Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
III:2

2014-12-04
Ju2014/6821/D
Ju2014/6656/D
Valmyndigheten
Box 12191
10225 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Valmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Valmyndighetens verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/2014:1 utg.omr. 1, bet. 2013/2014:KU1, rskr. 2013/2014:81).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Valmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Valmyndigheten ska genomföra sina uppgifter med största möjliga tillförlitlighet och effektivitet.   

Återrapporteringskrav

Valmyndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av förordningen (2007:977) med instruktion för Valmyndigheten och andra tillämpliga författningar samt i förhållande till ovan angivet mål.

Senast den 31 mars 2015 ska erfarenhetsrapport från Europaparlamentsval respektive val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige lämnas tillsammans med en samlad analys av de dubbla valtillfällena 2014.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

16 januari

21 februari

5 maj

28 juli

27 oktober


 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

6:5

Valmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Valmyndigheten18 932
ap.1Valmyndigheten (ram)18 932

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
6:5 Valmyndigheten
ap.11 3253 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 890
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Valmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-251 578
2014-02-251 578
2014-03-251 578
2014-04-251 578
2014-05-251 578
2014-06-251 578
2014-07-251 578
2014-08-251 578
2014-09-251 578
2014-10-251 578
2014-11-251 578
2014-12-251 574
Summa18 932
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Valmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
6:5 ap.1Valmyndigheten

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras320
Belopp angivna i tkr

Villkor

Valmyndigheten får disponera inkomster från avgifter som myndigheten får ta ut med stöd av lag eller annan författning.

 

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Valmyndigheten undantas från kravet på kostnadsmässig avräkning av anslag enligt 16 § anslagsförordningen (2011:223) avseende sitt varulager. Varulagret ska avräknas utgiftsmässigt.

På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Mikaela Glod
Kopia till

Riksrevisionen
Riksdagens konstitutionsutskott
Statsrådsberedningen/REV
Statsrådsberedningen/SAM
Statsrådsberedningen/RÄTTS
Justitiedepartementet/L6
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet/ESA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket