Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
IV:2

2014-12-18
Ju2014/7711/KO
Ju2014/7754/KO (delvis)
Konsumentverket
Box 48
651 02 Karlstad
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Konsumentverket
Riksdagen har beslutat om Konsumentverkets verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 18, bet. 2014/15:CU1, rskr. 2014/15:43).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Konsumentverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Konsumentverket ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

20 januari

20 februari

5 maj

27 juli

26 oktober

Övrig återrapportering

Ökat konsumentskydd på finansmarknaden

Konsumentverket ska redovisa hur myndigheten har samverkat med Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten för att stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden.

3

Uppdrag

Kartläggning av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Konsumentverket ges i uppdrag att göra en fördjupad kartläggning och analys av den verksamhet som bedrivs av den kommunala budget- och skuldrådgivningen. Kartläggningen ska innehålla frågeställningar som rör verksamhetens utveckling och kvalitet, liksom invånarnas kännedom om och nöjdhet med verksamheten. Kartläggningen ska bl.a. tjäna som underlag för regeringens fortsatta arbete med överskuldsättning och för Konsumentverkets insatser för att stödja budget- och skuldrådgivningen. Uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2015 till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Utvärdering av Hallå konsument

Upplysningstjänsten Hallå konsument, som lanseras den 31 mars 2015, ska vara tillgänglig via telefon, e-post och internet. Tjänsten syftar till att göra konsumentstödet mer känt och lättillgängligt och till att ge konsumenterna tillgång till stöd på ett mera samordnat och effektivt sätt. Konsumentverket ska löpande utvärdera resultaten och effekterna av tjänsten. Även tjänstens effekter för kommunerna och konsumentbyråerna för bank- och finans-, försäkrings-, energi- och telekommarknaderna liksom för de informationsansvariga myndigheterna (se förordningen [2014:110] om en upplysningstjänst för konsumenter) ska följas upp. Uppdraget ska redovisas i en delrapport senast den 30 april 2016 till Regeringskansliet (Finansdepartementet) och redovisas i en slutrapport senast den 30 juni 2017 till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

2:2

Konsumentverket (Ramanslag)

Disponeras av Konsumentverket135 208
ap.1Konsumentverket (ram)131 208
ap.2Deltagande i standardiseringsarbete (ram)1 500
ap.3Webbaserad informationstjänst för remitteringar (ram)1 000
ap.4Drift av skaderegistreringssystemet IDB (ram)1 500

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Konsumentverket

Minst 2 000 000 kronor av anslagsposten ska användas för en förstärkt tillsyn på finansmarknaden samt arbete med överskuldsättningsfrågor.

Minst 2 000 000 kronor av anslagsposten ska användas för konsumentinformation om en giftfri vardag inom ramen för en upplysningstjänst för konsumenter.

ap.2 Deltagande i standardiseringsarbete

Anslagsposten ska användas för kostnader i samband med deltagande i standardiseringsarbete såsom projektavgifter till standardiseringsorgan.

ap.3 Webbaserad informationstjänst för remitteringar

Medlen ska användas för arbetet med att tillhandahålla en webbaserad tjänst med information om kostnader för remitteringar enligt regeringsbeslut den 19 december 2013 med uppdrag till Konsumentverket att inrätta och tillhandahålla en webbaserad informationstjänst för remitteringar (Ju2013/8747/KO).

Medlen får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd. Myndigheten ska sammanställa samt rapportera statistik till Sida i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

ap.4 Drift av skaderegistreringssystemet IDB

Anslagsposten ska användas för Socialstyrelsens drift och utveckling av skaderegistreringssystemet IDB. Medlen utbetalas utan särskild rekvisition till Socialstyrelsen.

2:5

Åtgärder på konsumentområdet (Ramanslag)

Disponeras av Konsumentverket15 459
ap.3Stöd till kunskapsbyggande på konsumentområdet (ram)1 400
ap.6Stöd till kommuners konsumentverksamhet (ram)4 000
ap.9Stöd till organisationer på konsumentområdet (ram)10 059

Villkor för anslag 2:5

ap.6 Stöd till kommuners konsumentverksamhet

Anslagsposten ska användas till att stödja kommuners konsumentverksamhet med utbildning och information.

ap.9 Stöd till organisationer på konsumentområdet

Från anslagsposten finansieras bidrag enligt förordningen (2007:954) om statligt stöd till organisationer på konsumentområdet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
2:2 Konsumentverket
ap.16 7603 %0
ap.203 %0
ap.303 %0
ap.403 %0
2:5 Åtgärder på konsumentområdet
ap.342Inget0
ap.6120Inget0
ap.9302Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)14 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)8 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Konsumentverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-0214 934
2015-02-0110 934
2015-03-0110 934
2015-04-0110 934
2015-05-0110 934
2015-06-0110 934
2015-07-0110 934
2015-08-0110 934
2015-09-0110 934
2015-10-0110 934
2015-11-0110 934
2015-12-0110 934
Summa135 208
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konsumentverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:2 ap.1Konsumentverket
2:2 ap.2Deltagande i standardiseringsarbete
2:2 ap.3Webbaserad informationstjänst för remitteringar
2:2 ap.4Drift av skaderegistreringssystemet IDB

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Konsumentverket får ta emot bidrag från såväl statliga som icke statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) om att en myndighets investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål ska finansieras med lån i Riksgäldskontoret ska inte tillämpas på Konsumentverket för Konsumentverkets webbaserade informationstjänst för remitteringar. Den investeringen ska istället finansieras från anslag 2:2 Konsumentverket (Ramanslag) ap. 3 Webbaserad informationstjänst för remitteringar (ram).

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Konsumentverket får rekvirera ersättning/medel för rättegångskostnader m.m. ifrån Kammarkollegiet, anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur, anslagspost 1 Kammarkollegiet under utgiftsområde 22 Kommunikationer.

På regeringens vägnar
Per Bolund
Hariette Bengtzing
Kopia till

Statsrådsberedningen/IR
Utrikesdepartementet/FIM och USTYR
Socialdepartementet/FH och SAM BEM
Finansdepartementet/BA, FMA, KSÄ K och SKA
Landsbygdsdepartementet/DL
Miljödepartementet/MM, KE och S
Näringsdepartementet/E, MK, RT, TE, ITP MR
Förvaltningsavdelningen/RK EK
Riksdagens civilutskott
Allmänna reklamationsnämnden
Boverket
Ekonomistyrningsverket
Energimarknadsinspektionen
Fastighetsmäklarinspektionen
Finansinspektionen
Kammarkollegiet
Kemikalieinspektionen
Konkurrensverket
Kronofogdemyndigheten
Livsmedelsverket
Naturvårdsverket
Pensionsmyndigheten
Post- och telestyrelsen
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Sida
Socialstyrelsen
Statens energimyndighet
Trafikverket
Telekområdgivarna
Konsumenternas försäkringsbyrå
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Konsumenternas energimarknadsbyrå