Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I4

2014-12-22
A2014/4473/A
A2014/960/A
A2014/4407/SV m.fl.
Se bilaga 1
Arbetsförmedlingen
Hälsingegatan 38
11399 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Arbetsförmedlingen
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Arbetsförmedlingens verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 13, bet. 2014/15:AU1, rskr. 2014/15:61, prop. 2014/15:1 utg.omr. 14, bet. 2014/15:AU2, rskr. 2014/15:89).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Arbetsförmedlingen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

MÅL

  • Matchningen på arbetsmarknaden ska förbättras. Förmedlingsverksamheten ska, utifrån gällande regelverk, bättre anpassas till arbetsgivares och arbetssökandes enskilda behov.
  • Ungdomsarbetslösheten ska minska.
  • Långtidsarbetslösheten ska minska.
  • Andelen nyanlända som lämnar etableringsuppdraget för arbete eller studier ska öka.

3

Uppdrag

1. Samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten

Arbetsförmedlingen ska, som ett led i sitt arbete för att minska ungdomsarbetslösheten och utveckla sitt samarbete med kommunerna, samverka med Delegationen för större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå (dir. 2014:157).

2. Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Arbetsförmedlingen ska säkerställa att minst 40 procent av rekryteringen till Samhall AB och minst 40 procent av dem som får en trygghetsanställning ska komma från de prioriterade grupper som Samhall AB och Arbetsförmedlingen enats om.

Arbetsförmedlingen ska senast den 31 mars 2015 redovisa resultat från en årligen återkommande undersökning av situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning kopplad till AKU. Arbetsförmedlingen har beställaransvar och ska efter samråd med Statistiska centralbyrån, Diskrimineringsombudsmannen och Myndigheten för delaktighet initiera undersökningarna.

Arbetsförmedlingen ska anvisa minst 1 000 personer från sysselsättningsfasen i jobb- och utvecklingsgarantin till utvecklingsanställning hos Samhall AB enligt förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga. Unga vuxna under 30 år ska prioriteras.

3. Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska utveckla sitt samarbete vad gäller att vidta insatser som bidrar till att den som är sjukskriven återfår arbetsförmågan och kan återgå i arbete. Samverkan ska innefatta aktiva insatser som sker så tidigt som möjligt för de personer som bedöms ha förmåga att tillgodogöra sig aktiva rehabiliteringsinsatser. Insatserna ska bidra till att skapa bättre förutsättningar för övergång till arbetsmarknaden och förkorta tiden i sjukförsäkringen.

Stödet till unga med aktivitetsersättning, som har behov av arbetsförberedande insatser, arbetslivsinriktad rehabilitering eller samordnade rehabiliteringsinsatser för att kunna inträda eller återgå till arbetsmarknaden, behöver utvecklas. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska, bl.a. genom samverkan med andra relevanta aktörer och inom ramen för samordningsförbundens verksamhet, verka för att unga med aktivitetsersättning ska uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga.

Myndigheterna ska gemensamt redovisa vidtagna åtgärder och resultat av dessa åtgärder samt finansiering och kostnader inom respektive myndighet. Myndigheterna ska även redovisa hur deras samarbete har utvecklats. En delredovisning ska lämnas senast den 18 juni 2015 och uppdraget ska slutredovisas senast den 29 februari 2016 till Regeringskansliet (Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet). I slutredovisningen ska myndigheterna dessutom lämna förslag hur arbetet inom samverkan kan utvecklas så att tiderna inom sjukförsäkringen förkortas och fler personer övergår till arbetsmarknaden.

4. Stödja samordningsförbundens verksamhet

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen ska tillsammans stödja utvecklingen av samordningsförbundens verksamhet. Arbetet ska ske i samråd med SKL. Arbetsförmedlingen ska redovisa de åtgärder som har vidtagits för att stödja samordningsförbundens verksamhet.

5. Nationella socialfondsprogrammet för investering och sysselsättning

Arbetsförmedlingen ska i genomförandet av sitt uppdrag ta till vara de möjligheter som det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020 ger och aktivt medverka i genomförandet för att förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken.

Arbetsförmedlingen ska i en särskild rapport i samband med årsredovisningen redovisa sin medverkan i socialfondsprogrammet, särskilt vad gäller insatser för unga arbetslösa. Av redovisningen ska även framgå på vilket sätt resultat och erfarenheter av socialfondsprogrammet tagits till vara i den ordinarie arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Arbetsförmedlingen ska bistå Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) i arbetet med uppföljning och utvärdering av insatser inom det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020, i enlighet med vad som framgår av det berörda operativa programmet.

6. Statistik kring etableringsuppdraget

Arbetsförmedlingen ska redovisa kommenterad och analyserad statistik kring etableringsuppdragets olika delar, inklusive bosättning. Redovisningen ska ge en relevant bild av etableringsinsatserna, inflödet och utflödet ur etableringen, ledtiderna inom etableringen och status efter avslutad etableringsplan. Statistiken ska delas upp efter relevanta bakgrundsvariabler. Redovisningen ska även behandla den regelförändring som trädde i kraft 1 april 2014 att etableringsplan upprättas först efter kommunmottagande. Vid behov ska Arbetsförmedlingen inhämta statistik från Försäkringskassan, Skatteverket och Migrationsverket.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 4 maj 2015 och avse helårsuppgifter. Senast den 1 september 2015 ska uppdaterade översiktstabeller med nyckeltal lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet). Nyckeltalen ska avse första halvåret 2015.

7. Arbetsmarknadspolitiska program

Arbetsförmedlingen ska publicera årsrapporten för 2014 senast den 4 maj 2015.

8. Plan för jämställdhetsintegrering

Arbetsförmedlingen ska redovisa en plan för hur myndigheten avser att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (prop. 2012/13:1 utg.omr. 13, bet. 2012/13:AU1, rskr. 2012/13:123). Planen ska innehålla identifierade utvecklingsbehov samt mål och aktiviteter som myndigheten avser att vidta och genomföras under 2016–2018. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt jämställdhet kan integreras och bli en del av myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser. Planen ska slutredovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 2 november 2015. Myndigheten ska lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018, och beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017. Redovisning av åtgärder och resultat ska även ske årligen i myndighetens årsredovisning.

9. Prognoser

Arbetsförmedlingen ska redovisa prognoser för 2015–2019 den 20 januari, den 20 februari, den 5 maj, den 27 juli och den 26 oktober 2015. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Vidare bör prognosen, där det är relevant, kommenteras i relation till myndighetens egna prioriteringar och resultat.

I prognosen som lämnas i januari 2015 ska Arbetsförmedlingen, förutom bilagor, endast lämna en redovisning av större förändringar i förhållande till prognosen som lämnades i oktober föregående år.

I prognosen som lämnas i juli 2015 ska beställningsbemyndigandet som bedöms avvika i större omfattning jämfört med budgetunderlaget redovisas.

Arbetsförmedlingen ska vid prognostillfällena redovisa:

- En prognos för hur mycket som beräknas utbetalas under respektive år under prognosperioden per anslag, anslagspost och insats under anslag som disponeras av Arbetsförmedlingen. Utgiftsprognosen för innevarande år ska vara månadsfördelad.

- En prognos för antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program och insatser inklusive etableringsuppdraget, uppdelad per program och insats.

- Beräknade skattekrediteringar och antalet anställda per månad för samtliga former av nystartsjobb och yrkesintroduktionsanställningar, uppdelat på andelen med enkel respektiv dubbel nedsättning.

Arbetsförmedlingen ska redovisa de prognosmodeller som har använts samt vilka antaganden och utgiftsstyrande faktorer som ligger till grund för och påverkar prognoserna. Sambandet mellan förvaltningsanslaget och sakanslagen ska redovisas tydligt.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket ska samverka i processen för framtagande av prognoser avseende anslag för etablering av vissa nyanlända invandrare. Arbetsförmedlingen ska samordna arbetet.

