Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:4

2014-12-22
U2014/4209/GV
U2014/5754/GV (delvis)
U2014/7521/SAM (delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Myndigheten för yrkeshögskolan
Box 145
721 05 Västerås
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för yrkeshögskolan
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för yrkeshögskolans verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15 utg.omr. 16, bet. 2014/15:UbU1, rskr. 2014/15:90).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Myndigheten för yrkeshögskolan och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Övergripande mål

Verksamheten och de utbildningar som Myndigheten för yrkeshögskolan lämnar statligt stöd för ska åtnjuta högt förtroende hos myndighetens intressenter.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa resultat samt planerade och genomförda insatser för att uppfylla målet.

 

 

 

 

Yrkeshögskolan

Mål

Utbildningarna inom yrkeshögskolan ska svara mot behov av kvalificerad arbetskraft med eftergymnasial yrkesutbildning i arbetslivet eller medverka till att utveckla eller bevara kvalificerat yrkeskunnande inom smala yrkesområden som är av betydelse för individen och samhället.  

Andelen examinerade i yrkeshögskolan som arbetar inom det område som deras yrkeshögskoleutbildning avser ska öka.

Återrapportering 

Myndigheten ska när det gäller yrkeshögskolan redovisa

 • vidtagna åtgärder för att ovanstående mål ska uppnås och en bedömning av i vilken grad de har uppnåtts,
 • vilka insatser myndigheten genomfört och vilka initiativ myndigheten tagit för att öka matchningen och träffsäkerheten när det gäller yrkeshögskoleutbildningarna och arbetsmarknadens behov,
 • vidtagna åtgärder för att tillgodose nationella behov av kvalificerad arbetskraft som endast avser enstaka yrkeshögskoleutbildningar,
 • utbetalat statligt stöd för utbildningar som betraktas som innovativa och där behovet av kvalificerad arbetskraft bedöms uppstå på längre sikt,
 • antalet beslutade studiestödsberättigade årsplatser utan statsbidrag eller särskilda medel i yrkeshögskolan, och 
 • hur många av samtliga sökande som ansetts behöriga enligt 3 kap. 1 § första stycket 4 eller 4 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och hur många av dessa som antagits till den sökta utbildningen samt innehålla en bedömning och analys av resultatet.

Uppdragsutbildning i yrkeshögskolan

Myndigheten ska redovisa

 • antalet till myndigheten anmälda utbildningar och antalet studerande fördelade på utbildningsområden och län, och
 • initiativ som tagits för att informera arbetslivet om möjligheten till uppdragsutbildning och resultatet av sådana initiativ.

Kompletterande utbildningar samt konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar

Myndigheten ska redovisa beslut om statligt stöd enligt

 • förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar, och
 • förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

Redovisningen ska omfatta beslut som gäller för tiden 2015–2017. Av redovisningen ska framgå hur statsbidrag har fördelats till olika utbildningsanordnare, för vilka utbildningar statsbidrag har lämnats och med vilka belopp samt antalet årsplatser i respektive utbildning.

Kontakttolk- och teckenspråktolkutbildningar

Myndigheten ska redovisa beslut om statligt stöd för kontakttolkutbildningar respektive teckenspråstolkutbildningar som avser 2015 och 2016. Av redogörelsen ska framgå hur statsbidrag har fördelats till folkhögskolor och studieförbund samt för vilka utbildningar statsbidrag har lämnats och med vilka belopp. Myndigheten ska även redovisa genomströmningen av studerande i den nämnda utbildningsformerna och vidtagna åtgärder för att öka genomströmningen.

Tillsyn och kvalitetsgranskning

Mål

Utbildningarna inom myndighetens ansvarsområde ska hålla en hög och jämn kvalitet. 

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa

 • andelen utbildningar som blir föremål för tillsyn och kvalitetsgranskning och vad som framkommit i samband med dessa insatser,
 • antalet inkomna anmälningsärenden och antalet respektive andelen ärenden som resulterat i beslut om kritik, och
 • antalet respektive andelen beslut i tillsynsärenden med respektive utan kritik.

Myndigheten ska vidare redovisa hur den arbetat för att främja utvecklingen av och kvaliteten i utbildningarna i syfte att nå målet om en hög och jämn kvalitet. 

Prognoser

Myndigheten ska särskilt redovisa utgiftsprognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Myndigheten ska för varje prognos redovisa förändringarna jämfört med senast lämnade prognos och i förhållande till budgeten. Skillnaderna ska förklaras och analyseras. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast den 

 • 20 januari,
 • 20 februari,
 • 5   maj,
 • 27 juli, och
 • 26 oktober.

Om möjligt ska varje prognos också redovisas per månad så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Myndigheten ska vidare särskilt redovisa volymer uttryckta i årsplatser uppdelade på yrkeshögskoleplatser och platser i övriga utbildningar som myndigheten ansvarar för.

Varje prognos ska stämmas av med Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) innan den redovisas.

2

Organisationsstyrning

Myndighetssamverkan

Myndigheten ska samverka med andra berörda myndigheter när det gäller uppdrag som syftar till att effektivisera statens samlade åtgärder för kompetensförsörjning på arbetsmarknaden. Myndigheten ska samverka i den utsträckning som myndighetens ansvars- och kompetensområde berörs.

Myndigheten ska i fråga om tillämpningen av olika EU-verktyg för bl.a. utveckling av yrkesutbildning och mobilitet samråda med Statens skolverk, Statens skolinspektion samt Universitets- och högskolerådet.

Verksamhetsredovisning och resursåtgång

Myndigheten ska redovisa

 • hur det interna kvalitetsarbetet bedrivits,
 • handläggningskostnader inom myndighetens verksamhetsområden,
 • en analys och bedömning av kostnadsutvecklingen för myndighetens verksamhetsområden och övriga instruktionsenliga uppgifter, och
 • vidtagna åtgärder för att fördela resurserna effektivt. 

3

Uppdrag

Årliga uppdrag

 1. Myndigheten ska till statistikansvariga myndigheter lämna de uppgifter som behövs för framställning av statistik om utbildningar inom yrkeshögskolan, kompletterande utbildningar, konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar samt utbildningar som bedrivs med stöd enligt förordningen (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk. Uppgifterna ska lämnas årligen vid den tidpunkt och på det sätt som myndigheterna kommer överens om.
 2. Myndigheten ska till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) årligen senast den 2 maj lämna en samlad redovisning med tidsserier av statistik för utbildningar som myndigheten ansvarar för. 

 

 

Statistiken ska avse följande.

Utbildningsform

Uppgifter

Yrkeshögskola och kvalificerad yrkesutbildning

Sökande, antagna, studerande, examinerade, andel examinerade av antagna och examinerades sysselsättning året efter examen fördelade på utbildningsområde och inrikes och utrikes födda samt utbildningsanordnare, utbildningsomgångar och utbildningsplatser fördelade på riks- och länsnivå. Av statistiken ska även framgå de studerandes utbildningsbakgrund fördelat på åldersintervall.

Kompletterande utbildningar samt konst-och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar

Studerande och studerande som fullföljt utbildningen samt utbildningar fördelade på stödformer, utbildningskategorier och anordnare.

Kontakttolk- och teckenspråktolkutbildningar

Sökande, studerande och studerande som fullföljt utbildningen med godkänt resultat samt utbildningar och anordnare uppdelade på teckenspråk- och dövblindtolkning och kontakt- och skrivtolkning.

 

All statistik ska redovisas uppdelad på kön och ålder, om det inte finns särskilda skäl som talar emot detta. Vidare ska statistiken kommenteras samt innehålla en analys och bedömning av utvecklingen. Personnummerbaserad statistik för undersökningar om sökandefrekvensen ska samlas in och redovisas för yrkeshögskolans utbildningar.  

Nya uppdrag

 1. Myndigheten ska ta fram stödmaterial om behörighet, urval och antagning när det gäller yrkeshögskolan. Stödmaterialet ska ge utbildningsanordnaren vägledning och stöd i syfte att öka individens rättssäkerhet i antagningsprocessen. Det bör av stödmaterialet särskilt framgå hur reell kompetens ska vägas in i behörighetsprövningen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 juni 2015.
 2. Myndigheten ska stimulera utbildningsanordnare att utifrån ett mångfaldsperspektiv bredda rekryteringen av sökande till yrkeshögskolan. I arbetet ingår att särskilt uppmärksamma den möjlighet som finns enligt förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan att anta en sökande på grundval av reell kompetens. Om utbildningsanordnaren använder statlig finansiering för bedömning av sådan kompetens ska dessa kostnader redovisas. Myndigheten ska redovisa hur arbetet fortskrider i en delrapport till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 17 augusti 2015. Uppdraget ska redovisas i sin helhet i årsredovisningen för 2016.   
 3. Myndigheten ska göra en översyn av vilka behov det finns av kontakttolkar och om kontakttolkutbildningen för närvarande bedrivs i sådan omfattning att den kan tillgodose samhällets behov av kontakttolkar. Myndigheten ska vid behov föreslå sådana förändringar när det gäller utbildningen som krävs för att samhällets behov av kontakttolkar ska kunna tillgodoses. Myndigheten ska genomföra uppdraget i dialog med berörda myndigheter och aktörer. Myndigheten ska lämna en delrapport med preliminära beräkningar av behov av kontakttolkutbildningar till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2015 och en slutrapport senast den 4 maj 2015. 
 4. Myndigheten ska utarbeta en plan för hur myndighetens arbete med jämställdhetsintegrering ska utvecklas i syfte att verksamheten ska bidra till att de jämställdheetspolitiska målen nås. Myndigheten ska i planen identifiera utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som myndigheten avser att genomföra under 2016—2018. Myndigheten ska också i planen beskriva på vilket sätt jämställdhet kan bli en del i myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser. Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 2 november 2015. Åtgärder enligt planen och deras resultat ska redovisas i årsredovisningarna för 2016—2018. Myndigheten ska även redovisa en beskrivning och analys av resultatet av genomfört arbete under 2015—2017 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 22 februari 2018.  
 5. Myndigheten ska kartlägga de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar. Det ska vara utbildningar som tillgodoser ett basbehov för samhället och som i princip är oberoende av konjunkturer. Det kan också vara fråga om yrkeshögskoleutbildningar som enligt förordningen om yrkeshögskolan medverkar till att utveckla eller bevara kvalificerat yrkeskunnande inom ett smalt yrkesområde som är av betydelse för individen och samhället. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 23 februari 2015.

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:12

Myndigheten för yrkeshögskolan (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan102 257
ap.1Myndigheten för yrkeshögskolan (ram)102 257

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Myndigheten för yrkeshögskolan

Anslagsposten får belastas med utgifter för Myndigheten för yrkeshögskolans förvaltningsuppgifter.

1:14

Statligt stöd till vuxenutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan1 857 272
ap.11Statligt stöd för yrkeshögskoleutbildning m.m. (ram)1 857 272

Villkor för anslag 1:14

ap.11 Statligt stöd för yrkeshögskoleutbildning m.m.

1. Anslagsposten får belastas med utgifter för statligt stöd enligt lagen (2009:128) om yrkeshögskolan och förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan.

2. Anslagsposten får belastas med utgifter för statligt stöd enligt förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar.

3. Anslagsposten får belastas med utgifter för personskadeförsäkring och ansvarsförsäkring inom yrkeshögskolan.

4. Högst 350 000 kronor får användas för att främja studerandes inflytande när det gäller utbildningar inom myndighetens ansvarsområde.

5. Högst 155 000 000 kronor får användas för utgifter för statligt stöd enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

2:64

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan30 764
ap.26Tolkutbildning (ram)30 764

Villkor för anslag 2:64

ap.26 Tolkutbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för statligt stöd enligt 2 § tredje stycket förordningen (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk. Vid fördelning av statsbidraget ska myndigheten samråda med Folkbildningsrådet och berörda handikapporganisationer.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan
ap.13 0683 %0
1:14 Statligt stöd till vuxenutbildning
ap.1192 864Inget0
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
ap.260Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:14 Statligt stöd till vuxenutbildning
ap.113 725 0001 800 0001 175 000750 0002020
Belopp angivna i tkr

Villkor

Angivna belopp för infriade åtagande är indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)17 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för yrkeshögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-258 521
2015-02-258 521
2015-03-258 521
2015-04-258 521
2015-05-258 521
2015-06-258 521
2015-07-258 521
2015-08-258 521
2015-09-258 521
2015-10-258 521
2015-11-258 521
2015-12-258 526
Summa102 257
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för yrkeshögskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:12 ap.1Myndigheten för yrkeshögskolan
På regeringens vägnar
Aida Hadzialic
Carina Cronsioe
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Näringsdepartementet, regional tillväxt
Arbetsmarknadsdepartementet, arbetsmarknadsenheten
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Myndigheten för delaktighet
Riksgäldskontoret
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Statistiska centralbyrån
Stockholms universitet
Universitets- och högskolerådet
Folkbildningsrådet

Bilaga 1 till Regeringsbeslut II:4, 2014-12-22

Diarienummerförteckning

U2014/4209/GV
U2014/5754/GV (delvis)
U2014/7521/SAM (delvis)
U2014/7541/GV