Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:6

2014-12-22
U2013/5639/GV(delvis)
U2014/1674/S
U2014/2097/S m.fl.
Se bilaga 1
Statens skolverk
10620 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens skolverk
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Statens skolverks verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15 utg.omr. 16, bet. 2014/15:UbU:1, rskr. 2014/15:90).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Statens skolverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Statens skolverk ska utifrån sitt instruktionsenliga mål redovisa:

 • hur myndighetens verksamhet bidrar till måluppfyllelse genom att utveckla och redovisa resultatindikatorer inom sitt verksamhetsområde.
 • en samlad bedömning av i vilken utsträckning myndigheten når sina målgrupper samt hur målgrupperna bedömer myndighetens insatser.

Uppföljning och utvärdering

Statens skolverk ska särskilt redovisa: 

 • de uppföljningsstudier och utvärderingar som har genomförts,
 • de förändringar av uppföljningssystemet som har genomförts, och
 • sitt pågående arbete med internationella studier och omfattningen av detta arbete.

All individbaserad uppföljningsinformation ska redovisas uppdelat på kön, om det inte finns särskilda skäl som talar emot detta. Där det bedöms relevant ska även en analys och bedömning av utvecklingen mellan könen göras. All individbaserad uppföljningsinformation ska också redovisas där det bedöms relevant efter socioekonomisk bakgrund och med avseende på utländsk respektive svensk bakgrund. 

Styrning

Statens skolverk ska särskilt redovisa:

 • de förändringar av styrdokumenten för skolväsendet och det nationella provsystemet som har genomförts, och
 • de insatser som har vidtagits för att implementera styrdokumenten och förändringar inom det nationella provsystemet samt omfattningen av insatserna. 

Utveckling

Statens skolverk ska särskilt redovisa:

 • de utvecklingsinsatser som har genomförts, deras omfattning och en analys av insatsernas resultat. 

Återrapporteringskrav när det gäller vissa frågor

  1. Statens skolverk ska redovisa hur och i vilken omfattning verket arbetar med information om utbildning i Sverige. Av redovisningen ska framgå hur Statens skolverk arbetat med vidareutveckling och kvalitetshöjande åtgärder när det gäller it-portalen Utbildningsinfo.se. Arbetet med Utbildningsinfo.se ska ske efter samråd med berörda aktörer.

  2. Statens skolverk ska redovisa verksamheten vid Nationellt referenscentrum för yrkesutbildning. Redovisningen ska avse hur och i vilken omfattning Statens skolverk har arbetat med information om yrkesutbildning och yrkeskvalifikationer i Sverige och Europa. Vidare ska framgå verkets deltagande i internationellt samarbete om yrkesutbildningens utveckling med avseende på mobilitet och kvalitet samt europeiskt samarbete om dokumentation och analys av svensk yrkesutbildning.

  3. Statens skolverk ska redovisa myndighetens samverkan med de nationella programråden för gymnasial yrkesutbildning. Redovisningen ska omfatta resultatet av analyser av följande områden: kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet, elevernas etablering på arbetsmarknaden efter avslutad yrkesutbildning, utvecklingsbehov inom yrkesutbildningen mot bakgrund av utvecklingen inom respektive yrkesområde och behov av utbildning inom nya områden. Statens skolverk ska, när det är möjligt, göra jämförelser mellan lärlingsutbildning och yrkesutbildning som huvudsakligen är skolförlagd. Redovisningen ska göras i den samlade återrapporteringen avseende yrkesutbildningsområdet (uppdrag 12 under uppföljning och utvärdering).

  4. Statens skolverk ska redovisa arbetet med att bistå Regeringskansliet med underlag till, förberedelser inför och medverkan i internationella forum där Sverige representeras.

  5. Statens skolverk ska redovisa omfattningen av befattningsutbildningen för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem. Redovisningen ska bl.a. avse hur många rektorer och andra med motsvarande ledningsfunktion som under budgetåret har deltagit i den statliga befattningsutbildningen. Även utbildningsresultat i form av fullföljda kurser och en ekonomisk sammanställning ska redovisas. Det ska vidare framgå om samtliga anmälda till utbildningen har kunnat beredas plats. Om inte samtliga har kunnat beredas plats ska det framgå hur många som inte kunnat påbörja utbildningen vid önskad tidpunkt. Redovisningen ska göras per lärosäte som anordnar utbildningen och per skol- och verksamhetsform.

  6. Statens skolverk ska redovisa arbetet med att meddela legitimationer för lärare och förskollärare. Av redovisningen ska särskilt framgå antal ansökningar, antal meddelade legitimationer, antal ärenden i vilka det inte meddelats beslut och orsaken till detta, handläggningstid, antal ärenden i Lärarnas ansvarsnämnd, antal varningar, antal återkallade legitimationer, antal lärare eller förskollärare som tidigare har haft legitimation och som på nytt meddelats legitimation samt kostnader fördelat på handläggning, it, information, respektive övrigt, inklusive en kostnadsanalys. Ovanstående ska redovisas i årsredovisningen. Vidare ska Statens skolverk senast den 15 april 2015, den 15 augusti 2015 och den 31 oktober 2015 redovisa hur arbetet med att meddela legitimationer för lärare och förskollärare fortlöper. Av dessa redovisningar ska särskilt framgå antal ansökningar, antal meddelade legitimationer, antal ärenden i vilka det inte meddelats beslut och i stort vilka kategorier dessa tillhör, handläggningstid samt kostnader fördelat på handläggning, it, information, och övrigt, inklusive en kostnadsanalys. Den redovisning som lämnas senast den 15 april ska avse perioden januari t.o.m. mars 2015, den redovisning som lämnas senast den 1 augusti ska avse perioden januari t.o.m. juni 2015 och den redovisning som lämnas senast den 31 oktober ska avse perioden januari t.o.m. september 2015. Dessa redovisningar ska även innehålla en prognos av det totala antalet ärenden som kommer att beslutas under 2015 och de förväntade kostnaderna inklusive en kostnadsanalys. I de redovisningar som lämnas senast den 15 augusti och senast den 31 oktober ska ovanstående prognos och analys även göras för 2016.

  7. Statens skolverk ska redovisa sina insatser utifrån minoritetspolitikens mål och dess tre delområden. Redovisningen av insatser ska innehålla en analys både av myndighetens eget interna arbete och externt riktade insatser inom det egna ansvarsområdet. I redovisningen ska också ingå vilka effekter som myndigheten avser att uppnå med insatserna samt, i den mån det är möjligt, vilken effekt insatserna har haft för de nationella minoriteterna. Redovisningen ska lämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget med kopia till Utbildningsdepartementet senast den 2 oktober 2015.

  8. Statens skolverk ska redovisa hur myndigheten säkerställer att skolenhetsregistret innehåller aktuell och uppdaterad information om antalet fristående skolor samt antalet huvudmän för fristående skolor.

Återrapporteringskrav när det gäller statsbidrag 

  1. Statens skolverk ska lämna en samlad redovisning och analys av kostnaderna för administrationen (uppdelat på bl.a. löner, arvoden samt it-kostnader) av samtliga statliga stöd och bidrag som Statens skolverk ansvarar för. Vidare ska omfattningen och resultatet av kontrollinsatser för att säkerställa att statsbidragen används enligt regelverket redovisas.

  2. Statens skolverk ska redovisa för vilka ändamål tilldelade medel på anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet, anslagsposterna 2, 3, 4 och 9 har använts. Redovisningen ska även fördelas på kostnadsslag. Av redovisningen ska utbetalda medel till huvudmän och andra organisationer framgå. 

  3. Statens skolverk ska särredovisa utgifterna under anslaget 1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. uppdelade på olika verksamhetsformer. Statens skolverk ska också redovisa det särskilda verksamhetsstödets användning. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 maj 2015.  

  4. Statens skolverk ska lämna en redovisning av omfattningen av statsbidrag till kommuner, landsting och fristående skolor för elever från nordiska länder för höstterminen 2014 och vårterminen 2015 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 juni 2015.   

  5. Statens skolverk ska särredovisa och kommentera kostnaderna under anslaget 1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet uppdelade på bidrag för elever i utbildning som motsvarar förskoleklass, grundskola och gymnasieskola i svenska utlandsskolor, bidrag för elever som får distansundervisning, bidrag för kompletterande svensk undervisning, bidrag för elever vid svenska sektioner vid internationella skolor, lokalkostnadsbidrag samt kostnader för lärare vid Europaskolorna. 

  6. Statens skolverk ska redovisa sitt arbete med att svara för satsningen Lärarlyftet II enligt förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande.

  7. Statens skolverk ska den 15 juni 2015 och i årsredovisningen för 2015 redovisa dels sitt arbete enligt förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare och förordningen (2014:145) om extra statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden, dels sitt arbete avseende informationsinsatser om möjligheten att ansöka om bidrag enligt förordningarna. Av redovisningen ska särskilt framgå antal huvudmän som ansökt om statsbidrag, antal lärare som kommit i fråga för statsbidrag som förstelärare respektive lektorer, liksom hur antalet sådana lärare är fördelade när det gäller skolor av olika storlek, skolor i utanförskapsområden, ämnen, program, skolformer och nivåer i skolväsendet samt den geografiska spridningen och fördelningen mellan kommunala huvudmän och huvudmän för fristående skolor. Av redovisningen ska också uppgift om lön och anställningsform för berörda lärare framgå. Vidare ska Statens skolverk redovisa kostnaderna för myndighetens administration med anledning av uppdraget uppdelat på kostnader för it-utveckling, handläggning, uppföljning och information samt övriga kostnader. Redovisningen ska innehålla en kostnadsanalys samt en bedömning av kostnaderna för kommande år. 

  8. Statens skolverk ska följa upp hur det statsbidrag som lämnas enligt förordningen (2012:994) om statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds har använts. Uppföljningen ska särskilt uppmärksamma finansieringsgraden per plats. Uppföljningen ska redovisas årligen i årsredovisningen.

Återrapporteringskrav när det gäller prognoser

Statens skolverk ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska analyseras och förklaras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Statens skolverk ska under 2015 fortsätta arbetet med att utveckla kvalitet i analys och förklaringar. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast den 20 januari, den 20 februari, den 5 maj, den 27 juli och den 26 oktober.

2

Organisationsstyrning

Samverkan


Statens skolverk ska:

 • redovisa hur myndigheten har samverkat med Universitets- och högskolerådet när det gäller legitimation och behörighet för lärare,
 • redovisa hur myndigheten har samverkat med Skolforskningsinstitutet och Specialpedagogiska skolmyndigheten när det gäller uppdraget att sprida kunskap om resultat av forskning,
 • redovisa hur myndigheten har samverkat med Statens skolinspektion, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), Sameskolstyrelsen, Universitets- och högskolerådet, andra myndigheter samt huvudmän och organisationer,
 • samverka med Myndigheten för yrkeshögskolan och andra berörda myndigheter i frågor som rör validering och den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande, European Qualifications Framework (EQF), och
 • samverka med berörda myndigheter när det gäller den europeiska databasen Ploteus.

Resursåtgång 


Statens skolverk ska:

 • redovisa sin verksamhet och resursåtgång uppdelad på samtliga verksamhets- och skolformer i den utsträckning som Statens skolverk bedömer lämplig,
 • redovisa sina kostnader fördelade inom områdena uppföljning och utvärdering, styrning, utveckling samt hantering av statliga stöd och bidrag och andra relevanta områden,
 • redovisa hur stor del av utgifterna på anslaget 1:1 Statens skolverk som har använts för uppdrag respektive för egeninitierad verksamhet samt hur utgifterna på anslaget fördelas på uppföljning och utvärdering, styrning, utveckling, hantering av statliga stöd och bidrag och andra relevanta områden.

3

Uppdrag

Uppföljning och utvärdering

 1. Statens skolverk ska redovisa en samlad bedömning av utvecklingen inom respektive skolform och verksamhet inom skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet på såväl nationell som lokal nivå. Bedömningen ska innehålla en fördjupad analys av de områden, huvudmän och verksamheter som verket anser vara särskilt angelägna med hänsyn till utvecklingen och behoven inom området. Statens skolverk ska peka på utvecklingsområden som kan kräva statliga insatser och även redogöra för vilka åtgärder verket avser att vidta inom sitt ansvarsområde med anledning av den fördjupade analysen. Statens skolverk ska vidare lämna sin bedömning av utvecklingsbehov på huvudmanna- och verksamhetsnivå. Statens skolverk ska samverka med Statens skolinspektion. Rapporten med analys ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 maj 2015 och därefter vartannat år och även göras tillgänglig för skolhuvudmän.

 2. Statens skolverk ska löpande följa upp och analysera gymnasieskolan. Myndighetens analys och uppföljning ska redovisas årligen, tillsammans med myndighetens bedömning av utvecklingen i gymnasieskolan. Redovisningen ska dels struktureras per program och vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år, dels, där så är lämpligt, i tematisk form. Redovisningarna ska ge en bred, aktuell och samlad bild av respektive program, exempelvis genom statistik över söktryck och genomströmning, resultatinformation, tillgången på platser för arbetsplatsförlagt lärande och sysselsättning efter avslutad utbildning. Om ungdomar etablerat sig på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning bör det framgå inom vilken sektor de arbetar i. För de ungdomar som fortsatt till annan utbildning bör det framgå till vilken form av utbildning och vilket ämnesområde. Av redovisningen bör framgå om användare och ungdomar bedömer att utbildningen svarar mot de kompetenskrav som ställs i arbetslivet respektive inom vidare utbildning. Redovisningen ska, utöver att vara uppdelad på kön, även vara uppdelad på utländsk bakgrund. Där så är lämpligt ska redovisningen fördelas på lärlingar och elever som går en i huvudsak skolförlagd utbildning. I redovisningen ska senast tillgänglig information användas, även i de fall då den baseras på undersökningar som inte görs årligen. Redovisningen bör när så bedöms lämpligt innehålla jämförelser över tid eller mellan program. Uppdraget ska redovisas årligen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 28 februari.

 3. Statens skolverk ska följa upp och analysera den reformerade gymnasiesärskolan som har startat hösten 2013, t.ex. vad gäller allsidigt urval av nationella program och inriktningar, hur utbildningen organiseras så att eleverna kan nå så långt som möjligt, hur urval görs till de nationella programmen, hur bedömningen görs inför mottagandet till individuellt program samt tillgången till arbetsplatsförlagt lärande. Det bör särskilt belysas hur synnerliga skäl bedöms inför erbjudandet av introduktionsprogram. Myndighetens analys och uppföljning ska redovisas för respektive nationellt program och det individuella programmet, dels där så är lämpligt, i tematiskt form. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 december.

 4. Statens skolverk ska redovisa och analysera de totala kostnaderna och kostnaderna per barn/elev/studerande för föregående budgetår för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. Redovisningen ska fördelas på de väsentligaste kostnadsslagen och omfatta både offentliga och enskilda huvudmän. Redovisningen får baseras på ett urval av kommuner och ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 4 augusti 2015.

 5. Statens skolverk ska årligen redovisa statistik över hur stor del av undervisningen som bedrivs av behöriga lärare eller förskollärare. Statistiken ska avse andel undervisning som bedrivs av förskollärare eller lärare som är behöriga för skolform och i förekommande fall årskurs och ämne. Statistiken ska redovisas på skol-, huvudmanna- och riksnivå. Statens skolverk ska också utveckla statistiken så att fler lärarkategorier och skolformer, än vad Statens skolverk har redovisat hittills, omfattas.

 6. Statens skolverk ska samla in resultaten av samtliga genomförda nationella prov på delprovsnivå i grundskolan och motsvarande skolformer samt resultaten av samtliga kursprov i gymnasieskolan och i vuxenutbildning på gymnasial nivå (totalinsamling). Statens skolverk ska på ett lättillgängligt sätt publicera ett statistiskt material där skillnaden mellan provbetyg och ämnesbetyg i årskurs 6 och 9 ska framgå på skolenhetsnivå. För samtliga ämnen ska avvikelsen framgå för det senaste läsåret. För svenska, matematik och engelska ska även avvikelsen de senaste fyra åren framgå. För gymnasieskolan och vuxenutbildningen på gymnasial nivå ska motsvarande statistik publiceras där skillnaden mellan provbetyg och kursbetyg ska framgå på skolenhetsnivå i gymnasieskolan. För samtliga kurser, och när så är möjligt, ska varje skolas eventuellt förekommande avvikelser redovisas för respektive kurs uppdelat på program. Varje skolas avvikelse ska kunna jämföras med den riksgenomsnittliga avvikelsen i varje ämne i grundskolan och varje kursprov i gymnasieskolan. Statens skolverk ska komplettera det statistiska materialet med en analys av resultaten. Statens skolverks statistiska material och analys ska inkludera resultatet av Skolinspektionens uppdrag om viss central rättning av nationella prov samt även annan information som Statens skolverk har tillgång till och som kan bidra till en ökad förståelse av uppkomsten till avvikelser mellan provbetyg och slutbetyg i grundskolan respektive kursbetyg i gymnasieskolan. Resultat när det gäller statistik om grundskolan och motsvarande skolformer samt avvikelser mellan ursprunglig rättning och Skolinspektionens centrala rättning av nationella prov ska redovisas årligen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 april. Resultat när det gäller statistik om gymnasieskolan ska redovisas årligen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 29 juni.

 7. Statens skolverk ska utvärdera den nya betygskalan samt kunskapskravens utformning. Statens skolverk kan, vid behov och i vissa delar, ta in en extern aktör vid utvärderingen. Utvärderingen ska ske utifrån perspektiven nationell likvärdighet, tydlighet för elever och lärare och eventuell inverkan på betygsinflation. I detta arbete ska den beprövade erfarenheten från lärarkåren tas med. Statens skolverk ska i samband med uppdragets genomförande inhämta synpunkter från IFAU. En redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 januari 2016.

 8. Statens skolverk ska löpande följa upp genomförandet av reformen om utökad undervisningstid i matematik i grundskolan och motsvarande skolformer som trädde i kraft den 1 juli 2013. Uppföljningen ska bl.a. omfatta hur den utökade undervisningstiden i matematik har fördelats över årskurser. Uppföljningen ska redovisas i årsredovisningen.

 9. Statens skolverk ska vid utformningen av försöksverksamhet enligt förordningen (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan beakta möjligheten att utvärdera effekterna av de statsbidrag som ska lämnas enligt förordningen. Statens skolverk ska vidare följa upp hur det statsbidrag som har lämnats enligt förordningen har använts. Uppföljningen av uppdraget ska redovisas årligen i årsredovisningen.

 10. Statens skolverk ska anlita en extern aktör i syfte att utvärdera den verksamhet som bedrivs enligt förordningen (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan. Uppdraget ska delrapporteras till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 februari 2015. En slutredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 april 2017.

 11. Statens skolverk ska löpande följa upp och analysera sysselsättning efter avslutade studier inom kommunal vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare. Särskild vikt ska läggas på analys av etablering på arbetsmarknaden. Motsvarande uppföljning ska även göras för satsningarna på yrkesinriktad gymnasial yrkesutbildning och lärlingsutbildning för vuxna. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 december 2015.

 12. Statens skolverk ska årligen senast den 15 oktober lämna en samlad redovisning och analys av verkets insatser och uppdrag inom yrkesutbildningsområdet. Det ska också framgå vilka åtgärder som verket bedömer behövs för att främja den fortsatta utvecklingen av yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft. Mot bakgrund av detta ska Skolverket redovisa vilka åtgärder myndigheten avser att vidta. I arbetet med detta uppdrag ska Skolverket även beakta Skolinspektionens granskningar.

 13. Statens skolverk ska kontinuerligt följa upp barns, elevers och lärares it-användning och it-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning. Uppföljningen ska ske i enlighet med myndighetens förslag i redovisningen av uppdraget att utarbeta en plan för förbättrad uppföljning av it-användning och it-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning (U2007/1716/S). Uppföljningen ska även avse skolornas administrativa it-användning liksom deras åtgärder för att med hjälp av it kommunicera skolans och verksamhetens arbete till hemmen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) vart tredje år, nästa gång senast den 15 april 2016.

 14. Statens skolverk ska följa upp vilka konsekvenser rätten enligt skollagen (2010:800) att överklaga vissa beslut enligt den ordning som följer av förvaltningslagen (1986:22) har fått för skolhuvudmännen. Uppföljningen bör avse några olika typer av ärenden däribland skolskjuts. Uppdraget ska redovisas senast den 30 januari 2015.

 15. Skolverket ska lämna en redovisning av Rådet för dansarutbildnings verksamhet och kostnader för läsåret 2014/15. Av redovisningen ska framgå hur antagningen av elever inför läsåret 2015/16 har organiserats och genomförts, resultatet av antagningen samt hur rådet har bidragit till uppföljningen och utvecklingen av kvaliteten i dansarutbildningen. En analys av kvaliteten i dansarutbildningen ska ingå i redovisningen. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 oktober 2015.

Utveckling och informationsspridning

 1. Statens skolverk ska utveckla och senast från våren 2016 tillhandahålla ytterligare kursprov i provbanken (bedömningsportalen), företrädesvis i kurserna engelska 7 och historia 1. Statens skolverk ska kontinuerligt bedöma behov av och utveckla prov och bedömningsmaterial, diagnostiska material och nationella ämnes-, kurs- och slutprov samt anpassa dessa till olika elevgruppers behov.

 2. Statens skolverk ska utveckla ett nytt informationssystem som möjliggör jämförelser mellan skolor, i enlighet med vad som anges i propositionen Villkor för fristående skolor m.m. (prop. 2013/14:112). Statens skolverk ska samråda med berörda myndigheter för uppdragets genomförande. Systemet ska vara i drift senast den 1 juli 2015. Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) ska löpande hållas informerat om utvecklingen. Statens skolverk ska i årsredovisningarna för 2014 respektive 2015 redovisa kostnaderna för uppdragets genomförande.

 3. Statens skolverk ska i enlighet med Statens skolverks plan för jämställdhetsintegrering (U2013/5508/S) bedriva ett utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Det innebär att säkerställa att både kvinnors och mäns, flickors och pojkars behov och intressen tillvaratas och beaktas i myndighetens verksamhet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast 31 mars 2015. Redovisningen ska innehålla en redogörelse av genomförda aktiviteter, inklusive en ekonomisk redovisning, samt beskriva på vilket sätt erhållna kunskaper och erfarenheter från utvecklingsarbetet ska tillvaratas i myndighetens verksamhet efter 2014.

 4. Med utgångspunkt i uppdraget enligt punkten 3 ovan ska Statens skolverk redovisa en plan för hur myndigheten avser fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (prop. 2012/13:1 utg.omr. 13, bet. 2012/13:AU1, rskr. 2012/13:123). Av planen ska framgå väntade resultat samt vilka åtgärder som myndigheten avser att vidta med anledning av de utvecklingsbehov som identifierats i myndighetens arbete med jämställdhetsintegrering. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt jämställdhet kan integreras och bli en del av myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser. Planen ska slutredovisas senast den 1 oktober 2015 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Socialdepartementet). Myndigheten ska lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017. Redovisning av åtgärder och resultat ska även ske årligen i myndighetens årsredovisning.

 5. Statens skolverk ska stimulera arbetet med entreprenörskap i skolan. Det kan t.ex. handla om att främja skolors samarbete med arbetslivet, erbjuda kompetensutveckling, underlätta erfarenhetsutbyte samt fördela utvecklingsmedel och verksamhetsstöd. Statens skolverk ska även sprida relevanta forskningsresultat till skolorna samt kartlägga, analysera och sprida erfarenheter av huvudmännens arbete med entreprenörskap. I detta arbete ska Statens skolverk ta del av relevanta organisationers erfarenheter, internationella erfarenheter och forskning inom området. Statens skolverk ska även samråda med Tillväxtverket för att främja entreprenörskap i enlighet med regeringens strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet. Årets verksamhetsstöd ska fördelas enligt vad som framgår under anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet, anslagsposten 4 samt under det i Tillväxtverkets regleringsbrev angivna anslaget 1:5 Näringsliv, anslagsposten 2. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen.

 6. Statens skolverk ska i fråga om förskolan ta fram ett stödmaterial som förtydligar kvalitetsindikatorer med fokus på barngruppernas storlek och sammansättning samt personaltäthet. Stödmaterialet ska riktas till huvudmän och förskolechefer och bör även ta upp hur dessa kontinuerligt kan följa upp och utvärdera förskolans kvalitet i förhållande till bl.a. barngruppernas sammansättning och storlek samt personaltäthet. Stödmaterialet ska utarbetas i samverkan med forskare på området. En redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2015.

 7. Statens skolverk ska bedriva ett nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling. Genom centrumet ska Statens skolverk stimulera huvudmän och skolor att aktivt arbeta med språk-, läs- och skrivutveckling. Statens skolverk ska löpande redovisa uppdraget i sin årsredovisning.

 8. Statens skolverk ska utarbeta och implementera ett tydligt och konkret bedömningsstöd för uppföljning av elevernas läs- och skrivutveckling samt kunskaper i matematik. Innehållet i bedömningsstödet ska utgå från relevant forskning inom dessa områden. Bedömningsstödet ska kunna användas från årskurs 1 för att identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutveckling och matematik, eller för att ge elever extra stimulans inom dessa områden. Bedömningsstödet ska finnas tillgängligt för skolorna att använda senast under läsåret 2014/15.

 9. Statens skolverk ska tillhandahålla den webbaserade resursbanken om nordiska språk för lärare och elever i grund- och gymnasieskolan som skapades i samband med språkkampanjen 2010.

 10. Statens skolverk ska ansvara för information om möjligheten att genomgå gymnasial utbildning helt eller delvis i ett annat nordiskt land i överensstämmelse med avtalet med Danmark, Finland, Island och Norge om nordisk utbildningsgemenskap på gymnasienivå, SÖ 2008:8. Hos Statens skolverk ska det finnas en kontaktperson för avtalet.

 11. Statens skolverk ska genomföra en informationskampanj om yrkesutbildning. Informationen ska ge en allsidig bild av gymnasieskolan men ha en särskild betoning på yrkesutbildningen. Informationen ska vidare visa på karriärvägar och arbetsmarknadsutsikter efter genomförd yrkesutbildning och tydliggöra olika yrken och yrkesområden. Möjlighet inom yrkesprogrammen att uppnå grundläggande behörighet till högskolan ska tydliggöras. Informationen ska inriktas mot elever, föräldrar och lärare samt studie- och yrkesvägledare i den obligatoriska skolan.

 12. Statens skolverk ska genomföra insatser för att utveckla samarbetet mellan berörda myndigheter och branschorganisationer vad gäller gymnasial yrkesutbildning och yrkesintroduktionsanställning.

 13. Statens skolverk ska redovisa hur den statistik som verket publicerar avseende skolväsendet för vuxna kan utvecklas och förbättras. Statens skolverk ska för uppdraget inhämta synpunkter från, och när så är relevant, samråda med Statistiska Centralbyrån. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 8 maj 2015.

 14. Statens skolverk ska upphandla eller genomföra utbildning för handledare på arbetsplatser som tar emot elever från gymnasial utbildning i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan samt från komvux och särvux på gymnasial nivå, för arbetsplatsförlagt lärande. Information om utbildningen ska riktas till både huvudmän och direkt till arbetsplatser som tar emot lärlingar. Handledarutbildningens omfattning och resultat ska beskrivas i myndighetens samlade redovisning angående yrkesutbildning (uppdrag 12 under uppföljning och utvärdering).

 15. Statens skolverk ska genomföra fortbildningsinsatser för främst studie- och yrkesvägledare för att förbättra kvaliteten inom vägledningen. Verket ska vid behov samråda med övriga berörda skolmyndigheter. Fortbildningsinsatserna ska inriktas mot att utveckla studie- och yrkesvägledningen med särskilt fokus på ökade kunskaper om arbetsmarknaden. Fortbildningen ska främst gälla studie- och yrkesvägledningen inom grundskolan men kan också omfatta studie- och yrkesvägledningen inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. Fortbildningen ska inriktas mot att studie- och yrkesvägledningen ska utvecklas t.ex. när det gäller att förmedla kunskaper om vilka delar av arbetsmarknaden där brist respektive överskott av arbetskraft kan förväntas uppstå i framtiden och i vilken utsträckning det finns möjligheter att få ett arbete direkt efter gymnasieexamen. Arbetet ska ske i samråd med Arbetsförmedlingen. Uppdraget ska redovisas samlat med uppdraget i punkten 16 nedan till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 mars 2015.

 16. Statens skolverk ska efter samråd med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Hjälpmedelsinstitutet (under avveckling) ta fram en fortbildningsinsats för studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan. Fortbildningsinsatsen ska särskilt inriktas på hur man kan minska de etableringssvårigheter som unga med funktionsnedsättningar möter på arbetsmarknaden samt på det stöd från olika myndigheter som dessa ungdomar kan få. De berörda myndigheterna ska gemensamt genomföra utbildningarna. Uppdraget ska redovisas samlat med uppdraget i punkten 15 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 mars 2015.

 17. Statens skolverk ska erbjuda stöd till kommunerna i deras arbete med kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar som inte har fyllt 20 år och som inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, nationella eller specialutformade program i gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Stödet ska gälla register och statistik samt dokumentation av kommunernas insatser till ungdomar som omfattas av ansvaret. Myndigheten ska även slutföra uppdraget med att utveckla en modell för nationell uppföljning av de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret i syfte att förbättra kunskapen om dessa. Statens skolverk ska senast den 31 oktober 2015 lämna en rapport om denna del av uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Därefter ska Skolverket årligen i samband med årsredovisningen redovisa sina insatser på området.

Samverkan

 1. Statens skolverk ska samverka med Sveriges Kommuner och Landsting i projektet Creative Assessment Alliance (U2014/1406/S).

 2. Statens skolverk ska vara Sveriges representant i det europeiska nätverket för livslång vägledning (ELGPN). I arbetet ingår att delta i arbetsgrupperna Career Management Skills, Guidelines och Quality and Evidence Framework. Statens skolverk ska särskilt fokusera på utvecklingen av Career Management Skills. Arbetet ska utföras tillsammans med Arbetsförmedlingen. Statens skolverk ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 mars 2016.

 3. Statens skolverk ska tillsammans med ett begränsat antal skolor förbereda ett svenskt anslutande till det europeiska nätverket CertiLingua, Label of Excellence for plurilingual, European and international competences.

 4. Statens skolverk ska ha samordningsansvaret för informationen om det europeiska stödsystemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen (European Credit Transfer System for Vocational Education and Training, ECVET) i Sverige. Statens skolverk ska i detta arbete samråda med Myndigheten för yrkeshögskolan samt Universitets- och högskolerådet.

 5. Statens skolverk ska regelbundet ta initiativ till informations- och erfarenhetsutbyte mellan de myndigheter som ansvarar för olika EU-verktyg för utveckling av yrkesutbildning och mobilitet. De verktyg som avses är främst European Quality Assurance in Vocational Education and Training (EQAVET), European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET), European Qualifications Framework for Lifelong learning (EQF), European classification of Skills, Competences and Occupations (ESCO), European Job Mobility Portal (EURES) och Europass. Myndigheter som ansvarar för verktygen är, förutom Statens skolverk, Myndigheten för yrkeshögskolan, Universitets- och högskolerådet och Arbetsförmedlingen. Verkets samverkan med berörda aktörer i Sverige ska beskrivas. Av beskrivningen ska särskilt framgå vilket informations- och erfarenhetsutbyte som Statens skolverk har initierat.

 6. Statens skolverk ska under perioden 2013–2015 leda och samordna det nordiska projektet om kvalitet i arbetsplatsförlagt lärande som beslutats av Nordiska ämbetsmannakommittén för utbildning och forskning. Kunskaper och erfarenheter från projektet ska tas till vara i myndighetens arbete med övriga uppdrag angående yrkesutbildning.

 7. Statens skolverk ska vara Sveriges representant i arbetet med att implementera EU:s resolution om en agenda för vuxnas lärande. Vidare ska den nationella koordinatorn för den europeiska agendan för vuxnas lärande vara anställd vid Statens skolverk.

Uppdrag givna i särskild ordning som har reviderats i regleringsbrev

 1. Regeringsbeslut den 20 januari 2011 (U2010/5830/S och U2011/375/S) med uppdrag att utforma utbildningsinsatser med syfte att stödja skolornas undervisning om alkohol, narkotika, dopning och tobak. Uppdraget ska slutligt redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 16 februari 2015.

 2. Regeringsbeslut den 1 december 2011 (U2011/6674/S) med uppdrag att under 2012–2014, med start våren 2012, svara för fortbildning av förskollärare och förskolechefer. Uppdraget har ändrats på så sätt att med huvudman ska avses även Sameskolstyrelsen, om myndigheten har tagit över ansvaret för en kommuns uppgifter inom förskolan enligt 23 kap. 10 § skollagen (2010:800). Uppdraget har också ändrats på så sätt att Skolverket, genom överenskommelser med lärosäten som har tillstånd att utfärda förskollärarexamen, ska erbjuda förskollärare, barnskötare samt annan pedagogisk personal anställda i förskolan fortbildning omfattande högst 7,5 högskolepoäng, med två nya inriktningar – naturvetenskap och teknik samt flerspråkighet och interkulturell kompetens. Vidare ingår även biträdande förskolechefer i målgruppen. Uppdraget ändras på så sätt att fortbildningen ska erbjudas även under 2015.

 3. Regeringsbeslut den 29 mars 2012 (U2012/2103/GV) med uppdrag att svara för fortbildning av matematiklärare i matematikdidaktik och utbildning av matematikhandledare och rektorer. Statens skolverk ska löpande hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) informerat om hur arbetet med uppdraget fortskrider. Den 15 maj 2013 redovisade Statens skolverk hur många huvudmän, rektorer, matematikhandledare och matematiklärare som deltog i fortbildningssatsningen läsåret 2012/13 samt en sammanställning över kostnaderna för de olika delarna i uppdraget. Erfarenheterna av genomförandet av uppdraget under läsåret 2012/13 redovisades den 31 oktober 2013. En slutredovisning inklusive en utvärdering av satsningen för åren 2012–2016 ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 december 2016. Uppdraget har ändrats på så sätt att Statens skolverk också ska genomföra särskilda insatser när det gäller fortbildning av lärare som undervisar i matematik inom yrkesutbildning på gymnasial nivå.

 4. Regeringsbeslut den 1 juli 2010 (U2010/4021/G) med uppdrag att ansvara för nationella kursprov för gymnasieskolan och den gymnasiala vuxenutbildningen i ämnena svenska och svenska som andraspråk, matematik samt engelska. Uppdraget ändras på så sätt att fr.o.m. höstterminen 2014 ska prov i kurserna svenska 1, svenska 3, engelska 5, engelska 6 och matematik 1 tillhandahållas tre gånger per läsår i den gymnasiala vuxenutbildningen.

 5. Regeringsbeslut den 9 november 2012 (U2012/6128/S) med tilläggsuppdrag om att fortsätta arbetet med den informationskampanj om lärar- och förskolläraryrkena som påbörjades 2010 i enlighet med regeringsuppdrag (U2010/7661/S). Statens skolverk ska löpande informera Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet)om uppdragets genomförande. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningarna för åren 2013–2015. Uppdraget har ändrats på så sätt att det ska ingå att kampanjen även ska bedrivas med inriktning mot yrkesämnen.

 6. Regeringsbeslut den 18 juli 2013 (U2013/4439/GV) med uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. Uppdraget redovisades den 27 maj 2014. Uppdraget ändras på så sätt att det förlängs genom att uppföljningen även ska omfatta insatser under 2014. Denna del ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 juni 2015. I den del av uppdraget som gäller att följa upp elevernas sysselsättning och etablering på arbetsmarknaden ska redovisningen utgå från den senast tillgängliga officiella statistiken.

 7. Regeringsbeslut den 14 november 2013 (U2013/6705/S) med uppdrag att stödja utveckling och produktion av läromedel i och på de nationella minoritetsspråken. Uppdraget ändras på så sätt att redovisningen ska ske senast den 7 september 2015 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) och att medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 14 september 2015.

 8. Regeringsbeslut den 15 augusti 2013 (A2013/2958/Disk) och regeringsbeslut den 11 september 2014 (A2014/3289/Disk) med uppdrag att förstärka tillgången på lärare i nationella minoritetsspråk ändras på så sätt att Statens skolverk senast den 30 mars 2018 ska lämna en slutrapport som avser båda uppdragen. Medel som inte använts ska vid samma tidpunkt betalas tillbaka till Kammarkollegiet. Skolverket ska vidare lämna en statusrapport den 30 maj år 2015, 2016 och 2017.

 9. Regeringsbeslut den 6 februari 2014 (U2014/868/GV) med uppdrag att betala ut statsbidrag till kommuner för ökade kostnader till följd av viss utbildning för arbetslösa ungdomar i åldrarna 20–24 år. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 april 2015. Uppdraget har ändrats på så sätt att medel för 2014 kunnat betalas ut till ytterligare 400 platser och därmed högst totalt 2 900 platser.

 10. Regeringsbeslut den 28 augusti 2014 (U2014/5038/S) med uppdrag att stimulera och stödja grund-, och gymnasieskolors arbete med särskilt begåvade elever genom att utarbeta ett särskilt stödmaterial. Uppdraget ändras på så sätt att det förlängs och ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 april 2015.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:1

Statens skolverk (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk540 257
ap.1Statens skolverk (ram)540 257

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Statens skolverk

44 405 000 kronor av anslagsposten får användas först efter beslut av regeringen.

Av medlen ska 500 000 kronor användas för att främja skolors arbete med läxhjälp.

1:5

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk3 704 869
ap.1Medel för Tekniksprånget (ram)20 000
ap.3Till Statens skolverks disposition (ram)3 150 469
ap.4Bidrag till vissa organisationer (ram)40 000
ap.9Fördelas efter beslut av regeringen (ram)494 400
Disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet6 000
ap.5Till Regeringskansliets (Utbildningsdepartementets) disposition (ram)6 000

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Medel för Tekniksprånget

Medel under anslagsposten ska användas för en satsning på praktikplatser för ungdomar inom tekniksektorn, det så kallade Tekniksprånget.

För utgifter avseende uppdraget (U2012/5580/GV) om genomförande av Tekniksprånget får 20 000 000 kronor utbetalas till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i enlighet med avtal med IVA. Statens skolverk får använda högst 1 500 000 kronor för myndighetsinterna förvaltningskostnader och uppföljning av insatsen.

 

ap.3 Till Statens skolverks disposition

Medel under anslagsposten ska användas för utvecklingsarbete, kompetensutveckling och internationella studier. Medel ska användas för:

Uppdrag givna i särskild ordning

 1. För utgifter i samband med Statens skolverks uppdrag att träffa avtal med en extern organisation eller ett institut om att under fem år (2011–2015) svara för det fortsatta arbetet med kvalitetsutmärkelsen Bättre skola (U2010/3614/S) får myndigheten belasta anslagposten med 2 000 000 kronor. 

 2. För utgifter i enlighet med Statens skolverks uppdrag om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem (U2008/2648/S) får myndigheten belasta anslagsposten med 108 000 000 kronor. Anslaget får även belastas med myndighetens utgifter för administration av befattningsutbildning. Dessa utgifter ska särredovisas.

 3. För utgifter i enlighet med Statens skolverks uppdrag att svara för fortbildning av rektorer (U2011/1195/S) får myndigheten belasta anslagsposten med 10 000 000 kronor.

 4. För uppdraget att genomföra insatser för en förstärkt elevhälsa (U2011/5947/S) får Statens skolverk belasta anslagsposten med 114 000 000 kronor.  

 5. För utgifter med anledning av uppdraget att genomföra integrationsinsatser inom skolväsendet får Statens skolverk belasta anslagsposten med 10 000 000 kronor (U2013/1101/S).

 6. För utgifter med anledning av Statens skolverks uppdrag om en fortsatt informationskampanj om lärar och förskolläraryrkena får myndigheten belasta anslagsposten med 5 000 000 kronor.
 7. För utgifter med anledning av fortbildningssatsningen för lärare i läs- och skrivutveckling (U2013/7215/S) får Statens skolverk belasta anslagsposten med 56 000 000 kronor. Av medlen får högst 6 000 000 kronor användas för administration.
 8. För utgifter med anledning av uppdraget att svara för fortbildning av matematiklärare i matematikdidaktik och utbildning av matematikhandledare och rektorer (U2012/2103/GV) får Statens skolverk belasta anslagsposten med 185 000 000 kronor. I detta ingår att fördela medel enligt förordningen (2012:161) om statsbidrag för fortbildning av matematiklärare och för matematikhandledare. Av medlen får högst 11 000 000 kronor användas för administration, uppföljning och utvärdering av uppdraget och högst 6 000 000 kronor får, med undantag från 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210), användas för att finansiera anläggningstillgångar i form av en särskild webbplattform.

 9. För utgifter med anledning av Statens skolverks uppdrag att svara för utvecklingsinsatser inom områdena naturvetenskap och teknik (U2012/4111/GV) får myndigheten belasta anslagsposten med 30 000 000 kronor. Av medlen får högst 4 000 000 kronor användas för insatser som syftar till att stärka arbetet med naturvetenskap och teknik i förskolan. Av medlen ska Skolverket efter rekvisition betala 500 000 kronor till Riksföreningen Teknikcollege för att stödja föreningens arbete med att genom samverkan mellan kommuner, utbildningsanordnare och företag öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Skolverket ska redovisa användningen av medlen.

 10. För utgifter med anledning av dels Statens skolverks uppdrag om undervisningstiden i gymnasieskolan (U2014/2465/GV) får myndigheten belasta anslagsposten med 1 000 000 kronor.

 11. För utgifter med anledning av uppdraget att utarbeta stödmaterial och genomföra kompetensutvecklingsinsatser med anledning av ändringar i skollagen (U2014/4247/S) får myndigheten belasta anslagsposten 10 000 000 kronor.

 12. I enlighet med regeringsbeslut den 27 februari 2014 (U2014/1602/S m.fl.) ska Skolverket betala ut 3 300 000 kronor till Linköpings universitet för uppdraget att stödja skolutvecklingen inom de naturvetenskapliga ämnena och teknik samt svara för en samordning av de verksamheter som bedrivs vid de nationella resurscentrumen i biologi, fysik respektive kemi vid Uppsala universitet, Lunds universitet respektive Stockholms universitet samt vid det egna resurscentrumet i teknik.

Uppdrag givna i regleringsbrev

 1. För utgifter med anledning av Statens skolverks uppdrag om genomförande av en nationell handledarutbildning får myndigheten belasta anslagsposten med 30 000 000 kronor. Av dessa medel får högst 1 000 000 kronor användas för administrativa kostnader. Med undantag från 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) får anläggningstillgångar finansieras med dessa medel.

 2. För utgifter med anledning av Statens skolverks uppdrag om fortbildning av främst studie- och yrkesvägledare får myndigheten belasta anslagsposten med 10 000 000 kronor. Av dessa medel får högst 2 500 000 kronor användas för administrativa kostnader.

 3. För utgifter med anledning av Statens skolverks uppdrag att utarbeta och implementera ett tydligt och konkret bedömningsstöd för uppföljning av elevernas läs- och skrivutveckling samt matematik får myndigheten belasta anslagsposten med 2 000 000 kronor. 

Förordningar

  1. För utgifter med anledning av Statens skolverks uppdrag att dels sköta de uppgifter som följer av förordning (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare, dels informera om möjligheten för skolhuvudmän att ansöka om statsbidrag enligt förordningen får myndigheten belasta anslagsposten med 1 286 813 808 kronor. Av medlen får högst 24 000 000 kronor användas för administrativa kostnader. Av dessa medel får, med undantag från 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210), högst 19 000 000 kronor användas för att finansiera anläggningstillgångar i form av ett it-stöd för handläggning och uppföljning av statsbidraget.

  2. För utgifter som följer av förordningen (2014:145) om extra statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare och förskoleklasser i grundskolor och utanförskapsområden får Statens skolverk belasta anslagsposten med 16 186 192 kronor.

  3. Medel under anslagsposten får användas för statsbidrag för lärlingsutbildning enligt förordningen (2007:1349) om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning.

  4. För utgifter i enlighet med 3 § förordningen (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning får Statens skolverk belasta anslagsposten med 457 000 000 kronor. Av dessa medel får högst 2 000 000 kronor användas för administrativa kostnader. Med undantag från 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) får anläggningstillgångar i form av it-stöd för handläggning och uppföljning av statsbidraget finansieras från dessa medel.

  5. För utgifter i enlighet med förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning får Statens skolverk belasta anslagsposten med 39 000 000 kronor. Av dessa medel får 2 500 000 kronor användas för myndighetens kostnader för information och administration av verksamheten. För utgifter i enlighet med förordningen (2010:2040) om försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan får Statens skolverk belasta anslagsposten med 17 400 000 kronor. Av medlen får 500 000 kronor användas för myndighetens kostnader för informationsinsatser kopplade till permanentandet av det fjärde tekniska året.

  6. För utgifter i enlighet med förordningen (2012:992) om statsbidrag för arbetsplatsförlagt lärande i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får Statens skolverk belasta anslagsposten med 50 000 000 kronor. Av dessa medel får högst 1 100 000 kronor användas för administrativa kostnader.

