Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:4

2014-12-22
Ju2014/5663/Å
Ju2014/7868/Å
Ju2014/7900/PO (delvis)
Ekobrottsmyndigheten
Box 22098
10422 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Ekobrottsmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Ekobrottsmyndighetens verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 4, bet. 2014/15:JuU1, rskr. 2014/15:77).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Ekobrottsmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Brottsligheten ska minska och människors trygghet ska öka. Ekobrottsmyndigheten ska bidra till en sådan utveckling genom att se till att de personer som har begått brott blir föremål för brottsutredning och lagföring samt genom att vidta brottsförebyggande åtgärder. Som ett led i det arbetet ska myndigheten se till att utbyte av brottslig verksamhet återförs. Ekobrottsmyndigheten ska genom samverkan med myndigheter och andra aktörer bidra till ett effektivare rättsväsende.  

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som myndigheten ska utföra enligt lag och annan författning. Vidare ställer regeringen följande särskilda krav på redovisningen.

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

Handläggning

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa uppgifter om:

- antalet inkomna och avslutade ärenden,

- antalet och andelen misstänkta personer som har lagförts samt antalet och andelen brottsmisstankar som har lett till lagföring,

- genomströmningstider samt genomsnittsålder på balanserande brottsmisstankar,

- andelen lagförda brottsmisstankar och genomströmningstider per områdesledningsgrupp,

- antalet och andelen beslut i åtalsfrågan uppdelat på beslut varigenom åtal väckts, åtalsunderlåtelse meddelats, strafföreläggande utfärdats, åtal inte väckts på grund av att brott inte kan bevisas respektive åtal inte väckts av andra skäl och

- antalet och andelen beslut att inte inleda respektive antalet och andelen beslut att lägga ned en förundersökning. Antalet och andelen beslut om förundersökningsbegränsning ska framgå.  

Resultatutvecklingen ska analyseras och kommenteras. Väsentliga förändringar ska förklaras.

Särskilt om handläggning av penningtvätt och finansiering av terrorism

Ekobrottsmyndigheten ska, såvitt avser brott enligt lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, penninghäleriförseelse och penninghäleri redovisa uppgifter om:

- antalet misstänkta personer som har lagförts,

- antalet beslut i åtalsfrågan uppdelat på beslut varigenom åtal väckts, åtalsunderlåtelse meddelats, strafföreläggande utfärdats, åtal inte väckts på grund av att brott inte kan bevisas respektive åtal inte väckts av andra skäl,

- antalet beslut att inte inleda respektive antalet beslut att lägga ned en förundersökning,

- antalet inkommande och utgående framställningar om internationellt straffrättsligt samarbete,

- antalet beslut om penningbeslag, beslag, förvar, kvarstad och förverkande i sådana ärenden och

- antalet ärenden om dispositionsförbud uppdelade på fastställda respektive upphävda beslut.

Åtgärder för att förbättra kvaliteten och effektiviteten

Ekobrottsmyndigheten ska samlat redovisa de iakttagelser som gjorts inom ramen för den rättsliga tillsynsverksamhet som bedrivits under 2015.   

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa de åtgärder som vidtagits för att förbättra kvaliteten och effektiviteten i verksamheten. Av redovisningen ska framgå vilka åtgärder myndigheten vidtagit för att öka enhetligheten per områdesledningsgrupp i fråga om rättstillämpning. Ekobrottsmyndigheten ska i detta sammanhang beskriva hur myndigheten arbetar för att tillvarata och sprida erfarenheter i syfte att utveckla verksamheten på operativ nivå.

Häktningar och restriktioner

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa det totala antalet häktade personer under år 2015 samt den tid som personerna har varit häktade redovisat i lämpliga tidsintervall. Av redovisningen ska också framgå hur många av de häktade som har varit ålagda restriktioner samt den tid de häktade har varit ålagda restriktioner redovisat i lämpliga tidsintervall.

Prognoser

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa prognoser för 2015-2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

20 januari

20 februari

5 maj

27 juli

26 oktober

2

Organisationsstyrning

Effektiv intern styrning och kontroll

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa en effektiv intern styrning och kontroll.

Kompetensförsörjning

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa hur myndigheten arbetar för att åstadkomma en kompetensförsörjning som är hållbar både på kort och lång sikt. Av redovisningen ska även framgå hur Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten samarbetar i kompetensförsörjningsfrågor.

 

3

Uppdrag

Pågående uppdrag

Utvecklat prognosarbete

Med stöd av Brottsförebyggande rådet ska Ekobrottsmyndigheten i samverkan med Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården delta i prognos- och analysarbetet för att förbättra myndigheternas möjligheter att bedöma sin framtida verksamhetsvolym. Brottsförebyggande rådets bidrag ska syfta till att analysmetoden genomgående håller hög kvalitet. Utgångspunkten är att prognosmodellen ska ge en gemensam och rättvisande bild av flödet i alla brottmålsprocessens centrala delar. Myndigheterna ska lämna en gemensam årlig rapport i samband med budgetunderlagen. Rapporten ska innehålla en analys av tidigare lämnade prognoser i förhållande till det faktiska utfallet.

Rättsväsendets informationsförsörjning

Ekobrottsmyndigheten har tillsammans med Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården, Brottsförebyggande rådet, Kustbevakningen, Tullverket och Skatteverket i uppdrag att fortsätta arbetet med att samordna informationsförsörjningen i brottmålsprocessen och därigenom utveckla verksamheterna i rättsväsendet.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:4

Ekobrottsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Ekobrottsmyndigheten609 267
ap.1Ekobrottsmyndigheten (ram)609 267

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:4 Ekobrottsmyndigheten
ap.118 2783 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)68 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)30 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Ekobrottsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-2550 772
2015-02-2550 772
2015-03-2550 772
2015-04-2550 772
2015-05-2550 772
2015-06-2550 772
2015-07-2550 772
2015-08-2550 772
2015-09-2550 772
2015-10-2550 772
2015-11-2550 772
2015-12-2550 775
Summa609 267
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Ekobrottsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Ekobrottsmyndigheten
På regeringens vägnar
Anders Ygeman
Matilda Hultgren
Kopia till

Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet/ESA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Åklagarmyndigheten
Rikspolisstyrelsen
Säkerhetspolisen
Brottsförebyggande rådet
Skatteverket
Kronofogdemyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret