Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
I:5

2014-12-19
Fö2014/125/ESL (delvis)
Fö2014/397/MFU
Fö2014/398/MFU m.fl.
Se bilaga 1
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Karolinen
65180 Karlstad
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Totalförsvarets rekryteringsmyndighets verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 6, bet. 2014/15:FöU1, rskr. 2014/15:63).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

20 januari,

20 februari,

5 maj,

27 juli samt

26 oktober. 

2

Organisationsstyrning

2. Effektivitet och god hushållning

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska genom resultatindikatorer eller nyckeltal visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:6

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (Ramanslag)

Disponeras av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet22 808
ap.1Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (ram)22 808

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Anslaget 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet disponeras av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet för lämplighetsundersökningar av totalförsvarspliktiga, centralredovisning av totalförsvarets personal, registerföring över krigsplacerad personal samt enskilda ärenden inom området. Vidare får anslaget användas till att finansiera den av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet bedrivna verksamhet med att ge myndigheter och andra med bemanningsansvar inom totalförsvaret stöd och service avseende bemanning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
ap.16843 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)110 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)17 360
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets rekryteringsmyndighets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-251 901
2015-02-251 901
2015-03-251 901
2015-04-251 901
2015-05-251 901
2015-06-251 901
2015-07-251 901
2015-08-251 901
2015-09-251 901
2015-10-251 901
2015-11-251 901
2015-12-251 897
Summa22 808
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets rekryteringsmyndighets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Uppdrag Försvarsmakten1 4100112 000112 00001 410
Uppdrag civila kunder-4 05230035 00034 0001 000-2 752
Summa-2 642300147 000146 0001 000-1 342
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Annelie Stiglund
Kopia till

Statsrådsberedningen/SAM
Försvarsdepartementet/ESL, MFI
Finansdepartementet/BA
Justitiedepartementet/PO
Socialdepartementet/SFÖ
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, försvarsutskottet
Riksrevisionen
Försvarsmakten
Rikspolisstyrelsen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Facket för Service och Kommunikation
Fackförbundet ST
Försvarsförbundet
Officersförbundet
Sveriges Akademikers Centralorganisation
Sveriges Psykologförbund
Tjänstemännens Centralorganisation

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:5, 2014-12-19

Diarienummerförteckning

Fö2014/125/ESL (delvis)
Fö2014/397/MFU
Fö2014/398/MFU
Fö2014/2097/ESL (delvis)