Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:13

2014-12-22
Ju2014/7835/KRIM
Ju2014/7900/PO(delvis)
Ju2014/7850/KRIM
Brottsförebyggande rådet
Box 1386
11193 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Brottsförebyggande rådet
Riksdagen har beslutat om Brottsförebyggande rådets verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 4, bet. 2014/15:JuU1, rskr. 2014/15:77).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Brottsförebyggande rådet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Brottsförebyggande rådets (Brå) uppgifter framgår bl.a. av myndighetsförordningen (2007:515) och av förordningen (2007:1170) med instruktion för Brottsförebyggande rådet.

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Brå ska bidra till att rättsväsendets verksamheter bedrivs kunskapsbaserat. I det arbetet ingår att vidareutveckla förmågan att identifiera angelägna utvecklingsområden för rättsväsendet samt förse regeringen och rättsväsendets myndigheter med beslutsunderlag som baseras på såväl myndighetens egna resultat som annan nationell och internationell kunskap av relevans för rättsväsendet.

2. Brå ska fortsätta att utveckla kapaciteten att analysera myndigheternas verksamhetsresultat, flödet i hela rättskedjan samt brottsutvecklingen utifrån identifierade kunskapsbehov. Detta ska göras baserat på den officiella kriminalstatistiken, Nationella trygghetsundersökningen och andra relevanta källor.

3. Brå ska ge stöd till rättsväsendets myndigheter och till andra myndigheter vars verksamhet har betydelse för rättsväsendet. Stödet ska ta sin utgångspunkt i Brås kompetens avseende forskning, statistik och lokalt brottsförebyggande arbete och syfta till att vidareutveckla rättsväsendet. Ett område för Brå att särskilt uppmärksamma är stöd till rättsväsendets myndigheter i det arbete som riktas mot socialt utsatta områden och miljöer.

Återrapportering

1. Brå ska beskriva vilka utvecklingsområden för rättsväsendet som myndigheten har identifierat och vilken kunskap Brå har tagit fram under året som svarar mot sådana behov. Brå ska även redovisa vad myndigheten har gjort för att kunskapen ska kunna komma till användning.

2. Brå ska redovisa hur myndigheten arbetar för att fortsätta utveckla kapaciteten att analysera myndigheternas verksamhetsresultat, flödet i rättskedjan och brottsutvecklingen. Brå ska även redovisa vilka sådana analyser som har genomförts och vilka övergripande slutsatser som kan dras utifrån dem.

3. Brå ska redovisa vilket stöd myndigheten har bidragit med och omfattningen av detta.

STATISTIK

1. Brå ska ta tillvara den potential som rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) kommer att innebära i form av möjligheter att t.ex. utveckla ny löpande verksamhetsrelevant statistik, nya typer av indikatorer och nya former för verksamhetsuppföljning.

2. Brå ska fortsätta utvecklings- och kvalitetssäkringsarbetet avseende statistiken, nationellt men även inom ramen för EU-samarbetet på statistikområdet, i syfte att öka dess användbarhet.  

3. Brå ska producera den s.k. hatbrottsstatistiken.

Återrapportering

1. Brå ska redovisa arbetet med att ta tillvara potentialen av RIF.

2. Brå ska redovisa utvecklings- och kvalitetssäkringsarbetet och särskilt arbetet med att öka statistikens användbarhet.

3. Brå ska redovisa arbetet med att ta fram hatbrottsstatistiken.

FORSKNING OCH UTVECKLING

1. Brå ska fortsätta utveckla arbetet med att se till att den kunskap som produceras inom forsknings- och utvecklingsverksamheten når fram till relevanta målgrupper.

Återrapportering

1. Brå ska övergripande redovisa vad myndigheten har gjort för att den kunskap som produceras inom forsknings- och utvecklingsverksamheten ska nå fram till relevanta målgrupper.

LOKALT BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE

1. Brå ska redovisa hur anslaget 1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete har använts och lämna en samlad analys av utfallet. 

PROGNOSER

1. Brå ska redovisa prognoser för 2015-2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna, som ska omfatta samtliga anslag och poster som myndigheten disponerar, ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket vid följande datum:

20 januari, 20 februari, 5 maj, 27 juli och 26 oktober 2015.

3

Uppdrag

Penningtvätt - Brå ska genomföra en undersökning av omständigheterna och tillvägagångssätten för penningtvätt i Sverige. Undersökningen ska identifiera de sektorer där penningtvätt i särskilt stor utsträckning äger rum i Sverige och göra en fördjupad riskbedömning gällande den penningtvätt som finns inom dessa sektorer givet relevanta illegala marknader och brottstyper. I den mån det framkommer internationella inslag ska även dessa analyseras. I uppdraget ingår att analysera och kartlägga tillvägagångssätten vid penningtvätt för att identifiera hur centrala sektorer kan vara exponerade för penningtvättsrisker. Det ingår även att nivåbedöma riskerna kopplade till dessa tillvägagångssätt i syfte att skapa en samlad bild av hur stora riskerna för penningtvätt är i Sverige generellt och inom de identifierade sektorerna specifikt. Det ingår också att göra en framåtblick i fråga om vilken utveckling av penningtvättsaktiviteter som kan förväntas med beaktande av de trender och risker som identifierats vid analysen av nuläget. Vidare ska Brå analysera vilka faktorer som skapar tillfälle till penningtvätt i den legala ekonomin och utifrån det lämna förslag på hur riskerna för penningtvätt kan minskas. Undersökningen ska ge en grund för överväganden och åtgärder för att stärka kontrollen och bekämpningen av penningtvätt. Vid genomförandet av uppdraget ska Brå samråda med berörda myndigheter. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2015.

Resultatutvecklingen avseende utredning och lagföring - Brå ska analysera hur olika faktorer kan ha påverkat rättsväsendets resultatutveckling avseende utredning och lagföring. Analyserna ska omfatta utvecklingen sedan 2006 men särskilt fokus ska läggas på utvecklingen under senare år. Analyserna ska omfatta följande tre områden:

1) Användning av förundersökningsbegränsning - Brå ska kartlägga i vilken utsträckning förundersökningsbegränsning har använts över tid och analysera hur användningen har påverkat utvecklingen av personuppklarade brott. Uppdraget ska belysa vilken betydelse det har haft att polisen sedan den 1 januari 2013 har möjlighet att i vissa fall förundersökningsbegränsa brott. I uppdraget ingår också att vid behov föreslå hur relevant statistik över användning av förundersökningsbegränsning kan produceras löpande. Uppdraget ska redovisas senast den 15 september 2015.

2) Ärendenas karaktär - Brå ska analysera om och hur de anmälda brotten, dvs. de ärenden om brott som rättsväsendet har att hantera, har ändrat karaktär över tid. Syftet är att undersöka om ärendena har blivit mer svåruppklarade. Exempelvis bör belysas om inslagen av grov brottslighet eller brottslighet med internationella förgreningar har ökat, om brott med IT-relaterade inslag har ökat eller om fler mindre grova men svåruppklarade brott anmäls. I uppdraget ingår också att analysera om och hur benägenheten att erkänna brott och viljan att vittna har förändrats över tid. Uppdraget ska också innehålla en analys av vilken betydelse eventuella förändringar i ärendenas karaktär kan ha haft för utvecklingen av personuppklarade brott. Uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 2016.

3) Förändrade krav på bevisning - Brå ska analysera om och hur domstolarnas krav på bevisning i brottmål har förändrats. Det gäller inte minst kraven på teknisk bevisning men även kraven på annan form av bevisning. I uppdraget ingår också att belysa orsakerna till eventuella förändringar i kraven på bevisning samt att belysa vilken betydelse de eventuella förändringarna kan ha haft för utvecklingen av personuppklarade brott. Uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 2016.

