Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:17

2014-12-18
UF2014/80014/UD/USTYR (delvis)
UF2014/80434/UD/EC
Riksgäldskontoret
Jakobsbergsgatan 13
103 74 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:1  Biståndsverksamhet, ap. 3 Garantiavgifter
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Biståndsverksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 7, bet. 2014/15:UU2, rskr. 2014/15:75).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för anslaget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Riksgäldskontoret6 202
ap.3Garantiavgifter (ram)6 202
ap.3.1Garantiavgifter ODA-länder (ram)4 300
ap.3.2Garantiavgifter icke ODA-länder (ram)1 902

Villkor för anslag 1:1

ap.3.1 Garantiavgifter ODA-länder

Medlen får utbetalas för garantiavgifter avseende Nordiska investeringsbankens miljöinvesteringslån i ODA-länder.

ap.3.2 Garantiavgifter icke ODA-länder

Medlen får utbetalas för garantiavgifter avseende Nordiska investeringsbankens miljöinvesteringslån i icke ODA-länder.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.3.103 %0
ap.3.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Isabella Lövin
Kristian Lindvall
Kopia till

Statsrådsberedningen internrevisionen
Utrikesdepartementet USTYR, RS, EKO
Finansdepartementet BA, IA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagens utrikesutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket