Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:15

2014-12-18
S2014/8929/SAM (delvis)
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Box 5650
114 86 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering
Riksdagen har beslutat om Statens beredning för medicinsk utvärderings verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 9, bet. 2014/15:SoU1, rskr. 2014/15:71).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Statens beredning för medicinsk utvärdering och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Statens beredning för medicinsk utvärdering ska redovisa prognoser för 2015-2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

den 20 januari,

den 20 februari,

den 5 maj,

den 27 juli,

den 26 oktober.

2

Organisationsstyrning

Inordnande

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) ska förbereda och genomföra inordnandet av de uppgifter som Socialstyrelsen har vad gäller vetenskapliga systematiska kunskapsöversikter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst i SBU den 1 juli 2015.

Vid genomförandet av uppdraget ska SBU beakta 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Överlåtelser till SBU av tillgångar och skulder som kan hänföras till Socialstyrelsens uppgifter vad gäller vetenskapliga systematiska kunskapsöversikter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst ska ske till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Relevanta avtal som Socialstyrelsen ingått ska den 1 juli 2015 överföras till SBU.

SBU ska genomföra uppdraget i dialog med Socialstyrelsen och hålla Regeringskansliet (Socialdepartementet) löpande informerat om hur uppdraget fortskrider. En slutrapport ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 september 2015.

3

Uppdrag

Nya uppdrag

 

1. Upplysningstjänst för vården 

SBU ska fortsätta att bedriva en upplysningstjänst under 2015 dit hälso- och sjukvårdspersonal kan vända sig med kliniska frågeställningar som kräver en snabbutvärdering av det vetenskapliga underlaget inom området. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen. SBU får för uppdragets genomförande använda 2 000 000 kronor under 2015. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 21 Upplysningstjänst för vården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering.

 

 

2. Internationella kunskapsöversikter och medicinska utvärderingar

SBU ska granska och tillgängliggöra internationella kunskapsöversikter och medicinska utvärderingar för 2015. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen. SBU får för uppdragets genomförande använda 3 000 000 kronor under 2015. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 18 God vård och folkhälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering.

3. Utveckling av Health Technology Assessment

SBU ska fortsätta arbetet med att utveckla och stärka Health Technology Assessment-nätverket (HTA) vad gäller stöd och utveckling samt främja medverkan bland landstingen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 februari 2016. SBU får för uppdragets genomförande använda 1 000 000 kronor under 2015. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 18 God vård och folkhälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering.

4. Kunskapsbehov och kunskapsluckor

SBU ska, utifrån myndighetens uppgifter och uppdrag, redovisa och motivera vilka kunskapsbehov och kunskapsluckor som myndigheten bedömer vara av störst strategisk betydelse. Redovisningen ska utgå ifrån vad myndigheten har uppmärksammat och rapporterat i sitt arbete eller som myndigheten av andra skäl bedömer vara av strategisk betydelse. Ett köns- och jämställdhetsperspektiv ska beaktas samt där så är relevant även förutsättningarna för en jämlik vård. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 april 2015.


 

5. Arbetsmiljöns betydelse för uppkomst av sjukdom

SBU ska systematiskt sammanställa kunskap om arbetsmiljöns betydelse för uppkomst av sjukdom. I uppdraget ska särskilt kvinnors arbetsmiljöer beaktas. SBU ska utgå från Försäkringskassans behov av ökad kunskap vid handläggning av arbetsskador. SBU ska samråda med Försäkringskassan. SBU ska redovisa framtagna kunskapssammanställningar till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering.

Tidigare givna, pågående uppdrag

 

1. Kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

SBU ska säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa i enlighet med regeringsbeslut 1:6 från den 25 april 2013 (dnr S2013/1667/FS). Finansiering av uppdraget sker via anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagspost 3 Till Kammarkollegiets disposition. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2015.

2. Behandlingsmetoder för icke-specifik smärta

SBU ska inom ramen för satsningen på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar, utvärdera det vetenskapliga stödet för behandlingsmetoder som kan förmedlas av fysioterapeut för icke-specifik smärta, för att förebygga långvariga smärttillstånd. Detta i enlighet med regeringsbeslut 1:11 från den 19 december 2013 (dnr S2013/9047/SAM). Finansiering av uppdraget sker via anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 3 Kroniska och långvariga sjukdomar. Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 februari 2015 och slutredovisas senast den 1 februari 2016. 

3. Behandlingsmetoder för personer med depressionstillstånd som tillhör gruppen mest sjuka äldre

SBU ska utvärdera effekten av olika behandlingsmetoder för de personer med depressionstillstånd som tillhör gruppen mest sjuka äldre, i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 februari 2015.

4. Rehabiliteringsstöd för tidig utskrivning av äldre patienter efter stroke

SBU ska ta fram systematiska kunskapsöversikter kring rehabiliteringsstöd för tidig utskrivning av äldre patienter efter stroke, i enlighet med regeringsbeslut 1:11 från den 19 december 2013 (dnr S2013/9047/SAM). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 februari 2015.

5. Interdisciplinära team avseende rehabilitering av äldre patienter efter höftfraktur

SBU ska ta fram systematiska kunskapsöversikter kring rehabiliteringsprogram baserade på interdisciplinära team när det gäller rehabilitering av äldre patienter efter höftfraktur. Detta i enlighet med regeringsbeslut 1:11 från den 19 december 2013 (dnr S2013/9047/SAM). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 februari 2015.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:2

Statens beredning för medicinsk utvärdering (Ramanslag)

Disponeras av Statens beredning för medicinsk utvärdering67 887
ap.1Statens beredning för medicinsk utvärdering (ram)62 599
ap.2Otillräckligt utvärderade metoder (ram)5 288

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Otillräckligt utvärderade metoder

Medlen disponeras av SBU för drift av ett sekretariat med uppgift och syfte att identifiera behandlingsmetoder i hälso- och sjukvården vars effekter det saknas tillräcklig kunskap om.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:2 Statens beredning för medicinsk utvärdering
ap.11 8783 %0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 200
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens beredning för medicinsk utvärderings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-255 658
2015-02-255 658
2015-03-255 658
2015-04-255 658
2015-05-255 658
2015-06-255 658
2015-07-255 658
2015-08-255 658
2015-09-255 658
2015-10-255 658
2015-11-255 658
2015-12-255 649
Summa67 887
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens beredning för medicinsk utvärderings disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Statens beredning för medicinsk utvärdering
1:2 ap.2Otillräckligt utvärderade metoder
På regeringens vägnar
Gabriel Wikström
Anna Dahlin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialdepartementet/ESA
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Folkhälsomyndigheten
Läkemedelsverket
Myndigheten för vårdanalys
Socialstyrelsen
Statens tjänstepensionsverk
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Kammarkollegiet
Sveriges Kommuner och Landsting