Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
V:2

2014-12-22
U2014/7523/SAM (delvis)
U2014/7604/UC
Boverket
Box 534
37123 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 13:2 inom utgiftsområde 17
Riksdagen har beslutat om anslaget 13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 17, bet. 2014/15:KrU6, rskr. 2014/15:94).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

13:2

Bidrag till allmänna samlingslokaler (Ramanslag)

Disponeras av Boverket32 164
ap.4Investeringsbidrag (ram)23 382
ap.5Bidrag för verksamhetsutveckling (ram)8 782

Villkor för anslag 13:2

ap.4 Investeringsbidrag

Medlen får användas för bidrag för köp, ny- eller tillbyggnad, ombyggnad, standardhöjande reparationer eller tillgänglighetsskapande åtgärder för personer med funktionshinder i enlighet med förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler.

ap.5 Bidrag för verksamhetsutveckling

Medlen får användas för bidrag för verksamhetsutveckling i enlighet med förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler.

Av medlen på anslagsposten får 3 980 000 kronor användas för bidrag till Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus och Parker och Riksföreningen Våra Gårdar enligt den fördelning som Boverket beslutar. Bidragen ska användas dels för organisationernas allmänna informations-, rådgivnings- och utvecklingsarbete, dels för respektive organisations arbete i anslutning till ansökningar om statligt stöd.

Prognoser

Boverket ska för aktuellt anslag redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoserna lämnas senast:

20 januari,

20 februari.

5 maj,

27 juli och

26 oktober.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler
ap.42 895Inget0
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler
ap.432 00018 0009 0005 0002019
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Gudrun Dahlberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, plan-, byggnads- och bostadsenheten
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Kulturdepartementet, enheten för kulturarv
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagens kulturutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Riksgäldskontoret
Bygdegårdarnas Riksförbund
Folkets Hus och Parker
Riksföreningen Våra Gårdar