Socialdepartementet


Regeringsbeslut
V:3

2014-12-19
S2013/7624/ESA
S2013/8965/ESA
S2014/4858/ESA m.fl.
Se bilaga 1
Statens tjänstepensionsverk
Jägargatan 1
85190 Sundsvall
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens tjänstepensionsverk
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Statens tjänstepensionsverks verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 2, bet. 2014/15:FiU2, rskr. 2014/15:78).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Statens tjänstepensionsverk (SPV) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

SPV ska med en strategisk kompetensförsörjning, elektronisk förvaltning och god förmåga att kommunicera relevant pensions- information bedriva en rättssäker och effektiv kundfokuserad pensionsadministration. SPV ska vidare med tillgängligt underlag påföra arbetsgivarna rätt premier utifrån ett statsfinansiellt perspektiv.

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringen av resultatet enligt uppgifterna i myndighetens instruktion ska ske så att verksamhet inom områdena Statlig pensionsverksamhet m.m., Pensionsverksamhet på uppdrag och Inomstatliga pensionsuppdrag redovisas separat. Myndigheten ska därvid redovisa hur kostnader, intäkter samt saldot av finansiella intäkter och kostnader har utvecklats. Vidare ska utvecklingen och eventuella avvikelser mot regeringens beräknade budget analyseras och kommenteras. Det balanserade resultatet ska också redovisas.

Statlig pensionsverksamhet m.m.

Effektiviteten och säkerheten i verksamheten ska öka och servicen till statliga myndigheter och anställda samt pensionärer ska förbättras.

Myndigheten ska särskilt redovisa:

  1. verksamhetens driftkostnader i jämförelse med kostnader för motsvarande tjänster som utförs av andra aktörer på marknaden med liknande verksamhet, 
  2. hur myndigheterna, tjänstemännen och pensionärerna bedömer den service och information som SPV ger, samt
  3. i vilken omfattning felaktiga utbetalningar har skett, vilka ekonomiska konsekvenser dessa har fått och vilka åtgärder som felaktigheterna har föranlett. SPV ska därvid göra en analys av de felaktigheter som har rapporterats in, var de har uppstått etc.

Pensionsverksamhet på uppdrag

Myndigheten ska redovisa utfallet av avkastningskravet som gäller under de senaste fem åren, dels per år, dels ackumulerat.

Inomstatliga pensionsuppdrag

Myndigheten ska ange vilka typer av uppdrag som utförts, antalet uppdragsgivare, antalet berörda arbetstagare i staten samt bedömd förvaltningsnytta med tjänsten enklare pensionshantering.

2

Organisationsstyrning

SPV ska i aktualiseringsarbetet redovisa antalet arbetstagare/fribrevshavare vars anställningsuppgifter är korrekta och kompletta i förhållande till det totala antalet arbetstagare/fribrevshavare.

SPV ska redovisa hur kvalitetsarbetet på myndigheten fortskrider för att öka effektiviteten, säkerheten och servicen i verksamheten.

Statliga myndigheter i Sundsvallsregionen samverkar när det gäller administration, upphandling, utbildning m.m. SPV ska redovisa hur detta har påverkat SPV:s kompetensförsörjning och effektivitet.

3

Uppdrag

SPV ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen för 2015–2019 vid fem prognostillfällen. Av prognoserna ska framgå belastningen avseende

  • statlig tjänstepensionering,
  • premiebefrielse vid vissa ledigheter,
  • särskild löneskatt på pensionskostnader,
  • statlig grupplivförsäkring,
  • särskild premieskatt på grupplivförsäkring, samt
  • statlig personskadeförsäkring.

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

SPV ska i samband med dessa prognostillfällen även redovisa prognoser för inkomsttiteln 5211 Statliga pensionsavgifter för 2015–2019.

SPV ska senast den 10 juni 2015 redovisa tioåriga prognoser för anslaget respektive inkomsttiteln.

SPV ska senast den 15 december 2015 redovisa känslighetsberäkningar av makroekonomiska förändringar för 2016–2020 avseende inkomsttiteln. Beräkningarna ska utgå från de makroekonomiska variabler som legat till grund för den närmast föregående prognosen. I beräkningarna ska variablerna ändras så att löneantagandet för 2016 ökas med en procentenhet medan prisbasbeloppet respektive inkomstbasbeloppet ökas med 100 kronor för vart och ett av åren. De beräknade effekterna på inkomsttiteln för respektive variabel ska redovisas på årsbasis i miljoner kronor.

SPV ska till Statens kulturråd senast den 1 december 2015 lämna rekvisition om havda kostnader samt prognos för december månads kostnader som uppkommer med anledning av avvecklingen av den statliga regleringen av tjänstepensioner inom scenkonstområdet. SPV får högst rekvirera 2 100 000 kronor som ska belasta utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, anslag 1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet, anslagspost 1 Bidrag till regional kulturverksamhet. Rekvisitionen ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende SPV.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:5

Statliga tjänstepensioner m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens tjänstepensionsverk12 221 000
ap.7Statliga tjänstepensioner m.m. (ram)12 221 000

Villkor för anslag 1:5

ap.7 Statliga tjänstepensioner m.m.

Anslagsposten disponeras för förmåner enligt 1 § förordningen (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner.

Vidare disponeras anslagsposten för utbetalning av personskadeersättning m.m. avseende arbetstagare i statlig anställning i enlighet med bestämmelser som regeringen har meddelat eller kan komma att meddela. Ersättning utgår för närvarande enligt förordningen (SAVFS 1990:3) om utbetalning av personskadeersättning.

Anslagsposten disponeras även för utbetalning av premier till försäkringsgivare och arbetsgivare när arbetstagare ska tillgodoräknas avgift till dessa vid vissa ledigheter enligt PA 03.

Därtill disponeras anslagsposten för utbetalning av räntor avseende de ovan angivna förmånerna.

Anslagsposten disponeras för löneskatt enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster och enligt förordningen (1991:704) om fastställande av särskild löneskatt på statens pensionskostnader, eller annan föreskrift som meddelas av regeringen.

Vidare disponeras anslagsposten för utbetalning av särskild premieskatt enligt lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring m.m. Anslagsposten disponeras även för löneavgifter enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980).

Anslagsposten disponeras också för utgifter avseende de försäkringar som tecknats för utfästelser för tjänstepensioner m.m. till före detta anställda vid affärsverket Statens järnvägar.

Under denna anslagspost redovisas SPV:s avgifter för biträde vid handläggningen av pensionsärenden avseende lärare m.fl. som överförts från statligt reglerade anställningar genom riksdagens beslut om kommunalt huvudmannaskap för lärare m.fl. (prop. 1989/90:41, bet. 1989/90:UbU9, rskr. 1989/90:58).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m.
ap.7611 050Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)95 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)9 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)100 000
- varav ÖVRIGT100 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Uppdragsverksamhet
Statlig pensionsverksamhet m.m.-4 12315 000193 750204 627-10 8770
Pensionsverksamhet på uppdrag26 3333 20086 50083 5003 00032 533
Inomstatliga pensionsuppdrag35503 5003 855-3550
Summa22 56518 200283 750291 982-8 23232 533
Belopp angivna i tkr

Villkor

Statlig pensionsverksamhet m.m.

Avgift till Statens tjänstepensionsverk enligt 11 § förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar fastställs av regeringen.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Avgiftsintäkter
Statliga pensionsavgifter5211009 839 0009 839 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Statliga pensionsavgifter

Verksamhet Statliga pensionsavgifter

Premierna redovisas på följande undertitlar:

premier för

001 statlig tjänstepensionering

002 särskild löneskatt på pensionskostnader

003 statlig grupplivförsäkring

004 premieskatt, grupplivförsäkring

005 statlig personskadeförsäkring

006 administrationskostnader avseende undertitlarna 001 och 003

007 administrationskostnader avseende undertitel 005

SPV redovisar de premier, efter avdrag för administrationskostnader, som myndigheterna m.fl. betalar enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

SPV får dels från undertiteln 006 disponera högst 195 000 000 kronor för administrationskostnader till den del ersättningen avser förmåner som administreras av SPV, dels från undertiteln 007 utbetala motsvarande administrationsersättning.

Inkomsterna och utgifterna ska redovisas särskilt i noter till resultaträkningen.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för området Pensionsverksamhet på uppdrag, som utförs enligt 3 § andra stycket förordningen (2007:832) med instruktion för Statens tjänstepensionsverk, är att generera ett verksamhetsutfall som, exklusive ränteintäkter avseende balanserade vinstmedel, på lång sikt motsvarar minst 6 procent av verksamhetens intäkter.

På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Lina Törner
Kopia till

Finansdepartementet/BA
Kulturdepartementet/KO
Finansutskottet
Riksrevisionen
Arbetsgivarverket
Ekonomistyrningsverket
Försäkringskassan
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd

Bilaga 1 till Regeringsbeslut V:3, 2014-12-19

Diarienummerförteckning

S2013/7624/ESA
S2013/8965/ESA
S2014/4858/ESA
S2014/8988/SAM (delvis)