovisas brutto mot anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap, 1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt, 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar, 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar samt 1:5 Forskning och teknikutveckling.

2. Myndigheten får ta ut avgifter för:

a) uthyrning av elev- och befälshotell, 

b) extern verkstadsverksamhet, 

c) försäljning av reservmateriel, 

d) försäljning av drivmedel, 

e) extern transportverksamhet, 

f) personalbutiksverksamhet, 

g) marketenteri, 

h) övrig förplägnadsverksamhet, 

i) inkomster av mindre ekonomisk omfattning, 

j) tillhandahållande av utbildnings- och övningsresurser i och utom Sverige, 

k) andra länders nyttjande av svensk campverksamhet vid internationella insatser,

l) tillhandahållande av internationell militär test-, utbildnings- och övningsverksamhet i Sverige (ITÖ),

m) stöd till sverigebaserad försvarsindustri vid exportfrämjande åtgärder,

n) andrahandsuthyrning av lokaler samt tillhandahållande av stödtjänster till FMV samt

o) konsertverksamhet och försäljning av ljud - och/eller bildupptagningar och musikeditioner. 

3. Myndigheten ska ta ut avgifter för deltagande i PFF-aktiviteter för de deltagare som inte omfattas av de nordiska ländernas samarbete eller som inte finansieras från anslag under utgiftsområde 5 Internationell samverkan, utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap eller utgiftsområde 7 Internationellt bistånd. 

4. Myndigheten får besluta om storleken på avgifterna för verksamhet enligt punkt 2 och 3 samt för verksamhet enligt förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet och förordningen (2006:344) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning. Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten.

5. Inkomster från tillstånd för och tillsyn över militär luftfart ska föras till inkomsttitel  -2552 Övriga offentligrättsliga avgifter.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Försvarsmakten undantas från 12 § anslagsförordningen (2011.223) enligt nedan.

a) Försvarsmakten får, vad avser förstagångsanskaffning (dvs. första lageruppbyggnad) förnya materielsystem, anskaffa ammunition, reservdelar m.m. under anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar. Försvarsmakten får under anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m av materiel och anläggningar återanskaffa ammunition och reservdelar m.m. Efter hand som förbrukning av förnödenheter sker i förbandsverksamheten ska kostnaden för detta föras mot anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap och motsvarande belopp föras som intäkt mot anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar eller anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar. Denna princip får även tillämpas vad gäller förnödenheter, inklusive drivmedel, anskaffade före 1 januari 2008.

b) När Försvarsmakten förbrukar ammunition m.m. vid insatser internationellt ska kostnaden för detta föras mot anslaget 1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt och motsvarande belopp föras som intäkt mot anslagen 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap eller 1:4 Vidmakthållande och avveckling m.m. av materiel och anläggningar.

c) Försvarsmakten får vad avser tjänster som genomförs inom verksamhetsgrenarna Insatser, Uppbyggnad av insatsorganisationen och beredskap, Utveckling samt Övrig verksamhet, och där slutprodukten finns planerad och beslutad inom någon annan av dessa verksamhetsgrenar, föra kostnaden för tjänsten till det anslag där slutprodukten finns planerad och beslutad, samt föra intäkten till det anslag som bekostar den verksamhetsgren inom vilken tjänsten utförts.

2. När Försvarsmakten tillämpar de principer för redovisning av beredskapstillgångar som framgår av regeringsbeslut den 7 december 2000 (Fö nr 11) får myndigheten direktavskriva beredskapsinventarier i de fall anskaffningsutgiften per styck understiger 250 000 kronor.

3. Försvarsmakten behöver inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används eller kommer att användas i samband med fredsfrämjande förbandsinsatser med lån i Riksgäldskontoret enligt 2 kap. 1§ kapitalförsörjningsförordningen (2011:210).

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1. Samtliga inkomster från Försvarsmakten avseende svenska FN-styrkor ska redovisas mot inkomsttitel 4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor. Försvarsmakten kan efter framställning till och särskilt beslut av regeringen få disponera dessa inkomster.

2. När Försvarsmakten tar emot inkomster hänförliga till kommersiella avtal och icke-statliga medel till följd av överenskommelser med industrin i samband med utveckling och anskaffning av materiel, får högst 20 000 000 kronor disponeras för ett enskilt avtal. Överstigande inkomster ska anmälas till regeringen. Av anmälan ska den samlade omfattningen av inkomsterna framgå. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om hur dessa inkomster ska disponeras.

3. Vid försäljning av övertalig materiel får Försvarsmakten disponera totala nettointäkter om 20 000 000 kronor på årsbasis. (Nettointäkter definieras som inkomst av försäljning med avdrag för kostnader direkt relaterade till försäljningen, till exempel hyra av utställningslokal, annonskostnader eller kostnader för nödvändig modifiering av materiel för att möjliggöra försäljning.) Försäljningsintäkter från försäljning av JAS 39 Gripen omfattas inte av denna bestämmelse. Därutöver gäller nedanstående; 

Netto intäkt från försäljning (mnkr)Andel som Försvarsmakten disponerar
20-30030 %
301-50020 %
501-100010 %
10015 %


4. Försvarsmakten ska ge stöd till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) genom att, vid behov, ställa körcentral till förfogande vid tjänsteresor.

5. Pensionsmyndigheten ska redovisa 80 691 721 kronor på inkomsttitel 2811 avseende regleringsbelopp för statliga ålderspensionsavgifter som betalats av Försvarsmakten 2011.

6.Försvarsmakten ska till Försvarets materielverk eller, i förekommande fall, till Försvarsexportmyndigheten fakturera ersättning för kostnader avseende materiel och verksamhet förknippade med försäljning och uthyrning av JAS 39 C/D till annan nation samt försäljning av JAS 39 E till Schweiz, inklusive respektive tjänster. Kostnadsdelning avseende JAS 39 C/D och E hanteras i enlighet med bestämmelser i regleringsbrev för Försvarets materielverk.

På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Karin Hebert
Kopia till

Statsrådsberedningen (två ex varav ett till Rev)
Samtliga departement
Finansdepartementet (BA)
Försvarsdepartementet (ESL, SSP, MFI, MFU, SSK, SUND)
Socialdepartementet (ESA, SF)
Förvaltningsavdelningen
Riksdagens försvarsutskott
Riksdagens ombudsmannaexpedition
Riksrevisionen
Riksdagens utredningstjänst
Rikspolisstyrelsen
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Kustbevakningen
Totalförsvarets forskningsinstitut
Försvarsexportmyndigheten
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Rikshemvärnsrådet
Försäkringskassan
Riksgäldskontoret
Tullverket
Ekonomistyrningsverket
Fortifikationsverket
Försvarshögskolan
Centralförbundet Folk och Försvar
SEKO- Facket för service och kommunikation
SACO c/o Sveriges Ingenjörer
Officersförbundet
Försvarsförbundet
Fackförbundet ST
Sveriges reservofficersförbund
Sveriges Ingenjörer
Pensionsmyndigheten