Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:47

2014-12-22
U2014/7521/SAM (delvis)
U2014/7595/F
Polarforskningssekretariatet
Box 50003
104 05 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Polarforskningssekretariatet
Riksdagen har beslutat om Polarforskningssekretariatets verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 16, bet. 2014/15:UbU1, rskr. 2014/15:90).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Polarforskningssekretariatet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Polarforskningsexpeditioner

Återrapporteringen inom de olika verksamheterna ska där så är möjligt ske i form av tidsserier över de fem senaste budgetåren.

Polarforskningssekretariatet ska redovisa sin medverkan i internationella förhandlingar inom Arktis- och Antarktissamarbetet, i verksamheten kring isbrytaren Oden och forskningsstationen i Abisko.

Polarforskningssekretariatet ska redovisa sin samverkan med Vetenskapsrådet och andra finansiärer inom området polarforskningsexpeditioner.

Prognoser

Polarforskningssekretariatet ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

 

Prognoserna ska lämnas senast:

– den 20 februari,

– den 5 maj,

– den 27 juli, och

– den 26 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:9

Polarforskningssekretariatet (Ramanslag)

Disponeras av Polarforskningssekretariatet38 765
ap.1Polarforskningssekretariatet (ram)38 765

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
3:9 Polarforskningssekretariatet
ap.11 938Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)12 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 200
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

5.2

Utbetalningsplan

Till Polarforskningssekretariatets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-253 230
2015-02-253 230
2015-03-253 230
2015-04-253 230
2015-05-253 230
2015-06-253 230
2015-07-253 230
2015-08-253 230
2015-09-253 230
2015-10-253 230
2015-11-253 230
2015-12-253 235
Summa38 765
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Polarforskningssekretariatets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:9 ap.1Polarforskningssekretariatet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Tjänsteexport
Polarforskningsexpeditioner5 740-84002 000-2 0002 900
Avgiftsbelagdverksamhet
Boende vid Abisko Naturvetenskapliga station-167-1001 0001 200-200-467
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Vetenskapsrådet