Landsbygdsdepartementet


Regeringsbeslut
l:6

2014-12-22
L2014/2687/DL
L2014/3010/DL
L2014/3112/EV(delvis)
Livsmedelsverket
Box 622
75126 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Livsmedelsverket
Riksdagen har beslutat om Livsmedelsverkets verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1, utg.omr. 23, bet. 2014/15:MJU2, rskr. 2014/15:88).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Livsmedelsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generell återrapportering

Livsmedelsverket ska

 - redogöra för hur myndighetens verksamhet har bidragit till att, inom ramen för sitt ansvarsområde, uppfylla det av riksdagen fastlagda målet för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel; att insatserna ska bidra till goda förutsättningar för arbete, tillväxt och välfärd i alla delar av landet. De gröna näringarna ska vara livskraftiga och bidra till klimatomställningen och att naturresurserna används hållbart. Indikatorer eller andra bedömningsgrunder som beskriver utvecklingen mot målet ska redovisas.

- följa regeringens arbete med en livsmedelsstrategi och vid behov bistå med underlag och fakta i arbetet.

- redovisa myndighetens arbete med livsmedelsexport.

- redovisa hur arbetet med att motverka livsmedelsfusk fortskrider. Med livsmedelsfusk avses misstänkta överträdelser av livsmedelslagstiftningen.

- redovisa innehåll, omfattning och resultat av den tjänsteexport som bedrivs.

Prognoser

Livsmedelsverket ska redovisa prognoser för 2015-2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

20 januari

20 februari

5 maj

27 juli

26 oktober

3

Uppdrag

Måltidslyftet

Livsmedelsverket ges fortsatt uppdrag att driva och vidareutveckla kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Kompetenscentrumet ska tillhandahålla kunskap inom t.ex. sensorik, måltidskunskap, hållbara matvanor, nutrition, hygien och säkerhet samt relevanta angränsande ämnen inom verkets ansvarsområde. Uppdraget finansieras av utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, anslag 1:16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor med högst 5 000 000 kronor. Regeringen avser återkomma med beslut om ytterligare 20 000 000 kronor inom ramen för detta uppdrag. I arbetet ska könsaspekter belysas och analyseras.

Säkra livsmedel och giftfri vardag

Livsmedelsverket ska redovisa prestationer och effekter av den del av myndighetens verksamhet som dels bidrar till att uppnå målet säkra livsmedel och dels bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålet Giftfri miljö genom arbetet med handlingsplanen för giftfri vardag. I arbetet ska könsaspekter belysas och analyseras. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 januari 2016.

Förbättrade förutsättningar för kontroll i primärproduktionen

Länsstyrelserna ges i uppdrag att under 2015 verka för ökad registrering av livsmedelsföretag i primärproduktionen. Uppdraget ska slutredovisas till Livsmedelsverket senast den 1 februari 2016. Livsmedelsverket ska sammanställa länsstyrelsernas arbete med registrering av livsmedelsföretag i primärproduktionen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2016.

Livsmedelskontroll

Livsmedelsverket ska lämna en redogörelse för hur myndigheten utnyttjat sin föreskriftsrätt när det gäller att meddela föreskrifter om hur offentlig kontroll ska bedrivas i landet och om skyldighet för övriga kontrollmyndigheter att lämna information till Livsmedelsverket. Verket ska även göra en bedömning av åtgärdernas effektivitet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 september 2015.

Informationssäkerhet

Livsmedelsverket ska i arbetet med 2015 års risk- och sårbarhetsanalyser särskilt beakta och analysera informationssäkerheten i de delar av verksamheten och i de tekniska system som är nödvändiga för att Livsmedelsverket ska kunna utföra sitt arbete. I detta arbete ska även informationssäkerheten inom Livsmedelsverkets ansvarsområde beaktas och analyseras, vidtagna åtgärder ska redovisas. Redovisningen ska vara en del av risk- och sårbarhetsanalysen enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

Jämställdhetsintegrering

Med utgångspunkt i tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering 2013-2014 ska Livsmedelsverket redovisa en uppdaterad plan för hur myndigheten avser fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015-2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Av planen ska framgå väntade resultat samt vilka åtgärder som myndigheten avser att vidta med anledning av de utvecklingsbehov som identifierats. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt jämställdhet kan integreras och bli en del av myndighetens ordinarie verksamhet exempelvis i myndighetens styrprocesser. Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2015. Myndigheten ska årligen redovisa åtgärder och resultat i myndighetens årsredovisning för 2015-2018. Myndigheten ska även lämna en separat redovisning i särskild ordning senast den 22 februari 2018, och då beskriva resultatet av genomfört arbete 2015-2017.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:15

Livsmedelsverket (Ramanslag)

Disponeras av Livsmedelsverket303 139
ap.1Livsmedelsverket (ram)199 017
ap.2Nedsättning av slakteriavgifter (ram)104 122

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Livsmedelsverket

1. Av anslaget ska minst 200 000 kronor användas för uppdrag till den svenska standardiseringsorganisationen rörande standardisering inom Livsmedelsverkets ansvarsområde.

2. Vissa dioxinkontroller ska genomföras inom ramen för anslaget.

3. Livsmedelsverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Livsmedelsverket ska betala totalt 200 400 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

4. Av anslaget får högst 4 000 000 kr användas till insatser som bidrar till att minska matsvinnet i alla led i livsmedelskedjan och till att utveckla omhändertagandet av det oundvikliga matavfallet.

ap.2 Nedsättning av slakteriavgifter

1. Av anslaget ska 12 430 000 kronor användas för att täcka delar av kostnaderna i den offentliga kontrollen, inklusive godkännanden av anläggningar, vid mindre slakteri- och vilthanteringsanläggningar.

2. Av anslaget ska 91 692 000 kronor användas för att täcka delar av kostnaderna i den offentliga kontrollen av slakteri- och vilthanteringsanläggningar.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:15 Livsmedelsverket
ap.15 9703 %0
ap.23 1243 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)23 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)10 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Livsmedelsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-2525 262
2015-02-2525 262
2015-03-2525 262
2015-04-2525 262
2015-05-2525 262
2015-06-2525 262
2015-07-2525 262
2015-08-2525 262
2015-09-2525 262
2015-10-2525 262
2015-11-2525 262
2015-12-2525 257
Summa303 139
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Livsmedelsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:15 ap.1Livsmedelsverket
1:15 ap.2Nedsättning av slakteriavgifter

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Offentligrättslig verksamhet
Gränskontroll1 704-25010 10010 800-700754
Myndighetsärenden883350400500-1001 133
Kontroll av livsmedelsanläggningar19 432-7 70081 00088 000-7 0004 732
Kontroll av restsubstanser-2 4071 40015 30014 500800-207
Kontroll av bekämpningsmedel3 744-508 7009 400-7002 994
Kontroll av kontaminanter exklusive dioxiner-451001 3001 300055
Dioxinkontroll6731501 0001 0000823
Summa23 984-6 000117 800125 500-7 70010 284
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet1 137-8008 6008 900-30037
Tjänsteexport
Tjänsteexport1 690-3504 0004 400-400940
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifterna för kontroll av slakteri- och vilthanteringsanläggningar ska bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket får efter prövning i varje enskilt fall dels medge eftergift eller nedsättning av ersättning för undersökning som utförts av verkets laboratorier på begäran av statlig myndighet, dels medge nedsättning av ersättning för annat uppdrag när detsamma avser betydande allmänna hälsorisker eller befinns vara ur livsmedelskontrollens synpunkt synnerligen angeläget eller kan förväntas tillföra forskningen på livsmedelsområdet erfarenhet av stor betydelse.

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Kierstin Petersson Grawé
Kopia till

Statsrådsberedningen/SAM/Internrevisionen
Justitiedepartementet/KO
Utrikesdepartementet/Ustyr/FIM/IH
Försvarsdepartementet/SSK
Socialdepartermentet/FST/SFÖ
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Utbildningsdepartementet/JÄM
Landsbygdsdepartementet/DL/ELT/EUI/EV/LB/RS
Miljödepartementet/KE
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Ekonomistyrningsverket
Folkhälsomyndigheten
Kammarkollegiet
Kemikalieinspektionen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgälden
Riksrevisionen
Samtliga länsstyrelser
Socialstyrelsen
Statens jordbruksverk