Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:54

2014-12-22
U2014/7521/SAM (delvis)
U2014/7602/F
Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala
Box 1964
751 49 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala
Riksdagen har beslutat om Regionala etikprövningsnämnden i Uppsalas verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 16, bet. 2014:15UbU1, rskr. 2014/15:90).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala och nedan angivet anslag.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)529
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Uppsala universitet