Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 8

2014-12-18
Fi2014/4482 (delvis)
Kronofogdemyndigheten
Box 1050
17221 Sundbyberg
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten
Riksdagen har beslutat om Kronofogdemyndighetens verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 3, bet. 2014/15:SkU1, rskr. 2014/15:62).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Kronofogdemyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål Skatt, tull och exekution

Målet för utgiftsområdet är att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv samt motverka brottslighet.

Återrapportering

Kronofogdemyndigheten ska göra en bedömning av hur myndigheten har bidragit till att uppfylla målet.

Mål Exekution

En god betalningsvilja ska upprätthållas i samhället och företeelser som kan leda till överskuldsättning ska motverkas. Kronofogdemyndigheten ska underlätta för medborgare och företag att göra rätt för sig. Medborgare och företag ska ha förtroende för Kronofogdemyndighetens verksamhet. Kvinnor och män ska ges samma möjligheter och villkor vid kontakter med myndigheten. 

 

 

Återrapportering

Kronofogdemyndigheten ska göra en bedömning av resultat- utvecklingen med utgångspunkt i verksamhetens mål och prestationer.

Mål 1 - verkställighet och indrivning

Borgenären ska i första hand få betalt för sin fordran. Om inte full betalning är möjlig ska betalning ske så långt möjligt och en tillförlitlig utredning ska levereras till borgenären. Gäldenärens rätt ska bevakas under handläggningen.

Återrapportering

Kronofogdemyndigheten ska beskriva vilka åtgärder som har vidtagits för att borgenären ska få betalt för sin fordran. Även åtgärder som har vidtagits för att tillvarata gäldenärens rättigheter ska ingå i beskrivningen. Myndigheten ska göra en bedömning av resultat- utvecklingen.

Mål 2 - summarisk process

Utslag och beslut ska meddelas snabbt, rättssäkert och kostnadseffektivt.

Återrapportering

Kronofogdemyndigheten ska beskriva i vilken utsträckning utslag och beslut har meddelats snabbt, rättssäkert och kostnadseffektivt. Myndigheten ska göra en bedömning av resultatutvecklingen.

Mål 3 - skuldsanering

Ett snabbt och begripligt förfarande som leder till ett hållbart beslut ska ge överskuldsatta förutsättningar för ekonomisk rehabilitering samtidigt som berörda borgenärer får bästa möjliga betalning.

Återrapportering

Kronofogdemyndigheten ska beskriva vilka åtgärder som har vidtagits för att göra förfarandet snabbt och begripligt samt i vilken utsträckning besluten har blivit hållbara. Myndigheten ska göra en bedömning av resultatutvecklingen.

Mål 4 - konkurstillsyn

Tillsynen ska bidra till att konkursförvaltningen sker lagenligt, likformigt och effektivt. Vidare ska tillsynen bidra till att borgenärerna får bästa möjliga utfall.

 

Återrapportering

Kronofogdemyndigheten ska beskriva vilka åtgärder som har vidtagits för att bidra till en lagenlig, likformig och effektiv konkursförvaltning. De åtgärder som har vidtagits för att borgenärerna ska få bästa möjliga utfall ska beskrivas. Myndigheten ska göra en bedömning av resultat- utvecklingen.

2      Övriga återrapporteringskrav

Generella krav på redovisning

Kronofogdemyndigheten ska i årsredovisningen, i bilaga, redovisa en sammanställning över sådana mått, indikatorer och nyckeltal som ingår i myndighetens underlag för att belysa och bedöma verksamhetens utveckling och resultat. Sammanställningen ska följa samma indelning som resultatredovisningen.

Redovisningen ska innehålla en bedömning av enhetlighet, kvalitet, effektivitet och produktivitet. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras. Väsentliga omprioriteringar i verksamhetens inriktning mot bakgrund av ovanstående utveckling ska kommenteras särskilt.

Kronofogdemyndigheten ska redovisa individbaserad statistik med kön och ålder som indelningsgrund där det är möjligt.

Förebyggande arbete i form av service och information

Information och service inom Kronofogdemyndighetens område ska vara behovsanpassad och lättillgänglig. Kronofogdemyndigheten ska beskriva de insatser som har genomförts för att göra information och service mer behovsanpassad och lättillgänglig.

Enkla och tidsenliga regler

Reglerna inom Kronofogdemyndighetens verksamhet ska vara enkla och tidsenliga. Kronofogdemyndigheten ska beskriva arbetet med att göra reglerna enkla och tidsenliga. En bedömning av i vilken omfattning myndighetens åtgärder har bidragit till att uppfylla regeringens mål att förenkla för företagen ska göras.    

Organiserad brottslighet

Kronofogdemyndigheten ska beskriva vidtagna åtgärder som bedöms ha bidragit till att bekämpa den grova organiserade brottsligheten.

3

Uppdrag

Forskning

Kronofogdemyndigheten har sedan 2013 i uppdrag att utvärdera sin forskningsverksamhet. Utvärderingen ska innehålla en redovisning av de forskningsprojekt som Kronofogdemyndigheten har finansierat. Resultat och effekter av forskningen ska redovisas och analyseras i förhållande till de av regeringen fastställda målen för Kronofogdemyndighetens verksamhet. Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2016.

Utgiftsprognoser

Kronofogdemyndigheten ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast den 20 januari, 20 februari, 5 maj,     27 juli och 26 oktober 2015.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

1:2

Kronofogdemyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Kronofogdemyndigheten1 805 940
ap.2Kronofogdemynd - del till KFM (ram)1 805 940

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Kronofogdemynd - del till KFM

1. Högst 3 000 000 kronor får utbetalas från anslagsposten för stöd till forskning inom Kronofogdemyndighetens verksamhetsområde. Utbetalda medel ska särredovisas i årsredovisningen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:2 Kronofogdemyndigheten
ap.254 1783 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)330 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)179 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

5.2

Utbetalningsplan

Till Kronofogdemyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-25150 495
2015-02-25150 495
2015-03-25150 495
2015-04-25150 495
2015-05-25150 495
2015-06-25150 495
2015-07-25150 495
2015-08-25150 495
2015-09-25150 495
2015-10-25150 495
2015-11-25150 495
2015-12-25150 495
Summa1 805 940
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kronofogdemyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.2Kronofogdemynd - del till KFM

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Uppdragsverksamhet
Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna0010 67410 67400
Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet001 6681 66800
Summa0012 34212 34200
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Offentligrättslig verksamhet
Kronofogdemyndighetens avgifter2532001 460 0001 682 000-222 000-222 000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter enligt lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet får disponeras i verksamheten.

 

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Vissa medel som Kronofogdemyndigheten hanterar för enskildas räkning enligt utsökningsbalken (1981:774) och som deponeras hos Kronofogdemyndigheten ska sättas in på ett särskilt räntekonto utan kredit i Riksgäldskontoret.

På regeringens vägnar
Per Bolund
Åsa Botes
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet
Finansdepartementet, BA, MSS
Utbildningsdepartementet
Näringsdepartementet
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, skatteutskottet
Riksrevisionen
Domstolsverket
Ekonomistyrningsverket
Konsumentverket
Riksgäldskontoret