Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:29

2014-12-18
UF2014/80014/UD/USTYR (delvis)
UF2014/80456/UD/AF
Nordiska Afrikainstitutet
Box 1703
751 47 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Nordiska Afrikainstitutet
Riksdagen har beslutat om Nordiska Afrikainstitutets verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 7, bet. 2014/15:UU2, rskr. 2014/15:75).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Nordiska Afrikainstitutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Nordiska Afrikainstitutet ska 

  • analysera och redovisa forskningsverksamhetens resultat. Redovisningen ska vara såväl kvantitativ som kvalitativ, och inkludera slutsatser av den forskning som bedrivs,
  • redovisa hur forskningsresultat och publicerade skrifter sprids till olika målgrupper inklusive omfattning, kostnader och intäkter av dessa,
  • redovisa hur kontakter och samarbete med de nordiska utrikesdepartementen och relevanta myndigheter upprätthålls och utvecklas samt hur myndigheten har spelat en aktiv roll och haft en rådgivande funktion när det gäller aktuella politiska, ekonomiska och sociala frågor och forskning om Afrika, 
  • redovisa i vilken omfattning biblioteks- och informationstjänster som erbjuds via internet och lokalt har utvecklats för att motsvara behoven hos användare i Norden och i afrikanska länder,
  • redovisa eventuella efterfrågestyrda uppdrag, finansierade från bl.a. de nordiska biståndsmyndigheterna och utrikesdepartementen,
  • redovisa hur myndigheten integrerar ett jämställdhetsperspektiv i organisation och genomförande av verksamheten. 

 

Övriga mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Nordiska Afrikainstitutet ska redovisa prognoser för 2015-2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna ska redovisas. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

  • 5 maj
  • 27 juli
  • 26 oktober

Nordiska Afrikainstitutet ska rapportera statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

2

Organisationsstyrning

Effektivitet och kvalitet i förvaltningen och verksamheten

Nordiska Afrikainstitutet ska rapportera om aktiviteter för att uppnå effektivitet och kvalitet i förvaltningen och genomförandet av verksamheten. Myndigheten ska fortsätta arbetet med att aktivt söka externa medel för forskningsprogram och forskningskonferenser.

3

Uppdrag

Ett Afrika i förändring

Mot bakgrund av de senaste årens förändrade förutsättningar för ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling i Afrika ges Nordiska Afrikainstitutet i uppdrag att före sista mars 2015 redovisa hur myndigheten kan bidra till ökad kunskap hos svenska och nordiska beslutsfattare och andra intressenter inom följande områden:

- aktuella trender och tendenser i Afrika söder om Sahara vad gäller ekonomisk tillväxt och privatsektorutveckling, de samhällsvetenskapliga områdena liksom miljö/klimat och naturresurser,

- aktuella trender och tendenser i Afrika söder om Sahara beträffande dess relation med omvärlden,

- de effekter och möjligheter den pågående förändringen kan ha för samarbetet mellan afrikanska länder och de nordiska länderna.

Nordiska Afrikainstitutet ska också redovisa hur myndigheten skulle kunna säkerställa att kunskapen är användbar för mottagaren och har hög policyrelevans.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Nordiska Afrikainstitutet14 000
ap.8Verksamhetsbidrag (ram)14 000

Villkor för anslag 1:1

ap.8 Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget till Nordiska Afrikainstitutet avser den nordiska samfinansierade verksamheten.

1:3

Nordiska Afrikainstitutet (Ramanslag)

Disponeras av Nordiska Afrikainstitutet14 353
ap.1Nordiska Afrikainstitutet (ram)14 353

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Nordiska Afrikainstitutet

Nordiska Afrikainstitutet får med övriga nordiska länder träffa överenskommelser om bidrag till verksamheten. Myndigheten får disponera dessa bidrag.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.803 %0
1:3 Nordiska Afrikainstitutet
ap.14313 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Nordiska Afrikainstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-252 363
2015-02-252 363
2015-03-252 363
2015-04-252 363
2015-05-252 363
2015-06-252 363
2015-07-252 363
2015-08-252 363
2015-09-252 363
2015-10-252 363
2015-11-252 363
2015-12-252 360
Summa28 353
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Nordiska Afrikainstitutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.8Verksamhetsbidrag
1:3 ap.1Nordiska Afrikainstitutet

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Nordiska Afrikainstitutet får utan att uppnå full kostnadstäckning ta ut avgifter för publikationer som institutet ger ut samt för utredningar och konferenser inom ramen för forskningsverksamheten.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Nordiska Afrikainstitutet får delfinansiera sin publikationsverksamhet med avgifter. Avgifternas storlek bestäms och får disponeras av myndigheten.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Nordiska Afrikainstitutet får ta emot bidrag från nationella och internationella finansiärer för sin verksamhet. Inkomsten disponeras av myndigheten. Nordiska Afrikainstitutet ska redovisa för vilka bidrag som erhållits och vad dessa medel använts till.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Med undantag från förordningen (1994:14) om statliga myndigheters betalning och medelsförvaltning får Nordiska Afrikainstitutet inneha bankkonto i affärsbank för publikationsverksamheten. Eventuella räntetillgodohavanden får disponeras av institutet.

Nordiska Afrikainstitutet kompenseras inte för ingående mervärdesskatt enligt förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt.

På regeringens vägnar
Isabella Lövin
Johanna Teague
Kopia till

Statsrådsberedningen Internrevisionen
Utrikesdepartementet-RS
Utrikesdepartementet-EKO
Utrikesdepartementet-PLAN
Utrikesdepartementet-SP
Utrikesdepartementet-MU
Utrikesdepartementet-USTYR
Finansdepartementet-BA
Socialdepartementet-ESA, SFÖ
Utbildningsdepartementet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
riksdagen, utrikesutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete