Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:35

2014-12-22
Ku2014/2121/RFS (delvis)
Statens medieråd
Box 27204
102 53 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens medieråd
Riksdagen har beslutat om Statens medieråds verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 17, bet. 2014/15:KrU6, rskr. 2014/15:96).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Statens medieråd och nedan angivna anslag.

Ett levande kulturliv är en del av välfärden och demokratin. Regeringens kulturpolitiska ambition är att skapa förutsättningar för konstnärlig frihet samt kvalitet, tillgänglighet och delaktighet i kulturlivet.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska Statens medieråd definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Prognoser 2015–2019

Statens medieråd ska redovisa utgiftsprognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

  • 20 februari

  • 5 maj

  • 26 oktober

Bidragsintäkter

Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.

Redovisning av kostnader för fastställande av åldersgränser

Statens medieråd ska särskilt redovisa kostnaderna för fastställande av åldersgränser för framställning i film som ska visas offentligt.

3

Uppdrag

Sprida det digitala utbildningsmaterialet MIK för mig

I juni 2014 gav regeringen Statens medieråd i uppdrag att nationellt sprida det digitala utbildningsmaterialet MIK för mig. Utbildningsmaterialet bör bl.a. nå lärare inom årskurs 7–9 i grundskolan och motsvarande skolformer samt lärare inom gymnasie- och gymnasiesärskolan som undervisar i samhällskunskap och historia. Materialet kan även spridas till fritidsledare och det civila samhällets organisationer (Ju2014/4192/D). Uppdraget är ett led i arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Statens medieråd får för uppdragets genomförande använda 560 000 kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 1, anslaget 6:1, anslagspost 24 Handlingsplan – del till Kammarkollegiet. Medlen har rekvirerats från Kammarkollegiet.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 12 juni 2015.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

11:4

Statens medieråd (Ramanslag)

Disponeras av Statens medieråd17 101
ap.1Statens medieråd (ram)17 101

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
11:4 Statens medieråd
ap.15133 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 100
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens medieråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-251 425
2015-02-251 425
2015-03-251 425
2015-04-251 425
2015-05-251 425
2015-06-251 425
2015-07-251 425
2015-08-251 425
2015-09-251 425
2015-10-251 425
2015-11-251 425
2015-12-251 426
Summa17 101
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens medieråds disposition enligt detta regleringsbrev är:
11:4 ap.1Statens medieråd

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Offenligrättslig verksamhet
Fastställande av åldersgränser för framställning i film2522004 0004 00000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens medieråd tar ut avgifter enligt lag för fastställande av åldersgränser för film som ska visas offentligt. Avgifternas storlek framgår av lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt. Inkomsterna får inte disponeras av Statens medieråd.

Avgifterna för fastställande av åldersgränser ska redovisas mot inkomsttitel 2522 Fastställande av åldersgränser för framställning i film.

På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Eva Grönborg
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
RK EKOL
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd