Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:16

2014-12-22
Ju2014/675/SIM
Ju2014/871/SIM
Ju2014/5972/SIM m.fl.
Se bilaga 1
Migrationsverket
60170 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Migrationsverket
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Migrationsverkets verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 8, bet. 2014/15:SfU4, rskr. 2014/15:49).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Migrationsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål för Migrationsverket

Under budgetåret 2015 ska Migrationsverket lägga särskild vikt vid följande:

 • Migrationsverket ska eftersträva långsiktiga och kostnadseffektiva lösningar när det gäller asylsökandes boende. Myndigheten ska i möjligaste mån beakta kommunernas behov av goda planeringsförutsättningar för sin verksamhet.
 • Ärenden där avvisning med omedelbar verkställighet kan ske och ärenden avseende sökande från länder dit avvisning med omedelbar verkställighet sker i hög utsträckning ska handläggas så snabbt som möjligt med målet att kostnadseffektiviteten i verksamheten ska öka.Detsamma ska gälla ärenden om överföring enligt Dublinförordningen. Målet är att antalet ogrundade ansökningar ska minska.
 • Genom ökad digitalisering av verksamheten ska servicen till sökande och andra intressenter förbättras och resurser frigöras för kärnverksamheten.
 • Mot bakgrund av att handläggningstiderna i asylärenden kommer att bli längre under 2015 ska Migrationsverket lägga särskild vikt vid att beslut i ärenden som gäller asylsökande ensamkommande barn ska fattas så skyndsamt som möjligt.


 

Förutsebart och enhetligt beslutsfattande med hög rättslig kvalitet

Myndigheten ska särskilt redovisa:

 • Den rättsliga kvaliteten i myndighetens beslutsfattande med hjälp av för ändamålet lämpliga bedömningsgrunder.
 • Hur rättslig kvalitet och likformig tillämpning i asylärenden där sexuell läggning och könsidentitet åberopas säkerställts.
 • Vidtagna åtgärder i ärenden där åldern hos den asylsökande är oklar och det inte är uppenbart att den asylsökande är under 18 år.      

Kostnadseffektiv verksamhet som präglas av kontinuerlig utveckling

Myndigheten ska särskilt redovisa:

 • Resultatet av vidtagna åtgärder för att beslut ska kunna fattas och verkställas så snart som möjligt i ärenden där avvisning med omedelbar verkställighet kan ske eller där det är fråga om överföring enligt Dublinförordningen.
 • Resultatet av myndighetens arbete med att skapa långsiktiga och kostnadseffektiva boendelösningar för asylsökande.
 • Resultatet av myndighetens arbete med att digitalisera verksamheten för att möjliggöra bättre service till sökande och andra intressenter och för att frigöra resurser till kärnverksamheten.
 • Andelen ärenden som handläggs och beslutas utan manuell hantering samt en analys av eventuella förändringar i förhållande till föregående år.
 • Ekonomiska nyttor till följd av utvecklingsinsatser i enlighet med myndighetens utvecklingsplan inför budgetåret 2015.
 • I vilken omfattning och hur myndigheten har använt fondmedel från Asyl-, migrations- och integrationsfonden för att utveckla den egna verksamheten.
 • Resultatindikatorer som kan användas för att bedöma kostnadseffektiviteten i myndighetens verksamhet.

Förkortad vistelsetid i mottagandet

Myndigheten ska särskilt redovisa:

 • Hur myndigheten omhändertagit resultaten från den systemanalys som genomfördes 2014.
 • Resultatet av vidtagna åtgärder för att beslut ska kunna fattas så snart som möjligt i ärenden som avser asylsökande ensamkommande barn.
 • Hur variationen i vistelsetid för asylsökande har förändrats i förhållande till föregående år. Redovisningen ska fördelas på lämpliga kategorier och segment.
 • Hur tiden från beslut om uppehållstillstånd till placering i kommun genom Migrationsverket respektive Arbetsförmedlingens försorg har förändrats i förhållande till föregående år. Redovisningen ska fördelas på personer i anläggningsboende respektive eget boende.
 • Hur tiden från ett lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning till utresa har förändrats i förhållande till föregående år.
 • Förekomsten av identitetsuppgifter som gör det möjligt att verkställa ett avlägsnadebeslut i ärenden som överlämnats till Polisen. Redovisningen ska fördelas på lämpliga kategorier.
 • Hur arbetet med tidig sortering av asylansökningar har påverkat vistelsetiden i olika segment.

