Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2014-12-19
Fö2014/125/ESL (delvis)
Fö2014/2097/ESL (delvis)
Kustbevakningen
Stumholmen
371 23 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kustbevakningen
Riksdagen har beslutat om Kustbevakningens verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 6, bet. 2014/15:FöU1, rskr. 2014/15:63).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Kustbevakningen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål 1

Kustbevakningen ska under 2015 vidmakthålla förmågan att kunna bekämpa oljeutsläpp på upp till 10 000 ton till sjöss och arbeta för att utveckla denna förmåga. Vidare ska Kustbevakningen även vidmakthålla förmågan till nödbogsering, nödläktring och brandbekämpning till sjöss i syfte att ansvara för miljöräddningstjänst när olja eller andra skadliga ämnen har kommit ut i vattnet eller då det föreligger en överhängande fara för detta, samt arbeta för att vidareutveckla dessa förmågor.

Återapportering

1. Kustbevakningen ska redovisa hur den nationella förmågan och kapaciteten till nödbogsering, nödläktring och brandbekämpning till sjöss vidmakthållits och utvecklats i syfte att förhindra att olja eller andra farliga ämnen kommer ut i vattnet. Redogörelsen ska innehålla en bedömning av insatsförmågan samt eventuella utvecklingsbehov för att förbättra förmågan och beredskapen.

Förmågan att bekämpa oljeutsläpp på upp till 10 000 ton ska analyseras och kommenteras utifrån såväl nationella som internationella resurser.

Mål 2

Kustbevakningens verksamhet ska bidra till att de miljökvalitetsmål som har anknytning till myndighetens verksamhetsområde nås. Kustbevakningen ska särskilt bidra till att utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen från fartyg minskar.

Återrapportering

2. Kustbevakningen ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits och hur åtgärderna bidragit till att målet kan uppnås.

Kustbevakningen ska redovisa:

  • det totala antalet anmälda och konstaterade utsläpp,
  • hur många konstaterade utsläpp som har lett till lagföring respektive beslut om vattenföroreningsavgift och
  • en bedömning av var de konstaterade utsläppen har skett och volymen utsläppt olja eller andra skadliga ämnen.

Verksamheten ska analyseras och kommenteras.

Mål 3

Kustbevakningen ska vidareutveckla verksamheten för att bekämpa brott inom myndighetens ansvarsområde. Fokus ska särskilt läggas på att utveckla underrättelse- och riskbaserade arbetsmetoder.

Kustbevakningen ska inom ramen för sitt uppdrag medverka i arbetet med att bekämpa den grova organiserade brottsligheten med maritim anknytning. Samverkan med Polisen och Tullverket ska förstärkas.

Återrapportering

3. Kustbevakningen ska redovisa en bedömning av hur vidtagna åtgärder bidrar till målen för brottsbekämpningen.

Mål 4

Kustbevakningen ska inom kontrollverksamheten, genom utveckling av effektivare arbetsmetoder, förbättra urvalet av kontrollobjekt. Kontrollverksamheten ska genomföras i nära samarbete med berörda myndigheter i syfte att bidra till att uppfylla målen inom huvudansvariga myndigheters ansvarsområden.

Återraportering

4. Kustbevakningen ska för samtlig kontrollverksamhet redovisa hur myndighetens utveckling av arbetsmetoderna har förbättrat urvalet av kontrollobjekt. I redovisningen ska ingå en bedömning av hur vidtagna åtgärder bidrar till målen för bl.a. fiskerikontrollen och varukontrollen till sjöss.

5. Vidare ska Kustbevakningen redovisa genomförd verksamhet avseende kontrollverksamheten genom att ange antalet genomförda kontroller, särskilda åtgärder och antalet misstänkta brott i tillsyns- och kontrollverksamheten som anmälts samt hur samverkan skett med berörda myndigheter. För fiskerikontrollverksamheten ska andelen kontroller riktade mot yrkes- respektive fritidsfisket särskilt specificeras.

Verksamheten ska analyseras och kommenteras.

Övrig återrapportering

6. Kustbevakningen ska göra en sammanställning av sina internationella engagemang och EU-samarbeten. Av redovisningen ska framgå i vilken form och med vilken representation myndigheten deltar. Av informationen ska framgå hur de internationella engagemangen, EU-samarbetena, insatserna och övningarna kopplar till verksamhetens kärnverksamhet och var i instruktionen och/eller regleringsbrev som verksamheten regleras. Sammanställningen ska redovisas den 16 mars, 15 juni, 14 september och 14 december till Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

7. Kustbevakningen ska redovisa vilka åtgärder som genomförts inom ramen för samverkan och överenskommelser med Försvarsmakten och andra nationella myndigheter.

 

Prognoser

8. Myndigheten ska redovisa prognoser för 2015-2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

20 januari,

20 februari,

5 maj,

27 juli, och

26 oktober.

 

2

Organisationsstyrning

Internationella insatser och övningar

9. Kustbevakningen ska före beslut om planerade internationella insatser och övningar, som kan ge konsekvenser för myndighetens nationella sjöövervakningsverksamhet och beredskap för räddningstjänst eller för myndighetens ekonomiska handlingsfrihet, informera Regeringskansliet (Justitiedepartementet) om konsekvenserna och om de åtgärder myndigheten avser vidta.

Effektivitet och god hushållning

10. Kustbevakningen ska fortsätta arbetet med att utveckla resultatindikatorer och nyckeltal för att förbättra redovisningen av verksamheten.

11. Kustbevakningen ska redovisa direkta och indirekta kostnader per verksamhet.

3

Uppdrag

12. Kustbevakningen ska i arbetet med 2015 års risk- och sårbarhetsanalyser särskilt beakta och analysera informationssäkerheten i de delar av verksamheten och i de tekniska system som är nödvändiga för att myndigheten ska kunna utföra sitt arbete. I detta arbete ska även informationssäkerheten inom myndighetens ansvarsområde beaktas och analyseras. Myndigheten ska redovisa en bedömning av informationssäkerheten samt vidtagna åtgärder. Redovisningen ska vara en del av den sammanställning som görs i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser enligt 9§ förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

Pågående uppdrag

13. Kustbevakningen ska inom ramen för verksamheten i samverkansorganet för civil sjöövervakning, dvs. Sjöövervakningsrådet, leda arbetet med att ta fram en nationell strategi för sjöövervakning för civila behov. Arbetet ska bedrivas i samverkan med de myndigheter som ingår i Sjöövervakningsrådet. Senast den 31 december 2015 ska strategin ha kommit in till Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

14. Kustbevakningen har tillsammans med Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, Brottsförebyggande rådet, Domstolsverket, Tullverket och Skatteverket i uppdrag att fortsätta arbetet med att samordna informationsförsörjningen i brottmålsprocessen och därigenom utveckla verksamheterna i rättsväsendet.

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2:1

Kustbevakningen (Ramanslag)

Disponeras av Kustbevakningen1 040 213
ap.1Kustbevakningen (ram)1 040 213

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Kustbevakningen

1. Anslaget disponeras av Kustbevakningen för sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss. Anslaget finansierar även Kustbevakningens kostnader för att samordna de civila behoven av sjöövervakning och förmedla civil sjöinformation till berörda myndigheter.

2. Kustbevakningen ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Kustbevakningen ska betala totalt 7 799 500 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
2:1 Kustbevakningen
ap.131 206Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 700 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)40 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kustbevakningens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-2586 684
2015-02-2586 684
2015-03-2586 684
2015-04-2586 684
2015-05-2586 684
2015-06-2586 684
2015-07-2586 684
2015-08-2586 684
2015-09-2586 684
2015-10-2586 684
2015-11-2586 684
2015-12-2586 689
Summa1 040 213
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kustbevakningens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Kustbevakningen

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Uppdragsverksamhet-14206 0006 0000-142
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras
Ersättning för miljöräddnings- och sjöövervakningsoperationer samt i enlighet med ingångna avtal2811000000
Offentligrättsliga avgifter
Offentlig rättslig verksamhet2713004 0004 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Ersättning för miljöräddnings- och sjöövervakningsoperationer samt i enlighet med ingångna avtal

Ersättning som betalas för att Kustbevakningen på begäran av annan stat bistått i miljöräddnings- och sjöövervakningsoperationer samt i enlighet med av Sverige ingångna avtal får disponeras av Kustbevakningen för att täcka uppkomna merkostnader.

Offentlig rättslig verksamhet

Vattenföroreningsavgift enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg uppbärs och redovisas mot inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgifter m.m.

Ersättning för kostnader för räddningstjänst enligt sjölagen (1994:1009)

Inkomster från krav på ersättning enligt sjölagen (1994:1009) för kostnader för räddningstjänst ska redovisas mot inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. Kustbevakningen ska avräkna medel från eventuella inkomster motsvarande merkostnader som myndigheten åsamkats.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

1. Ersättning från anslaget 2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. utbetalas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap till Kustbevakningen i enlighet med villkor för anslag 2:3 i regleringsbrevet avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Kustbevakningen har rätt att använda det icke räntebärandeflödet inom statens checkräkning för löpande kostnader för miljöräddningstjänst till sjöss.

På regeringens vägnar
Anders Ygeman
Vanessa Bonsib
Kopia till

Riksdagens försvarsutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM, REV
Justitiedepartementet/PO
Utrikesdepartementet/SP
Försvarsdepartementet/ESL, MFI
Socialdepartementet/SFÖ
Finansdepartementet/BA, SKA S3
Landsbygdsdepartementet/JFS, DL
Miljödepartementet/NM
Näringsdepartementet/TE
Förvaltningavdelningen/RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Försvarsmakten
Havs- och vattenmyndigheten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
Rikspolisstyrelsen
Sjöfartsverket
Transportstyrelsen
Tullverket