Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:11

2014-12-18
UF2014/79271/UD/PLAN
UF2014/80014/UD/USTYR
UF2014/80431/UD/FIM
Svenska institutet
Box 7434
10391 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Svenska institutet
Riksdagen har beslutat om Svenska institutets verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 5, bet. 2014/15:UU1, rskr. 2014/15:45, prop. 2014/2015:1 utg.omr. 7, bet. 2014/2015:UU2, rskr. 2014/2015:75).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Svenska institutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål/Prioriteringar

Svenska institutets uppdrag anges i förordningen (2007:1224) med instruktion för Svenska institutet.

 1. Svenska institutet ska inom Sverigefrämjandet, utgiftsområde 5, anslaget 1:9, genomföra främjandeaktiviteter i prioriterade länder och regioner. Prioriteringar görs i samråd med berörda departement.

 2. Svenska institutet ska följa de mål och riktlinjer som anges i regeringens beslutade strategier på området.

 3. Svenska institutet ska i huvudsak prioritera följande teman: innovation och näringsliv, hållbarhet och miljö, kultur och kreativitet samt samhällsfrågor.

 4. Svenska institutet ska inom sitt verksamhetsområde arbeta för fortsatt implementering av strategin för arbetet med Sverigebilden i utlandet.

 5. Under året ska Svenska institutet bidra till främjandet av Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd 2017-2018. Specifika åtgärder fastställs i samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Återrapporteringskrav

 1. Svenska institutet ska redovisa prognoser för 2015-2019 för samtliga anslag. Prognoserna ska redovisas senast den 20 februari, 
  5 maj och 26 oktober 2015. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.


   

 2. Svenska institutet ska fortsatt redovisa principerna för hur förvaltningskostnaderna fördelas på sakanslag.

 3. För ledarskapsprogrammen ska Svenska institutet redovisa vilka länder som deltagarna kommer ifrån, antalet stipendiater per land, könsfördelning samt vilka svenska företag och myndigheter som har medverkat.

 4. För stipendieprogrammen som riktar sig till studenter från låg- och medelinkomstländer, enligt OECD/DAC:s biståndskommittés klassificering, ska Svenska institutet redovisa vilka länder som stipendiaterna kommer ifrån samt vilka universitet, högskolor och program som är mottagare av stipendiaterna.

 5. Svenska institutet ska redovisa insatser inom ramen för samarbetet med Riksföreningen Sverigekontakt.

 6. Svenska institutet ska för medlen från utgiftsområde 7, sammanställa samt rapportera statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv och till International Aid Transparency Initiative (IATI), i enlighet med Sidas anvisningar/vägledning.

 7. Svenska institutet ska senast den 28 februari 2015, till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet), redovisa en övergripande sammanställning över större planerade händelser och satsningar 2015.

3

Uppdrag

Uppdrag

 1. Svenska institutet ska inom ramen för verksamhetsområdet Östersjösamarbete redovisa hur myndigheten, i samarbete med framför allt ambassaderna i Tallinn, Riga och Vilnius, stödjer och medverkar i projekt som stärker den svenska närvaron i Östersjöregionen, inklusive insatser för att motverka desinformation i och destabilisering av närområdet. Svenska institutet ska även redovisa hur myndigheten stödjer och medverkar i projekt med fokus på det civila samhället, inte minst sådana som bidrar till ökad integrering i EU av den ryskspråkiga befolkningen i de baltiska staterna. Slutligen ska Svenska institutet redovisa hur myndigheten bidrar till att stärka banden mellan länderna runt Östersjön, i synnerhet nordiskt-baltiskt, till exempel genom insatser som syftar till ökat samförstånd, stärkta handelsrelationer och en utveckling av grundläggande värderingar såsom demokrati, tolerans mot oliktänkande, mångfald och jämställdhet. Uppdraget ska redovisas till Utrikesdepartementet senast den 30 juni 2015.

 2. Svenska institutet ska stödja och medverka i relevanta projekt som uppmärksammar Raoul Wallenbergs minne och gärning samt det svenska engagemanget för mänskliga rättigheter och demokrati. För genomförande av uppdraget får Svenska institutet disponera högst 450 000 kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 5, anslaget 1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning, anslagspost 2.

 3. Svenska institutet ska medverka i framtagandet av en ny svensk exportstrategi.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:9

Svenska institutet (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet96 346
ap.1Svenska institutet (ram)96 346

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Svenska institutet

Anslagsposten får användas för Svenska institutets förvaltningskostnader.

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet117 515
ap.2Samarbete inom Östersjöregionen (ram)117 515
ap.2.3Samarbete med Ryssland (ram)8 000
ap.2.4Östersjösamarbete (ram)109 515

Villkor för anslag 1:11

ap.2.3 Samarbete med Ryssland

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för Ryssland.

ap.2.4 Östersjösamarbete

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi. I avvaktan på att en sådan beslutas av regeringen gäller den inriktning som anges i regeringsbeslut den 14 juli 2011 (UF2011/42439/EC).

Generella villkor under anslag 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen

Högst 24 500 000 kr får användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader, i enlighet med principerna som framgår av redovisningen i myndighetens årsredovisning.

 

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet226 805
ap.11Utbyte och samarbete med ODA-länder (ram)193 000
ap.11.1Gäststipendier och expertutbyte (ram)15 000
ap.11.3Ledarskapsprogram och utbytesprogram för unga ledare (ram)28 000
ap.11.4Stipendieprogram långsiktiga samarbetsländer (ram)100 000
ap.11.5Stipendieprogram OECD-DAC (ram)50 000
ap.21Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet (ram)33 805

Villkor för anslag 1:1

ap.11.1 Gäststipendier och expertutbyte

Svenska institutet får finansiera expertutbyte som, i samarbete med utlandsmyndigheterna, stärker förändringsaktörer i utvecklingsländer.

ap.11.3 Ledarskapsprogram och utbytesprogram för unga ledare

Svenska institutet får finansiera metodutveckling, utbildningsinsatser, stöd för framtagande av affärsprojekt, rekrytering av deltagare, resultat och erfarenhetsredovisningar, revisioner och liknande inom delposten.

ap.11.4 Stipendieprogram långsiktiga samarbetsländer

Medlen ska användas i enlighet med regeringsbeslut den 11 november 2010(UF2010/65242/UD/UP) med undantag för att nya stipendier endast beviljas för studier på avancerad nivå samt att stipendierna ska riktas till studenter från de fattigaste länderna som Sverige bedriver utvecklingssamarbete med. Dessa länder finns bland de minst utvecklade länderna och övriga låginkomstländer i enlighet med OECD/DAC:s klassificering och är följande: Afghanistan, Bangladesh, Kambodja, Demokratiska republiken Kongo, Etiopien, Kenya, Liberia, Mali, Moçambique, Myanmar(Burma), Rwanda, Somalia, Sudan, SydSudan, Tanzania, Uganda, Zambia och Zimbabwe.

ap.11.5 Stipendieprogram OECD-DAC

Medlen ska användas i enlighet med regeringsbeslut den 11 november 2010(UF2010/65242/UD/UP) med undantag för geografisk inriktning och att nya stipendier endast beviljas för studier på avancerad nivå.

ap.21 Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet.

Generella villkor under anslag 1:1 Biståndsverksamhet

Medlen får endast användas i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

Högst 29 450 000 kronor får användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader, i enlighet med principerna som framgår av redovisningen i myndighetens årsredovisning.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:9 Svenska institutet
ap.12 8903 %0
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.2.30Inget0
ap.2.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.11.103 %0
ap.11.303 %0
ap.11.403 %0
ap.11.503 %0
ap.2103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagstyp
2:1 (2013) Reformsamarbete i Östeuropa
ap.5 (2013)ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.2.31 000500002018
ap.2.447 00027 80010 2001 8002018
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Biståndsverksamhet
ap.11.13 0002 150002017
ap.11.37 0007 000002017
ap.11.455 00039 000002017
ap.11.527 00022 437002017
ap.2116 00011 6003 80002017
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)13 000
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Svenska institutet har under 2015 inte tillgång till räntekonto med kredit enligt 13§ kapitalförsörjningsförordningen (2011:2010).

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Kristina Lindberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevision
Utrikesdepartementet, EC, EU, PLAN, RS, USTYR
Finansdepartementet, BA
Utbildningsdepartementet, UH, F
Näringsdepartementet, ENT, RT, IS
Kulturdepartementet, KA, KO, MFI
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Utrikesutskottet
Ekonomistyrningsverket
Högskoleverket
Internationella programkontoret
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Verket för innovationssystem
Riksföreningen Sverigekontakt
V.S. VisitSweden AB