Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I 6

2014-11-20
A2014/4084/IU
A2014/3850/IU
Centrala studiestödsnämnden
851 82 Sundsvall
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:5 Hemutrustningslån
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:5 Hemutrustningslån för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 13, bet. 2013/14:AU1, rskr. 2013/14:110). Regeringen beslutar med ändring av beslut den 19 december 2013 att följande ska gälla under budgetåret 2014 avseende anslag 1:5 Hemutrustningslån.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

1:5

Hemutrustningslån (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden145 391
ap.1Hemutrustningslån (ram)145 391

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Hemutrustningslån

Anslaget får belastas med utgifter för lån lämnade enligt förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar. Amorteringar ska redovisas mot inkomsttitel 4526 Återbetalning av övriga lån och räntor ska redovisas mot inkomsttitel 2394 Övriga ränteinkomster.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:5 Hemutrustningslån
ap.114 53915 0000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ylva Johansson
Gunnar Sallstedt
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Justitiedepartementet/SIM
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/FMA
Utbildningsdepartementet/SF
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Arbetsmarknadsdepartementet/SV
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Migrationsverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Arbetsförmedlingen