Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
I:6

2014-12-19
Fö2014/125/ESL (delvis)
Fö2014/346/SUND
Fö2014/2024/SUND m.fl.
Se bilaga 1
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Box 1140
16440 Kista
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhetens verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 6, bet. 2014/15:FöU1, rskr. 2014/15:63).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

20 januari,

20 februari,

5 maj,

27 juli, samt

26 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:14

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Ramanslag)

Disponeras av Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten12 750
ap.1SIUN - del till SIUN (ram)12 750

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:14 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
ap.13833 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 300
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-251 063
2015-02-251 063
2015-03-251 063
2015-04-251 063
2015-05-251 063
2015-06-251 063
2015-07-251 063
2015-08-251 063
2015-09-251 063
2015-10-251 063
2015-11-251 063
2015-12-251 057
Summa12 750
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:14 ap.1SIUN - del till SIUN

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten får i myndighetens årsredovisning och i inrapportering i statsredovisningssystemet frångå de regler i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt de med stöd av förordningarna meddelade föreskrifterna som medför att sekretessbelagda uppgifter kan utläsas i rapporterna.

Den information som bedöms omfattas av sekretess ska redovisas i särskild ordning.

På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Percy Hartoft
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Försvarsdepartementet, ESL
Förvaltningsavdelningen, RK EK
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens servicecenter
Försvarsunderrättelsedomstolen

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:6, 2014-12-19

Diarienummerförteckning

Fö2014/125/ESL (delvis)
Fö2014/346/SUND
Fö2014/2024/SUND
Fö2014/2097/ESL (delvis)