Ekonomiskt utfall

Arbetsförmedlingen ska månadsvis redovisa utgifter och inkomster vad avser:

- utbetalda belopp per anslag, anslagspost och insatser under de anslag som disponeras av Arbetsförmedlingen,

- inkomsterna på inkomsttiteln 6412 Bidrag från Europeiska socialfonden 2000–2006, undertitel 001 Mål 3 och Equal,

- beslutade belopp om skattekreditering för nystartsjobb och

- beslutade belopp om skattekreditering för stöd till yrkesintroduktionsanställningar.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

1:3

Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen4 029 000
ap.1Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (ram)4 029 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare

1. Anslagsposten avser ersättningar enligt förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare.

2. Arbetsförmedlingen får svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av dels det nationella socialfondsprogrammet för investeringar i tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020, dels det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom regionalfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 och inom de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

3. Arbetsförmedlingen ska månadsvis lämna bidrag till Försäkringskassan för utbetalningar i enlighet med villkoren för anslagsposten. Bidragen ska betalas ut till icke räntebärande konton, inom SCR-flödet, hos myndigheten. Försäkringskassan ska månadsvis redovisa utbetalt belopp i sådan tid att den är Arbetsförmedlingen tillhanda senast den 12:e respektive månad. Underlaget för redovisningen av utbetalda belopp ska överenskommas mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Försäkringskassan ansvarar för verifikationen av att utbetalningarna av etableringsersättning är korrekta och överensstämmer med de beslut om etableringsersättning som Arbetsförmedlingen har fattat. Ej förbrukade medel som avser räkenskapsåret 2014 ska återbetalas till Arbetsförmedlingen så att de är Arbetsförmedlingen tillhanda senast den 12 januari 2015. Utbetalningar till eller återbetalningar från Försäkringskassan som avser räkenskapsåret 2014 och sker fram till och med den 12 januari 2015 ska redovisas mot 2014 års anslag. Motsvarande ska gälla vid årsskiftet 2015/2016.

1:4

Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen2 710 000
ap.1Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare (ram)2 710 000

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare

1. Anslagsposten avser ersättning till etableringslotsar och kostnader för program och övriga insatser för personer som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

2. Anslagsbeloppet får användas på motsvarande sätt som anges i det under utgiftsområde 14 uppförda anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser, anslagsposten 1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser, villkoren 2, 3 a–f samt h-i, 6, 8 och 9.

3. Anslagsbeloppet får tillfälligt under 2015 användas för verksamhet motsvarande etableringslotsar i Arbetsförmedlingens egen regi. Medlen får endast användas inom geografiska områden där etableringslots, upphandlad enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, saknas.

4. Anslagsbeloppet får användas för utgifter som avser deltagare i arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik och förberedande insatser eller projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning för
a) grupplivförsäkring enligt förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program,
b) ersättning enligt förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m., och
c) ersättning enligt förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

5. Anslagsbeloppet får användas för rese- och flyttkostnader enligt 16 § 1 och 2 och 16 a § förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare.

6. Anslagsbeloppet får användas för ekonomiskt stöd till arbetsgivare som anordnar arbetsträning för vissa nyanlända invandrare enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. Ekonomiskt stöd till anordnare av arbetsträning för vissa nyanlända invandrare får lämnas med högst 150 kronor per anvisningsdag och deltagare. Arbetsförmedlingen ska efter rekvisition ersätta kommuner för merkostnader som föranleds av verksamheter för vissa nyanlända som deltar i arbetsträning med högst 150 kronor per anvisningsdag och deltagare.

7. Anslagsbeloppet får användas för ekonomiskt stöd till arbetsgivare som anordnar arbetsträning inom praktiskt basår för vissa nyanlända invandrare enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. Ekonomiskt stöd till anordnare av arbetsträning inom praktiskt basår får lämnas med högst 200 kronor per anvisningsdag och deltagare. Upphandlad utbildning inom praktiskt basår får uppgå till högst 25 procent av anvisningstiden per deltagare.

8. Efter rekvisition från Folkbildningsrådet får bidrag lämnas till särskilt anpassade sammanhållna utbildningar på folkhögskolor som anordnas för nyanlända som omfattas av etableringsuppdraget. Utbildningarna ska omfatta flera insatser som kombineras med varandra, bl.a. svenska samt orienterande och arbetsförberedande insatser.

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:1

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen7 235 571
ap.1Förvaltningskostnader för AF (ram)6 277 905
ap.2Nyanländas etablering (ram)957 666

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Förvaltningskostnader för AF

1. Anslagsbeloppet får användas för Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader utom för verksamheten med anledning av Arbetsförmedlingens uppdrag enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

2. Arbetsförmedlingen får svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av dels det nationella socialfondsprogrammet för investeringar i tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020, dels det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom regionalfondsprogram för investering i tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 och inom de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

ap.2 Nyanländas etablering

Anslagsbeloppet får användas för förvaltningskostnader med anledning av Arbetsförmedlingens uppdrag enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

1:2

Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen30 410 804
ap.1Aktivitetsstöd (ram)14 489 550
ap.2Bidrag till arbetslöshetsersättning (ram)13 563 272
ap.3Statliga ålderspensionsavgifter (ram)2 357 982

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Aktivitetsstöd

1. Anslagsbeloppet får användas för utgifter för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning enligt 2–5 e §§ förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd. 

2. Arbetsförmedlingen får svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av dels det nationella socialfondsprogrammet för investeringar i tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020, dels det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom regionalfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 och inom de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

3. Högst 400 000 000 kronor får användas i enlighet med villkoren för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser, anslagspost 1.

4. Arbetsförmedlingen ska månadsvis lämna bidrag till Försäkringskassan för utbetalningar i enlighet med villkoren för anslagsposten. Bidragen ska betalas ut till icke räntebärande konton, inom SCR-flödet, hos myndigheten. Försäkringskassan ska månadsvis redovisa utbetalt belopp i sådan tid att det är Arbetsförmedlingen tillhanda senast den 12:e respektive månad. Underlaget för redovisningen av utbetalda belopp ska överenskommas mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Försäkringskassan ansvarar för verifikationen av att utbetalningarna av aktivitetsstöd och utvecklingsersättning är korrekta och överensstämmer med de beslut om anvisning till program som Arbetsförmedlingen fattat. Ej förbrukade medel som avser räkenskapsåret 2014 ska återbetalas till Arbetsförmedlingen så att de är Arbetsförmedlingen till handa senast den 12 januari 2015. Utbetalningar till eller återbetalningar från Försäkringskassan som avser räkenskapsåret 2014 och sker fram till och med den 12 januari 2015 ska redovisas mot 2014 års anslag. Motsvarande ska gälla vid årsskiftet 2015/2016.

ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning

1. Anslagsbeloppet får användas för statsbidrag enligt förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor.

2. Anslagsbeloppet får användas för skadestånd till följd av fel eller försummelse vid myndighetsutövning hos arbetslöshetskassorna.

3. Anslagsbeloppet får användas för ersättning till sökande från annat EU/EES-land enligt artikel 69 Rådets förordning (EEG) 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

4. Anslagsbeloppet får användas för återbetalning av ersättningsbelopp för arbetslösa som var bosatta i en annan medlemsstat än den behöriga staten enligt artikel 65 punkterna 6 och 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

5. Anslagsbeloppet får efter särskilt beslut av regeringen användas för bidrag till arbetslöshetskassor enligt 93 a § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

ap.3 Statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsbeloppet ska i enlighet med förordningen (1998:1512 ) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Pensionsmyndigheten. Anslagsposten disponeras för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:976) om statlig ålderspensionsavgift. Anslagsbeloppet avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2015 om 2 062 536 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2012 om 295 446 000 kronor.

1:3

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen9 251 480
ap.1Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (ram)9 251 480
Disponeras av Kammarkollegiet24 700
ap.4Försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder (ram)24 700

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser

1. Högst 400 000 000 kronor får användas för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning i enlighet med villkoren för anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, anslagspost 1.

2. Arbetsförmedlingen får svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av dels det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020, dels det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom regionalfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 och inom de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

3. Anslagsbeloppet får användas för följande inom ramen för förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program:
a) Upphandling av arbetsmarknadsutbildning. En utbildning för vilken studiemedel kan lämnas enligt studiestödsförordningen (2000:655) får upphandlas endast om utbildningen är yrkesinriktad. Arbetsförmedlingen svarar för att avtal träffas i fråga om de utbildningsplatser som följer av Sveriges åtagande enligt överenskommelsen från 2011 (A2011/2830/A) mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten (11 §).
b) Särskilda yttranden från remissinstans i samband med stöd till start av näringsverksamhet (18 §).
c) Upphandlad bedömning, värdering och dokumentation av en arbetssökandes tidigare förvärvade kunskaper och kompetens (30 §).
d) Fördjupad kartläggning och vägledning (30 §).
e) Aktiviteter inom arbetslivsinriktad rehabilitering (30 §).
f) Upphandling av utbildning av förberedande, orienterande karaktär (30 §).
g) Efter rekvisition från Folkbildningsrådet får bidrag lämnas till folkhögskoleutbildningar för dels ungdomar, dels deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin som fyllt 25 år. Utbildningen ska uppgå till tre månader och kan innehålla kurser av orienterande, repeterande och motivationshöjande karaktär som syftar till att underlätta för den enskilde att påbörja eller återgå till reguljär utbildning, se 30 § och 8 § förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin.
h) Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning enligt (31-32 §§).
i) Yrkeskompetensbedömning (33 a §).
j) Ekonomiskt stöd till den som anordnar arbetsprövning inom Arbetslivsintroduktion (33 b §).

4. Anslagsbeloppet får användas för följande inom ramen för förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin:
a) Ekonomiskt stöd till den som anordnar arbetsträning med 150 kronor per anvisningsdag eller förstärkt arbetsträning med 300 kronor per närvarodag. Under fördjupad bedömning, inom ramen för förstärkt arbetsträning, kan ytterligare 200 kronor utgå under maximalt tre månader. Arbetsförmedlingen ska efter rekvisition ersätta kommuner för merkostnader som föranleds av verksamheter för arbetslösa som deltar i arbetsträning eller förstärkt arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin (18 §).
b) Ekonomiskt stöd till den som anordnar sysselsättning i sysselsättningsfasen (18 §). Stödet ska uppgå till 225 kronor per anvisningsdag och deltagare under den period sysselsättningen pågår för beslut fattade senast den 31 mars 2015. För beslut som fattats fr.o.m. den 1 april 2015 ska stödet uppgå till 210 kr per anvisningsdag och deltagare under den period sysselsättningen pågår.

5. Anslagsbeloppet får användas för följande inom ramen för förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar:
a) Kurskostnader för utbildningar (8 §).
b) Arbetsförmedlingen ska efter rekvisition ersätta kommuner med 150 kronor per anvisningsdag och person för merkostnader som föranleds av verksamheter för ungdomar inom jobbgaranti för ungdomar, som efter överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och kommunen deltar i studie- och yrkesvägledning eller jobbsökaraktiviteter med coachning i kommunens regi (14 a §).

6. Anslagsbeloppet får användas för ersättning till resor m.m. enligt 15–22 §§ förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.

7. Anslagsbeloppet får användas för försäkringar och ersättningar för skada för deltagare i arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgaranti för ungdomar, förberedande insatser eller projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning och arbetslivsintroduktion enligt förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program, förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m. och förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

8. Anslagsbeloppet får användas för bidrag enligt förordningen (1999:594) om flyttningsbidrag.

9. Anslagsbeloppet får användas för utgifter avseende tolkservice vid Arbetsförmedlingen.

10. Anslagsbeloppet får användas för särskilt anställningsstöd och anordnarstöd enligt förordningen (1997:1275) om anställningsstöd.

11. Anslagsbeloppet får användas för handledarstöd i samband med yrkesintroduktionsanställning enligt förordningen (2013:1157)om stöd till yrkesintroduktionsanställningar.

12. Anslagsbeloppet får användas för utgifter inom ramen för riktade mobilitetsinsatser (Targeted mobility Scheme) som initierats av EU-kommissionen. När bidraget betalats ut av EU-kommissionen ska beloppet återföras till anslaget.

ap.4 Försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder

Anslagsbeloppet får användas efter särskilt beslut av regeringen. Kammarkollegiet ska senast den 1 februari 2016 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa utbetalda och återbetalade medel per projekt för under 2015 pågående och avslutade projekt.

1:4

Lönebidrag och Samhall m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen13 217 239
ap.1Lönebidrag m.m. (ram)13 217 239

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Lönebidrag m.m.

1. Anslagsbeloppet får användas för bidrag enligt förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga enligt nedan:
– bidrag till utvecklingsanställning,
– anordnarbidrag vid utvecklingsanställning,
– bidrag till trygghetsanställning,
– anordnarbidrag vid trygghetsanställning,
– stöd till anställning med lönebidrag och särskild stödperson för introduktion och uppföljning (SIUS),
– stöd till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare (OSA),
– stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen, stöd till personligt biträde, särskilda insatser för syn- och hörselskadade och särskilt stöd vid näringsverksamhet,
– anordnarbidrag till allmännyttiga organisationer som anställer personer där bidragsnivån uppgår till mer än 80 procent.

2. Anslagsbeloppet får användas för projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning, enligt 31–32 §§ förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

3. Anslagsbeloppet får användas för att utveckla och informera om ny teknik och datorbaserade arbetshjälpmedel för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt för att bekosta experter som deltar i sådana ärenden.

4. Den genomsnittliga bidragsnivån för lönebidrag får inte överstiga 66 procent.

5. Arbetsförmedlingen får svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av dels det nationella socialfondsprogrammet för investeringar i tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020, dels det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom regionalfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 och inom de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare
ap.1201 450Inget0
1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare
ap.1135 500Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader
ap.1188 3373 %0
ap.228 730Allt0
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd
ap.1724 478Inget0
ap.2678 164Inget0
ap.30Inget0
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
ap.1462 574Inget0
ap.4023 7500
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
ap.1660 862Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagstyp
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
ap.2ram
ap.9ram
ap.10ram
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
ap.2ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare
ap.13 500 0002 659 387706 459100 0002018
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
ap.17 000 0005 000 0001 700 000300 0002024
ap.410 00010 000002016
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
ap.113 000 00010 000 0002 500 000500 0002019
Belopp angivna i tkr

Villkor

Belopp avseende infriade åtaganden i tabellen är indikativa.

Avseende utgiftsområde 14, anslag 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser, ap.1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser får 2 000 000 000 kronor av beställningsbemyndigandet för 2015 användas först efter beslut av regeringen.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)650 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)300 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Arbetsförmedlingens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-25602 965
2015-02-25602 965
2015-03-25602 965
2015-04-25602 965
2015-05-25602 965
2015-06-25602 965
2015-07-25602 965
2015-08-25602 965
2015-09-25602 965
2015-10-25602 965
2015-11-25602 965
2015-12-25602 956
Summa7 235 571
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arbetsförmedlingens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Förvaltningskostnader för AF
1:1 ap.2Nyanländas etablering

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Uppdragsfinansierad verksamhet
Tjänsteexport3 047-1 5064 5206 046-1 52615
Belopp angivna i tkr

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1. Utgifter av förvaltningskaraktär får inte belasta andra anslag än 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader, om inte regeringen särskilt beslutar annat.

2. Rättelser i form av återkrav för beslut om stöd för nystartsjobb i form av skattenedsättningar redovisas mot inkomsttitel 9728, Nystartsjobb.

3. Rättelser i form av återkrav för beslut om anställningsstöd i form av skattekreditering redovisas mot inkomsttitel 9711, Anställningsstöd.

4. Rättelse i form av återkrav för beslut om stöd för yrkesintroduktionsanställningar i form av skattenedsättningar redovisas mot inkomsttitel 9731.

5. Arbetsförmedlingen får lämna uppdrag till Skatteverket om skattekreditering för nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar.

6. Från Europeiska socialfonden inbetalade medel avseende programperioden 2000–2006 redovisas mot inkomsttitel 6412, Bidrag från Europeiska socialfonden 2000–2006, undertitel 001 Mål 3 och Equal.

7. Arbetsförmedlingens gemensamma kostnader ska fördelas månadsvis på den avgiftsfinansierade verksamheten.

8. Arbetsförmedlingen får under anslaget 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare och anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd fatta beslut som innebär ekonomiska åtaganden som medför framtida behov av anslag utan särskilt bemyndigande.

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Klas Falk
Kopia till

Statsrådsberedningen
Justitidepartementet
Socialdepartementet/SF
Socialdepartementet/ESA
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/KSÄ KLS
Utbildningsdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Kulturdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet/SV
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksdagens arbetsmarknadsutskott/Kansliet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Inspektionen för socialförsäkringen
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Försäkringskassan
Migrationsverket
Pensionsmyndigheten
Statistiska centralbyrån
Sveriges Kommuner och Landsting
Arbetslöshetskassornas Samorganisation
Riksantikvarieämbetet

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I4, 2014-12-22

Diarienummerförteckning

A2014/4473/A
A2014/960/A
A2014/4407/SV
A2014/4486/SV (delvis)