Socialdepartementet


Regeringsbeslut
V:1

2014-12-19
S2014/8988/SAM (delvis)
Statskontoret
Box 8110
10420 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statskontoret
Riksdagen har beslutat om Statskontorets verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 2, bet. 2014/15:FiU2, rskr. 2014/15:78).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Statskontoret och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Förvaltningspolitisk utveckling

Statskontoret ska utifrån olika tidshorisonter identifiera strategiska förvaltningspolitiska utvecklingsbehov. Statskontoret ska även redovisa inriktning och prioriteringar under 2015–2016 för de underlag om förvaltningspolitikens utveckling som myndigheten ska bistå regeringen med enligt förordningen (2007:827) med instruktion för Statskontoret. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 12 juni 2015.

Myndigheternas sjukfrånvaro

Statskontoret ska senast den 14 maj 2015 sammanställa och till Regeringskansliet (Finansdepartementet) redovisa uppgifter om sjukfrånvaro vid myndigheterna enligt 7 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Strategisk kompetensförsörjning


Statskontoret ska genomföra en samlad uppföljning av könsfördelningen i myndigheternas respektive ledningsgrupp. Statskontoret ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 14 maj 2015.

Prognoser

Statskontoret ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast den 20 januari, 20 februari, 5 maj, 27 juli och 26 oktober 2015.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:1

Statskontoret (Ramanslag)

Disponeras av Statskontoret79 082
ap.3Statskontoret (ram)79 082

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statskontoret
ap.32 3723 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)6 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statskontorets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-256 590
2015-02-256 590
2015-03-256 590
2015-04-256 590
2015-05-256 590
2015-06-256 590
2015-07-256 590
2015-08-256 590
2015-09-256 590
2015-10-256 590
2015-11-256 590
2015-12-256 592
Summa79 082
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statskontorets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.3Statskontoret
På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Anne Wisten
Kopia till

Justitiedepartementet/SI
Utrikesdepartementet/USTYR
Försvarsdepartementet/ESIS
Socialdepartementet/ESA
Finansdepartementet/BA/K/SSA
Utbildningsdepartementet/SAM
Landsbygdsdepartementet/EV
Miljödepartementet/S
Näringsdepartementet/KLS
Kulturdepartementet/SAM
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Finansutskottet
Ekonomistyrningsverket
Statistiska centralbyrån
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen