Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 9

2014-12-18
Fi2014/4482
Tullverket
Box 12854
11298 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Tullverket
Riksdagen har beslutat om Tullverkets verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 3, bet. 2014/15:SkU1, rskr. 2014/15:62).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Tullverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål Skatt, tull och exekution

Målet för utgiftsområdet är att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv samt motverka brottslighet.

Återrapportering

Tullverket ska göra en bedömning av hur myndigheten har bidragit till att uppfylla målet.

Mål Tull

De eftersträvade tull-, skatte- och avgiftsintäkterna, liksom efterlevnaden av in- och utförselrestriktionerna, ska säkerställas rättssäkert och på ett för samhället ekonomiskt effektivt sätt. Verksamheten ska bedrivas på ett sätt som är kostnadseffektivt och enkelt för medborgare och företag med beaktande av behovet av enkla tullförfaranden. Säkerhet i leverans- kedjan ska främjas och brottslighet inom tullområdet ska förebyggas och bekämpas. Medborgare och företag ska ha förtroende för Tullverkets verksamhet. Kvinnor och män ska ges samma möjligheter och villkor vid kontakter med myndigheten. 

Återrapportering

Tullverket ska göra en bedömning av resultatutvecklingen med utgångspunkt i verksamhetens mål och prestationer.

Mål 1 - skattefelet

Tull, skatt och avgifter ska fastställas så att skillnaden mellan de fastställda och de teoretiskt riktiga beloppen (skattefelet) blir så liten som möjligt.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva vilka åtgärder som har vidtagits för att minska skattefelet. En bedömning ska göras i vilken grad skattefelet har förändrats. Av beskrivningen ska dessutom kvaliteten på de av företagen lämnade uppgifterna i samband med import framgå.

Mål 2 - in- och utförselrestriktioner

Analys och kontroller av in- och utförselrestriktioner ska särskilt inriktas på hot mot hälsa, miljö och säkerhet (inklusive vapen).

Återrapportering

Tullverket ska beskriva vilka åtgärder som har vidtagits för att inrikta analys- och kontrollverksamheten särskilt mot in- och utförselrestriktioner på hot mot hälsa, miljö och säkerhet (inklusive vapen). Av beskrivningen ska dessutom antal upptäckta avvikelser, typ av avvikelse och viktigare kvantitetsuppgifter framgå.    

Mål 3 - uppbörd

Fastställda belopp ska betalas i sin helhet och inom utsatt tid. All uppbörd, såväl tull som skatt och avgifter, ska uppbäras lika effektivt. Skillnaden mellan fastställda belopp och betalda belopp (uppbördsförlusterna) ska minimeras.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva vilka åtgärder som har vidtagits för att minimera uppbördsförlusterna för tull, skatt och avgifter samt göra en bedömning av i vilken grad uppbördsförlusterna har förändrats. Tullverket ska även beskriva hur man har säkerställt att all uppbörd har uppburits lika effektivt. Av beskrivningen ska dessutom framgå:

 • Uppbördsförlusterna; totalt och fördelat på tull, skatt och avgifter.
 • Under året debiterad och influten uppbörd fördelad på tull, skatt och avgifter.
 • Totala storleken (av årets fastställelser) av tull som vid årets slut kvarstår i de särskilda räkenskaperna för EU:s egna medel.
 • Ränteanspråk från Europeiska kommissionen p.g.a. för sent tillhandahållna egna medel.
 • Anspråk på egna medel från Europeiska kommissionen avseende krav på ekonomiskt ansvar för administrativa misstag.

Mål 4 - organiserad och storskalig brottslighet

Tullverket ska begränsa den organiserade och storskaliga brottsligheten. Tullverket ska bidra till att minska antalet kriminella nätverk som ägnar sig åt narkotika-, alkohol- eller tobakssmuggling eller ekonomisk brottslighet. Samverkan med Polismyndigheten och Kustbevakningen ska förstärkas.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva vilka åtgärder som har vidtagits för att prioritera och effektivisera arbetet med att begränsa den organiserade och storskaliga brottsligheten. En bedömning av hur Tullverket har bidragit till att minska antalet kriminella nätverk som ägnar sig åt narkotika-, alkohol- eller tobakssmuggling eller ekonomisk brottslighet ska göras. Av beskrivningen ska dessutom framgå:

 • Antal kriminella nätverk som är utslagna eller allvarligt skadade, fördelade på narkotika-, alkohol- eller tobakssmuggling.
 • Resultatet av Tullverkets del av regeringens särskilda satsning för att bekämpa den grova organiserade brottsligheten.

Mål 5 - narkotika

I den brottsbekämpande verksamheten ska narkotika ges högsta prioritet. Tullverket ska bidra till att minska tillgången av narkotika i Sverige.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva vilka åtgärder som har vidtagits för att prioritera och effektivisera arbetet mot narkotika. En bedömning av hur Tullverket har bidragit till att minska tillgången av narkotika i Sverige ska göras. Av beskrivningen ska dessutom framgå:

 • Beslag av narkotika - typ, mängd och antal beslag samt beslagsvärdet mätt som samhällsnyttovärde.   

 

Mål 6 - alkohol och tobak

I den brottsbekämpande verksamheten ska storskalig eller frekvent illegal införsel av alkohol och tobak ges hög prioritet. Tullverket ska bidra till att minska tillgången på illegalt införd alkohol och tobak i Sverige. 

Återrapportering

Tullverket ska beskriva vilka åtgärder som har vidtagits för att prioritera och effektivisera arbetet mot storskalig eller frekvent illegal införsel av alkohol och tobak. En bedömning av hur Tullverket har bidragit till att minska tillgången på illegalt införd alkohol och tobak i Sverige ska göras. Av beskrivningen ska dessutom framgå:

 • Beslagtagen/omhändertagen illegalt införd alkohol och tobak - mängd och antal beslag/omhändertaganden samt beslagsvärdet mätt som skattebortfall.

Mål 7 - ekonomisk brottslighet

Ekonomisk brottslighet ska förebyggas och avslöjas. Brottsutredningar ska ge åklagare ett bra stöd för ställningstagande till om åtal ska väckas.

Återrapportering

Tullverket ska beskriva vilka åtgärder som har vidtagits för att effektivisera arbetet mot den ekonomiska brottsligheten. En bedömning av hur detta har minskat skattefelet och har begränsat den illojala konkurrensen ska göras. Av beskrivningen ska dessutom framgå:

 • Kontroller där ekonomisk brottslighet misstänkts - antal och undandragna avgifter.
 • Ekobrottsärenden där åtal väckts - antal och undandragna avgifter.  

 

2      Övriga återrapporteringskrav  

Generella krav på redovisning

Tullverket ska i årsredovisningen, i bilaga, redovisa en sammanställning över sådana mått, indikatorer och nyckeltal som ingår i myndighetens underlag för att belysa och bedöma verksamhetens utveckling och resultat. Sammanställningen ska följa samma indelning som resultat- redovisningen. 

Redovisningen ska innehålla en bedömning av enhetlighet, kvalitet, effektivitet och produktivitet. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras. Väsentliga omprioriteringar i verksamhetens inriktning mot bakgrund av ovanstående utveckling ska kommenteras särskilt.

Tullverket ska redovisa individbaserad statistik med kön som övergripande indelningsgrund där det är möjligt.

Förebyggande arbete i form av service och information

Information och service inom Tullverkets område ska vara behovs- anpassad och lättillgänglig. Tullverket ska beskriva de insatser som har genomförts för att göra information och service mer behovsanpassad och lättillgänglig.

Enkla och tidsenliga regler

Reglerna inom Tullverkets verksamhet ska vara enkla och tidsenliga. Myndigheten ska särskilt prioritera insatser som underlättar för företag att bedriva gränsöverskridande handel på ett smidigt och effektivt sätt. Tullverket ska beskriva arbetet med att göra reglerna enkla och tidsenliga. En rapportering ska göras av i vilken omfattning myndighetens åtgärder har bidragit till att uppfylla regeringens mål om att förenkla och underlätta för företag och medborgare.

Internationellt samarbete

I det europeiska och övriga internationella samarbetet inom myndighets- området ska Tullverket prioritera insatser för regel- och procedur- förenklingar, effektiv riskhantering och rationell användning av it.  

It för en grönare förvaltning

Tullverket ska redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i It för en grönare förvaltning – agenda för it för miljön 2010–2015. Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Risk- och sårbarhetsanalys

Tullverket ska i arbetet med 2015 års risk- och sårbarhetsanalyser särskilt beakta och analysera informationssäkerheten i de delar av verksamheten och i de tekniska system som är nödvändiga för att myndigheten ska kunna utföra sitt arbete. I detta arbete ska även informationssäkerheten inom myndighetens ansvarsområde beaktas och analyseras. Myndigheten ska redovisa en bedömning av informationssäkerheten samt vidtagna åtgärder. Redovisningen ska vara en del av den sammanställning som görs i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

 

3

Uppdrag

e-Customs

Tullverket ska redovisa hur utvecklingsarbetet med det EU-gemensamma projektet e-Customs och inom ramen för detta, det nationella arbetet fortskrider. Regeringens strategi för en digitalt samverkande förvaltning ska beaktas. I redovisningen ska Tullverket lämna en beskrivning av arbetet och konsekvenser för myndigheten. Vidare ska konsekvenserna för näringslivet belysas. Redovisningen ska lämnas till Finansdepartementet senast den 1 mars 2016.

Kontroll av illegal privat införsel av animaliska livsmedel

Tullverket ska redovisa hur kontrollen av illegal privat införsel av animaliska livsmedel har bedrivits under 2014 och vilka resultat kontrollen har givit. Redovisningen ska göras i enlighet med vad som anges i bilaga V till kommissionens förordning (EG) nr 206/2009 av den 5 mars 2009 om införsel för personligt bruk till gemenskapen av produkter av animaliskt ursprung och om ändring av förordning (EG) nr 136/2004. Redovisningen ska lämnas till Statens jordbruksverk senast den 1 april 2015.

Postförsändelser

Tullverket ska i enlighet med skatteutskottets betänkande 1997/98:SkU28 Förbättrad kontroll av vissa punktskattepliktiga varor, m.m. redovisa antalet granskade och öppnade postförsändelser 2014 samt resultatet av dessa åtgärder, med anledning av de befogenheter Tullverket fick den 1 juli 1998 för öppning av sådana försändelser. Redovisningen ska lämnas till Finansdepartementet senast den 30 april 2015.

Rättsväsendets informationsförsörjning

Tullverket har tillsammans med Skatteverket, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården, Brottsförebyggande rådet och Kustbevakningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att samordna informations- försörjningen i brottsmålsprocessen och därigenom utveckla verksamheterna i rättsväsendet.

Utgiftsprognoser

Tullverket ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast den 20 januari, 20 februari, 5 maj, 27 juli och 26 oktober 2015.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

1:3

Tullverket (Ramanslag)

Disponeras av Tullverket1 681 360
ap.1Tullverket (ram)1 681 360

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Tullverket

 1. Från anslagsposten ska kostnaderna för en av regeringen utsedd tjänsteman stationerad vid Sveriges ständiga representation vid EU i Bryssel betalas.
 2. Från anslagsposten får högst 10 000 000 kronor användas med anledning av eventuella särskilda krav från EU-kommissionen på grund av att Tullverket underlåtit att iaktta skyldigheten att fastställa och betala in traditionella egna medel. Detta ska dock inte gälla krav på egna medel till följd av beslut som ligger utanför Tullverkets kontroll. Ett exempel på detta är underlåtenhet som kan härledas till gällande svenska bestämmelser snarare än Tullverkets tillämpning av dessa. Ett annat exempel är fall där räntekostnader uppkommit till följd av att regeringen har valt att driva ett ärende mot kommissionen.
 3. Från anslagsposten får högst 8 972 800 kronor användas för abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikations- systemet Rakel. Tullverket ska kunna använda och samverka med stöd av Rakel. Beloppet ska betalas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap efter fakturering. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:3 Tullverket
ap.150 441Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)300 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)100 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Tullverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-25140 113
2015-02-25140 113
2015-03-25140 113
2015-04-25140 113
2015-05-25140 113
2015-06-25140 113
2015-07-25140 113
2015-08-25140 113
2015-09-25140 113
2015-10-25140 113
2015-11-25140 113
2015-12-25140 117
Summa1 681 360
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Tullverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Tullverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Offentligrättslig verksamhet
Expeditions- och ansökningsavgifter00404000
Tullförättningsavgifter00656500
Summa0010510500
Uppdragsverksamhet
Kontroll av exportbidragsgods - Jordbruksverket0064364300
Kontroll av päls av katt och hund0010010000
Kontroll av handel med sälprodukter00808000
Summa0082382300
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Offentligrättslig verksamhet
Dröjsmålsränta2397001 0001 00000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Offentligrättslig verksamhet

 1. Tullverket får disponera medel från expeditions- och ansökningsavgifter och tullförrättningsavgifter.

Uppdragsverksamhet

 1. Tullverket ska för Statens jordbruksverks räkning utföra kontroller av bidragsberättigad jordbruksexport. Kompensationen för uppdragen får disponeras av Tullverket. Undantag från 5 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) medges vad gäller överenskommelsen. Tullverket ska särredovisa kostnadsutfallet i årsredovisningen i not till avgiftsinkomster.
 2. Tullverket ska utföra kontroller enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1523/2007 om förbud mot utsläppande på marknaden samt import av päls av katt och hund och varor som innehåller sådan päls. Kompensationen från Statens jordbruksverk får disponeras av Tullverket.
 3. Tullverket ska utföra kontroller enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter. Kompensationen från Statens jordbruksverk får disponeras av Tullverket.
 4. Tullverket ska till Statens jordbruksverk månadsvis överföra influtna avgifter som uttagits med stöd av lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter och förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter samt enligt förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.
 5. Tullverket ska månadsvis även överföra influtna avgifter till Livsmedelsverket enligt förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från tredje land.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

För de offentligrättsliga avgifter som Tullverket disponerar medges undantag från 13 och 15 §§ anslagsförordningen (2011:223) i de delar som rör anslagsavräkningen. För de offentligrättsliga avgifter som Tullverket inte disponerar medges undantag från 13 § anslags- förordningen i de delar som rör redovisning mot budgetår.

På regeringens vägnar
Per Bolund
Åsa Botes
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet, PO, SI
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Finansdepartementet, BA, MSS
Landsbygdsdepartementet
Näringsdepartementet
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, skatteutskottet
Riksrevisionen
Ekobrottsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Kommerskollegium
Kustbevakningen
Livsmedelsverket
Riksgäldskontoret
Rikspolisstyrelsen
Skatteverket
Statens jordbruksverk
Åklagarmyndigheten