Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:6

2014-12-18
S2014/8929/SAM (delvis)
Socialstyrelsen
Rålambsvägen 3
10630 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 4:2
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om anslaget 4:2 för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 9, bet. 2014/15:SoU1, rskr. 2014/15:71).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:2

Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen286 849
ap.1Rådgivning och annat stöd (ram)94 500
ap.2Tolktjänst (ram)74 350
ap.3Bidrag till viss verksamhet inom handikappområdet (ram)19 708
ap.4Elektronisk kommunikation (ram)20 494
ap.8Övrig verksamhet (ram)77 797
Disponeras av Kammarkollegiet35 205
ap.5Hjälpmedelsinstitutet (ram)1 000
ap.6Försöksverksamheter m.m. (ram)34 205
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet500
ap.7Till regeringskansliets disposition (ram)500

Villkor för anslag 4:2

ap.1 Rådgivning och annat stöd

Medlen får användas av Socialstyrelsen för utbetalning till landstingen (motsvarande) på grundval av antalet invånare i respektive landsting (motsvarande) den 31 december året före bidragsåret. Bidrag utges enligt riktlinjer som anges i prop. 1992/93:159 (bet. 1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321). Medlen utbetalas per kvartal i efterskott utan särskild rekvisition.

ap.2 Tolktjänst

Medlen får användas av Socialstyrelsen för utbetalning till landstingen (motsvarande) i enlighet med bilagan.

ap.3 Bidrag till viss verksamhet inom handikappområdet

Medlen får användas av Socialstyrelsen för utbetalning med stöd av förordningen (2012:316) om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet.

ap.4 Elektronisk kommunikation

19 494 000 kronor får användas av Socialstyrelsen för utbetalning i enlighet med förordningen (2014:298) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation och 1 000 000 kronor får användas i enlighet med förordningen (2014:299) om statsbidrag till samordning av landstingens arbete med utrustning för elektronisk kommunikation.

ap.5 Hjälpmedelsinstitutet

Medlen får användas av Kammarkollegiet för utbetalning engångsvis senast den 13 januari 2015 till Hjälpmedelsinstitutet för avveckling av dess verksamhet.

ap.6 Försöksverksamheter m.m.

För nedanstående punkter gäller att medlen ska användas för att genomföra verksamhet under 2015. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2015. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma tidpunkt ska en redovisning av hur medlen använts lämnas i blanketten Slutrapport till Kammarkollegiet. I de fall bidrag riktas till Sveriges Kommuner och Landsting inom ramen för en överenskommelse eller till en statlig myndighet ska en ekonomisk redovisning lämnas. Vid rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisning göras till nedanstående regeringsbeslut. I de fall mottagaren av statsbidrag inte är en statlig myndighet gäller Regeringskansliets Villkor för bidrag. Villkoren samt blanketter för Slutrapport och Rekvisition finns tillgängliga på regeringens hemsida (http://www.regeringen.se/sb/d/14302). För medel som utbetalas till Sveriges Kommuner och Landsting, inom ramen för en överenskommelse, gäller de villkor som framgår av överenskommelsen.

1. 4 000 000 kronor har tilldelats Myndigheten för delaktighet i enlighet med regeringsbeslut II:6 från den 18 december 2014 (dnr S2014/1398/FST, S2014/8960/FST) för ett uppdrag angående information om digitala tjänster och teknik inom socialtjänst och hemsjukvård.

Medlen får användas efter beslut av regeringen.

ap.7 Till regeringskansliets disposition

Medlen får användas av Regeringskansliet (Socialdepartementet) för att täcka vissa merkostnader som funktionshindersorganisationerna har till följd av arbete under 2015 kopplat till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

ap.8 Övrig verksamhet

1. 23 903 000 kronor får användas av Socialstyrelsen för utbetalning till Synskadades riksförbund (SRF) för anskaffning och placering av ledarhundar i enlighet med lagen (2005:340) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund. Medlen utbetalas kvartalsvis i förskott utan särskild rekvisition. Socialstyrelsen ansvarar för ekonomisk uppföljning av verksamheten.

2. 9 894 000 kronor får användas av Socialstyrelsen för utbetalning till den aktör (Rikstolktjänst) som tilldelats uppdraget efter upphandling att tillhandahålla tolkservice för förtroendevalda i vissa organisationer enligt de grunder som framgår av prop. 1986/87:100 bil. 7 (dnr S2012/5379/FST). Socialstyrelsen disponerar utöver de medel som utbetalas 250 000 kronor för eget arbete kopplat till uppdraget.

3. 12 500 000 kronor får användas av Socialstyrelsen för utbetalning till den aktör (Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor) som tilldelats uppdraget efter upphandling att ha nationellt ansvar för expertstöd, information m.m. inom området dövblindhet (dnr S2012/5379/FST). 

4. 8 000 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2015 i enlighet med uppdrag nr 1 under avsnitt funktionshinder i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2014 om upphandling av utbildning för LSS-handläggare.

5. 3 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr 1 under Funktionshinder i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2015 för ett arbete att fortsätta utveckla och sammanställa ett kunskapsunderlag och beslutsstöd inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

6. 2 000 000 kronor tilldelas Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr 2 under Äldreområdet i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2015 för ett uppdrag om strukturerad dokumentation (ÄBIC).

7. 10 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med regeringsbeslut II:15 från den 18 december 2014 i ett uppdrag om hjälpmedel.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet
ap.9ram
På regeringens vägnar
Åsa Regnér
Michael Blom
Likalydande till

Kammarkollegiet
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevision
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagens socialutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Myndigheten för delaktighet
Statistiska centralbyrån
Sveriges Kommuner och Landsting