Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 2

2014-12-22
N2014/5370/TE
N2014/5334/KLS(delvis)
N2014/1104/TE
Transportstyrelsen
601 73 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Transportstyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Transportstyrelsens verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 22, bet. 2014/15:TU1, rskr. 2014/15:86).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Transportstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Transportstyrelsen ska redovisa utgiftsprognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognos ska lämnas

– den 20 januari,

– den 20 februari,

– den 5 maj,

– den 27 juli, och

– den 26 oktober.

Resultatredovisning

Transportstyrelsens resultatredovisning ska ha följande indelning:

  • Regelgivning
  • Tillståndsprövning
  • Tillsyn
  • Registerhållning

Av redovisningen ska det så långt möjligt framgå i vilken utsträckning myndighetens prestationer bidragit till att uppfylla de transportpolitiska målen.

2

Organisationsstyrning

Transportstyrelsen ska särskilt fokusera på att utveckla sina insatser gällande villkor för marknadstillträde och konkurrensvillkor, i syfte att främja sund konkurrens präglad av god regelefterlevnad på marknaderna inom transportområdet.

3

Uppdrag

1. Avgiftsuttag i balans

Transportstyrelsen ska, efter samråd med Ekonomistyrningsverket, redovisa en plan, och vid behov förslag, för hantering av över- och underuttag av avgifter i myndighetens bruttoredovisade offentligrättsliga avgiftsbelagda verksamhet och i uppdragsverksamheten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 4 maj 2015.

2. It för en grönare förvaltning

Transportstyrelsen ska redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i It för en grönare förvaltning – agenda för it för miljön 2010–2015 (dnr N2010/3482/ITP [delvis]). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

3. Informationssäkerhet

Transportstyrelsen ska i arbetet med 2015 års risk- och sårbarhetsanalyser särskilt beakta och analysera informationssäkerheten i de delar av verksamheten och i de tekniska system som är nödvändiga för att myndigheten ska kunna utföra sitt arbete. I detta arbete ska även informationssäkerheten inom myndighetens ansvarsområde beaktas och analyseras. Myndigheten ska redovisa en bedömning av informationssäkerheten samt vidtagna åtgärder. Redovisningen ska vara en del av den sammanställning som görs i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:12

Transportstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Transportstyrelsen2 019 977
ap.3Transportstyrelsen - avgiftsbelagd verksamhet (ram)1 484 790
ap.4Transportstyrelsen - skattefinansierad verksamhet (ram)535 187

Villkor för anslag 1:12

ap.3 Transportstyrelsen - avgiftsbelagd verksamhet

Anslagsposten får användas för sådana förvaltningsutgifter hos Transportstyrelsen som täcks av avgifter som redovisas brutto på statens budget.

ap.4 Transportstyrelsen - skattefinansierad verksamhet

Anslagsposten får användas för sådana förvaltningsutgifter hos Transportstyrelsen som inte finansieras med avgifter, andra anslag/anslagsposter eller övriga intäkter samt för att betala svenskt medlemskap i internationella organisationer inom transportområdet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:12 Transportstyrelsen
ap.344 5443 %0
ap.416 0563 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)785 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)100 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Transportstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-25168 332
2015-02-25168 332
2015-03-25168 332
2015-04-25168 332
2015-05-25168 332
2015-06-25168 332
2015-07-25168 332
2015-08-25168 332
2015-09-25168 332
2015-10-25168 332
2015-11-25168 332
2015-12-25168 325
Summa2 019 977
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Transportstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:12 ap.3Transportstyrelsen - avgiftsbelagd verksamhet
1:12 ap.4Transportstyrelsen - skattefinansierad verksamhet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Uppdragsverksamhet vägtrafikområdet
Informationsuttag45 0366 00044 34844 348051 036
Adm. felparkeringsavgifter41 6573 34316 56616 566045 000
Övriga uppdrag11 945-1 88411 42811 428010 061
Summa98 6387 45972 34272 3420106 097
Offentligrättsliga avgifter luftfart
Gemensamma avgiften säkerhetskontroll samt undervägsavgiften100 98037 5161 021 795975 04046 755185 251
Offentligrättsliga avgifter vägtrafikområdet
Infrastrukturavgifter Motala003 1003 10000
Infrastrukturavgifter Sundsvall007 8007 80000
Summa0010 90010 90000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Offentligrättsliga avgifter vägtrafikområdet
Avgifter för registerhållning, tillsyn, tillstånd m.m.2534614 771108 0661 188 0431 132 68855 355778 192
Offentligrättsliga avgifter sjöfart
Avgifter för registerhållning, tillsyn, tillstånd m.m.2534-40 388-1 15474 79776 658-1 861-43 403
Offentligrättsliga avgifter luftfart
Avgifter för registerhållning, tillsyn, tillstånd m.m.253465 4465 000243 525243 524170 447
Offentligrättsliga avgifter järnväg
Avgifter för registerhållning, tillsyn, tillstånd m.m.2534-32 362-11 50051 05360 941-9 888-53 750
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

  1. Transportstyrelsen får för att täcka sina utgifter för svenskregistrerade och utlandsregistrerade fordon avräkna 14 kronor respektive 140 kronor för varje redovisad felparkeringsavgift. Resterande del av statens inkomster ska kvartalsvis föras till inkomsttitel "2624–Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter".
  2. Inbetalningar avseende skyltavgifter för personliga skyltar ska efter avdrag av Transportstyrelsens utgifter för verksamheten kvartalsvis betalas till Trafikverket.
  3. Inkomster från infrastrukturavgifter som tas ut för passage på bron över Motalaviken på riksväg 50 och bron över Sundsvallsfjärden på E4 får disponeras av Transportstyrelsen för system- och administrationsutgifter förknippade med avgiftsupptaget. Resterande inkomster ska föras till Trafikverket för kapitalkostnader förknippade med broarna.

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Magnus Oldenburg
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Trafikverket