Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:20

2014-12-22
Ku2014/2121/RFS(delvis)
Riksarkivet
Box 12541
102 29 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Riksarkivet
Riksdagen har beslutat om Riksarkivets verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 17, bet. 2014/15:KrU6, rskr. 2014/15:96).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Riksarkivet och nedan angivna anslag.

Ett levande kulturliv är en del av välfärden och demokratin. Regeringens kulturpolitiska ambition är att skapa förutsättningar för konstnärlig frihet samt kvalitet, tillgänglighet och delaktighet i kulturlivet.

Kulturarvet är en del av vår samtid och framtid. Regeringens ambition är att skapa förutsättningar för ett levande kulturarv som bidrar till fördjupad samhörighet människor emellan samt mellan människor och miljö.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Prognoser 2015–2019

Riksarkivet ska redovisa utgiftsprognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • 20 februari
 • 5 maj
 • 26 oktober

Lokalkostnader

Riksarkivet ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2015 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsringsintäkter

Riksarkivet ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultatredovisningen.

Bidragsintäkter

Riksarkivet ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

Riksarkivet ska redovisa hur myndigheten har använt eller fördelat medlen från anslag 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Redovisningen ska omfatta

 • vilka strategiska prioriteringar som legat till grund vid användningen eller fördelningen av medel,
 • vilka insatser som finansierats eller delfinansierats av anslaget under året,
 • på vilket sätt insatserna förväntas bidra till kulturområdets utveckling, samt
 • en resultatbedömning av genomförda insatser.

It för miljön

Riksarkivet ska redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i It för en grönare förvaltning – agenda för it för miljön 2010–2015 (N2010/3482/ITP, delvis). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Riksarkivet ska redovisa genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014. En slutredovisning ska lämnas senast den 1 mars 2015 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Kopia ska lämnas till Statens kulturråd.

3

Uppdrag

Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen

Riksarkivet ska under 2015 delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska hantera frågor om statens roll och ansvar inom ramen för kultursamverkansmodellen.

EU:s strukturfonder

Riksarkivet ska i samarbete med Statens kulturråd, Stiftelsen Svenska Filminstitutet och Riksantikvarieämbetet redovisa antalet svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via EU:s struktur-
fondsprogram, inklusive de territoriella samarbetsprogrammen. Av redovisningen ska framgå hur mycket medel som beviljats och utbetalats samt den nationella medfinansieringen. Statens kulturråd ska samordna redovisningen, som ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 30 juni 2015.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)

Disponeras av Riksarkivet10 463
ap.9Riksarkivet (ram)10 463

6:1

Riksarkivet (Ramanslag)

Disponeras av Riksarkivet370 001
ap.1Riksarkivet (ram)370 001

Villkor för anslag 6:1

ap.1 Riksarkivet

I anslaget har beräknats medel för restaurering, arkivering och arkivförvaltning av kulturhistorisk, försvarsanknuten film till ett belopp av 464 000 kronor. Medlen utbetalas till föreningen Armé-, Marin- och Flygfilm.

Riksarkivet får använda högst 8 451 000 kronor för bidrag till enskilda arkiv.

Anslagsposten ska bl.a. användas till att betala det svenska bidraget till Europeana.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
ap.93143 %0
6:1 Riksarkivet
ap.111 1003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)140 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)55 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Riksarkivets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-0295 116
2015-03-1795 116
2015-06-1895 116
2015-10-2395 116
Summa380 464
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksarkivets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.9Riksarkivet
6:1 ap.1Riksarkivet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Verksamhet med full kostnadstäckning
Digitalt tillgängliggörande vid SVAR-1 6521 70011 60011 600048
Digitaliseringstjänster-237013 23613 2360-237
Heraldisk uppdragsverksamhet70909007
Stöd till arkivbildare973-2001 0001 100-100673
Övrig uppdragsverksamhet-2985007 5007 5000202
Summa-1 2072 00033 42633 526-100693
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Mottagande, bevarande och vård av arkivhandlingar0024 000024 00024 000
Mottagande, bevarande och vård av enskilda arkiv005 00005 0005 000
Rådgivning till kommuner och enskilda003000300300
Tillhandahållande av publikationer, föreskrifter och allmänna råd002 00002 0002 000
Utredningsuppdrag som går utöver serviceskyldigheten enligt förvaltningslagen (1986:223)006 50006 5006 500
Övrigt009000900900
Summa0038 700038 70038 700
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Riksarkivet ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För verksamhet med full kostnadstäckning ska såväl intäkter som kostnader redovisas.

För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Helene Nilsson
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EKOL
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Myndigheten för kulturanalys
samtliga landsting
Stockholms kommun
Region Värmland
Malmö kommun
Gotlands kommun
Umeå kommun