Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 4

2014-12-19
N2014/5323/TE
N2014/5334/KLS (delvis)
Trafikverket
781 89 Borlänge
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslagen 1:11 och 1:14 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:11 Trängselskatt i Stockholm och anslaget 1:14 Trängselskatt i Göteborg för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 22, bet. 2014/15:TU1, rskr. 2014/15:86).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:11

Trängselskatt i Stockholm (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket9 000
ap.2Trängselskatt - del till Skatteverket (ram)9 000
Disponeras av Domstolsverket520
ap.1Trängselskatt - del till Domstolsverket (ram)520
Disponeras av Kronofogdemyndigheten1 700
ap.4Trängselskatt - del till Kronofogdemyndigheten (ram)1 700
Disponeras av Transportstyrelsen134 000
ap.5Trängselskatt - del till Transportstyrelsen (ram)134 000
Disponeras av Trafikverket859 838
ap.3Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket (ram)40 000
ap.6Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket (ram)819 838

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Trängselskatt - del till Domstolsverket

Domstolsverket får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.

ap.2 Trängselskatt - del till Skatteverket

Skatteverket får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.

ap.3 Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket

Trafikverket får använda medel från anlagsposten för system- och administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.

ap.4 Trängselskatt - del till Kronofogdemyndigheten

Kronofogdemyndigheten får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.

ap.5 Trängselskatt - del till Transportstyrelsen

Transportstyrelsen får använda medel från anlagsposten för system- och administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.

ap.6 Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket

Anslagsposten utgör skillnaden mellan inkomster av trängselskatten och system- och administrationskostnader med anledning av trängselskattesystemet i Stockholm. Medlen på anslagsposten får användas för investeringar i Förbifart Stockholm och väganknutna projekt i Stockholmsregionen.

1:14

Trängselskatt i Göteborg (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket12 000
ap.3Trängselskatt i Göteborg - del till Skatteverket (ram)12 000
Disponeras av Domstolsverket1 020
ap.4Trängselskatt i Göteborg - del till Domstolsverket (ram)1 020
Disponeras av Kronofogdemyndigheten1 400
ap.5Trängselskatt i Göteborg - del till Kronofogdemyndigheten (ram)1 400
Disponeras av Transportstyrelsen170 000
ap.6Trängselskatt i Göteborg - del till Transportstyrelsen (ram)170 000
Disponeras av Trafikverket704 543
ap.1Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket (ram)32 000
ap.2Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket (ram)672 543

Villkor för anslag 1:14

ap.1 Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket

Trafikverket får använda medel från anlagsposten för system- och administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.

ap.2 Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket

Anslagsposten utgör skillnanden mellan inkomster av trängselskatten och system- och administrationskostnader med anledning av trängselskattesystemet i Göteborg. Medlen på anslagsposten får användas för finansiering av investeringar i kollektivtrafik samt järnväg och väg i Västsverige för att förbättra framkomlighet och miljö i enlighet med de överenskommelser som staten träffat rörande Västsvenska paketet. 

ap.3 Trängselskatt i Göteborg - del till Skatteverket

Skatteverket får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.

ap.4 Trängselskatt i Göteborg - del till Domstolsverket

Domstolsverket får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.

ap.5 Trängselskatt i Göteborg - del till Kronofogdemyndigheten

Kronofogdemyndigheten får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.

ap.6 Trängselskatt i Göteborg - del till Transportstyrelsen

Transportstyrelsen får använda medel från anlagsposten för system- och administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:11 Trängselskatt i Stockholm
ap.152Allt0
ap.2900Allt0
ap.34 000Allt0
ap.4170Allt0
ap.513 400Allt0
ap.60Allt0
1:14 Trängselskatt i Göteborg
ap.13 200Allt0
ap.20Allt0
ap.31 200Allt0
ap.4102Allt0
ap.5140Allt0
ap.617 000Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:11 Trängselskatt i Stockholm
ap.612 000 0001 273 0001 230 0009 286 000
1:14 Trängselskatt i Göteborg
ap.24 000 000906 000591 0002 176 000
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Domstolsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-25128
2015-02-25128
2015-03-25128
2015-04-25128
2015-05-25128
2015-06-25128
2015-07-25128
2015-08-25128
2015-09-25128
2015-10-25128
2015-11-25128
2015-12-25132
Summa1 540
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Domstolsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.1Trängselskatt - del till Domstolsverket
1:14 ap.4Trängselskatt i Göteborg - del till Domstolsverket
Till Kronofogdemyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-25259
2015-02-25259
2015-03-25259
2015-04-25259
2015-05-25259
2015-06-25259
2015-07-25259
2015-08-25259
2015-09-25259
2015-10-25259
2015-11-25259
2015-12-25251
Summa3 100
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kronofogdemyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.4Trängselskatt - del till Kronofogdemyndigheten
1:14 ap.5Trängselskatt i Göteborg - del till Kronofogdemyndigheten
Till Skatteverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-251 750
2015-02-251 750
2015-03-251 750
2015-04-251 750
2015-05-251 750
2015-06-251 750
2015-07-251 750
2015-08-251 750
2015-09-251 750
2015-10-251 750
2015-11-251 750
2015-12-251 750
Summa21 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skatteverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.2Trängselskatt - del till Skatteverket
1:14 ap.3Trängselskatt i Göteborg - del till Skatteverket
Till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-25130 365
2015-02-25130 365
2015-03-25130 365
2015-04-25130 365
2015-05-25130 365
2015-06-25130 365
2015-07-25130 365
2015-08-25130 365
2015-09-25130 365
2015-10-25130 365
2015-11-25130 365
2015-12-25130 366
Summa1 564 381
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Trafikverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.3Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket
1:11 ap.6Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket
1:14 ap.1Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket
1:14 ap.2Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket
Till Transportstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-2525 334
2015-02-2525 334
2015-03-2525 334
2015-04-2525 334
2015-05-2525 334
2015-06-2525 334
2015-07-2525 334
2015-08-2525 334
2015-09-2525 334
2015-10-2525 334
2015-11-2525 334
2015-12-2525 326
Summa304 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Transportstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.5Trängselskatt - del till Transportstyrelsen
1:14 ap.6Trängselskatt i Göteborg - del till Transportstyrelsen
På regeringens vägnar
Anna Johansson
Ulrika Rosenberg Sand
Likalydande till

Domstolsverket
Skatteverket
Kronofogdemyndigheten
Transportstyrelsen
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/DOM
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/S3
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket