Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
II:1

2014-12-19
Fö2014/125/ESL (delvis)
Fö2014/987/SSK
Fö2014/1535/SSK m.fl.
Se bilaga 1
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 Karlstad
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
2 bilagor
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 6, bet. 2014/15:FöU1, rskr. 2014/15:63).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

1. De internationella insatserna ska bidra till att uppfylla målen för svensk bistånds-, utrikes- och säkerhetspolitik samt Sveriges politik för global utveckling. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska senast två månader efter avslutad insats lämna en sammanfattande preliminär bedömning av insatsen och dess effekter till Regeringskansliet (Justitiedepartementet). Redovisningen ska i relevanta fall beakta regeringens ambition gällande ökad samordning mellan civila och militära aktörer.

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) redovisa

 • en sammanfattande analys av omfattning, inriktning, resultat, och finansiering av under året genomförda insatser,
 • samarbetet med andra svenska myndigheter avseende det internationella fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande arbetet,
 • hur myndigheten använt medlen som avräknas biståndsramen via UO6 för att finansiera beredskap och indirekta kostnader för att genomföra internationella insatser som är i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som klassificeras som bistånd,
 • hur regeringens humanitära politik har implementerats i relevanta delar av den internationella insatsverksamheten,
 • vidtagna åtgärder för att efterleva FN:s säkerhetsråds resolutioner 1325 och 1820 i enlighet med regeringsbeslutet UF/2012/56146/UD/SP och
 • vidtagna åtgärder för att säkerställa att all personal som myndigheten skickar till internationella civila krishanteringsinsatser ska vara utbildad i resolution 1325 och ha kunskap om kvinnors och mäns behov och roller i konflikt- och postkonfliktsituationer i enlighet med regeringsbeslutet UF2014/56358/UD/SP.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa myndighetens bedömning av uppnådda resultat avseende både prestationer och effekter. Redovisningen ska ske i en separat rapport i anslutning till årsredovisningen. Det ska även framgå hur den nationella handlingsplanen 2009-2015 för genomförandet av resolution 1325 (2000) beaktas. Genomförda insatser ska redovisas och analyseras uppdelat på kön. Kostnader hänförliga till insatser i biståndsländer ska särredovisas.

3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska följa upp och återrapportera den tjänsteexport som myndigheten utför. Myndigheten ska redovisa de totala kostnaderna och intäkterna i tjänsteexportverksamheten.

4. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa hur myndigheten har använt medlen från anslag 1:10 Klimatanpassning - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap under utgiftsområde 20 och vilka effekter insatserna har fått.

5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa hur myndigheten och länsstyrelserna har använt medlen och effekterna av den genomförda verksamheten enligt villkor 7 för anslag 2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

6. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap erhåller medel för biståndsverksamhet och ska sammanställa samt rapportera statistik till Sida i enlighet med OECDS:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida meddelar tidpunkter för rapporteringen.

7. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa arbetsläget avseende utvecklingen av det civila försvaret.

Prognoser

8. Myndigheten ska redovisa prognoser för 2015-2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket

 • 20 januari,
 • 20 februari,
 • 5 maj,
 • 27 juli, och
 • 26 oktober.

I samband med prognoserna för februari, maj, juli och oktober ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bifoga en samlad och nedbruten redovisning avseende kommunikationssystemet Rakel. Av redovisningen ska framgå hur mycket av kostnaderna som finansieras med avgiftsintäkter respektive med anslag. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska även redovisa hur anslutningen till Rakel har och kommer att utvecklas samt hur det påverkar avgiftsintäkterna, specificerat per användargrupp.

2

Organisationsstyrning

Effektiv styrning och kontroll

9. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bemyndigas att, efter att ha informerat Regeringskansliet (Justitiedepartementet), inom sitt verksamhetsområde förhandla och ingå avtal med utländsk myndighet, mellanfolklig organisation eller EU-organ om projektsamarbete som är helt eller delvis finansierat av medel ur Europeiska unionens gemensamma budget. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bemyndigas också att förhandla och ingå avtal med anledning av behov direkt hänförliga till genomförandet av internationell insats i vilken myndigheten deltar i enlighet med 8 och 9 §§ förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt behov direkt hänförliga till genomförandet av utbildning eller övning som syftar till att stärka MSB:s insatsberedskap.

10. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i It för en grönare förvaltning - agenda för it för miljön 2010-2015 (N2010/3482/ITP (delvis)). Återrapporteringen ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Kontaktorgan

11. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vara Tsunami National Contact i Sverige enligt Mellanstatliga Oceanografiska Kommissionen. Myndigheten ska samordna sitt arbete i detta med SMHI.

12. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vara nationell kontaktpunkt för Sveriges åtagande i Hyogodeklarationen och Hyogo Framework for Action 2005-2015. Myndigheten ska även samordna det nationella arbetet genom nationell plattform för arbete med naturolyckor.

3

Uppdrag

13. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska utöva tillsyn och kontroll av att åtagandena i statens alarmeringsavtal avseende 112-tjänsten uppfylls. Myndigheten ska redovisa 2014-års arbete till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 3 juni 2015.

14. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i arbetet med 2015 års risk- och sårbarhetsanalyser särskilt beakta och analysera informationssäkerheten i de delar av verksamheten och i de tekniska system som är nödvändiga för att myndigheten ska kunna utföra sitt arbete. I detta arbete ska även informationssäkerheten inom myndighetens ansvarsområde beaktas och analyseras. Myndigheten ska redovisa en bedömning av informationssäkerheten samt vidtagna åtgärder. Redovisningen ska vara en del av den sammanställning som görs i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser enligt 9§ förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

15. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i samverkan med berörda aktörer redovisa en nationell bedömning av samhällets förmågor, risker, sårbarheter samt identifierade och genomförda åtgärder avseende krisberedskapen. I bedömningen ska även informationssäkerhet beaktas. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 11 mars 2016.

16. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i samverkan med berörda aktörer redovisa en riskbedömning på nationell nivå. Riskbedömningen ska kunna utgöra underlag för Sveriges rapportering till Europeiska kommissionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU artikel 6 a. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast 2 oktober 2015.

17. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i samverkan med Sveriges kommuner och landsting genomföra en undersökning av hur Sveriges kommuner arbetar med informationssäkerhet, i vilken länsstyrelsernas roll ska beaktas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 december 2015.

18. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska, med utgångspunkt i tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering 2013-2014, redovisa en uppdaterad plan för hur myndigheten avser fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015-2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (prop. 2012/13:1 utg.omr. 13, bet. 2012/13:AU1, rskr. 2012/13:123). Av planen ska framgå väntade resultat samt vilka åtgärder som myndigheten avser att vidta med anledning av de utvecklingsbehov som identifierats i myndighetens tidigare arbete med jämställdhetsintegrering. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt jämställdhet kan integreras och bli en del av myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser. Planen ska slutredovisas den 1 oktober 2015 till Regeringskansliet (Justitiedepartementet med kopia till Socialdepartementet). Myndigheten ska lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015-2017. Redovisning av åtgärder och resultat ska även ske årligen i myndighetens årsredovisning.

19. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa en uppföljning av de åtgärder som berörda myndigheter, kommuner, landsting, och frivilliga försvarsorganisationer har vidtagit under 2014 och som finansierats av anslag 2:4 Krisberedskap. Myndigheten ska även, efter samråd med berörda myndigheter, redovisa ett förslag till övergripande inriktning hur fördelningen av anslaget 2:4 Krisberedskap ska prioriteras under 2016. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa arbetet till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 27 mars 2015.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2:2

Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap24 850
ap.2Förebygg. åtgärd. - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (ram)24 850

Villkor för anslag 2:2

ap.2 Förebygg. åtgärd. - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

1. Anslagsposten får användas för utbetalning av statsbidrag till kommuner för förebyggande åtgärder som utförs eller avses bli utförda, bl.a. för att anpassa Sverige till de effekter som följer av ett förändrat klimat, samt för åtgärder mot jordskred eller andra naturolyckor. Åtgärder som främjar utsatta områden, där en olycka kan komma att få stora konsekvenser och som berör flera kommuner, bör prioriteras.

2. Av anslagsposten får högst 6 500 000 kronor användas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för bekostande av uppgifter som enligt förordningen (2009:956) om översvämningsrisker ankommer på länsstyrelser. Medel från anslaget får utbetalas enligt myndighetens anvisningar till länsstyrelserna.

2:3

Ersättning för räddningstjänst m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap21 080
ap.2Ersättning för räddningstjänst m.m. (ram)21 080

Villkor för anslag 2:3

ap.2 Ersättning för räddningstjänst m.m.

1. Anslagsposten ska användas för ersättning i enlighet med 7 kap. 2-3 §§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.  

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska efter rekvisition från Kustbevakningen utbetala medel för kostnader för miljöräddningstjänst till sjöss. Medlen ska betalas ut till icke räntebärande konto hos Kustbevakningen.

3. Anslagsposten får användas för kostnader i ett initialt skede för räddningsinsatser som lämnas till Sverige genom den s.k. civilskyddsmekanismen inom EU. Anslaget ska endast tillfälligt täcka de utgifter som uppstår. Den aktör som begärt hjälpen ska sedan betala motsvarande belopp till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

 

2:4

Krisberedskap (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län0
ap.3Skogsbranden i Västmanlands län (ram)0
Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap1 014 373
ap.1Viss internationell säkerhetsfrämjande och humanitär verksamhet (ram)10 619
ap.5Krisberedskap (ram)1 003 754

Villkor för anslag 2:4

ap.1 Viss internationell säkerhetsfrämjande och humanitär verksamhet

Medel under denna anslagspost får användas först efter beslut av Regeringskansliet (Justitiedepartementet). Anslagsposten avser vissa internationella civila insatser i fredstid av förtroendeskapande, humanitära och säkerhetsfrämjande skäl, för att civila resurser ska kunna stödja länder som inte kategoriseras som biståndsmottagande land av OECD/DAC vid en allvarlig kris eller inför en möjlig allvarlig kris. Anslagsposten får även användas för att finansiera fredstida stöd från andra länder vid en allvarlig kris eller inför en möjlig allvarlig kris i Sverige.

ap.3 Skogsbranden i Västmanlands län

Medel under denna anslagspost får användas för eventuella återstående utgifter som uppkommit hos berörda kommuner och Länsstyrelsen i Västmanlands län som en direkt följd av skogsbranden till ett belopp om högst 12 300 000 kr.

ap.5 Krisberedskap

1. Anslagsposten ska användas för att finansiera åtgärder som stärker samhällets samlade beredskap och förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga händelser och kriser samt till åtgärder som syftar till att skapa eller vidmakthålla en grundläggande civil försvarsförmåga.

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får i enlighet med vad som anges nedan lämna bidrag från anslagsposten till sådana myndigheter som anges i bilagan till förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap eller som har pekats ut efter särskilt beslut av regeringen eller av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Under vissa förutsättningar kan medel från anslaget 2:4 Krisberedskap beviljas under en begränsad period för att förstärka krisberedskapen. Detta kan ske genom åtgärder som inbegriper flera aktörer eller större tillfälliga åtgärder hos en aktör eller sektor som är av väsentlig betydelse för krisberedskapen. Regeringen anser att anslaget normalt bör finansiera direkta merkostnader.

Följande villkor bör uppfyllas för att en myndighet ska kunna tilldelas medel från anslaget efter ansökan hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap:

 • En behovsanalys ska finnas. Föreslagna åtgärder ska ha påvisbara effekter på samhällets samlade krisberedskap eller den samlade förmågan att hantera kriser och dess konsekvenser.
 • Ansökningar om medel ska vara förenliga med regeringens beslut om inriktning av anslaget.
 • Åtgärder som genomförs ska vara väl avgränsade samt uppföljningsbara. Medför åtgärder framtida löpande kostnader ska ansvarig myndighet redovisa finansieringen av dessa.

För att möjliggöra deltagande i internationellt forskningssamarbete får anslaget även finansiera sådana indirekta merkostnader som avgiftsfinansierad myndighet inte kan finansiera på annat sätt.

I de fall uppföljningar eller utvärderingar visar att erhållna bidrag från anslaget inte används i enlighet med ovanstående principer och villkor bör medlen återföras till anslaget.

Bidragen bör bl.a. användas för att utveckla följande områden:

 • sektorsövergripande hot-, risk- och sårbarhetsanalyser,
 • sektorsövergripande utvärderingar av ansvariga aktörers hantering av inträffade allvarliga olyckor, allvarliga händelser och kriser,
 • sektorsövergripande ledning och samverkan, kriskommunikation och informationssamordning,
 • sektorsövergripande samverkan för att ta fram resultatmål för krisberedskapsarbetet samt
 • utveckling av generella förmågor för att ta emot, hantera och använda nationella och internationella förstärkningsresurser vid allvarliga olyckor, allvarliga händelser eller kriser.

Bidragen ska betalas ut till icke räntebärande konton, inom flödet kopplat till statens checkräkning, hos myndigheterna som också har rätt att använda detta flöde för sina löpande utgifter för den verksamhet för vilken bidragen har utbetalats. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har också rätt att betala ut bidragen i räntebelagt flöde efter överenskommelse med respektive myndighet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i skriftlig överenskommelse med respektive betalningsmottagare reglera tidpunkter och villkor för att uppnå en kostnadseffektiv utbetalning av bidragen. Till affärsverken betalas bidragen ut till det konto som respektive affärsverk lämnar uppgift om i rekvisition för bidrag. 

3. Högst 18 000 000 kr får användas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för drift och förvaltning av de regionala ledningsplatserna. I detta belopp ingår inte åtgärder för att höja den tekniska ledningsförmågan.

4. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får använda högst 300 000 000 kronor till kommunerna i enlighet med överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (dnr SKL 12/6159, MSB 2012-5541) vad avser uppgifter som anges i 10 § förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Av högstbeloppet får 37 000 000 kronor användas för att finansiera kostnader för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel i enlighet med överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap.

5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får utbetala högst 10 000 000 kronor till landstingen i enlighet med vad som anges i 11 § förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.   

6. Anslagsposten får användas till att delfinansiera åtgärder för att stärka den tekniska ledningsförmågan genom att lämna bidrag till kommuner och landsting för ledningscentraler och räddningscentraler. Anslagsposten får även användas för att stärka reservkraftförsörjningen vid akutsjukhus.

7. Anslagsposten får användas till att finansiera utvecklingen av tekniska stödsystem i syfte att förbättra förmågan att gemensamt hantera kriser.

8. Anslagsposten får användas för att arrangera större samverkans-
övningar, både nationellt och internationellt, i syfte att stärka krisberedskapen. 

9. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får betala ut högst 33 400 000 kronor i uppdragsersättning för uppdrag till frivillig försvarsverksamhet för att höja krisberedskapen i samhället.  

10. Anslagsposten får användas till att finansiera kostnader kopplat till civilpliktsfrågor, för stödresurser och förstärkningsmateriel som anskaffats för det civila försvaret och för nationella förstärkningsresurser samt för åtgärder för att vidmakthålla krigsspecifika anläggningar.

11. Anslagsposten får användas till att finansiera forskning och studier inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ansvarsområde. I detta ingår inte Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps administrativa uppgifter. 

12. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska belasta anslaget med högst 25 000 000 kronor avseende ersättning till SOS Alarm Sverige AB för inrättandet av ett system för varningar till mobila och fasta telefoner i enlighet med bilaga 7 i alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB.

13. Anslagsposten får användas till att delfinansiera länsstyrelsernas kostnader för att utveckla krisberedskapen regionalt och lokalt. I detta ingår länsstyrelsernas arbete med att samordna, stödja och följa upp kommunernas arbete med krisberedskap med utgångspunkt i statens och Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) överenskommelse om kommunernas krisberedskap (dnr SKL 12/6159, MSB 2012-5541).

14. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får lämna bidrag om  3 500 000 kronor till Livsmedelsverkets krisberedskap på dricksvattenområdet.

2:5

Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap34 000
ap.3Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet (ram)34 000

Villkor för anslag 2:5

ap.3 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet

Anslagsposten finansierar drift och förvaltning samt marknadsföring av ett gemensamt radiokommunikationssystem för skydd och säkerhet.

2:7

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap1 043 555
ap.1Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (ram)1 043 555

Villkor för anslag 2:7

ap.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

1. Anslagsposten disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för myndighetens förvaltningsuppgifter.

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Myndigheten ska betala totalt 6 089 500 kronor som abonnemangsavgift för systemet.

3. Av anslagsposten får högst 33 000 000 kronor användas för uppdragsersättning till ideella organisationer för att öka den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska som villkor för bidrag ställa krav på redovisning från organisationerna.

4. Högst 20 000 000 kronor får användas för drift och vidmakthållande av vissa reservfunktioner inom etermedia.

5. Högst 35 000 000 kronor får användas för ersättning till kommunerna för kostnader relaterade till grundutbildning för deltidsanställd räddningstjänstpersonal.

6. Anslagsposten får användas för ersättning till dem som har uppgifter enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

7. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får använda och fördela 26 000 000 kronor av anslaget för beredskapsåtgärder mot kärnkraftsolyckor. Medlen får användas i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verksamhet samt fördelas till länsstyrelserna i Skånes, Hallands, Kalmars, Uppsalas och Västerbottens län efter överenskommelse med Strålsäkerhetsmyndigheten.

8. Anslagsposten får användas till att ersätta länsstyrelserna för de bidrag som lämnas för bevakning med skogsbrandsflyg.

9. Av anslaget ska högst 115 000 000 kronor användas för att finansiera beredskap och indirekta kostnader för att genomföra internationella insatser som är i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

10. Högst 23 000 000 kronor får användas till organisationsstöd enligt 5 § förordningen (1994:525) om frivillig försvarsverksamhet. Organisationsstödet ska ges i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidraget ska bidra till organisationernas förmåga att ta emot och genomföra uppdrag och leverera efterfrågad resurs, vilket innebär administrativ basverksamhet, rekrytering syftande till nuvarande och kommande uppdrag samt verksamhetsutveckling.

11. Anslagsposten får användas till att finansiera kostnader för varning till allmänheten vid olyckor och kriser.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor
ap.2746Inget0
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m.
ap.22 1083 %0
2:4 Krisberedskap
ap.13193 %0
ap.3012 3000
ap.530 1133 %0
2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet
ap.30Inget0
2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
ap.131 3073 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor
ap.230 00017 3204 2515 750
2:4 Krisberedskap
ap.5712 000370 000245 000
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 400 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)400 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)300 000
- varav ÖVRIGT300 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

 

INVESTERINGSPLAN

Följande ska gälla för investeringsplanen (tusental kronor).


Utfall 2013Prognos 2014Budget 2015Beräknat 2016Beräknat 2017
Rakelverksamheten169 773176 100127 800149 500154 500
Beredskapstillgångar20 88217 83539 20029 1009 800
Förvaltningstillgångar54 951105 47590 85042 95040 450
Summa investeringar245 606299 410257 850221 550204 750
Anslag19 77812 23534 00024 0004 000
Lån i Riksgäldskontoret225 827287 175223 850197 550200 750
Summa finansiering245 606299 410257 850221 550204 750

- varav ÖVRIGT

Den särskilda krediten är avsedd för lån för beredskapsinvesteringar.

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-2589 796
2015-02-2589 796
2015-03-2589 796
2015-04-2589 796
2015-05-2589 796
2015-06-2589 796
2015-07-2589 796
2015-08-2589 796
2015-09-2589 796
2015-10-2589 796
2015-11-2589 796
2015-12-2589 799
Summa1 077 555
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:5 ap.3Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet
2:7 ap.1Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Uppdragsverksamhet
Uppdragsutbildning m.m-3 466-2 30023 50023 5000-5 766
Intyg förare2 620-1 1003 8005 000-1 200320
Tekniska system-1671005 5005 5000-67
Tjänsteexport9 537-4 6009 0009 00004 937
Internationella insatser-7 7300140 000140 0000-7 730
Rakel-10 71211 712431 000420 00011 00012 000
Summa-9 9183 812612 800603 0009 8003 694
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Civilrättslig verksamhet
Inkomster från skadestånd för räddningstjänst- och saneringskostnader2713000000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Inkomster från skadestånd för räddningstjänst- och saneringskostnader

Inkomster från skadestånd för räddningstjänst- och saneringskostnader ska redovisas mot inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska avräkna medel från eventuella inkomster motsvarande administrativa merkostnader som myndigheten åsamkats.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna från internationella insatser ska täcka de direkta kostnaderna för insatsen. De indirekta kostnaderna och kostnaderna för beredskap att genomföra insatser ska finansieras med anslag 2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap medges undantag från kravet på full kostnadstäckning för det gemensamma radiokommunikationssystemet för skydd och säkerhet, Rakel. Undantaget medger att avskrivningar på anslagsfinansierade tillgångar inte ska ingå i underlaget för beräknande av avgifter för Rakel.

För platsannonser i myndighetens tidning ska avgifterna beräknas upp till full kostnadstäckning.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna från internationella insatser disponeras av myndigheten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får ta ut avgifter för platsannonser i myndighetens tidning. Avgifternas storlek bestäms av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får bedriva tjänsteexport enligt 4 § första stycket 10 avgiftsförordningen (1992:191) endast om verksamheten innebär att myndigheten mot avgift åtar sig uppdrag från utländsk myndighet eller mellanstatlig organisation. Om uppdraget föregås av upphandling i konkurrens får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap delta i upphandlingen endast under förutsättning att upphandlingen görs av organ inom EU, FN eller Nato.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Med undantag från 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:2010) får anläggningstillgångar som används i verksamheten finansieras med anslag 2:4 Krisberedskap. Detta undantag gäller även för de anläggningstillgångar som övriga myndigheter anskaffar och som finansieras med bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap behöver inte finansiera anläggningstillgångar som används eller kommer att användas i samband med internationella bistånds- och räddningsinsatser med lån i Riksgäldskontoret enligt 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210). Anläggningstillgångar som används eller som ska användas vid sådana insatser får i stället finansieras med anslag 2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I de fall sådan anläggningstillgång vid tidpunkten för insatsens avslutande säljs får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med undantag från 5 kap. 4 § kapitalförsörjningsförordningen disponera intäkter motsvarande tillgångens bokförda värde vid tidpunkten för insatsens påbörjande. I de fall som tillgången vid insatsens avslutande stannar kvar i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ägo får intäkter motsvarande avskrivning under insatsperioden disponeras av myndigheten.

3. Överskottsmateriel som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tar emot från Försvarsmakten får skänkas bort i samband med internationella insatser och ska därför inte ha något bokfört värde. Övertalig räddningstjänstmateriel för höjd beredskap får skänkas bort till kommuner, ideella organisationer och myndigheter. Överlåtelsen får göras med undantag från krav på affärsmässighet i 7 § förordningen (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom.

4. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap medges för utbyggnaden av infrastrukturen för Rakel med undantag från 9 § förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning, teckna arrende och hyresavtal som omfattar en period om högst 20 år. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får vidare köpa reservkraft kopplat till Rakel som en förskottsbetald tjänst. Förskottsbetalningen får omfatta en tid om högst 15 år per installationsplats och den periodiserade kostnaden ska finansieras med avgiftsintäkter för Rakel. Vidare får uppförande och förvaltning av master med tillhörande teknisk utrustning inom Rakelverksamheten enligt 16 § förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genomföras utan hinder av förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m.

5. Internationella insatser enligt 8 eller 9 §§ förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som inbegriper att på uppdrag av annan uppföra och överlåta fast egendom får genomföras utan hinder av förordningen (1992:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. eller förordningen (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom, m.m.

6. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får i likhet med fastighetsförvaltande myndigheter enligt förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter m.m. bedriva fastighetsförvaltning inom utbildningsverksamheten i Revinge avseende byggnaderna Osby (lektionssal och omklädningsrum), Kallgarage 1, Kallgarage 2, Carport, Lastbils- och bussgarage, Lektionssal 11 samt Högby (kontorslokal).

På regeringens vägnar
Anders Ygeman
Petronella Norell
Kopia till

Statsrådsberedningen/SAM, REV, FCK
Försvarsdepartementet/ESL, MFI, MFU, SSP
Socialdepartementet/ESA
Finansdepartementet/BA
Samtliga övriga departement
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Riksdagens försvarsutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
SOS Alarm Sverige AB
Affärsverket svenska kraftnät
Elsäkerhetsverket
Finansinspektionen
Folkhälsomyndigheten
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Försvarsmakten
Försäkringskassan
Kustbevakningen
Livsmedelsverket
länsstyrelserna
Pensionsmyndigheten
Post- och telestyrelsen
Riksgäldskontoret
Rikspolisstyrelsen
Sjöfartsverket
Skatteverket
Socialstyrelsen
Statens energimyndighet
Statens jordbruksverk
Statens veterinärmedicinska anstalt
Strålsäkerhetsmyndigheten
Totalförsvarets forskningsinstitut
Trafikverket
Transportstyrelsen
Tullverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut II:1, 2014-12-19

Diarienummerförteckning

Fö2014/125/ESL (delvis)
Fö2014/987/SSK
Fö2014/1535/SSK
Fö2014/2097/ESL (delvis)