I samband med att dessa tre uppdrag slutredovisas ska Brå ge en samlad bedömning av hur resultatutvecklingen inom rättsväsendet avseende utredning och lagföring kan tolkas. Den samlade bedömningen ska utgå från de tre uppdragen samt från övrig kunskap som finns på området. Bedömningen ska redovisas senast den 15 oktober 2016.

IT-relaterad brottslighet – Genom den tekniska utvecklingen har de IT-relaterade inslagen i samhället blivit allt mer omfattande, vilket även gäller brottsligheten. För att på ett effektivt sätt kunna utveckla hanteringen av IT-relaterad brottslighet krävs kunskap, såväl om brottslighetens omfattning och karaktär som om rättsväsendets kapacitet på området. Brå får därför i uppdrag att kartlägga utvecklingen när det gäller förekomsten av IT-relaterade inslag i de anmälda brotten. Kartläggningen ska avse utvecklingen sedan 2006 och innehålla såväl brott mot person som andra relevanta brottstyper. Brå ska även analysera kompetens och kapacitet vad gäller IT-relaterad brottslighet och forensiska IT-undersökningar i den brottsutredande verksamheten. I detta ingår att belysa brister och utvecklingsmöjligheter. Inom ramen för uppdraget ska Brå också överväga om det är möjligt att skapa ett system som ger rättsväsendets myndigheter ett statistiskt underlag för att framöver följa utvecklingen av IT-relaterade inslag i de anmälda brotten, och i så fall föreslå hur systemet bör utformas. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2016.

Avhopparverksamhet – Personer som önskar lämna kriminella grupperingar kan på ett antal platser i landet få stöd genom så kallad avhopparverksamhet. I nuläget finns ingen samlad bild av dessa verksamheters omfattning och struktur och hur väl de möter behoven på området. Brå får därför i uppdrag att genomföra en nationell kartläggning av tillgången till stöd för avhoppare. I uppdraget ingår att redovisa hur stödinsatserna är uppbyggda hos Polismyndigheten och Kriminalvården, kommuner och andra aktörer. I uppdraget ingår också att göra en bedömning av i vilken utsträckning den avhopparverksamhet som finns tillgänglig täcker de behov som finns på området. Brå ska också identifiera framgångsfaktorer i arbetet och lämna förslag på hur avhopparverksamheten skulle kunna utvecklas. Förslagen ska utgå från de behov av stöd och skydd som avhoppare har. Vid genomförandet av uppdraget ska Brå beakta Polismyndighetens arbete med att utveckla en nationell strategi för dessa frågor. Uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2016.

Jämställdhetsintegrering - Brå ska redovisa en plan för hur myndigheten avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (prop. 2012/13:1 utg.omr. 13, bet. 2012/13:AU1, rskr. 2012/13:123). Planen ska innehålla identifierade utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som myndigheten avser att vidta, samt genomföras under 2016-2018. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt jämställdhet kan integreras och bli en del av myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser. Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 2 november 2015. Redovisning av åtgärder och resultat utifrån planen ska ske i myndighetens årsredovisning för 2016-2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning den 22 februari 2018 till Regeringskansliet (Justitiedepartementet med kopia till Socialdepartementet) där resultatet av genomfört arbete för 2015-2017 beskrivs och analyseras.

Pågående uppdrag

Stalkning - Brå ska följa upp och utvärdera reformen om förbättrat skydd mot stalkning som trädde i kraft den 1 oktober 2011. Syftet med utvärderingen är att undersöka tillämpningen av brottet olaga förföljelse och hur bestämmelserna om kontaktförbud tillämpas i praktiken. I uppdraget ingår att i den mån det är möjligt uppmärksamma vilket genomslag elektronisk övervakning av särskilt utvidgade kontaktförbud fått och om det område som förbudet gäller är väl avvägt. Uppdraget ska slutredovisas senast den 16 januari 2015.

Larm- och skyddspaket – Brå ska genomföra en uppföljning av hur de larm- och skyddspaket som Rikspolisstyrelsen tillhandahåller sedan 2010 används och fungerar. Syftet med larm- och skyddspaketen är att förstärka skyddet för personer som konstaterats vara utsatta för förföljelse och hot. Brå ska studera hur tillhandahållandet av larm- och skyddspaketen fungerar och om det finns skillnader mellan olika delar av landet. I uppdraget ingår också att undersöka i vilken utsträckning larm- och skyddspaketen kommit till praktisk användning och vilken betydelse detta har haft för att avvärja fara i enskilda fall. Brå ska även undersöka hur larm- och skyddspaketen påverkar brottsoffrens upplevelse av trygghet och förtroende för rättsväsendet. För uppdraget får Brå under 2014 disponera högst 1 miljon kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13, anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 3. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 27 februari 2015.

Handläggningstider - Brå ska redovisa handläggningstiderna hos polismyndigheterna, Åklagarmyndigheten och domstolarna för mål och ärenden som rör brottstyperna misshandel, rån, våldtäkt, stöld och utpressning. I uppdraget ingår att redovisa eventuella förändringar i handläggningstiderna. Vidare ingår också att särskilt redovisa handläggningstiderna för mål och ärenden som avser unga gärningspersoner. Uppdraget ska redovisas senast den 17 mars 2016. Uppdraget från regleringsbrevet för 2014 ska redovisas senast den 16 mars 2015.

Sysselsättning i anstalt - Brå ska kartlägga sysselsättningen för intagna i kriminalvårdsanstalt. I uppdraget ingår att kartlägga omfattningen och karaktären på sysselsättningen för olika grupper av intagna vid olika anstalter, däribland anstalter i olika säkerhetsklasser, samt vilka faktorer som styr vilken sysselsättning som de intagna anvisas. Utvecklingen och tillgången till arbetsmarknadsutbildning under verkställigheten ska belysas särskilt. I uppdraget ingår att göra en bedömning av i vilken utsträckning sysselsättningen underlättar de intagnas återanpassning i samhället och i övrigt har positiva effekter. Vidare ingår att belysa hur sysselsättningen kan utvecklas samt vid behov föreslå förändringar. Kvinnors situation ska belysas särskilt mot bakgrund av regerings-uppdrag (Ju2012/3982/KRIM) om åtgärder för att främja dömda kvinnors förutsättningar på arbetsmarknaden. Vidare ska en jämförelse mellan situationen i Sverige och andra relevanta länder göras. Uppdraget ska genomföras i samråd med Kriminalvården och redovisas senast den 16 november 2015.

Målsägandes medverkan i rättsprocessen - Brå ska studera målsägandes medverkan i rättsprocessen med fokus på hur denna kan öka för att förbättra förutsättningarna att nå framgång i rättsprocessen. Studien ska utgå från ärenden avseende brott mot person och belysa hur rättsprocessen påverkas av om målsägande medverkar eller inte. I uppdraget ingår att belysa framgångsfaktorer för att få målsägande att medverka i större utsträckning. Det ska särskilt belysas vilket stöd målsägande är i behov av under utredning, rättegång och efter avslutad rättsprocess, hur dessa behov tillgodoses samt hur stödet kan utvecklas. Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2016.

Rättsväsendets informationsförsörjning - Brå har tillsammans med Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården, Kustbevakningen, Tullverket och Skatteverket i uppdrag att fortsätta arbetet med att samordna informationsförsörjningen i brottmålsprocessen och därigenom utveckla verksamheterna i rättsväsendet.

Urbant utvecklingsarbete - Brå ska följa och redovisa anmälda brott på kommun- och stadsdelsnivå i utvalda stadsdelar som omfattas av urban utveckling. Även statistik över upplevd trygghet ska redovisas för kommunerna och stadsdelarna, så långt det är möjligt.

Prognos- och analysarbetet inom rättsväsendet - Brå ska stödja Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården med att utveckla prognos- och analysarbetet för att förbättra myndigheternas möjligheter att bedöma framtida verksamhetsvolym. Brå:s bidrag ska syfta till att analysmetoden genomgående håller hög kvalitet. Utgångspunkten är att prognosmodellen ska ge en gemensam och rättvisande bild av flödet i alla brottmålsprocessens centrala delar. Myndigheterna ska lämna en gemensam årlig rapport i samband med budgetunderlagen. Rapporten ska innehålla en analys av tidigare lämnade prognoser i förhållande till det faktiska utfallet.

Stockholm Criminology Symposium - Brå ska genomföra det internationella symposiet, the Stockholm Criminology Symposium, samt ansvara för priscermonin avseende the Stockholm Prize in Criminology. Syftet med the Stockholm Criminology Symposium ska vara att främja och sprida kriminologisk forskning av relevans för det kriminalpolitiska området. Målsättningen är att symposiet ska samla forskare, beslutsfattare och praktiskt verksamma över hela världen för att diskutera aktuell forskning av praktisk betydelse för det kriminalpolitiska området.

Särskilda regeringsuppdrag

Brå berörs också av följande regeringsuppdrag:

- Uppdrag (Ju2013/7101/KRIM) att genomföra en kartläggning av polisanmälda hot och kränkningar som sker via internet. Redovisning senast den 2 februari 2015.

- Uppdrag (Ju2014/5640/D) att genomföra en kunskapsöversikt över hot, våld och trakasserier mot personer med uppdrag eller anställningar av särskild betydelse för det demokratiska samhället. Redovisning senast den 30 april 2015.

- Uppdrag (Ju2014/1390/KRIM) att genomföra en kartläggning av bedrägeribrott. Redovisning senast den 16 december 2015.

- Uppdrag (Ju2014/5282/D) att genomföra en fortsatt undersökning av omfattningen och utvecklingen av hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda under valåret 2014. Redovisning senast den 17 december 2015.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:7

Brottsförebyggande rådet (Ramanslag)

Disponeras av Brottsförebyggande rådet97 107
ap.1Brottsförebyggande rådet (ram)97 107

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Brottsförebyggande rådet

Anslaget används för Brottsförebyggande rådets förvaltningskostnader.

1:15

Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete (Ramanslag)

Disponeras av Brottsförebyggande rådet7 157
ap.1Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete (ram)7 157

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete

Medel under anslagsposten ska användas för att stimulera lokala brottsförebyggande insatser genom att:

- inom ramen för samverkansöverenskommelserna mellan Polismyndigheten och kommuner stimulera och utvärdera lokala brottsförebyggande insatser som bedöms vara särskilt intressanta,  

- samla och sprida kunskap om framgångsrika metoder samt

- följa upp och utveckla projekt samt bidra till att behovet av utbildning tillgodoses.

Anslaget får även användas för Brå:s personalkostnader och övriga direkta kostnader kopplade till sådan verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:7 Brottsförebyggande rådet
ap.12 9133 %0
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete
ap.1215Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)5 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)6 300
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Brottsförebyggande rådets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-258 092
2015-02-258 092
2015-03-258 092
2015-04-258 092
2015-05-258 092
2015-06-258 092
2015-07-258 092
2015-08-258 092
2015-09-258 092
2015-10-258 092
2015-11-258 092
2015-12-258 095
Summa97 107
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Brottsförebyggande rådets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Brottsförebyggande rådet

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Brå får ta emot och disponera medel från statliga, utländska och internationella organ samt från organisationer och företag för finansiering av projekt som är av gemensamt intresse.

Oavsett om sådana intressenter avser att delta i ett projekt eller endast lämna finansiellt stöd ska Brå ensamt besluta om projektets mål, hur det ska genomföras och hur Brå ska redovisa projektet.

På regeringens vägnar
Anders Ygeman
Andreas Kvarnängen
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevision
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Justitieutskottet
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Brottsoffermyndigheten
Domstolsverket
Ekobrottsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Kriminalvården
Kronofogdemyndigheten
Riksgäldskontoret
Polismyndigheten
Skatteverket
Tullverket
Åklagarmyndigheten