Med hänsyn till ärendets beskaffenhet tillgodose sökandes och andra intressenters behov vid prövning

Myndigheten ska särskilt redovisa:

 • Hur sökandes och arbetsgivares behov gällande skyndsam och korrekt handläggning av förstagångs- respektive förlängningsansökningar avseende arbetstillstånd har tillgodosetts under året i förhållande till föregående år. Redovisningen ska göras med hjälp av för ändamålet lämpliga indikatorer.
 • Andelen kompletta ansökningar fördelat på relevanta ärendekategorier och segment samt de åtgärder som genomförts för att öka andelen kompletta ansökningar. Eventuella förändringar i förhållande till föregående år ska analyseras.
 • Hur variationen i handläggningstider vad avser ansökningar om uppehållstillstånd på grund av anknytning, studier och förstagångs- respektive förlängningsansökningar avseende arbetstillstånd har förändrats i förhållande till föregående år.

Service som möter sökandes och andra intressenters behov

Myndigheten ska särskilt redovisa:

 • Resultatet av arbetet med att erbjuda kostnadseffektiva kontakter för sökande och andra intressenter.
 • Resultatet av arbetet med att förbättra de sökandes tillgång till information om hur handläggningen av deras ärende fortlöper.

 

Motverka missbruk av regler, säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs samt motverka bidragsbrott

Myndigheten ska särskilt redovisa:

 • Insatser för att upptäcka och motverka missbruk av regler samt på lämpligt sätt redovisa insatsernas påverkan på handläggningstiden.
 • Insatser för att säkerställa god intern styrning och kontroll.

Verksamhets- och utgiftsprognoser

Migrationsverket ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående tillfällen. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

20 januari

20 februari

5 maj

27 juli

26 oktober

 

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognosen ska innehålla en analys av vilken verksamhet som kan bedrivas med tillgängliga medel och eventuella skillnader mellan tillgängliga medel och behov av medel ska förklaras.

Migrationsverket ska lämna nödvändig information till och inhämta nödvändig information från samtliga berörda myndigheter för att kunna presentera en samlad analys.

Prognoskommentarerna ska lämnas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast kl 12 den:

3 februari

28 april

23 juli

22 oktober

 

2

Organisationsstyrning

Utvecklad ekonomisk redovisning till regerigen

Migrationsverket ska tillsammans med berörda myndigheter fortsätta att utveckla kvaliteten i prognoserna för migrationsverksamheten.

Migrationsverket ska i verksamhets- och utgiftsprognoser till regeringen lämna en särskild redovisning av hur rekryteringen av personal till myndigheten fortlöper.

3

Uppdrag

Ensamkommande asylsökande barn – boendeformer och kostnader

Migrationsverket ska redovisa kostnaderna för ensamkommande barn, fördelade på asylsökande barn och barn som har beviljats uppehållstillstånd. För dessa två grupper ska kostnad, antal dygn samt dygnskostnad för olika boendeformer redovisas. Kostnaderna ska redovisas årsvis 2013-2015 och vara fördelad utifrån lämpliga ålderskategorier. Delredovisningar ska lämnas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 15 april 2015 och i samband med delårsrapport. Uppdraget ska slutredovisas i samband med årsredovisningen för 2015.

Myndigheten ska vidare redovisa den totala utbetalda ersättningen för asylsökande ensamkommande barn. Redovisningen ska fördelas enligt årsredovisningen för 2013, resultaträkningen not 13 Lämnade bidrag. Därutöver ska den totala ersättningen till enskilda, dagersättning respektive särskilda bidrag, redovisas särskilt. En delredovisning för första halvåret lämnas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) i samband med delårsrapport och slutredovisning av uppdraget lämnas i samband med årsredovisningen för 2015.

 

Ledningsansvar för länstyrelsernas arbete med mottagande av barn utan vårdnadshavare

Migrationsverket ska leda och bistå länsstyrelserna i deras arbete med att verka för att det finns beredskap och kapacitet i kommunerna att ta emot asylsökande ensamkommande barn och ensamkommande barn som har beviljats uppehållstillstånd, (se uppdrag Åtgärder för ensamkommande barn i Länsstyrelsernas regleringsbrev för 2015).

Verksamhetsstatistik

Migrationsverket ska, senast den 15 varje månad, lämna verksamhetsstatistik till Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

Vistelsetid vid lagakraftvunna avlägsnandebeslut

Migrationsverket ska redogöra för vistelsetiden för dem som fått lagakraftvunna avlägsnandebeslut fördelat i lämpliga kohorter, såsom medborgarskap/hemland, kön etc. Relevanta faktorer av betydelse ska redovisas, t.ex. tid i delprocesser, identitetsuppgifter, vidtagna insatser, ekonomiska stöd, om inhibering av avlägsnandebeslut och tillfälliga uppehållstillstånd varit aktuella etc. Redovisningen ska innehålla en analys av skälen till vistelsetidens längd utifrån lämplig avgränsning och kategorisering. Vidare ska Migrationsverket redovisa hur myndigheten arbetar för att säkerställa ett effektivt och rättsäkert återvändande. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) den 1 april 2015.

Statistik rörande utlandsmyndigheternas migrationsverksamhet

Migrationsverket ska månadsvis lämna statistik till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Verksamhetsstöd till utlandsmyndigheterna

Migrationsverket ska senast den 4 februari 2015 redovisa till Regeringskansliet (Justititedepartementet) det verksamhets- och processtöd som myndigheten planerar att ge till utlandsmyndigheterna under 2015. Redovisningen ska innehålla en bedömning av vilka regel- och verksamhetsförändringar inom migrationsområdet som kan komma att påverka migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna. Utlandsmyndigheterna ska bistå Migrationsverket med det underlag som krävs för att Migrationsverket ska kunna genomföra uppdraget. 

 Vidare ska Migrationsverket redovisa:

 • antalet genomförda DNA-tester i samband med prövning av ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning till personer bosatta i Sverige,
 • hur och i vilken omfattning utlandsmyndigheterna har biträtt Migrationsverket enligt 9 § förordningen (2014:155) med instruktion för utrikesrepresentationen, i utredning av ärenden enligt utlänningslagstiftningen, främst inom asylprövning och återvändande,
 • hur och i vilken omfattning Migrationsverket har bistått utlandsmyndigheterna med verksamhets- och processtöd för handläggning av frågor inom migrationsområdet i enlighet med förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket samt
 • redovisa tid från ansökan vid utlandsmyndighet till beslut av Migrationsverket. I ärenden gällande uppehållstillstånd och arbetstillstånd ska redovisningen fördelas på tid för handläggning av utlandsmyndighet respektive tid för handläggning av Migrationsverket.

Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Justitedepartementet) senast den 9 december 2015.

Asyl-, integrations- och migrationsfonden

Migrationsverket ska redovisa en plan för att uppnå målen för det nationella programmet för Asyl-, migrations- och integrationsfonden avseende perioden 2014-2020. Redovisning ska ske senast den 7 oktober 2015. Vidare ska myndigheten redovisa hur resultaten av fondverksamheten bidragit till att uppnå målen för fonden.  

Plan för jämställdhetsintegrering

Migrationsverket ska redovisa en plan för hur myndigheten avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Planen ska innehålla identifierade utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som myndigheten avser att vidta, samt genomföras under 2016-2018. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt jämställdhet integreras och blir en ordinarie del av myndighetens verksamet, exempelvis i myndighetens styrprocesser. Planen ska slutredovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 2 november 2015. Myndigheten ska lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015-2017. Redovisning av åtgärder och resultat ska även ske årligen i myndighetens årsredovisning.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 8 Migration

1:1

Migrationsverket (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket4 539 177
ap.1Migrationsverket (ram)4 539 177

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Migrationsverket

Anslagsposten får användas till Migrationsverkets förvaltningskostnader. Anslagsposten får också användas för utgifter för förvarslokaler och organiserad sysselsättning.

 

1:2

Ersättningar och bostadskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket10 861 115
ap.2Ersättningar till asylsökande, kommuner och landsting (ram)7 536 000
ap.3Boende för asylsökande (ram)3 325 115

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Ersättningar till asylsökande, kommuner och landsting

Anslagsposten får användas till:

 • ersättningar enligt förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.,
 • ersättningar till landsting, kommuner och apotek enligt förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande,
 • ersättningar till kommuner och landsting enligt förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.,
 • ersättningar enligt förordningen (2008:778) om återetableringsstöd för vissa utlänningar samt
 • ersättningar enligt förordningen (2010:1345) om särskild dagersättning till vissa nyanlända invandrare som vistas vid mottagningsenhet.

ap.3 Boende för asylsökande

Anslagsposten får användas till utgifter för boende för asylsökande och övriga kategorier som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. inklusive lokaler, drift och utrustning samt inköp av mat i vissa fall.

1:3

Migrationspolitiska åtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket409 142
ap.4Återvandringsförberedelser (ram)2 000
ap.5Återvandringsbidrag (ram)100
ap.6Vidarebosättning m.m. (ram)379 620
ap.7Resor vid vidarebosättning m.m. (ram)16 650
ap.8Anhörigresor (ram)10 772
Disponeras av Kammarkollegiet10 935
ap.2Migrationspolitiska projekt och bidrag (ram)8 000
ap.13Efterforskningsverksamhet (ram)2 935

Villkor för anslag 1:3

ap.2 Migrationspolitiska projekt och bidrag

Anslagsposten får användas till utgifter för:

 • migrationspolitiska projekt, studier och analyser inom det migrationspolitiska området,
 • Sveriges deltagande i internationellt samarbete som syftar till att utveckla och tillämpa nya flykting- och migrationspolitiska strategier samt
 • Sveriges bidrag till internationella organisationer inom det migrationspolitiska området.

Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

ap.4 Återvandringsförberedelser

Anslagsposten får användas till utgifter för förberedelser inför återvandring eller tillfälligt återvändande samt för deltagande i återuppbyggnad och utveckling av ursprungslandet i samråd med företrädare för berörda grupper genom:

 • inhämtning och spridning av information, råd och vägledning till enskilda, organisationer och kommuner,
 • utbildningsinsatser samt
 • insatser för reintegrering under en inledande period.

Även personer som ska återvända får omfattas av verksamheten.

ap.5 Återvandringsbidrag

Anslagsposten får användas till bidrag enligt förordningen (1984:890) om bidrag till utlänningars resor från Sverige för bosättning i annat land.

ap.6 Vidarebosättning m.m.

Anslagsposten får användas till omföringar av medel för flyktingmottagande av personer som vidarebosätts i Sverige.

I juni respektive december 2015 ska ett schablonberäknat belopp omföras till anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet. Beloppet ska beräknas genom att antalet organiserat överförda personer under första respektive andra halvåret 2015 multipliceras med 199 800 kronor.

ap.7 Resor vid vidarebosättning m.m.

Anslagsposten får användas till utgifter för:

 • resor, inklusive omkostnader, för personer som organiserat överförs till Sverige för vidarebosättning,
 • resor för personer som kan komma ifråga för uttagning,
 • resor, traktamenten och övriga omkostnader för den personal som deltar i delegationsresor som syftar till sådan överföring samt
 • information och förberedande insatser inför överföringen.

ap.8 Anhörigresor

Anslagsposten får användas till bidrag enligt förordningen (1984:936) om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige.

ap.13 Efterforskningsverksamhet

Anslagsposten får användas till bidrag till Svenska Röda Korset för dess verksamhet med efterforskning och familjeåterförening under fredstid, enligt avtal med Svenska Röda Korset. Medlen utbetalas efter rekvisition.

1:6

Offentligt biträde i utlänningsärenden (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket382 000
ap.2Migrationsverket (ram)382 000
Disponeras av Regeringskansliet/Justitiedepartementet150
ap.1Regeringskansliet (ram)150

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Regeringskansliet

Anslagsposten får användas till ersättning till offentliga biträden och tolkar. 

Medlen disponeras av Regeringskansliet, Justitiedepartmentet.

ap.2 Migrationsverket

Anslagsposten får användas till utgifter för offentliga biträden.

1:7

Utresor för avvisade och utvisade (Ramanslag)

Disponeras av Kriminalvården245 000
ap.2Kriminalvården (ram)245 000
Disponeras av Migrationsverket57 202
ap.1Migrationsverket (ram)57 202
Disponeras av Kammarkollegiet3 000
ap.4Regeringen (ram)3 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Migrationsverket

Anslagsposten får användas till utgifter vid utresa ut ur Sverige för:

 • utlänningar som avvisats eller utvisats enligt beslut av regeringen, Migrationsverket, migrationsdomstolarna eller Migrationsöverdomstolen med stöd av utlänningslagen samt
 • utlänningar som återtagit sina ansökningar om asyl eller vars tillstånd har upphört.

Utgifterna ska avse resor för de berörda utlänningarna såväl inom som utom Sverige, inklusive utgifter för resehandlingar samt resor, traktamenten och övriga omkostnader för personal från Migrationsverket som utan att bevaka utresan beledsagar utlänningar ut ur Sverige.

Av anslagsposten ska högst 11 miljoner kronor användas för åtgärder som enligt avtal med svenska, utländska och internationella organisationer vidtas i samband med utlänningars återvändande. Migrationsverket får med stöd av 6 kap. 1 § budgetlagen (2011:203) göra ekonomiska åtaganden upp till tio procent av anslaget, dock högst tio miljoner kronor för denna verksamhet.

ap.2 Kriminalvården

Anslagsposten får användas till utgifter vid utresa ur Sverige för utlänningar som avvisats eller utvisats enligt beslut av Migrationsverket, migrationsdomstolarna, Migrationsöverdomstolen, polismyndighet eller regeringen med stöd av utlänningslagen eller lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll där kostnaden avser:

 • resor för de berörda utlänningarna såväl inom som utanför Sverige,
 • löner, resor, traktamenten och övriga omkostnader för bevakningspersonal från Kriminalvården,
 • löner, resor, traktamenten och övriga omkostnader för bevakningspersonal från polisväsendet samt
 • administration hänförlig till den verksamhet som finansieras via anslaget.

Kriminalvården får inte göra ekonomiska åtaganden med stöd av 6 kap.  1 § andra stycket budgetlagen.

ap.4 Regeringen

Anslagsposten får användas till åtgärder som enligt avtal med svenska, utländska och internationella organisationer vidtas i samband med utlänningars återvändande. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

Regeringen ska inte göra ekonomiska åtaganden med stöd av 6 kap. 1 § andra stycket budgetlagen.

1:8

Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket205 247
ap.1Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar (ram)205 247

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar

Anslagsposten får användas till utgifter för projekt som beviljats bidrag inom ramen för den Europeiska flyktingfonden III, den Europeiska återvändandefonden eller Asyl-, migrations- och integrationsfonden. Anslagsposten får vidare användas för utgifter för administration enligt EU:s bestämmelser.

Anslagsposten får också användas till utgifter för statlig medfinansiering av projekt som beviljats bidrag inom ramen för den Europeiska flyktingfonden III, den Europeiska återvändandefonden eller Asyl- och migrationsfonden och för fondadministration utöver EU:s bestämmelser om tekniskt stöd. Högst 65 miljonor kronor får användas till dessa ändamål.

Bidrag från EU ska redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag från EU, undertitel 05 Bidrag från Europeiska flyktingfonden III, 07 Bidrag från Europeiska återvändandefonden samt 010 Bidrag från Asyl-, migrations- och integrationssfonden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 8 Migration

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:1 Migrationsverket
ap.1136 1753 %0
1:2 Ersättningar och bostadskostnader
ap.2376 800Inget0
ap.3166 256Inget0
1:3 Migrationspolitiska åtgärder
ap.2240Inget0
ap.460Inget0
ap.53Inget0
ap.611 388Inget0
ap.7500Inget0
ap.8323Inget0
ap.1388Inget0
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden
ap.15Inget0
ap.219 100Inget0
1:7 Utresor för avvisade och utvisade
ap.11 716Inget0
ap.27 350Inget0
ap.490Inget0
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar
ap.16 157Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 8 Migration

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:3 Migrationspolitiska åtgärder
1:3 ap.11:3 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2014 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2015 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 8 Migration

Anslag/apAnslagstyp
1:3 Migrationspolitiska åtgärder
ap.1ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 8 Migration

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar
ap.1198 00073 00035 00090 0002022
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)429 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)150 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Migrationsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-25378 265
2015-02-25378 265
2015-03-25378 265
2015-04-25378 265
2015-05-25378 265
2015-06-25378 265
2015-07-25378 265
2015-08-25378 265
2015-09-25378 265
2015-10-25378 265
2015-11-25378 265
2015-12-25378 262
Summa4 539 177
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Migrationsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Migrationsverket

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Avgiftsbelagd verksamhet
Beh inkomsttitlar251100203 5200203 520203 520
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Ansökningsavgifter och expeditionsavgifter erlagda vid Migrationsverket enligt utlänningsförordningen (2006:97) ska redovisas mot inkomsttitel 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Migrationsverket undantas från kravet att redovisa en treårsserie enligt 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag när det gäller redovisningen av grunder för beviljade tillstånd samt antalet utlänningar som ansökt om asyl fördelade efter medborgarskap, kön och ålder.

Migrationsverket undantas från kravet enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191) att samråda med Ekonomistyrningsverket om avgifter som myndigheten tar ut eller avser att ta ut.

Migrationsverket medges undantag från bestämmelserna i 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) samt 12 § anslagsförordningen (2011:223) för anläggningstillgångar som helt eller till väsentlig del finansieras från anslaget 1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar. Undantaget omfattar hela finansieringen av berörda anläggningstillgångar, även eventuell del som belastar annat än angivet anslag. Berörda anläggningstillgångar ska till sin helhet anslagsfinansieras. Anslaget ska avräknas det år anskaffning sker och med det belopp som motsvarar anskaffningsvärdet.

På regeringens vägnar
Anders Ygeman
Anna Roland Anderson
Kopia till

Riksdagen, Socialförsäkringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/PO, KRIM, DOM, LED, L2, L4, L7, EMA
Utrikesdepartementet/PLAN
Socialdepartementet/SAM, SFÖ
Finansdepartementets budgetavdelning
Näringsdepartementet/ITP
Arbetsmarknadsdepartementet/A, IU
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Domstolsverket
Rikspolisstyrelsen
Kriminalvården
Kriminalvårdens transporttjänst
länsstyrelserna
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Arbetsförmedlingen
Röda Korset

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:16, 2014-12-22

Diarienummerförteckning

Ju2014/675/SIM
Ju2014/871/SIM
Ju2014/5972/SIM
Ju2014/5899/SIM
Ju2014/5899/SIM
Ju2014/7545/SIM
Ju2014/7796/SIM
Ju2014/7804/SIM

Senast uppdaterad: