Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
V 4

2014-12-18
N2014/1071/E
N2014/5290/E
N2014/5295/E
Elsäkerhetsverket
Box 4
681 21 Kristinehamn
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Elsäkerhetsverket inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Riksdagen har beslutat om Elsäkerhetsverkets verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 6, bet. 2014/15:FöU1, rskr. 2014/15:65).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Elsäkerhetsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

   

3

Uppdrag

Småskalig solelproduktion

Regeringen konstaterar att det för närvarande pågår en snabb utveckling gällande anläggningar för solelproduktion. Mot bakgrund av detta finns det skäl att se över det existerande regelverket samt allmänhetens behov av information vad gäller de säkerhetskrav som ställs vid installation, anslutning till elnätet och drift av solcellsanläggningar.

Elsäkerhetsverket ska därför utreda informationsbehovet om och innebörden av kraven på elsäkerhet vid solcellsanläggningar och vilka standarder som gäller. Utredningen ska också omfatta en analys av om existerande regelverk tillsammans med dagens standarder och pågående standardiseringsarbete är tillfyllest elsäkerhetsmässigt.

Vid genomförandet av uppdraget ska Elsäkerhetsverket på lämpligt sätt tillvarata de kunskaper och den erfarenhet som finns hos Statens energimyndighet och Energimarknadsinspektionen.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 1 oktober 2015. Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) och Elsäkerhetsverket rapporteras vid annan tidpunkt än vad som här angivits.

Informationssäkerhet

Elsäkerhetsverket ska i arbetet med 2015 års risk- och sårbarhetsanalyser särskilt beakta och analysera informationssäkerheten i de delar av verksamheten och i de tekniska system som är nödvändiga för att myndigheten ska kunna utföra sitt arbete. I detta arbete ska även informationssäkerheten inom myndighetens ansvarsområde beaktas och analyseras. Myndigheten ska redovisa en bedömning av informationssäkerheten samt vidtagna åtgärder. Redovisningen ska vara en del av den sammanställning som görs i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

4:1

Elsäkerhetsverket (Ramanslag)

Disponeras av Elsäkerhetsverket52 839
ap.1Elsäkerhetsverket (ram)52 839

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet RAKEL. Elsäkerhetsverket ska efter fakturering betala totalt 57 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som abonnemangsavgift. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
4:1 Elsäkerhetsverket
ap.11 5853 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Elsäkerhetsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-254 403
2015-02-254 403
2015-03-254 403
2015-04-254 403
2015-05-254 403
2015-06-254 403
2015-07-254 403
2015-08-254 403
2015-09-254 403
2015-10-254 403
2015-11-254 403
2015-12-254 406
Summa52 839
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Elsäkerhetsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:1 ap.1Elsäkerhetsverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Publikationsverksamhet
Publikationsförsäljning005005050
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Offentligrättslig verksamhet
Elsäkerhetsavgift m.m.25520036 200036 20036 200
Nätövervakningsavgift25520021 000021 00021 000
Elberedskapsavgift255200262 0000262 000262 000
Ersättning för provade produkter2552005000500500
Ansökningsavgifter2552002 00002 0002 000
Summa00321 7000321 700321 700
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Elsäkerhetsverkets verksamhet finansieras delvis med en elsäkerhetsavgift, ansökningsavgifter och avgifter i samband med provning av produkter. Dessa avgifter tillförs inkomsttitel. Elsäkerhetsavgiftens storlek bestäms i förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet. Avgiftsinkomster från elsäkerhetsavgifter, nätövervakningsavgifter, elberedskapsavgifter, ansökningsavgifter för behörighet och avgifter i samband med provning av produkter och viten skall redovisas mot inkomsttitel 2552: övriga offentligrättsliga avgifter.

På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Fredrik Norlund
Kopia till

Riksdagen, försvarsutskottet och näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/internrevisionen
Försvarsdepartementet/SSK
Socialdepartementet/ESA
Finansdepartementet/BA
Miljö- och energidepartementet
Näringsdepartementet/KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Energimarknadsinspektionen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap