Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
III:6

2014-12-18
Ju2014/7420/D
Ju2014/7806/Å (delvis)
Valmyndigheten
Box 12191
10225 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Valmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Valmyndighetens verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 1, bet. 2014/15:KU1, rskr. 2014/15:51).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Valmyndigheten och nedan angivna anslag.

Demokratin behöver ständigt återerövras och utvecklas. Regeringens demokratipolitiska vision för mandatperioden är att alla människor ska känna delaktighet i demokratin på jämlika villkor och använda sin möjlighet att påverka samhället och sin omgivning.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Valmyndigheten ska genomföra sina uppgifter med största möjliga tillförlitlighet och effektivitet.   

Återrapporteringskrav

Valmyndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av förordningen (2007:977) med instruktion för Valmyndigheten och andra tillämpliga författningar samt i förhållande till ovan angivet mål.

Senast den 30 november 2015 ska erfarenhetsrapport från 2014 års Europaparlamentsval respektive val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige lämnas tillsammans med en samlad analys av de dubbla valtillfällena 2014. I rapporten ska även ingå erfarenheter av ett eventuellt extra val 2015.

 

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

20 januari

20 februari

5 maj

27 juli

26 oktober


 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

6:5

Valmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Valmyndigheten19 039
ap.1Valmyndigheten (ram)19 039

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
6:5 Valmyndigheten
ap.15713 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 900
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Valmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-251 587
2015-02-251 587
2015-03-251 587
2015-04-251 587
2015-05-251 587
2015-06-251 587
2015-07-251 587
2015-08-251 587
2015-09-251 587
2015-10-251 587
2015-11-251 587
2015-12-251 582
Summa19 039
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Valmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
6:5 ap.1Valmyndigheten

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras100
Belopp angivna i tkr

Villkor

Valmyndigheten får disponera inkomster från avgifter som myndigheten får ta ut med stöd av lag eller annan författning.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Valmyndigheten undantas från kravet på kostnadsmässig avräkning av anslag enligt 16 § anslagsförordningen (2011:223) avseende sitt varulager. Varulagret ska avräknas utgiftsmässigt.

På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Mikaela Glod
Kopia till

Riksrevisionen
Riksdagens konstitutionsutskott
Statsrådsberedningen/REV
Statsrådsberedningen/SAM
Statsrådsberedningen/RÄTTS
Justitiedepartementet/L6
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet/ESA
Förvaltningsavdelningen, RK EKOL
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket