Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I 8

2014-12-18
A2014/4432/IU
A2014/4407/SV (delvis)
Centrala studiestödsnämnden
851 52 Sundsvall
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:5 Hemutrustningslån
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:5 Hemutrustningslån för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 13, bet. 2014/15:AU1, rskr. 2014/15:61).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

1:5

Hemutrustningslån (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden217 469
ap.1Hemutrustningslån (ram)217 469

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Hemutrustningslån

Anslaget får belastas med utgifter för lån lämnade enligt förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar. Amorteringar ska redovisas mot inkomsttitel 4526 Återbetalning av övriga lån och räntor ska redovisas mot inkomsttitel 2394 Övriga ränteinkomster.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:5 Hemutrustningslån
ap.110 873Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ylva Johansson
Gunnar Sallstedt
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Justitiedepartementet/SIM
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/K
Utbildningsdepartementet/SF
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Arbetsmarknadsdepartementet/SV
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Migrationsverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Arbetsförmedlingen