  7. För utgifter i enlighet med förordningen (2012:144) om statsbidrag för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen får Statens skolverk belasta anslagsposten med 22 000 000 kronor. Av dessa medel får högst 640 000 kronor användas för administrativa kostnader.

  8. För utgifter i enlighet med förordningen (2013:60) om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen får Statens skolverk belasta anslagsposten med 50 000 000 kronor. Av dessa medel får högst 1 100 000 kronor användas för administrativa kostnader.

  9. För utgifter i enlighet med förordningen (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan får Statens skolverk belasta anslagsposten med 120 000 000 kronor. Av dessa medel får högst 2 000 000 kronor användas för information, administration, uppföljning och utvärdering av bidraget.

  10. För utgifter i enlighet med förordningen (2013:444) om statsbidrag för yrkesintroduktion i gymnasieskolan får Statens skolverk belasta anslagsposten med 30 000 000 kronor. Av dessa medel får högst 9 000 000 kronor användas i enlighet med uppdraget om utveckling av introduktionsprogrammet yrkesintroduktion varav högst 2 000 000 kronor får användas för myndighetsinterna förvaltningskostnader för administration av statsbidraget (U2013/3681/GV).

  11. Statens skolverk ska utbetala 25 500 000 till teknik- och naturvetenskapscentrum i enlighet med förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum.

  12. För utgifter i enlighet med förordning (2012:993) om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare får Statens skolverk belasta anslagsposten med 50 000 000 kronor. Av dessa medel får högst 1 100 000 kronor användas för myndighetens kostnader för information och administration av verksamheten.

  13. För utgifter med anledning av förordning (2014:144) om statsbidrag för läxhjälp får myndigheten belasta anslagsposten med 38 400 000 kronor. Av dessa medel får 23 650 000 kronor fördelas till huvudmän. Vidare får 14 000 000 kronor fördelas till ideella läxhjälpsorganisationer samt även användas för att främja skolhuvudmännens utveckling av läxhjälp till elever. För kostnader för information och administration av verksamheten får myndigheten använda 750 000 kronor.

  14. För utgifter i enlighet med anledning av förordning (2014:47) om statsbidrag för sommarskola eller andra skollov får myndigheten belasta anslagsposten med 178 000 000 kronor. Av dessa medel får högst 1 250 000 kronor användas för myndighetens kostnader för information och administration av verksamheten.
  15. För utgifter i enlighet med 3 § tredje stycket förordningen (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning får Statens skolverk belasta anslagsposten med 10 000 000 kronor. Av dessa medel får högst 750 000 kronor användas för administrativa kostnader.

  16. För utgifter i enlighet med 3 a § förordningen om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning får Statens skolverk belasta anslagsposten med 30 000 000 kronor. Av dessa medel får högst 4 000 000 kronor användas för administrativa kostnader för driften av Lärlingscentrum och högst 5 700 000 kronor för insatser för att främja gymnasial lärlingsutbildning. 

  17. För utgifter i enlighet med 3 § förordningen (2014:375) om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser får Statens skolverk belasta anslagsposten med 25 000 000 kronor. Av dessa medel får högst 1 100 000 kronor användas för administrativa kostnader. 

  18. För utgifter i enlighet med 4 § förordningen (2014:375) om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser får Statens skolverk belasta anslagsposten med 30 000 000 kronor. Av dessa medel får högst 1 100 000 kronor användas för administrativa kostnader.

 Övrigt

  1. Medel under anslagsposten ska användas för internationella vetenskapstävlingar för elever och stipendier till islänningar för yrkesutbildning i Sverige.
  2. För utgifter i samband med European Language Label, Europeisk språkutmärkelse, får myndigheten belasta anslagsposten med 100 000 kronor.
  3. För utgifter med anledning av Statens skolverks uppgift att legitimera lärare och förskollärare, komplettera legitimationer med ytterligare behörighet och därtill hörande uppgifter får myndigheten belasta anslagsposten med 105 600 000 kronor.
  4. För utgifter i samband med Statens Skolverks arbete med genomförandet av implementeringsinsatser avseende de på senare år genomförda reformerna får myndigheten belasta anslagsposten med 20 000 000 kronor.

  5. Statens skolverk ska utbetala 1 700 000 kronor till Göteborgs universitet för verksamheten Nationellt centrum för matematikutbildning i syfte att stimulera den ämnesdidaktiska forskningen inom matematik och sprida dess resultat.

  6. Statens skolverk ska utbetala 500 000 kronor kronor till vardera Stockholms universitet och Lunds universitet för verksamheterna med nationellt resurscentrum i kemi respektive fysik.
  7. Under förutsättning att samtliga medel på anslagsposten för de specificerade satsningarna enligt ovan inte kan utnyttjas, får högst 10 000 000 kronor användas för andra prioriterade utvecklingsinsatser och kvalitetshöjande åtgärder.

 

ap.4 Bidrag till vissa organisationer

Medel under anslagsposten ska huvudsakligen användas för bidrag till vissa organisationer.

Medel på posten ska användas för:

 • bidrag till elevorganisationer i form av verksamhetsstöd,
 • bidrag till föräldraorganisationer,
 • Sveriges anslutning till Europeiskt centrum för moderna språk i Graz,
 • förberedelsearbete när det gäller uppfinnartävlingen Finn Upp för elever i årskurserna 69, och
 • stöd till Förbundet Mot Läs- och Skrivsvårigheter för verksamheten vid Skrivknuten i Stockholm.

Högst 5 000 000 kronor ska betalas ut till World Skills Sweden (yrkeslandslaget).

För utgifter i enlighet med förordningen (2011:192) om statsbidrag för entreprenörskap i skolan får Statens skolverk belasta anslagsposten med 18 500 000 kronor. Av dessa medel får högst 1 200 000 kronor användas för adminsitrativa kostnader. Av medlen ska minst 3 500 000 kronor betalas ut till organisationer som operativt arbetar med att främja företagande bland ungdomar inom gymnasieskolan efter ansökan till Statens skolverk. Myndigheten ska redovisa hur medlen har använts.

 

ap.5 Till Regeringskansliets (Utbildningsdepartementets) disposition

För att finansiera en nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar (dir. 2014:51) får Statens skolverk använda medlen under anslagsposten. Medlen disponeras av Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet.

ap.9 Fördelas efter beslut av regeringen

Medel under anslagsposten fördelas efter beslut av regeringen.

1:6

Särskilda insatser inom skolområdet (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk221 691
ap.2Särskilda bidrag för riksrekryterande gymnasial utbildning för elever med funktionshinder (ram)221 691

Villkor för anslag 1:6

ap.2 Särskilda bidrag för riksrekryterande gymnasial utbildning för elever med funktionshinder

Medel under anslagsposten ska användas för ett elevbaserat tilläggsbidrag till Göteborgs, Kristianstads, Stockholms och Umeå kommuner för utbildning i gymnasieskolan för svårt rörelsehindrade elever. Antalet elevplatser och tilläggsbidraget för respektive kommun 2015 anges nedan. Medlen ska utbetalas till respektive kommun under februari och november 2015 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.


Antal elevplatser 2015Tilläggsbidrag (kr)
Göteborgs kommun3813 362 000
Kristianstads kommun4415 472 000
Stockholms kommun3010 549 000
Umeå kommun197 729 000

 

Medlen ska vidare användas för ersättning till Örebro kommun enligt

 • 6 § avtalet mellan staten och Örebro kommun om gymnasial utbildning i Örebro för döva och hörselskadade samt dövblinda ungdomar från hela landet, där elevantalet uppgår till 346 elever och totalt verksamhetsstöd till 101 311 000 kronor för 2015, 
 • 8 § nämnda avtal, där medel för särskilda stödinsatser för 2015 ska uppgå till 3 908 000 kronor,
 • 9 § nämnda avtal, och
 • 6 § avtalet mellan staten och Örebro kommun om utbildning inom Örebro gymnasiesärskola för döva eller hörselskadade utvecklingsstörda elever från hela landet. Utbetalning ska ske enligt vad som framgår av avtalen.

Från anslagsposten ska även betalas ersättning till Landstinget i Södermanlands län enligt avtal mellan staten och Landstinget i Södermanlands län om utbildning för psykiskt utvecklingsstörda barn och ungdomar från hela landet. Utbetalning ska ske enligt vad som framgår av avtalet.

1:7

Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk4 054 500
ap.1Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m (ram)3 608 500
ap.2Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds (ram)31 000
ap.3Fördelas efter beslut av regeringen (ram)415 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m

Bidrag lämnas enligt förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet samt förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa.

Högst 1 000 000 kronor får användas för kostnader för administration av statsbidraget. Dessa kostnader ska särredovisas.

 

ap.2 Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds

Medel under anslagsposten ska användas för utgifter i enlighet med förordningen om statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Högst 600 000 kronor får användas för att täcka Statens skolverks kostnader för administration, information och uppföljning av bidraget.

ap.3 Fördelas efter beslut av regeringen

Fördelas efter beslut av regeringen.

1:8

Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk181 409
ap.1Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar (ram)30 500
ap.2Statsbidrag för vissa gymnasieutbildningar m.m (ram)100 909
ap.3Skolgång för barn som vistas i landet utan tillstånd (ram)50 000

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar

Statens skolverk ska göra nedanstående utbetalningar av särskilt verksamhetsstöd för utbildningar med särskild inriktning:  

 • 202 000 kronor till Mjölby kommun för utbildning i guldsmedsteknik,
 • 600 000 kronor till Nybro kommun för utbildning i glasblåsning,
 • 1 058 000 kronor till Krokoms kommun för utbildning i körning med häst, och
 • 1 536 000 kronor till Stockholms kommun för utbildning för yrkesdansare.

Utbetalningarna ska efter rekvisition ske under månaderna februari och september 2015 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.

Statsbidrag ska lämnas enligt förordningen (2011:7) om dansarutbildning samt avtal mellan staten och Göteborgs och Stockholms kommuner om anordnande av förberedande dansarutbildning och yrkesdansarutbildning med följande belopp:

 • 5 037 000 kronor till Göteborgs kommun för förberedande dansarutbildning,
 • 5 037 000 kronor till Stockolms kommun för förberedande dansarutbildning, och 
 • 11 882 000 kronor till Stockholms kommun för yrkesdansarutbildning.

Utbetalning ska ske i februari 2015.

Statsbidrag ska lämnas enligt förordningen om dansarutbildning samt avtal mellan staten och Stockholms kommun för internatboende för elever på dansarutbildning med högst 3 210 000 kronor. Utbetalning ska ske i februari 2015 efter rekvisition.

Statsbidrag enligt förordningen om dansarutbildning samt avtal mellan staten och Piteå kommun, ska lämnas till Piteå kommun med 1 485 000 kronor för anordnade av förberedande dansarutbildning i grundskolans årskurser 4–9. Utbetalning ska ske i februari 2015.

ap.2 Statsbidrag för vissa gymnasieutbildningar m.m

Anslagsposten får belastas med kostnader för Sveriges anslutning till examensorganisationen International Baccalaureate Office (IBO) i Genève enligt förordningen (1993:795) om statsbidrag till avgifter till International Baccalaureate Office.

För statsbidrag enligt förordningen (SKOLFS 2002:7) om internationell gymnasial utbildning i Stockholm och Göteborg samt vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket i Sigtuna ska belopp som avses i 16 § respektive 18 § nämnda förordning för bidragsåret 2015 utgöra 80 300 kronor respektive 57 400 kronor per årselevplats.

För statsbidrag till kommun eller landsting för elever från nordiska länder gäller följande.

 • För statsbidrag som avser elever som har påbörjat sin utbildning i gymnasieskolan före den 1 juli 2011 och i kommunal vuxenutbildning före den 1 juli 2012 gäller följande. Statsbidrag lämnas enligt 11 kap. 4–6 §§ gymnasieförordningen (1992:394) och 5 kap. 2–4 §§ förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning samt till fristående gymnasieskola enligt 2 kap. 13 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet. Belopp som avses i nämnda bestämmelser ska för vår- och höstterminerna 2015 utgöra det belopp per elev och program som myndigheten har föreskrivit med stöd av 4 kap. 12 § förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet. För utbildning som leder fram till International Baccalaureate ska det belopp som avses i senast nämnda bestämmelse utgöra det belopp per elev som myndigheten har föreskrivit för naturvetenskapsprogrammet. Ersättning får dock lämnas med högst det belopp som tas ut vid interkommunal ersättning. För bidrag till kommun och landsting ska de belopp som har föreskrivits med stöd av senast nämnda bestämmelse reduceras med den ersättning för ingående mervärdesskatt som ingår i beloppen. För elever i kommunal vuxenutbildning ersätts kommunen eller landstinget med 50 000 kronor per 800 verksamhetspoäng.
 • För statsbidrag som avser elever som har påbörjat sin utbildning i gymnasieskolan efter den 1 juli 2011 och i kommunal vuxenutbildning efter den 30 juni 2012 gäller följande. Statsbidrag lämnas enligt 12 kap. 8–10 §§ gymnasieförordningen (2010:2039) och 7 kap. 6–8 §§ förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Belopp som avses i nämnda bestämmelser ska för vår- och höstterminerna 2015 utgöra det belopp per elev, program och i förekommande fall inriktning som myndigheten har föreskrivit med stöd av 14 kap. 9 § gymnasieförordningen (riksprislistan). För särskilda varianter gäller dock det belopp som har föreskrivits enligt 5 kap. 11 § gymnasieförordningen och för riksrekryterande utbildningar, utom riksrekryterande idrottsutbildningar, det belopp som har föreskrivits enligt 5 kap. 18 § samma förordning. För utbildning som leder fram till International Baccalaureate ska det belopp som avses i 14 kap. 9 § gymnasieförordningen utgöra det belopp per elev som myndigheten har föreskrivit för naturvetenskapsprogrammet. Ersättning får dock lämnas med högst det belopp som tas ut vid interkommunal ersättning. För bidrag till kommun och landsting ska de belopp som har föreskrivits i riksprislistan reduceras med den ersättning för ingående mervärdesskatt som ingår i beloppen. För yrkesdansarutbildning enligt förordningen om dansarutbildning ska det belopp som avses i 12 kap. 8–10 §§ gymnasieförordningen motsvara anordnarens självkostnad. För elever i kommunal vuxenutbildning ersätts kommunen eller landstinget med 50 000 kronor per 800 verksamhetspoäng.  

När det gäller ersättning enligt förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid personskada till elev i viss gymnasieskolutbildning utbetalas medlen av Statens skolverk till Kammarkollegiet efter faktura.

När det gäller statsbidrag enligt förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor och förordningen (2011:525) om statsbidrag till riksinternatskolor samt avtal mellan staten och respektive riksinternatskola ska belopp som avses i 4 § nämnda avtal för bidragsåret 2015 utgöra 80 100 kronor för grundskoleutbildning. För elev i gymnasieutbildning som har påbörjat sin utbildning före den 1 juli 2012 gäller det belopp per elev och program som myndigheten har föreskrivit med stöd av 4 kap. 12 § förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet. För utbildning som leder fram till International Baccalaurate ska det belopp som avses i 4 § nämnda avtal utgöra det belopp per elev som myndigheten har föreskrivit med stöd av 4 kap. 12 § förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet för naturvetenskapsprogrammet. För elev som har påbörjat sin utbildning efter den 1 juli 2012 ska statsbidrag enligt förordningen om statsbidrag till riksinternatskolor utgöra det belopp per elev, program och i förekommande fall inriktning som myndigheten har föreskrivit med stöd av 14 kap. 9 § gymnasieförordningen, riksprislistan. För särskilda varianter gäller dock det belopp som har föreskrivits enligt 5 kap. 11 § gymnasieförordningen och för riksrekryterande utbildningar, utom riksrekryterande idrottsutbildningar, det belopp som har förekrivits enligt 5 kap. 18 § samma förordning. För utbildning som leder fram till International Baccalaureate ska det belopp som avses i 14 kap. 9 § gymnasieförordningen (2010:2039) utgöra det belopp per elev som myndigheten har föreskrivit för naturvetenskapsprogrammet. Belopp som avses i 5 och 6 §§ nämnda avtal ska för bidragsåret 2015 utgöra 57 400 kronor samt 15 700 kronor per elev i gymnasieutbildning och 12 400 kronor per elev i grundskoleutbildning.

För statsbidrag enligt förordningen (1996:565) om statsbidrag till kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige ska belopp som avses i 4 § nämnda förordning för bidragsåret 2015 utgöra 39 700 kronor per termin och elev.

Statsbidrag ska lämnas enligt förordningen (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige.

ap.3 Skolgång för barn som vistas i landet utan tillstånd

Medel under anslagsposten fördelas efter beslut av regeringen.

1:9

Bidrag till svensk undervisning i utlandet (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk92 412
ap.1Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk undervisning i utlandet (ram)90 812
ap.2Utvecklingsarbete (ram)1 600

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk undervisning i utlandet

Bidrag betalas ut enligt förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.

Bidrag lämnas för undervisning i svenska och om Sverige vid Lycée International i Saint Germain-en-Laye, Frankrike enligt regeringsbeslut den 8 juni 1995 (U1995/2060/Gru). Belopp som avses under punkten 2 i regeringsbeslutet ska för bidragsåret 2015 utgöra 13 470 kronor per elev.

Bidrag lämnas för undervisning i svenska och om Sverige vid United Nations International School of Hanoi, Vietnam enligt regeringsbeslut den 4 december 2003 (U2003/1402/S). Belopp som avses i regeringsbeslutet ska för bidragsåret 2015 utgöra 13 470 kronor per elev.

Bidrag lämnas för undervisning i svenska och om Sverige vid den svenska sektionen vid Dubai International Academy i Förenade Arabemiraten enligt regeringsbeslut den 17 november 2011 (U2011/3012/S). Belopp som avses i regeringsbeslutet ska för bidragsåret 2015 utgöra 13 470 kronor per elev.

Bidrag lämnas för undervisning i svenska och om Sverige vid den svenska sektionen vid QSI International School of Papa i Ungern enligt regeringsbeslut den 28 juni 2012 (U2012/1746/S). Belopp som avses i regeringsbeslutet ska för bidragsåret 2015 utgöra 13 470 kronor per elev.

Bidrag lämnas enligt förordningen (SKOLFS 1998:30) om statsbidrag till svensk undervisning vid International School of Geneva och American School of Warszaw. Belopp som avses i 7 § förordningen ska för bidragsåret 2015 utgöra  13 470 kronor per elev.

Enligt överenskommelsen den 27 juni 1996 mellan Norge och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område ska en ekonomisk avräkning mellan länderna ske efter varje läsårs slut. Denna ersättning ska tillföras respektive betalas ut från denna anslagspost av Skolverket.

Statsbidraget för svenska elever i finländska utlandsskolor enligt överenskommelsen den 19 februari 2014 mellan Sverige och Finland om samarbete på utlandsundervisningens område ska betalas ut från denna anslagspost av Statens skolverk.

Medel ska efter rekvisition betalas till Sveriges ambassad i Reykjavik för att stödja svenskundervisning på Island. 

Ersättning till distansinstitut

Bidrag ska utbetalas till distansinstitut för undervisning enligt avtal mellan Statens skolverk och berörda parter.

Europaskolorna

Anslagsposten ska användas för lönekostnader m.m. till  personal som är anställd av Statens skolverk vid Europaskolorna.

ap.2 Utvecklingsarbete

Medel under anslagsposten får användas inom ramen för Statens skolverks utvecklingsinsatser för svensk undervisning i utlandet.

Myndigheten ska redovisa de insatser som har genomförts.

 

1:10

Fortbildning av lärare och förskolepersonal (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk355 226
ap.1Fortbildning av lärare, rektorer och viss annan personal (ram)247 226
ap.3Fortbildning av förskolepersonal (ram)35 000
ap.2Fördelas efter beslut av regeringen (ram)73 000

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Fortbildning av lärare, rektorer och viss annan personal

Statens skolverk får som bidrag lämna 228 026 000 kronor i enlighet med förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande för att finansiera sådan fortbildning som genomförs av universitet och högskolor på uppdrag av myndigheten (U2011/5531/S). Av medlen får högst 7 800 000 kronor användas för administration och uppföljning av insatserna för lärarfortbildning.

För utgifter med anledning av kompetensutvecklingsinsatser i enlighet med Statens skolverks uppdrag (U2013/1101/S) får myndigheten belasta anslagsposen med 21 700 000 kronor.

Med undantag från Ekonomistyrningsverkets föreskrifter som meddelats med stöd av 12 § första stycket 2 anslagsförordningen (2011:223) får Statens skolverk i förskott betala del av eller hela ersättningen till universitet eller högskolor som bedriver fortbildning på uppdrag av Skolverket.

ap.2 Fördelas efter beslut av regeringen

Medel under anslagsposten fördelas efter beslut av regeringen.

ap.3 Fortbildning av förskolepersonal

Medel under anslagsposten får användas till utgifter i enlighet med ett kommande uppdrag att svara för fortbildning av förskollärare och förskolechefer. Högst 1 500 000 kronor får användas för att täcka verkets kostnader för administration och uppföljning av fortbildningsinsatserna. Kostnaderna ska särredovisas.

Med undantag från Ekonomistyrningsverkets föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 § första stycket 2 anslagsförordningen får Skolverket i förskott betala del av eller hela ersättningen till universitet eller högskolor som bedriver fortbildning på uppdrag av Skolverket.

1:14

Statligt stöd till vuxenutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk538 232
ap.1Statsbidrag för vuxenutbildning (ram)20 000
ap.2Särskilt verksamhetsstöd för vissa utbildningar (ram)10 117
ap.6Statsbidrag för förarutbildningar (ram)65 415
ap.8Statsbidrag för yrkesutbildning inom komvux och särvux (ram)442 700

Villkor för anslag 1:14

ap.1 Statsbidrag för vuxenutbildning

Anslagsposten ska belastas med utgifter i enlighet med uppdraget till Skolverket att betala ut statsbidrag till kommunerna för ökade kostnader till följd av viss utbildning för arbetslösa ungdomar i åldrarna 20–24 år.

ap.2 Särskilt verksamhetsstöd för vissa utbildningar

Skolverket ska, utan rekvisition, göra följande utbetalningar för utbildningar med särskild inriktning.

Totalt 542 100 kronor ska betalas ut till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund för dess riksomfattande kursverksamhet. Bidraget betalas ut under mars och oktober 2015 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.

Totalt 9 575 000 kronor ska betalas ut till Samernas Utbildningscentrum i Jokkmokk som bidrag för utbildningsverksamheten. Bidraget betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.6 Statsbidrag för förarutbildningar

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag för förarutbildningar enligt förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå. 

ap.8 Statsbidrag för yrkesutbildning inom komvux och särvux

Anslagsposten får belastas med högst 285 700 000 kronor för utgifter för bidrag enligt förordningen om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Anslagsposten får belastas med högst 157 000 000 kronor för bidrag enligt förordningen (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna.

1:18

Lågstadielyftet (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk1 987 000
ap.1Lågstadielyftet (ram)1 987 000

Villkor för anslag 1:18

ap.1 Lågstadielyftet

Medel under anslagsposten fördelas efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statens skolverk
ap.116 2073 %0
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet
ap.10Inget0
ap.3131 7969 6000
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.90Inget0
1:6 Särskilda insatser inom skolområdet
ap.26 651Inget0
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m.
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m.
ap.11 773Inget0
ap.23 669Inget0
ap.30Inget0
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet
ap.12 7723 0000
ap.20Inget0
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal
ap.114 4672 5000
ap.20Inget0
ap.30Inget0
1:14 Statligt stöd till vuxenutbildning
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.63 146Inget0
ap.813 000Inget0
1:18 Lågstadielyftet
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet
ap.2ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet
ap.115 20015 200002019
ap.31 579 800981 048215 500382 7002019
ap.9550 000500 00040 00010 0002019
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal
ap.1206 000205 653002016
1:18 Lågstadielyftet
ap.12 000 0001 600 000300 000100 0002018
Belopp angivna i tkr

Villkor

500 000 000 av beställningsbemyndigandet för 2015 på anslag 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet får användas först efter beslut av regeringen.

13 000 000 av beställningsbemyndigandet för 2015 på anslag 1:18 Lågstadielyftet får användas först efter beslut av regeringen.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)72 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)46 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens skolverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-2545 021
2015-02-2545 021
2015-03-2545 021
2015-04-2545 021
2015-05-2545 021
2015-06-2545 021
2015-07-2545 021
2015-08-2545 021
2015-09-2545 021
2015-10-2545 021
2015-11-2545 021
2015-12-2545 026
Summa540 257
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens skolverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Statens skolverk

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras
Legitimationer255212-16 25015 75023 650-7 900-24 138
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Åsa Romson
Victoria Nüth
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet, polisenheten, enheten för processrätt och domstolsfrågor samt kriminalpolitiska enheten
Socialdepartementet, socialförsäkringsenheten, enheten för familj och sociala tjänster samt enheten för folkhälsa och
sjukvård
Finansdepartementet, budgetavdelningen, enheten för kommunal ekonomi samt enheten för statlig bolagsförvaltning
Utbildningsdepartementet, enheten för ungdomspolitik och det civila samhället samt jämställdhetsenheten
Landsbygdsdepartementet, djur- och livsmedelsenheten
Miljödepartementet, klimatenheten samt miljöanalysenheten
Näringsdepartementet, enheten för regional tillväxt
Kulturdepartementet, enheten för konstarterna
Arbetsmarknadsdepartementet, arbetsmarknadsenheten, enheten för diskrimineringsfrågor samt enheten för integration och
urban utveckling
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Arbetsmiljöverket
Barnombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen
Domstolsverket
Ekonomistyrningsverket
Forum för levande historia
Försäkringskassan
Göteborgs universitet
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Kammarkollegiet
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Malmö högskola
Migrationsverket
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för tillgängliga medier
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Myndigheten för yrkeshögskolan
Riksgäldskontoret
Sameskolstyrelsen
Sametinget
Smittskyddsinstitutet
Socialstyrelsen
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens folkhälsoinstitut
Statens kulturråd
Statens medieråd
Statens skolinspektion
Statistiska centralbyrån
Stockholms universitet
Svenska institutet
Tillväxtverket
Umeå universitet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Universitets- och högskolerådet
Universitetskanslersämbetet
Uppsala universitet
Göteborgs kommun
Kristianstads kommun
Krokoms kommun
Lessebo kommun
Malmö kommun
Mjölby kommun
Nybro kommun
Piteå kommun
Stockholms kommun
Umeå kommun
Örebro kommun
Landstinget i Södermanlands län
Friskolornas riksförbund
Grennaskolan Riksinternat
Hjälpmedelinstitutet
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
Lundsbergs skola
Samernas Utbildningscentrum
Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket i Sigtuna
Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
Sveriges Kommuner och Landsting

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:6, 2014-12-22

Diarienummerförteckning

U2013/5639/GV(delvis)
U2014/1674/S
U2014/2097/S
U2014/2293/S
U2014/4297/GV
U2014/5098/S
U2014/5162/S
U2014/5246/S
U2014/5668/GV
U2014/6370/S
U2014/7054/GV
U2014/7140/S
U2014/7521/SAM (delvis)
U2014/7531/S