Landsbygdsdepartementet


Regeringsbeslut
l:5

2014-12-22
L2014/3112/EV(delvis)
Statens veterinärmedicinska anstalt
75189 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens veterinärmedicinska anstalt
Riksdagen har beslutat om Statens veterinärmedicinska anstalts verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1, utg.omr. 23, bet. 2014/15:MJU2, rskr. 2014/15:88).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Statens veterinärmedicinska anstalt och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generell återrapportering

SVA ska

- följa regeringens arbete med en livsmedelsstrategi och vid behov bistå med underlag och fakta i arbetet.

- redogöra för hur myndighetens verksamhet har bidrag till att uppfylla det av riksdagen fastlagda målet för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel; att insatserna ska bidra till goda förutsättningar för arbete, tillväxt och välfärd i alla delar av landet. De gröna näringarna ska vara livskraftiga och bidra till klimatomställningen och att naturresurserna används hållbart.

- där så är lämpligt redovisa indikatorer som beskriver utvecklingen inom sektorn och baserat på indikatorer och andra bedömningsgrunder göra en bedömning av hur resultaten och effekterna bidragit till att nå målet för utgiftsområdet.

- där så är relevant göra en analys av vilka effekter på måluppfyllelsen som myndighetens insatser har haft, återrapporteringen ska där så är lämpligt ske med hjälp av indikatorer.

Bedömning av djurhälsoläget i Sverige

SVA ska göra en övergripande bedömning och analys av smittläget samt hälsoläget och sjukdomssituationen hos domesticerade och vilda djur i Sverige. Återrapporteringen ska beakta såväl nationell lagstiftning som EU:s lagstiftning på området.

Tjänsteexport

SVA ska redovisa innehåll, omfattning och resultat av den tjänsteexport som bedrivs.

Uppdragsverksamhet

SVA ska göra en värdering av vilka effekter uppdragsverksamheten haft för genomförandet av myndighetsuppgifterna.

Prognoser

SVA ska senast den 20 januari, 20 februari, 5 maj, 27 juli och 26 oktober 2015 redovisa prognoser för 2015-2019. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

3

Uppdrag

Vilda djur

SVA ska samråda med Naturvårdsverket om programmet för att följa och analysera utvecklingen av smittor och sjukdomstillstånd hos vilda djurpopulationer. Gällande sjukdomar reglerade i epizootilagen (1999:657) ska samråd ske med Statens jordbruksverk.

Strama VL

Inom myndigheten ska det finnas ett samverkansorgan som benämns Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens inom området veterinärmedicin och livsmedel (Strama VL). Strategigruppen ska verka för en sektorsövergripande samordning i frågor som rör förutsättningar för att bevara möjligheten att effektivt använda antibiotika vid bakteriella infektioner hos människor och djur, i första hand inom djurhälso- och livsmedelsområdet.

Informationssäkerhet

SVA ska i arbetet med 2015 års risk- och sårbarhetsanalyser särskilt beakta och analysera informationssäkerheten i de delar av verksamheten och i de tekniska system som är nödvändiga för att SVA ska kunna utföra sitt arbete. I detta arbete ska även informationssäkerheten inom SVA:s ansvarsområde beaktas och analyseras. Myndigheten ska redovisa en bedömning av informationssäkerheten samt vidtagna åtgärder. Redovisningen ska vara en del av den sammanställning som görs i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:3

Statens veterinärmedicinska anstalt (Ramanslag)

Disponeras av Statens veterinärmedicinska anstalt115 921
ap.1Statens veterinärmedicinska anstalt (ram)115 921

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Statens veterinärmedicinska anstalt

1. För viltverksamheten får SVA från Kammarkollegiet rekvirera högst 3 050 000 kronor ur viltvårdsfonden för lönekostnader jämte övriga kostnader. Beloppet får rekvireras med hälften den 1 januari 2015 och hälften den 1 juli 2015.

2. SVA ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. SVA ska betala totalt 267 600 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt
ap.13 4783 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)43 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)38 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens veterinärmedicinska anstalts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-259 660
2015-02-259 660
2015-03-259 660
2015-04-259 660
2015-05-259 660
2015-06-259 660
2015-07-259 660
2015-08-259 660
2015-09-259 660
2015-10-259 660
2015-11-259 660
2015-12-259 661
Summa115 921
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens veterinärmedicinska anstalts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Statens veterinärmedicinska anstalt

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet7 087-2 200144 500146 000-1 5003 387
Tjänsteexport6 358-6005 5006 300-8004 958
Summa13 445-2 800150 000152 300-2 3008 345
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Kierstin Petersson Grawé
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Försvarsdepartementet/SSK
Miljödepartementet/S
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Statens Jordbruksverk