Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
IV:3

2014-12-18
Ju2014/7712/KO
Ju2014/7754/KO (delvis)
Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Allmänna reklamationsnämnden
Riksdagen har beslutat om Allmänna reklamationsnämndens verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 18, bet. 2014/15:CU1, rskr. 2014/15:43).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Allmänna reklamationsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Allmänna reklamationsnämnden ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

20 januari

20 februari

5 maj

27 juli

26 oktober

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

2:3

Allmänna reklamationsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Allmänna reklamationsnämnden35 524
ap.1Allmänna reklamationsnämnden (ram)35 524

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
2:3 Allmänna reklamationsnämnden
ap.11 0663 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 155
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Allmänna reklamationsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-252 960
2015-02-252 960
2015-03-252 960
2015-04-252 960
2015-05-252 960
2015-06-252 960
2015-07-252 960
2015-08-252 960
2015-09-252 960
2015-10-252 960
2015-11-252 960
2015-12-252 964
Summa35 524
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Allmänna reklamationsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:3 ap.1Allmänna reklamationsnämnden
På regeringens vägnar
Per Bolund
Hariette Bengtzing
Kopia till

Statsrådsberedningen/IR
Justitiedepartementet/DOM och L2
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen/RK EK
Riksdagens civilutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret